Khai mac Hoi nghi trien khai thuc hien Nghi quyet TW 4 khoa XI

Thứ hai, 27 Tháng hai 2012, 15:01 GMT+7


Khai mac Hoi nghi trien khai thuc hien Nghi quyet TW 4 (khoa XI)

Sang nay (27/2), tai Trung tam Hoi nghi Quoc gia My Dinh- Ha Noi, Bo Chinh tri, Ban Bi thu Trung uong Dang to chuc Hoi nghi can bo toan quoc hoc tap, quan triet va trien khai thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 (khoa XI) ve “Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay”.

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong chu tri, chi dao va truc tiep truyen dat, quan triet Nghi quyet. Du va chi dao Hoi nghi co cac dong chi Uy vien Bo Chinh tri: Chu tich nuoc Truong Tan Sang, Chu tich Quoc hoi Nguyen Sinh Hung, Thu tuong Nguyen Tan Dung, Thuong truc Ban Bi thu Le Hong Anh va cac dong chi Uy vien Bo Chinh tri, Uy vien Ban Bi thu Trung uong Dang. Tham du hoi nghi con co hon 1.000 dai bieu.

Tai phien khai mac, Hoi nghi da nghe Tong Bi thu Nguyen Phu Trong thay mat Bo Chinh tri pho bien, quan triet Nghi quyet Trung uong 4 ve “Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay” va Chi thi cua Bo Chinh tri ve thuc hien Nghi quyet Trung uong 4.

Xem toan van bai phat bieu cua Tong Bi thu Nguyen Phu Trong DownloadTong Bi thu neu ro: Trong moi giai doan, Dang ta rat quan tam den cong tac xay dung Dang, da ban hanh nhieu Nghi quyet, chi thi, ket luan cua Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu ve xay dung Dang. Cac Nghi quyet, Chi thi, Ket luan da tac dong, tao nen nhung chuyen bien tich cuc trong cong tac xay dung Dang. Tuy nhien, so voi muc tieu, yeu cau, nhung ket qua dat duoc van con nhieu han che, yeu kem.

Anh minh hoa

Toan canh hoi nghi

Theo Tong Bi thu co 4 ly do can thiet phai ban hanh Nghi quyet: Thu nhat trong moi giai doan cong tac xay dung Dang luon co y nghia cuc ky quan trong. Trong giai doan dat nuoc doi moi, phat trien kinh te thi truong, mo cua hoi nhap, cang can phai coi trong cong tac xay dung Dang.

Thu hai la trong giai doan hien nay, truoc yeu cau nhiem vu chinh tri to lon, nang ne, kho khan, doi hoi Dang phai nang cao hon nua nang luc lanh dao, suc chien dau.

Thu ba la trong thuc te thoi gian qua, da co nhung hien tuong tieu cuc, phuc tap moi gay ban khoan, lo lang trong can bo, dang vien va nhan dan…

Trong khi do, cac the luc thu dich van tiep tuc chong pha dien cuong su nghiep doi moi cua Dang ta nham xoa bo che do Xa hoi Chu nghia o nuoc ta, xoa bo su lanh dao cua Dang.

Nghi quyet Trung uong 4 (khoa XI) nham dap ung yeu cau nang cao nang hon nua luc lanh dao, suc chien dau cua Dang, xay dung Dang thuc su trong sach, vung manh ca ve chinh tri, tu tuong, to chuc, can bo, phuong thuc lanh dao.

Chinh vi vay ngay sau khi ban hanh, Nghi quyet da duoc dong dao can bo, dang vien va nhan dan don nhan, dong tinh, nhat tri cao, cho rang Nghi quyet da lua chon dung van de, danh gia dung thuc trang va de ra dung cac giai phap, dap ung yeu cau thuc tien.

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong neu ro: Nghi quyet Trung uong 4 tap trung vao 3 van de cap bach. Thu nhat, ngan chan, day lui tinh trang suy thoai ve tu tuong chinh tri, dao duc, loi song cua mot bo phan khong nho can bo, dang vien, nhat la can bo lanh dao, quan ly cac cap.

Thu hai, xay dung doi ngu can bo lanh dao, quan ly, nhat la o cap Trung uong nham dap ung yeu cau cua su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa va hoi nhap quoc te.Anh minh hoa

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong phat bieu tai hoi nghi

Thu ba, xac dinh ro tham quyen, trach nhiem ca nhan nguoi dung dau cap uy, chinh quyen trong moi quan he voi tap the cap uy, chinh quyen, co quan, don vi.

Ba noi dung do co quan he gan bo, trong do, noi dung thu nhat la trong tam, xuyen suot, mang tinh cap bach nhat.

Tong Bi thu cung phan tich nhung han che, yeu kem, khuyet diem tren ca 3 van de cap bach ve xay dung Dang, chi ra tinh chat, pham vi, xu the va hau qua cua nhung yeu kem, khuyet diem.

Dang chu y trong nhung nguyen nhan chu quan la mot bo phan khong nho can bo, dang vien thieu tu duong ren luyen, giam sut y chi chien dau, sa vao chu nghia ca nhan, ich ky, thuc dung, quen di trach nhiem, bon phan truoc Dang, truoc dan.

Nguyen tac tap trung dan chu thuc hien chua tot, bi buong long, khong it noi co tinh trang dan chu hinh thuc; nguyen tac tu phe binh va phe binh thuc hien rat kem, thieu thang than, thieu trung thuc...

Viec nghien cuu, sua doi, ban hanh co che chinh sach phap luat thich ung voi nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia chua kip thoi, cong tac can bo con nhieu bat cap.... Cong tac tuyen truyen, giao duc chinh tri, tu tuong, dao duc, loi song nhieu khi con hinh thuc, chua du suc dong vien y chi cach mang cua can bo, dang vien.

Viec kiem tra, giam sat, giu gin ky luat, ky cuong o nhieu noi, nhieu cap chua thuong xuyen, rao riet...

Tren co so xac dinh ba nhiem vu trong tam va cap bach neu tren, Trung uong da chi ra cac giai phap bao dam dong bo, co trong tam, trong diem, kha thi, ket hop giua “chong va xay” “xay va chong”, tap trung vao nhung van de buc xuc nhat, cap bach nhat voi 4 nhom giai phap.Anh minh hoa

Do la Nhom giai phap ve tu phe binh va phe binh, neu cao tinh tien phong va guong mau cua cap tren; Nhom giai phap ve to chuc, can bo va sinh hoat Dang; Nhom giai phap ve co che, chinh sach; Nhom giai phap ve cong tac giao duc, chinh tri, tu tuong.

Nhung viec can lam ngay la tung can bo, dang vien, truoc het la tung dong chi Uy vien Trung uong, Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu, tu giac, guong mau, tu phe binh, kiem diem, nhin lai minh, tu dieu chinh minh; cai gi tot thi phat huy, cai gi xau thi tu got rua, tu sua minh; canh giac truoc moi cam do ve danh loi, vat chat, tien tai, tranh roi vao vung bun chu nghia ca nhan ich ky.

Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu tien hanh kiem diem, danh gia, lam ro trach nhiem trong viec lanh dao, chi dao thuc hien cac nghi quyet, chi thi cua Dang, day manh chi dao viec hoc tap, ren luyen pham chat dao duc loi song.

Nguoi dung dau cap uy, to chuc Dang, co quan Nha nuoc chiu trach nhiem xay dung va to chuc thuc hien ke hoach giai quyet tung van de cap bach, nhung viec can lam ngay, xac dinh ro noi dung, thoi gian hoan thanh va nguoi chiu trach nhiem cu the. Nghiem tuc thuc hien Quy dinh ve nhung dieu dang vien khong duoc lam; day manh phong, chong tham nhung, lang phi; xu ly dut diem mot so vu viec ma du luan quan tam. Can dac biet chu y chuan bi va tien hanh tot viec kiem diem, tu phe binh va phe binh theo cuong vi, chuc trach, nhiem vu duoc giao; giu gin dao duc loi song cua ban than va cua nguoi than trong gia dinh.

Ve mot so van de can luu y trong qua trinh chi dao to chuc thuc hien Nghi quyet, Tong Bi thu Nguyen Phu Trong nhan manh: Nhan thuc day du, sau sac muc dich, y nghia, yeu cau, noi dung cua Nghi quyet, nam vung tu tuong chi dao, nhung cong viec phai lam, tren co so do co su thong nhat cao ve y chi, quyet tam hanh dong; ngay sau khi ket thuc Hoi nghi, can cu vao Nghi quyet cua Trung uong, Chi thi va Ke hoach cua Bo Chinh tri, su chi dao huong dan cua cac ban Dang va co quan cap tren, cac cap uy va to chuc Dang cac cap, cac nganh phai xay dung ke hoach, chuong trinh hoc tap, quan triet va trien khai co he thong Nghi quyet phu hop voi dieu kien cu the cua dia phuong minh, nganh minh; tung can bo dang vien, truoc het la can bo lanh dao, quan ly cac cap, dac biet la nguoi dung dau, phai guong mau lam truoc...; Phai thuc hien cac nhiem vu va cac giai phap mot cach dong bo, tong hop, dong thoi co trong tam, trong diem...; Viec kiem diem, tu phe binh va phe binh can duoc chuan bi that chu dao, chi dao ti mi, chat che, tien hanh nghiem tuc, than trong, tranh lam luot, qua loa, hinh thuc, chieu le...; Phai dat viec thuc hien Nghi quyet trong tong the thuc hien cac Nghi quyet cua Trung uong, Quoc hoi, Chinh phu... Phai that su tu giac, chan thanh, cong tam...

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong de nghi cac dong chi dai bieu tham du Hoi nghi cung toan the can bo, dang vien neu cao tinh than trach nhiem truoc Dang, truoc nhan dan, tap trung nghien cuu, thao luan, gop y kien de tao thong nhat cao trong viec to chuc trien khai thuc hien Nghi quyet.

Cung trong ngay lam viec hom nay, Hoi nghi da nghe pho bien du thao Ke hoach thuc hien Nghi quyet cua Trung uong va Chi thi cua Bo Chinh tri; nghe pho bien huong dan ke hoach kiem diem, tu phe binh, phe binh cua can bo, dang vien; nghe huong dan thuc hien “Quy dinh ve nhung dieu dang vien khong duoc lam” va Ke hoach cong tac tu tuong va Ke hoach tiep tuc trien khai Chi thi ve “tiep tuc day manh viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh”.

Cuoi gio chieu nay, cac dai bieu lam viec tai to, thao luan quan triet Nghi quyet cua Trung uong, Chi thi cua Bo Chinh tri va gop y kien du thao Ke hoach thuc hien Nghi quyet, Chi thi cua Bo Chinh tri.

Hoi nghi can bo toan quoc quan triet, trien khai thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 se lam viec den ngay 29/3.


(theo VOV, TTXVN)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.