Khong de tinh trang hoc dot moi di bo doi

Thứ sáu, 22 Tháng hai 2013, 16:58 GMT+7

"Viec sua doi quy dinh tuyen quan vua de tang chat luong, so luong bo doi vua giai quyet cong bang xa hoi, khong chi cong dan truot CD, DH moi di bo doi", dai ta Nguyen Minh Diep, Cuc Quan luc (Bo Quoc phong) cho biet.
> Do dai hoc van phai thuc hien nghia vu quan su

- Tai sao thoi diem nay Bo Quoc phong va Bo GD&DT lai ban hanh thong tu 13 sua doi doi tuong tam hoan thuc hien nghia vu quan su?

- Hien nay, thong tu 175 huong dan thi hanh luat, xac dinh doi tuong tam hoan nghia vu quan su khong phu hop voi Luat Nghia vu quan su va nghi dinh 38 - quy dinh khong tam hoan cho doi tuong co giay bao nhap hoc ma chi hoan cho cac em dang hoc.

Trong qua trinh thuc hien thong tu 175 nhieu tieu cuc da xay ra. Hien nay cac truong dai hoc moc len nhieu, tham chi mot so cao dang, trung cap thi sinh khong can thi van co giay bao trung tuyen. Mot so em da dung nhung giay bao nay nop len dia phuong (thuc chat khong di hoc) de qua dot tuyen quan.

Mat khac, phan lon hoc sinh tot nghiep trung hoc deu di hoc dai hoc, cao dang, thanh nien tong quan nhap ngu it, chat luong lai khong cao. Viec sua doi vua tang chat luong, so luong bo doi vua giai quyet cong bang xa hoi, khong de nguoi hoc gioi di hoc dai hoc, chi nguoi hoc dot di bo doi, den khi hoc xong thi het tuoi thuc hien nghia vu quan su.

Nhieu dia phuong cung da phan doi thong tu 175 vi nguon tuyen it, viec goi cong dan di bo doi cung kho khan. Ho de nghi khong mo rong doi tuong tam hoan nghia vu quan su nua. Thong tu 13 vua roi moi sua doi da dap ung de nghi ay. Theo do, so hoc sinh da trung tuyen dai hoc, cao dang, co giay goi di bo doi thi phai tong quan, bao luu ket qua, sau khi hoan thanh nghia vu quan su thi di hoc tiep, cac truong co nghia vu nhan nhung em nay vao hoc.

Thuc chat thong tu 13 bai bo doi tuong hoan nhap ngu theo thong tu 175 huong dan chu khong phai la quy dinh moi.


"Khong de tinh trang hoc dot moi di bo doi"
Hoc sinh do dai hoc phai tong quan de dam bao cong bang va nang cao chat luong bo doi. Anh: Hoang Ha.

- Theo quy dinh moi, nhung hoc sinh do dai hoc se phai thuc hien nghia vu quan su nhu the nao?

- Theo Luat Nghia vu quan su, cong dan nam du 18 tuoi duoc goi nhap ngu. Do tuoi goi nhap ngu trong thoi binh tu du 18 den het 25 tuoi. Doi voi hoc sinh do dai hoc van bi goi binh thuong, tru khi cac em di hoc roi thi duoc tam hoan.

Thong tu 175 huong dan tam hoan nhap ngu cho doi tuong da trung tuyen vao hoc dai hoc nhung voi dieu kien khi trung tuyen phai bao cao voi ban chi huy quan su xa truoc 10 ngay ke tu ngay giao quan (nhap ngu), bao sau 10 ngay thi khong duoc tam hoan. Day la quy dinh mo rong doi tuong tam hoan nen bo doi chat luong cao thieu vi hoc sinh trung tuyen nhieu, lai sai quy dinh cua luat.

- Thoi diem nhap ngu trong nam cung trung voi thoi diem ket qua thi. Neu cac em do dai hoc ma chua nhan giay trung tuyen thi kha nang nhap ngu the nao?

- Moi nam co hai dot tuyen quan la vao thang 1 va thang 8, sau do mot thang thi cong dan nhap ngu. Thong thuong se goi nhung thanh nien du tieu chuan truoc 15 ngay, co noi goi truoc 1 thang. Thang 8 la thoi gian cac truong goi nhap hoc, cung la thoi diem dia phuong goi thanh nien di bo doi. Neu trong thang ay, cac em vua nhan duoc giay bao nhap hoc, vua nhan duoc giay goi nhap ngu van phai thuc hien nghia vu quan su.


Vu truong Vu Giao duc Quoc phong (Bo GD&DT) Nguyen Thien Minh cho biet: "Khong the vi hai nam di bo doi ma mai mot kien thuc, boi hoc tap la suot doi, du o moi truong nao van co the hoc. Trong quan doi, cong dan khong chi hoc kien thuc quan su, chien dau ma con co the hoc van hoa, ung xu...Viec tuyen quan ca voi nhung em do dai hoc cung la cach nang cao chat luong quan doi nhan dan Viet Nam".

- Nhieu hoc sinh lo lang sau 2 nam di bo doi kien thuc se mai mot, khi ve truong se kho theo kip chuong trinh. Bo Quoc phong va Bo GD&DT da can nhac van de nay the nao?

- Luat Nghia vu quan su da neu ro, bao ve To quoc xa hoi chu nghia la nghia vu thieng lieng va quyen cao quy cua cong dan. Cong dan co bon phan lam nghia vu quan su va tham gia xay dung quoc phong toan dan. The nen, cong dan tong quan neu khong muon mai mot kien thuc thi mang sach, tai lieu di hoc tranh thu trong nhung gio nghi, ngay nghi.

Viec hoc tap la suot doi, va dam bao kien thuc la trach nhiem cua cong dan, ke ca khi di hoc ngay, neu khong chu y cung khong the theo kip. Cac truong co nghia vu tiep nhan hoc sinh da do sau khi lam nghia vu quan su thi cong dan co nghia vu ren luyen, hoc tap that tot.

- Ngoai luc luong quan nhan chuyen nghiep, co y kien de xuat huan luyen quan su cho moi cong dan, thoi gian rut xuong khoang 6 thang den 1 nam. Ong nghi sao ve de xuat tren?

- Hien nay, thanh nien neu nam trong do tuoi, dam bao tieu chuan thi van goi di bo doi. Tuy nhien, hien thanh nien rat dong, khong the goi het may trieu chau di nghia vu duoc vi chung ta khong du doanh trai, chua du can bo de huan luyen. Neu giam thoi gian huan luyen thi khong dam bao chat luong boi bo doi phai huan luyen de chien dau duoc chu khong phai chi biet ban sung.

Hien tai, thoi gian huan luyen dang can tang len vi vu khi trang bi hien dai hon. Xua chi co tay gay, tay goc thi huan luyen 3 thang la bo doi co the ra chien truong, nhung gio mot nam, hai nam moi nam duoc ki thuat, su dung duoc vu khi. Khi quan doi ngay cang duoc hien dai thi trinh do bo doi cang phai cao, thoi gian huan luyen cang dai, neu khong se khong dam bao dieu kien su dung trang bi vu khi toi tan hien dai.

Theo Luat Nghia vu quan su thoi han phuc vu tai ngu trong thoi binh cua ha si quan va binh si la muoi tam thang. Thoi han phuc vu tai ngu trong thoi binh cua ha si quan chi huy, ha si quan va binh si chuyen mon ky thuat do quan doi dao tao, ha si quan va binh si tren tau hai quan la hai muoi bon thang.

Nhung cong dan duoc tam hoan goi nhap ngu trong thoi binh gom nguoi chua du suc khoe phuc vu tai ngu theo ket luan cua Hoi dong kham suc khoe; La lao dong duy nhat phai truc tiep nuoi nguoi khac trong gia dinh khong con suc lao dong hoac chua den tuoi lao dong; Co anh, chi hoac em ruot la ha si quan, binh si dang phuc vu tai ngu; Giao vien, nhan vien y te, thanh nien xung phong dang lam viec o vung sau, vung xa, bien gioi, hai dao, vung dac biet kho khan; can bo, cong chuc, vien chuc duoc dieu dong den lam viec o nhung vung nay; Dang nghien cuu cong trinh khoa hoc cap Nha nuoc duoc Bo truong, Thu truong co quan ngang bo hoac nguoi co chuc vu tuong duong chung nhan; Dang hoc o cac truong pho thong, truong day nghe, truong trung cap chuyen nghiep, truong cao dang, truong dai hoc do Chinh phu quy dinh; Di xay dung vung kinh te moi trong ba nam dau.

Thong tu 175 huong dan thuc hien viec tam hoan goi nhap ngu va mien goi nhap ngu thoi binh doi voi cong dan nam trong do tuoi goi nhap ngu xac dinh truong hop da nhan duoc lenh goi nhap ngu va nhan duoc giay bao nhap hoc vao cac truong dao tao trinh do cao dang, dai hoc tro len phai bao cao voi ban chi huy quan su cap xa truoc muoi ngay ke tu thoi diem giao nhan quan quy dinh tai lenh goi nhap ngu de duoc tam hoan goi nhap ngu. Truong hop khong bao cao hoac bao cao sau thoi han tren thi khong duoc tam hoan goi nhap ngu.

Ngoai ra, cong dan nhan duoc giay bao nhap hoc dao tao trinh do trung cap chuyen nghiep, trung cap nghe va cao dang nghe, khi nhan duoc lenh goi nhap ngu cham nhat sau ba ngay phai bao cao voi ban chi huy quan su cap xa de duoc tam hoan goi nhap ngu. Truong hop khong bao cao hoac bao cao sau thoi han tren thi khong duoc tam hoan goi nhap ngu. Cong dan den truong lam thu tuc nhap hoc phai mang theo giay chung nhan dang ky nghia vu quan su do ban chi huy quan su cap huyen, giay xac nhan dang ky vang mat do ban chi huy quan su cap xa noi cu tru cap.

Hoang Thuy

Y kien ban doc (103)"Khong de tinh trang hoc dot moi di bo doi"

Toi dong y hoan toan. Luu y cac dong chi tu trung uong den dia phuong phai lam guong truoc . cho con em minh di nghia vu dung nhu luat nhe. Tren lam guong thi phia duoi nhat dinh tuan theo.

Nguyen Huu Ha - 22/02/2013 1

Nguoi hoc gioi thi phai duoc di hoc cung la cach phuc vu dat nuoc chu dau phai di Bo Doi moi la phuc vu dat nuoc.

HTCO - 22/02/2013 2

Ngay xua, duoc vao bo doi la moi truong tot de ren luyen ban than. Nhung nguoi da co thoi gian trong quan ngu thuong duoc xa hoi danh gia cao ve cach lam viec co nguyen tac; co ne nep trong cong viec va cuoc song. Ngay nay, trong ...

Ngay xua, duoc vao bo doi la moi truong tot de ren luyen ban than. Nhung nguoi da co thoi gian trong quan ngu thuong duoc xa hoi danh gia cao ve cach lam viec co nguyen tac; co ne nep trong cong viec va cuoc song. Ngay nay, trong ho hang nha toi may chau di bo doi bi nhiem tinh co bac, ruou che (truoc luc nhap ngu chua co tinh do). Chung ta nen nhin nhan thuc te ma co cach ren rua tao ra cac thu truong co pham chat tot, xay dung moi truong chuyen nghiep trong quan ngu de co nhung nguoi linh co nep song, tac phong va dao duc tot.

Luu minh Thoa - 22/02/2013 3

da noi la cong bang thi bat cu ai la cong dan dang song tren lanh tho Viet Nam deu phai tham gia nhap ngu vay ma may nguoi lam linh vuc dien anh thay co ai thuc hien nghia vu nay dau... TAI SAO VAY TA???

hoahongcogai - 22/02/2013 5

Cho hoi o day co bao nhieu nguoi dang trong do tuoi di quan su???? Va bao nhieu nguoi san sang bo cong viec hien tai de di nghia vu quan su??? Bo khong di nghia vu tuc la khong yeu nuoc, hay sao?
Nhac luon la di nghia vu ...

Cho hoi o day co bao nhieu nguoi dang trong do tuoi di quan su???? Va bao nhieu nguoi san sang bo cong viec hien tai de di nghia vu quan su??? Bo khong di nghia vu tuc la khong yeu nuoc, hay sao?
Nhac luon la di nghia vu khong phai di choi dau ma lay sach ra hoc luc nghi. Thoi buoi bay gio hoc ngay hoc dem con khong an ai nua la hoc luc ranh roi! Ma luc ranh roi quan si nghi ngoi.

Vu Duy Tung - 22/02/2013

Theo toi sua cung duoc , nhung nen chi di nghia vu 3 den 6 thang thoi , vua tranh duoc tinh trang dut lot de duoc bo qua , vua tiet kiem duoc thoi gian cho cac thanh nien tro ve voi cuoc song binh thuong . Dat nuoc ...

Theo toi sua cung duoc , nhung nen chi di nghia vu 3 den 6 thang thoi , vua tranh duoc tinh trang dut lot de duoc bo qua , vua tiet kiem duoc thoi gian cho cac thanh nien tro ve voi cuoc song binh thuong . Dat nuoc ta dang o thoi binh , di nghia vu de hoc cach chien dau khi co chien tranh , neu nhu van dang trong tinh trang chien tranh nhu Han Quoc Trieu Tien thi toi hoan toan ung ho di thoi gian dai .

phuongV - 22/02/2013 Tin khac

da noi la cong bang thi ai cung phai di. nhu Han Quoc do.

hoang - 22/02/2013 Xem tiep

Mac du chua tung di bo doi, nhung thiet nghi VN nen hoc theo Han Quoc, thanh nien den tuoi can phai nhap ngu, thuc hien nghia vu quan su, nghia vu quoc gia, co nhu the moi nguoi moi thau hieu phan nao nhung vat va, kho khan ma ...

Mac du chua tung di bo doi, nhung thiet nghi VN nen hoc theo Han Quoc, thanh nien den tuoi can phai nhap ngu, thuc hien nghia vu quan su, nghia vu quoc gia, co nhu the moi nguoi moi thau hieu phan nao nhung vat va, kho khan ma cha ong ta da lam, co nhu the moi nguoi moi biet duoc trach nhiem cua ban than doi voi gia dinh, xa hoi, cung la lam vay de 1 bo phan tang lop thanh nien buong tha hien nay song co ich hon, se tranh duoc rat nhieu nhung te nan xa hoi nhu hien nay....

Geccu - 22/02/2013 Thich | 163

theo ca nhan toi nghi da la nguoi dan viet nam thi deu phai di nghia vu quan su, khong phan biet bat ky doi tuong nao khac, vi tinh than yeu nuoc cua mot so gioi tre ngay cang sa sut manh, vay de giay len tinh than yeu ...

theo ca nhan toi nghi da la nguoi dan viet nam thi deu phai di nghia vu quan su, khong phan biet bat ky doi tuong nao khac, vi tinh than yeu nuoc cua mot so gioi tre ngay cang sa sut manh, vay de giay len tinh than yeu nuoc trong long gioi tre thi dieu quan trong phai cho ho hieu duoc su quan trong trong viec di bo doi la nhu the nao , ma nhat la thanh phan hoc dai hoc, ho la nhung con nguoi thong minh thi cang phai giay len trong ho long yeu nuoc sau sac thi ho moi giup dat nuoc vung manh hon, giong nhu ben han quoc toan bo nguoi dan den tuoi la phai di , du dang hoc dai hoc cung phai ngung vi quan co manh thi nuoc moi vung duoc, nhat la tinh hinh chinh tri nhu bay gio

kimoanh_1708 - 22/02/2013 Thich | 126

So tan binh can moi nam nho hon rat nhieu so voi so thanh nien trong do tuoi ma chua thuc hien nghia vu nen rat de tieu cuc. O thanh pho thi cu goi cho nhieu kieu rung cay doa khi, con o nhung vung nong thon ngheo muon di khong de, phai biet dieu moi duoc.

mrxuanthang - 22/02/2013 Thich | 125

trung tuyen dai hoc van phai di nhap ngu neu chua di hoc?
Chuyen nay se phuc tap day.

Nhan - 22/02/2013 Thich | 116

Luat Nghia vu quan su da neu ro, bao ve To quoc xa hoi chu nghia la nghia vu thieng lieng va quyen cao quy cua cong dan. Cong dan co bon phan lam nghia vu quan su va tham gia xay dung quoc phong toan dan. The nen, cong ...

Luat Nghia vu quan su da neu ro, bao ve To quoc xa hoi chu nghia la nghia vu thieng lieng va quyen cao quy cua cong dan. Cong dan co bon phan lam nghia vu quan su va tham gia xay dung quoc phong toan dan. The nen, cong dan tong quan neu khong muon mai mot kien thuc thi mang sach, tai lieu di hoc tranh thu trong nhung gio nghi, ngay nghi...qua dung to quoc la tren het .

vohoan - 22/02/2013 Thich | 107

"Khong de tinh trang hoc dot moi di bo doi"

Neu dao tao quan su nhat la ve chuyen nghiep ky thuat cao quan su trong vong 2 nam nghia vu se rat ton kem nhung xong ve lai cuoc song khong phai luc nao cung dung lai ma sau mot thuc hanh lien tuc khong su dung thi se ...

Neu dao tao quan su nhat la ve chuyen nghiep ky thuat cao quan su trong vong 2 nam nghia vu se rat ton kem nhung xong ve lai cuoc song khong phai luc nao cung dung lai ma sau mot thuc hanh lien tuc khong su dung thi se quen di, muon su dung lai cung can thoi gian on lai se khong dap ung duoc tinh khan cap cua chien tranh. Nhu vay se lang phi tien bac, thoi gian cho nguoi dan, xa hoi va dat nuoc! Vi vay bay gio cac nuoc tren the gioi deu chuyen sang quan doi tinh nguyen, coi do la mot nghe thuc su ( lam viec suot doi) chu khong con bat bo doi, bat nghia vu nua de tap trung chat luong hon so luong ( dung tien tra luong tot hon va mua vu khi hien dai; trong khi tinh than quan doi tinh nguyen luc nao cung an tam hon, tot hon linh nghia vu dac biet di tau ngam phai la tinh nguyen cua tinh nguyen)! Viec cang cuong bat bo doi nghia vu nhieu khi de xay ra cac tieu cuc chay “bo doi nghia vu”!

nguyenvanmanh - 22/02/2013 Thich | 73

Theo toi nghi thi chuyen nay cung phai xem ky vi neu con ban do DH thi toi chac la nhieu gia dinh khong muon con di bo doi, tu do ban se tim moi cach "Chay" de con ban duoc di hoc. Viec tat nhien la se dan den dieu kien cho tieu cuc, tham nhung cang manh them.

ban doc - 22/02/2013 Thich | 65

Tai sao khong bo mon Giao Duc Quoc Phong Thay vao do bang viec di nghia vu 6 thang nhi ? Ai da di nghia vu thi xem nhu da tot nghiep mon giao duc quoc phong => khoi dong hoc phi mon nay => do ton kem. Nhu vay ...

Tai sao khong bo mon Giao Duc Quoc Phong Thay vao do bang viec di nghia vu 6 thang nhi ? Ai da di nghia vu thi xem nhu da tot nghiep mon giao duc quoc phong => khoi dong hoc phi mon nay => do ton kem. Nhu vay sinh vien se tinh nguyen di NVQS truoc khi hoc dai cuong.

thp1402 - 22/02/2013 Thich | 64

Xa hoi da phan cong, moi nguoi moi viec. Tuy suc va trinh do cua minh ma lam nghia vu voi dat nuoc. Di hoc hay di bo doi deu co the lam nghia vu. Van de ta can phan biet giua trach nhiem cong nhan phai lam nghia vu voi xa hoi va viec di bo doi.

HNT - 22/02/2013 Thich | 36

la cong dan nam cua mot dat nuoc la phai di nghia vu quan su, khong phan biet giau ngheo, co hay khong co hoc. Nen bat chuoc cac nuoc tien tien : qui dinh tuoi tu 18- 32 la phai di nghia vu. Anh co the di lien khi ...

la cong dan nam cua mot dat nuoc la phai di nghia vu quan su, khong phan biet giau ngheo, co hay khong co hoc. Nen bat chuoc cac nuoc tien tien : qui dinh tuoi tu 18- 32 la phai di nghia vu. Anh co the di lien khi 18 tuoi roii ve hoc hanh sau, hoac anh cu hoc tiep, lam viec gi thi cung khogn quan trong, tuy nhien phai sap xep thoi gian, cong viec trong 2 nam ma di phuc vu dat nuoc, du dang la tong giam doc cong ty cung vay, bi cuong che di vi chinh phu cho anh thoi gian 14 nam ma sap xep rui. Luc o Singapore gap 02 chu linh mot tre mot gia cu ( gan bi phat vi toi tuoi) hoi ra moi biet ho hay nhu the. Chua ke vao do cac anh em co the hoc hoi kinh nghiem song, moi quan he sau nay nua.

Mr Hao - 22/02/2013 Thich | 32

Toi da lon roi ko phai di nghia vu quan su nua, nhung toi co gop y mong tot cho To quoc nhu the nay: Toi khong dong y voi noi dung tren, vi neu noi cong bang thi hien nay da la cong bang roi, hoc gioi thi di ...

Toi da lon roi ko phai di nghia vu quan su nua, nhung toi co gop y mong tot cho To quoc nhu the nay: Toi khong dong y voi noi dung tren, vi neu noi cong bang thi hien nay da la cong bang roi, hoc gioi thi di hoc dai hoc, dot thi di quan su, neu ko co nhung nguoi hoc gioi di dai hoc thi tim ra dau tien si, nhung nha khoa hoc, nhung sang tao, che tao vu khi bao ve to quoc nhu hien nay, nhung nguoi nay phuc vu cho To quoc con nhieu hon la truc tiep di bo doi.

tranduykt2002 - 23/02/2013 Thich | 22

Toi rat ung ho thong tu nay. Toi con mong muon khi co du tien tai + vat chat thi bat buoc tat ca nam thanh nien tu 18 tuoi tro len phai nhap ngu de ren luyen quan su, san sang bao ve dat nuoc. Toi di lam o ...

Toi rat ung ho thong tu nay. Toi con mong muon khi co du tien tai + vat chat thi bat buoc tat ca nam thanh nien tu 18 tuoi tro len phai nhap ngu de ren luyen quan su, san sang bao ve dat nuoc. Toi di lam o nuoc ngoai, nhin CV cua cac ban Han Quoc ma thay "them". Mo dau CV cua cac ban y bao gio cung la "tham gia quan doi" va thuc hien 1 job gi do trong thoi gian o quan ngu. Ma co 1 diem toi thay thu vi nua la sau khi roi quan ngu, neu quay tro lai hoc dai hoc, cac ban y luon lon hon cac ban nu cung lop 1-2 tuoi va khi tim hieu nhau luon dem lai cho ban nu cam giac "tin cay" hon "tre ranh" bang tuoi.

leminh1972 - 22/02/2013 Thich | 21

"Trong quan doi, cong dan khong chi hoc kien thuc quan su, chien dau ma con co the hoc van hoa, ung xu..." Vay thi nen tuyen quan khi moi nguoi vua dau vao cap 3,cung la 16 tuoi. Thoi gian lam NVQS cung la thoi gian de ho co ...

"Trong quan doi, cong dan khong chi hoc kien thuc quan su, chien dau ma con co the hoc van hoa, ung xu..." Vay thi nen tuyen quan khi moi nguoi vua dau vao cap 3,cung la 16 tuoi. Thoi gian lam NVQS cung la thoi gian de ho co the dinh huong ve dc nghe nghiep tuong lai cua minh nhu la hoc nghe,hoc len DH,hoac la tiep tuc hoc ve quan su...v..v....,dong thoi nhung thanh thieu nien nay cung se co dc tinh "quan ki" sau khi giai ngu,cac te nan xa hoi cung se dc giam bot (vi so luong thanh thieu nien pham toi duoi 18 tuoi ngay cang nhieu). Tat nhien,chuong trinh hoc cap 3 cung phai thay doi de cho phu hop voi huong nghe nghiep ma cac thanh thieu nien nay da dinh san trong thoi gian di NVQS. Con neu tuyen quan nhu the nay thi se bat cong cho nhung nguoi thi truot DH vi ho se kho de on va thi lai vi bi phan tam khi lam NVQS,va kien thuc de on lai la cung kha nhieu.

VietNam - 22/02/2013 Thich | 15

Minh nghi di nghia vu 1 nam thoi, thuc chat ma dem sach vo len hoc thoi gian giai lao rat kho khan, met moi, suc dau ma nho nua... don gian the thoi. Con nhieu van de phai ban, nhung phai can nhac that ky.

wonbin - 22/02/2013 Thich | 14

Do dai hoc xong roi bao luu ket qua de di lam nghia vu quan su. May nam ve roi chang nho gi ma hoc nua. ROi lai tao ra ap luc cho cac sy cu ve sau, cac truong khong co ke hoach tuyen sinh chinh xac. Loi bat ...

Do dai hoc xong roi bao luu ket qua de di lam nghia vu quan su. May nam ve roi chang nho gi ma hoc nua. ROi lai tao ra ap luc cho cac sy cu ve sau, cac truong khong co ke hoach tuyen sinh chinh xac. Loi bat cap hai...Duoc cai nay mat cai kia... Chang phai la bien phap hay ..

Mylan125 - 23/02/2013 Thich | 13

Ung ho.Nhu vay moi dam bao som dua quan doi len chinh quy, tang kha nang lam chu trang thiet bi hien dai, san sang chien dau trong moi tinh huong.
Thay Han Quoc la nam thanh nien bat ke hoc hanh hay lam viec gi..den tuoi la phai di

mhonghbc - 22/02/2013 Thich | 13

Toi thay luat sua theo chieu huong do cung tot thoi, dam bao cong bang, chat luong binh si tang cao. Tuy nhien cung co nhieu truong hop di hoc dai hoc ra roi di bo doi ma chang tan dung duoc gi tu kien thuc ho hoc duoc, rat ...

Toi thay luat sua theo chieu huong do cung tot thoi, dam bao cong bang, chat luong binh si tang cao. Tuy nhien cung co nhieu truong hop di hoc dai hoc ra roi di bo doi ma chang tan dung duoc gi tu kien thuc ho hoc duoc, rat lang phi. Ban toi, tot nghiep dai hoc loai kha chuyen nganh xay dung dan dung, ra truong di lam cong ty, cong viec va kha nang lam viec rat tot ve chuyen mon. Nhung khi di bo doi, sau 3 thang huan luyen Tan binh, dieu ve 1 don vi, roi di cuoc dat trong rau, tang gia san xuat, ve chuyen nganh hoc duoc thi thi thoang ho cho lam cai du toan cai u dat sung, lam cai du toan chuong nuoi heo... Cham het.?

Viet Long - 23/02/2013 Thich | 12


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.