Lam thu o ngoi truong dat chuan quoc gia

Thứ sáu, 12 Tháng mười 2012, 09:29 GMT+7

Nhieu phu huynh o xa Nghia Ha (huyen Tu Nghia, Quang Ngai) buc xuc khi Truong tieu hoc Dong Ha tien hanh thu tien dau nam voi 16 khoan thu, dac biet co khoan thu xay dung nha de xe nhieu khoi lop hoc trong nhieu nam qua.

>> Ha Noi manh tay voi lam thu o truong hoc

>> Thuoc dac tri “benh” lam thu?

>> Nong chuyen lam thu

Qua tim hieu cua PV, da phan cac phu huynh deu buc xuc ve khoan thu tien xay dung nha de xe voi 80.000 dong/hoc sinh (truong hop mot ho co 2 con cung hoc trong truong thi duoc giam mot hoc sinh), hoc phi va phu dao. 

Voi danh sach cac khoan thu do phu huynh cung cap gom tien xay dung nha de xe (80.000 dong), phu dao (50.000d x 9 thang), nuoc uong (20.000d), tien dien (20.000d), quy lop (10.000d), hoc phi (60.000d), khen thuong (30.000d), hoat dong doi (10.000d), bao ve truc dem va ve sinh (20.000d), bao hiem y te (264.000d), bao hiem than the (60.000d), bang ten va logo theu tren dong phuc (21.000d), ghe nhua dung ngoi chao co (15.000d), quan ao the duc (50.000d), quan ao dong phuc (130.000d) va ke hoach nho (7.000d). Tong so tien tren 1,2 trieu dong.

Cac khoan tien do phu huynh ghi lai. Cac khoan tien do phu huynh ghi lai.

Khi PV de nghi nha truong cung cap danh sach cac khoan thu dau nam 2012-2013 vao chieu ngay 9/10, thay Dang Tan Luc - hieu pho Truong tieu hoc Dong Ha yeu cau ke toan in danh sach cac khoan thu chi gom tien hoi phi (tuc hoc phi) la 60.000 dong/HS, quy khuyen hoc (khoan khen thuong) voi 30.000d/HS, ke hoach nho (7.000d/HS) va hoat dong doi (10.000d/HS). Tong 4 khoan thu la 107.000d/HS ma nha truong trinh Hoi dong nhan dan xa Nghia Ha ve du kien cac khoan thu trong nam hoc.

Dang luu y, To trinh HDND xa tren con neu: “De cac hoat dong cua nha truong on dinh va som trien khai trong cuoc hop phu huynh dau nam, de nghi HDND xa cho chu truong de truong thuc hien nhiem vu nam hoc dat hieu qua”.

To trinh voi 4 khoan thu ma nha truong cung cap cho PV To trinh voi 4 khoan thu ma nha truong cung cap cho PV

Phu huynh C. tam su: “O mien que thuan nong thi lay dau nhieu tien de dong cho con nhu vay. Dieu chung toi buc xuc nhat la khoan thu de xay dung nha xe, trong khi co nhieu chau ba me cho di hoc hoac di bo ma lai thu toan bo HS trong truong”.

Hieu pho Truong tieu hoc Dong Ha cho biet: “Nam hoc 2012-2013, toan truong co 318 HS voi 10 lop hoc. Nha truong vinh du don nhan danh hieu truong dat chuan quoc gia vao nam 2011. Sap toi truong tien hanh xay dung nha de xe cho HS tu nguon kinh phi do Ban dai dien cha me HS van dong, hien nha truong dang cho y kien cua UBND xa Nghia Ha”.

Tuy nhien, tren thuc te thi nha truong da thong bao muc thu cu the la 80.000 dong/HS tu ngay hop phu huynh dau nam hoc 2012-2013. Quyet dinh so 20/2011/QD-UBND ngay 21/9/2011 cua UBND tinh Quang Ngai ve thu va chi cua Ban dai dien cha me HS, neu: “Thu theo nguyen tac tu nguyen, khong bat buoc, khong quy dinh muc thu cu the; cuoi nam hoc kinh phi chua su dung duoc chuyen sang nam sau de tiep tuc su dung”.

The nhung, khoan thu tren deu duoc giao vien chu nhiem thong bao muc thu cu the den phu huynh HS va yeu cau nop cac khoan thu dau nam hoc 2012-2013.

Cung la van de thu tien xay dung nha de xe cho HS, mot phu huynh co con dang hoc lop 10 (de nghi giau ten) cho biet: “Luc con toi hoc o Truong tieu hoc Dong Ha cung bi thu khoan tien xay dung nha de xe, khong chi mot nam ma nam nao cung vay. Den gio, con toi hoc cap 3 roi lai nghe nhieu phu huynh khac buc xuc ve viec thu khoan tien nay. Nam nao cung thu toan bo HS gan 10 nam qua nhung chang thay dau”.

Tien xay dung nha de xe la khoan thu tieu bieu voi danh nghia cua Ban dai dien cha me HS. Ngoai ra, Truong tieu hoc Dong Ha con van dung khoan thu goi la tien “hoc phi” va “phu dao”.

Theo So GD-DT Quang Ngai, khoan thu bat buoc gom thu hoc phi, le phi thi tot nghiep nghe pho thong va bao hiem y te. Doi voi khoan thu ho, So quy dinh cac khoan thu gom bao hiem than the (day la khoan thu tu nguyen, khong bat buoc), mua sam phuc vu truc tiep cho HS nhu tien quan ao dong phuc, the duc, phu hieu,…

Tai tinh Quang Ngai, cac truong pho thong ap dung muc thu hoc phi theo Quyet dinh so 37/2010/QD-UBND ngay 27/12/2010 thi hoc sinh Truong tieu hoc Dong Ha duoc ap dung khung hoc phi o khu vuc nong thon la 25.000 dong/HS (2 buoi/ngay). Nhu vay, voi khoan thu hoc phi 60.000d/HS (buoi sang) va phu dao buoi chieu (50.000d/HS) thi co goi la “lam thu” hay khong?

Thay Dang Tan Luc noi: “Buoi sang, cac em hoc theo chuong trinh da quy dinh, con buoi chieu chi phu dao cho cac HS yeu va kem. Rieng thu 6 la boi duong HS gioi”. Ro rang khong phai HS nao cung duoc hoc 2 buoi/ngay trong mot tuan.

Ong Thai Van Dong - giam doc So GD-DT Quang Ngai khang dinh: “Neu nganh phat hien truong nao lam thu, toi yeu cau tra lai tien cho phu huynh. Truong hop sai pham thuoc ve hieu truong thi ban giam hieu do phai chiu an ky luat thich dang”.

Du kien, trong thang 10 va 11/2012, So GD-DT Quang Ngai phoi hop voi cac Phong GD-DT va don vi lien quan tien hanh thanh tra cac khoan thu, chi dau nam o cac truong hoc trong toan tinh.  

Noi khong he co “khai niem” lam thu

Cu vao dau nam hoc moi, tai nhieu dia phuong dien ra tinh trang bien tuong cac khoan thu dau nam khien phu huynh “chao dao” va chay theo hang chuc khoan thu “tren troi”. The nhung, tren huyen dao Ly Son, phu huynh chua bao gio roi vao canh lam thu dau nam hoc. Cac khoan thu deu khong vuot qua 500.000 dong/HS cho tat ca cac khoan thu.

Co con dang hoc tap tren dao Ly Son, ong Truong Van Suu - Chanh van phong UBND huyen Ly Son khang dinh: “Tu bao doi nay, phu huynh o day chua bao gio nang ne voi cac khoan thu cua nha truong. Nguoi dan noi day deu kho khan, thieu thon”.

Anh Van Minh (ngu xa An Vinh) cho biet: “Toi co 2 con dang hoc cap Tieu hoc va THCS, cac khoan thu dau nam, moi chau thu chua den 500.000 dong. Toi thay cac khoan thu rat hop ly, thiet thuc chu nha truong khong thu tran lan nhu cac tinh khac”. 

Hoc sinh huyen dao Ly Son. Hoc sinh huyen dao Ly Son.

Trao doi voi PV, ong Le Nhu - Pho truong Phong GD-DT huyen Ly Son cho biet: “Hang nam, chung toi quan triet cac nha truong thuc hien nghiem viec thu chi hop ly. Cho den nay, tren dia ban huyen Ly Son chua co truong hop truong nao lam thu ma phu huynh khieu nai. Hau het cac khoan thu cua Hoi phu huynh deu xin y kien Dang uy co so va huyen. Rieng cac truong hop HS kho khan, khong nhung nganh van dong den lop ma con ho tro chi phi, sach vo de giup co dieu kien hoc tap, nho do, cong tac pho cap giao duc luon giu vung trong nhieu nam qua”.

Hien huyen dao Ly Son voi tren 21.000 dan va gan 6.000 tre em, HS dang song va hoc tap tren dien tich gan 10km2. HS o day chiu nhieu thiet thoi, kho khan ve dia ly, dieu kien hoc tap, cong nghe thong tin, dien, nuoc… Cung voi cong tac giao duc, huyen Ly Son thuong xuyen cham lo den doi song vat chat va tinh than cho HS. Nam hoc 2011-2012, phong GD&DT huyen, truong THPT luon phoi hop voi Hoi Khuyen hoc huyen, Doan Thanh nien va Hoi Phu nu ho tro HS co hoan canh kho khan den truong voi 1.607 suat hoc bong, tri gia khoang 545 trieu dong.


Viet Bao.vn (Theo Dan Tri)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.