Moi thi sinh co 2 nguyen vong chinh va mot bo sung

Thứ sáu, 28 Tháng hai 2003, 12:16 GMT+7

Ngay 27/2, Ban chi dao ky thi tuyen sinh dai hoc, cao dang nam 2003 da hop ban thong nhat phuong an tuyen sinh. Theo do, van se co ba dot thi, hai dot danh cho DH va dot 3 danh cho cac truong CD khong dung chung ket qua thi de xet tuyen.

Tuy nhien dot 1 dien ra vao cac ngay 4 va 5/7 se chi co cac truong tuyen sinh khoi A. Khoi B se chuyen sang thi dot 2 cung cac truong thi khoi C va D vao ngay 9-10/7. Quyet dinh de khoi B thi dot 2 (nhu nam 2002) la xuat phat tu kien nghi cua dong dao cac truong cho rang neu hai khoi A va B tuyen sinh chung trong mot dot co the se xay ra tinh trang qua tai phong thi, can bo coi thi... Dong thoi, theo nhieu thanh vien ban chi dao, viec bo tri lich thi nhu tren con giup thi sinh co them co hoi du thi va xet tuyen.

Noi dung de thi ve co ban nhu nam 2002 (gioi han trong chuong trinh THPT, ra thanh nhung cau hoi, bai tap nho...) nhung se co su dieu chinh de de thi khong qua dai, khong co cau hoi kiem tra kien thuc thuan tuy hoc thuoc, noi dung kien thuc chu yeu trong chuong trinh lop 12.

Moi thi sinh duoc dang ky ba nguyen vong (NV). Trong do co hai nguyen vong "chinh thuc" tuc NV1 va NV2 dang ky truoc ngay trong ho so dang ky du thi; NV3 cho phep thi sinh dang ky sau khi da biet diem thi va ket qua xet tuyen doi voi 2 NV truoc. Neu khong trung tuyen NV1, thi sinh se duoc truong da du thi vao cap cho mot giay chung nhan ket qua thi de nop ho so xet tuyen NV2. Neu NV2 khong trung tuyen, thi sinh duoc tiep tuc nop ho so xet tuyen NV3 tuy chon sau khi Bo GD&DT thong bao chi tieu tuyen sinh con lai cua cac truong. Se ap dung phuong an gui ho so xet tuyen qua duong buu dien va chi nop le phi sau khi trung tuyen.

Ban chi dao cung thong nhat se chi co mot diem san chung cho tung khoi thi, sau khi da can nhac cac yeu to dieu kien cua cac truong dong trong vung dan toc thieu so, vung co dieu kien kinh te - xa hoi kho khan, cac truong va nganh dac thu... Cac DH duoc chu dong dinh diem trung tuyen theo khoi thi va nganh hoc (phai cao hon diem san). Nhung se khong quy dinh bat buoc diem trung tuyen NV sau phai chenh lech cao hon NV truoc. Bo khuyen khich cac truong da nganh chi dinh mot diem trung tuyen chung vao truong cho tung khoi thi. De bao dam quyen chu dong cua cac truong trong xet tuyen, Ban chi dao tuyen sinh dai hoc, cao dang nam 2003 thong nhat se chua ban hanh quy dinh ve diem chenh lech thong nhat giua cac khu vuc va doi tuong uu tien. Phuong an duoc lua chon la se co gioi han toi da va toi thieu doi voi muc chenh lech giua cac doi tuong va khu vuc uu tien ke tiep de dam bao su can doi giua cac vung mien, doi tuong, bao dam chinh sach xa hoi, nhat la chinh sach uu tien doi voi cac khu vuc mien nui, vung sau, vung xa.

Cac quy dinh ve tuyen thang doi voi HS doat giai hoc sinh gioi quoc gia, Olympic quoc te duoc giu nguyen. Che do cong diem thuong cho HS tot nghiep THPT loai gioi, HS duoc giai cung giu nguyen nhu nam 2002.

Trong vai ngay toi, ban chi dao se hoan chinh van ban chinh thuc de ban hanh quy che tuyen sinh dai hoc, cao dang moi va nhung huong dan kem theo. Du kien quyen Nhung dieu can biet ve tuyen sinh 2003 se duoc phat hanh vao giua thang ba do phai chinh sua lai mot so thong tin ve lich thi lien quan den nhung truong, nganh thi bang khoi B.

(Theo Tuoi Tre)Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.