Hop tac Quoc phong Nhan to quan trong cua quan he Viet Trung

Thứ hai, 03 Tháng chín 2012, 21:52 GMT+7

Sang 3/9, tren tinh than trung thuc, thang than, huu nghi va xay dung, Doi thoai chien luoc Quoc phong cap Thu truong Viet Nam – Trung Quoc lan thu ba da dien ra tot dep duoi su dong chu tri cua Thuong tuong Nguyen Chi Vinh, Thu truong Bo Quoc phong Viet Nam va Thuong tuong Ma Hieu Thien, Pho Tong tham muu truong Quan giai phong nhan dan Trung Quoc.


Anh minh hoa

Doi thoai chien luoc quoc phong cap Thu truong Viet Nam – Trung Quoc lan thu ba. - Anh: TTXVN

Hoan nghenh Thuong tuong Ma Hieu Thien sang du cuoc Doi thoai, Thuong tuong Nguyen Chi Vinh khang dinh Viet Nam coi trong quan he huu nghi voi Trung Quoc va mong muon cung Trung Quoc xay dung nen hoa binh ben vung, hop tac cung phat trien, dong thoi dong gop cho hoa binh the gioi.

Bay to su coi trong cuoc Doi thoai, Thuong tuong Ma Hieu Thien cho rang trong boi canh tinh hinh the gioi, khu vuc dang co nhung dien bien phuc tap, cuoc doi thoai lan nay la rat can thiet, se mo rong nhan thuc chung, gop phan quan trong vao viec thuc day quan he huu nghi, hop tac giua hai nuoc, hai quan doi.

Hai ben da bay to hai long ve su phat trien trong quan he hop tac giua quan doi hai nuoc va cho rang hop tac trong linh vuc quoc phong da tro thanh mot trong nhung nhan to quan trong cua quan he huu nghi Viet – Trung.

Voi mong muon day manh quan he, hai ben thong nhat se tiep tuc thuong xuyen trao doi doan cac cap nham tang cuong su tin cay ve chinh tri va xay dung quan he gan bo giua quan doi hai nuoc; chu trong hop tac dao tao; day manh quan he giao luu, hop tac, phoi hop giua Hai quan, Bien phong, Canh sat bien… Thuong tuong Nguyen Chi Vinh de nghi luc luong Bien phong cac tinh giap bien cua Viet Nam va Trung Quoc tang cuong hop tac de cung co tinh doan ket va cung giu vung an ninh, huu nghi khu vuc bien gioi, chong toi pham xuyen quoc gia. Viet Nam cung mong muon hai ben tien hanh giao luu giua cac co quan nghien cuu chien luoc va tang cuong hop tac giua cac co quan truyen thong cua quan doi.

Thuong tuong Nguyen Chi Vinh va Thuong tuong Ma Hieu Thien da danh thoi gian trao doi khach quan ve tinh hinh quoc te, dac biet la khu vuc chau A – Thai Binh Duong. Hai ben nhat tri cho rang, hoa binh va hop tac la dong chu luu va phu hop voi nguyen vong cua nhan dan cac nuoc khu vuc chau A – Thai Binh Duong. Ca phia Viet Nam va Trung Quoc deu danh gia tinh hinh the gioi, khu vuc hien nay mo ra ca nhung co hoi va thach thuc cho cac quoc gia, hop tac phat trien voi cac nuoc trong va ngoai khu vuc se co loi cho ca Trung Quoc, Viet Nam va cac quoc gia lien quan, duy tri hoa binh va on dinh o khu vuc.

Tuy nhien, su tang cuong can du cua cac nuoc lon vao khu vuc chau A – Thai Binh Duong cung se dem den nhung thach thuc, he luy neu khong tao ra moi truong binh dang, doi thoai, ton trong luat phap quoc te va ton trong loi ich chinh dang, che do chinh tri cua cac quoc gia trong khu vuc. Thuong tuong Nguyen Chi Vinh khang dinh lai quan diem doi ngoai doc lap tu chu, da phuong hoa, da dang hoa, khong di voi nuoc nay chong nuoc khac nham xay dung va bao ve To quoc Viet Nam XHCN, dong thoi dong gop tich cuc cho hoa binh, on dinh trong khu vuc va tren the gioi.

Voi tinh than nhin thang vao su that nham xay dung niem tin vung chac, Thuong tuong Nguyen Chi Vinh va Thuong tuong Ma Hieu Thien cung da trao doi thang than ve nhung ton tai giua hai nuoc lien quan den van de bien Dong va deu khang dinh lai su can thiet phai giai quyet nhung ton tai do tren co so dai cuc quan he giua hai Dang, hai nuoc. Thuong tuong Nguyen Chi Vinh neu ro, xu ly tranh chap o bien Dong la van de dai su trong quan he Viet – Trung va la van menh chung cua hai nuoc, hai dan toc. Giai quyet van de nay rat kho khan, rat nhay cam va rat lau dai, nhung voi thien chi, no luc cua ca hai ben, tren tinh than huu nghi truyen thong, ton trong lan nhau, cong khai minh bach, hai ben nhat dinh se tim ra bien phap giai quyet phu hop voi luat phap quoc te, dap ung duoc loi ich chinh dang cua ca hai nuoc, hai dan toc.

Thuong tuong Nguyen Chi Vinh cho rang, vi dai cuc quan he Viet – Trung, viec cap bach hai ben can lam ngay la tiep tuc hop tac, doi thoai tang cuong long tin chinh tri giua hai Dang, hai Nha nuoc, hai Quan doi: “Khong co long tin chinh tri thi khong the hop tac phat trien, cung khong the giai quyet bat dong”. Thuong tuong Nguyen Chi Vinh de nghi tang cuong chia se loi ich song phuong va hop tac tren dien dan da phuong, cung nhu day manh hop tac tren moi mat.

Dong tinh voi y kien cua Thu truong Bo Quoc phong Viet Nam, Thuong tuong Ma Hieu Thien neu ro Trung Quoc mong muon cac tranh chap phai duoc giai quyet hoa binh, khong su dung vu luc hoac de doa su dung vu luc, tuan thu luat phap quoc te. Phia Trung Quoc cung bay to mong muon van de nay duoc xu ly thoa dang de khong anh huong den dai cuc tot dep giua hai nuoc va su phat trien cua moi nuoc.

Ket thuc cuoc Doi thoai, hai ben deu bay to su hai long ve ket qua dat duoc, gop phan thuc day quan he hop tac, huu nghi giua quan doi va nhan dan hai nuoc. Thuong tuong Nguyen Chi Vinh va Thuong tuong Ma Hieu Thien cung da chung kien le ky Thoa thuan mo rong hop tac dao tao giua quan doi hai nuoc.


(theo TTXVN)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.