Hoi nghi toan quoc quan triet Nghi quyet TW 4

Thứ hai, 27 Tháng hai 2012, 19:55 GMT+7


Hoi nghi toan quoc quan triet Nghi quyet TW 4
Tong Bi thu Nguyen Phu Trong phat bieu khai mac hoi nghi.

Hom nay (27/2), tai Ha Noi, Bo Chinh tri da to chuc Hoi nghi can bo toan quoc quan triet, trien khai thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 (khoa XI) “Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay”.

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong; cac Uy vien Bo Chinh tri: Truong Tan Sang - Chu tich nuoc, Nguyen Tan Dung - Thu tuong Chinh phu, Nguyen Sinh Hung - Chu tich Quoc hoi, Le Hong Anh, Thuong truc Ban Bi thu cung tap the Bo Chinh tri, Ban Bi thu Trung uong Dang chu tri, chi dao Hoi nghi.

Tham du hoi nghi co tren 1.000 dai bieu, gom cac uy vien Trung uong Dang (chinh thuc va du khuyet); lanh dao cac ban va co quan Dang Trung uong; thanh vien cac ban can su, dang doan; uy vien thuong vu Quan uy Trung uong, Dang uy Cong an Trung uong; thanh vien lanh dao cac co quan truc thuoc Chinh phu; chu nhiem, pho chu nhiem Hoi dong Dan toc va cac Uy ban cua Quoc hoi; thuong truc Hoi dong Ly luan Trung uong; uy vien Uy ban Kiem tra Trung uong; bi thu, pho bi thu tinh uy, thanh uy, dang uy, truong cac ban To chuc, Kiem tra, Tuyen giao, Dan van va chanh Van phong cac tinh uy, thanh uy, dang uy truc thuoc Trung uong; pho chu nhiem thuong truc Uy ban Kiem tra Quan uy Trung uong, Dang uy Cong an Trung uong; bao cao vien cap Trung uong.

Truc tiep truyen dat, quan triet, chi dao thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 va Chi thi cua Bo Chinh tri ve viec thuc hien Nghi quyet, Tong Bi thu Nguyen Phu Trong neu ro: Nghi quyet Hoi nghi Trung uong 4 “Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay” la van kien het suc quan trong cua Dang. Ngay sau khi ban hanh, Nghi quyet da duoc dong dao can bo, dang vien va cac tang lop nhan dan don nhan voi mot tinh cam vui mung, phan khoi, tin tuong va nhat tri cao; cho rang, Nghi quyet da chon dung va trung van de het suc quan trong, nhin nhan, danh gia dung tinh hinh voi tinh than tu phe binh rat cao, de ra giai phap phu hop, neu thuc hien nghiem tuc se tao chuyen bien manh me, ro ret trong cong tac xay dung Dang, gop phan lam cho Dang ta that su trong sach, vung manh, dap ung yeu cau thuc tien va nguyen vong tha thiet cua toan Dang, toan dan.

Tong Bi thu nhan manh: Muc dich cua Hoi nghi quan trong nay la thong qua viec gioi thieu, quan triet quan diem chi dao, noi dung, giai phap, cac buoc thuc hien neu trong Nghi quyet cua Trung uong, Chi thi, Ke hoach cua Bo Chinh tri, giup cac dong chi lanh dao chu chot cac cap, cac nganh, nhan thuc, day du, sau sac muc dich, y nghia cua Nghi quyet, nam vung tu tuong chi dao, noi dung quan trong, nhung cong viec can lam, ca truoc mat va lau dai, tao su thong nhat cao ve y chi va hanh dong, dua Nghi quyet, Chi thi cua Dang vao cuoc song.

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong da gioi thieu, phan tich, lam ro cac quan diem, noi dung quan trong trong Nghi quyet cua Trung uong va Chi thi cua Bo Chinh tri, tap trung vao 4 van de: Su can thiet phai ban va ra Nghi quyet ve xay dung Dang; muc dich, yeu cau, qua trinh chuan bi, pham vi cua Nghi quyet; nhung noi dung co ban cua Nghi quyet Trung uong 4 va Chi thi cua Bo Chinh tri; nhung van de can luu y trong chi dao hoc tap, quan triet va to chuc chuc hien.

Tong Bi thu chi ro, tu truoc den nay, nhat la trong hon 25 nam tien hanh su nghiep doi moi, Dang ta het suc quan tam den cong tac xay dung Dang; da ban hanh nhieu nghi quyet, chi thi, ket luan cua Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu ve xay dung Dang, nho do,tao duoc nhung chuyen bien tich cuc trong cong tac xay dung Dang. Tuy nhien, so voi muc tieu, yeu cau, nhiem vu de ra, nhung ket qua dat duoc van con nhieu han che, yeu kem.

Phan tich 4 ly do can thiet phai ban hanh Nghi quyet, Tong Bi thu Nguyen Phu Trong nhan manh: Thu nhat, cong tac xay dung Dang luon co y nghia cuc ky quan trong, day la bai hoc lon, la ket luan sau sac, duc rut qua qua trinh hon 80 nam hoat dong cua Dang. Cang di vao doi moi, phat trien kinh te thi truong, mo cua hoi nhap, cang can phai coi trong cong tac xay dung Dang; day la nhan to dam bao thuc hien thang loi Cuong linh chinh tri, muc tieu, nhiem vu xay dung chu nghia xa hoi, bao ve vung chac To quoc xa hoi chu nghia.

Thu hai, yeu cau nhiem vu chinh tri cua nuoc ta hien nay rat to lon, nang ne, kho khan, doi hoi Dang phai nang tam lanh dao cao hon nua, nang suc chien dau manh hon nua.

Thu ba, Dang ta, ben canh mat tich cuc, phat huy ban chat va truyen thong tot dep, dang dung truoc cac yeu cau, nhiem vu moi, phai khac phuc, day lui nhung yeu kem, tieu cuc, phuc tap gay ban khoan, lo lang trong can bo, dang vien va nhan dan.

Thu tu, cac the luc thu dich tiep tuc chong pha dien cuong su nghiep doi moi cua dat nuoc ta nham xoa bo che do xa hoi chu nghia, xoa bo su lanh dao cua Dang Cong san, xoa bo Chu nghia Mac-Lenin va Tu tuong Ho Chi Minh. Trong boi canh tinh hinh tren, Dang ta luon nhan manh phai dac biet coi trong cong tac xay dung Dang, coi day la nhiem vu then chot, nhiem vu co y nghia song con doi voi Dang ta, che do ta.

Nghi quyet Trung uong 4 (khoa XI) nham dap ung yeu cau nang cao nang luc lanh dao, suc chien dau cua Dang, xay dung Dang thuc su trong sach, vung manh ca ve chinh tri, tu tuong, to chuc, can bo, phuong thuc lanh dao. Nghi quyet Trung uong 4 tap trung vao 3 van de cap bach: Thu nhat, ngan chan, day lui tinh trang suy thoai ve tu tuong chinh tri, dao duc, loi song cua mot bo phan khong nho can bo, dang vien, nhat la can bo lanh dao, quan ly cac cap.

Thu hai, xay dung doi ngu can bo lanh dao, quan ly, nhat la o cap Trung uong nham dap ung yeu cau cua su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc va hoi nhap quoc te. Thu ba, xac dinh ro tham quyen, trach nhiem ca nhan nguoi dung dau cap uy, chinh quyen trong moi quan he voi tap the cap uy, chinh quyen, co quan, don vi. Ba noi dung do co quan he gan bo, trong do, noi dung thu nhat la trong tam, xuyen suot, mang tinh cap bach nhat.

Tong Bi thu phan tich, chi ro nhung han che, yeu kem, khuyet diem tren ca 3 van de cap bach ve xay dung Dang, chi ra tinh chat, pham vi, xu the va hau qua cua nhung yeu kem, khuyet diem do.

Ban Chap hanh Trung uong da xem xet toan dien, chi ra nguyen nhan chu quan va khach quan cua nhung yeu kem, khuyet diem, trong do nguyen nhan chu quan la chu yeu; khang dinh cac nguyen nhan khach quan va chu quan tac dong lan nhau, xuyen tham vao nhau rat phuc tap.

Dieu dang lo ngai la, mot bo phan khong nho can bo, dang vien thieu tu duong ren luyen, giam sut y chi chien dau, sa vao chu nghia ca nhan, ich ky, thuc dung, lo la trach nhiem, bon phan truoc Dang, truoc nhan dan; nguyen tac tap trung dan chu thuc hien chua tot, bi buong long, khong it noi co tinh trang dan chu hinh thuc; nguyen tac tu phe binh va phe binh thuc hien kem, thieu thang than, trung thuc. Viec nghien cuu, sua doi, bo sung, ban hanh co che, chinh sach, phap luat thich ung voi nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia chua kip thoi, cong tac can bo con nhieu bat cap. Cong tac tuyen truyen, giao duc chinh tri, tu tuong, dao duc, loi song nhieu khi con hinh thuc, chua du suc dong vien y chi, khoi day hanh dong cach mang cua can bo, dang vien va nhan dan. Cong tac nghien cuu ly luan con bat cap, lac hau.

Cong tac kiem tra, giam sat, giu gin ky luat, ky cuong o nhieu noi, nhieu cap chua thuong xuyen, rao riet. Tren co so xac dinh ba nhiem vu trong tam va cap bach neu tren, Trung uong da chi ra cac giai phap mang tinh dong bo, co trong tam, trong diem, kha thi, ket hop “chong va xay” “xay va chong”, tap trung vao nhung van de buc xuc nhat, cap bach nhat voi 4 nhom giai phap: (1) Nhom giai phap ve tu phe binh va phe binh, neu cao tinh tien phong va guong mau cua cap tren; (2) Nhom giai phap ve to chuc, can bo va sinh hoat Dang; (3) Nhom giai phap ve co che, chinh sach; (4) Nhom giai phap ve cong tac giao duc chinh tri, tu tuong. Tinh than toat len trong cac nhom giai phap do la: Xac dinh nhung viec can lam, co the lam ngay va nhung viec can co thoi gian chuan bi, nhat la ve van de xay dung, ban hanh co che, chinh sach, xay dung ke hoach, lo trinh thuc hien mot cach kien quyet, hieu qua.

Nhung viec can lam ngay la: Tung can bo, dang vien, truoc het la tung dong chi Uy vien Trung uong, Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu, tu giac, guong mau, tu phe binh, kiem diem, nhin lai minh, tu dieu chinh minh; cai gi tot thi phat huy, cai gi xau thi tu got rua, tu sua minh; canh giac truoc moi cam do ve danh loi, vat chat, tien tai, tranh roi vao vung bun cua chu nghia ca nhan ich ky.

Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu tien hanh kiem diem, danh gia, lam ro trach nhiem trong viec lanh dao, chi dao thuc hien cac nghi quyet, chi thi cua Dang, day manh chi dao viec hoc tap, ren luyen pham chat dao duc loi song. Nguoi dung dau cap uy, to chuc Dang, co quan Nha nuoc chiu trach nhiem xay dung va to chuc thuc hien ke hoach giai quyet tung van de cap bach, nhung viec can lam ngay, xac dinh ro noi dung, thoi gian hoan thanh va nguoi chiu trach nhiem cu the. Nghiem tuc thuc hien Quy dinh ve nhung dieu dang vien khong duoc lam; day manh phong, chong tham nhung, lang phi; xu ly dut diem mot so vu viec ma du luan quan tam; cai tien, nang cao chat luong viec Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh.

Trong cac nhom giai phap, can dac biet chu y chuan bi va tien hanh tot viec kiem diem, tu phe binh va phe binh theo cuong vi, chuc trach, nhiem vu duoc giao; giu gin dao duc loi song cua ban than va cua nguoi than trong gia dinh. Moi dong chi Uy vien Bo Chinh tri, Uy vien Ban Bi thu, Uy vien Ban Chap hanh Trung uong, can bo chu chot cac cap phai nghiem tuc thuc hien. Tang cuong cong tac kiem tra, giam sat, thanh tra, dieu tra, xet xu, tiep tuc thuc hien nhiem vu phong, chong tham nhung; co giai phap xay dung co che de nhan dan thong qua Mat tran To quoc, cac doan the chinh tri - xa hoi tham gia xay dung Dang. Co co che phat huy dan chu thuc su, thuc hien cong khai, minh bach; khuyen khich can bo, dang vien dam nghi, dam lam, dam chiu trach nhiem; thuc hien nghiem tuc viec chat van trong Dang duoc quy dinh tu nhiem ky khoa IX.

Ve mot so van de can luu y trong qua trinh chi dao va to chuc thuc hien Nghi quyet Trung uong 4, Tong Bi thu nhan manh: Nghi quyet "Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay" la mot van kien co tam quan trong dac biet. Van de quyet dinh bay gio la khau to chuc thuc hien Nghi quyet, quyet tam thuc hien, kho may cung phai thuc hien. Tong Bi thu luu y cac cap uy, to chuc dang, can bo, dang vien phai nhan thuc that day du va sau sac muc dich, y nghia, yeu cau, noi dung cua Nghi quyet, nam vung nhung tu tuong chi dao, nhung cong viec phai lam, tren co so do co su thong nhat cao ve y chi, quyet tam, hanh dong, thay day du trach nhiem cua minh de guong mau, tu giac thuc hien va chi dao, to chuc thuc hien Nghi quyet tren moi cuong vi cong tac tai dia ban, linh vuc do minh phu trach.

Ngay sau khi ket thuc Hoi nghi nay, can cu vao Nghi quyet cua Trung uong, Chi thi va Ke hoach cua Bo Chinh tri, su chi dao, huong dan cua cac ban dang Trung uong va cac co quan cap tren, cac cap uy va to chuc dang cac cap, cac nganh phai xay dung ke hoach, chuong trinh hoc tap, quan triet va trien khai thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 phu hop voi dieu kien cu the cua dia phuong minh, nganh minh; phai lam khan truong, nghiem tuc, thiet thuc; co su phan cong trach nhiem lanh dao, chi dao cu the, chat che, ro rang. Tung can bo, dang vien, truoc het la can bo lanh dao, quan ly cac cap, dac biet la nguoi dung dau, nguoi chu tri, phai tu giac, guong mau lam truoc.

Cac nhiem vu va giai phap phai duoc thuc hien mot cach dong bo, tong hop, co trong tam, trong diem; bao gom ca viec thuc hien 8 nhiem vu neu trong Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang, cac nghi quyet, chi thi, cac quy dinh khac cua Dang va Nha nuoc; ket hop giua "xay va chong", "chong va xay"; neu guong nhung nguoi tot, viec tot; ngan ngua, canh bao, phe phan nhung viec lam sai trai; dau tranh manh me chong tham nhung, hu hong, tieu cuc; xu ly nghiem nhung hanh vi vi pham ky luat cua Dang, phap luat cua Nha nuoc. Viec kiem diem, tu phe binh va phe binh can duoc chuan bi that chu dao, chi dao ti mi, chat che, tien hanh nghiem tuc, than trong; lam den dau chac den do, dat ket qua cu the, thuc chat. Viec thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 ve xay dung Dang phai duoc dat trong tong the thuc hien cac nghi quyet khac cua Trung uong, cua Quoc hoi, cua Chinh phu, trong viec thuc hien nhiem vu chinh tri thuong xuyen cua ca he thong chinh tri, bao dam thuc day viec hoan thanh cac nhiem vu phat trien kinh te-xa hoi, an ninh-quoc phong, giu vung on dinh chinh tri, day manh cac hoat dong doi ngoai.

Xay dung, chinh don Dang la lam cho Dang ta ngay cang manh hon; can bo, dang vien guong mau hon; to chuc dang co tinh chien dau cao hon; doan ket noi bo tot hon; gan bo voi nhan dan mat thiet hon; thuc day thuc hien nhiem vu chinh tri dat ket qua cao hon.


Tong Bi thu khang dinh, dieu quan trong co y nghia quyet dinh la: tat ca chung ta, tu tren xuong duoi, deu phai co quyet tam rat lon, co su thong nhat rat cao, co bien phap thuc hien quyet liet, kha thi, chi dao chat che voi mot phuong phap tu duy dung dan, tinh tao, binh tinh, khong cuc doan, khong de cac the luc xau loi dung, xuyen tac, kich dong, pha hoai. Bo Chinh tri, Ban Bi thu tin tuong rang, voi truyen thong va ban chat tot dep cua Dang ta, voi quyet tam chinh tri rat cao cua toan Dang, lai duoc nhan dan dong tinh, ung ho, nhat dinh chung ta se vuot qua moi kho khan, thuc hien thang loi Nghi quyet Trung uong 4, tao buoc chuyen bien moi trong cong tac xay dung Dang, lam cho Dang ta ngay cang trong sach, vung manh.

Trong phien hop buoi sang 27/2, Hoi nghi da nghe ong Le Hong Anh - Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu pho bien Chi thi cua Bo Chinh tri, du thao Ke hoach cua Bo chinh tri thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 (khoa XI).

Buoi chieu, Hoi nghi da nghe ong To Huy Rua - Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Truong ban To chuc Trung uong pho bien Huong dan ke hoach kiem diem, tu phe binh, phe binh theo Ke hoach thuc hien Nghi quyet Trung uong 4; ong Ngo Van Du - Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong huong dan thuc hien “Quy dinh ve nhung dieu dang vien khong duoc lam”; ong Dinh The Huynh - Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Truong ban Tuyen giao Trung uong huong dan Ke hoach cong tac tu tuong va Ke hoach tiep tuc trien khai Chi thi 03 –CT/TW ve “Tiep tuc day manh viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh.”

Trong cac ngay dien ra Hoi nghi, duoi su chi dao, huong dan cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu, cac dai bieu thao luan quan triet Nghi quyet cua Trung uong, Chi thi cua Bo Chinh tri; gop y vao du thao Ke hoach thuc hien Nghi quyet cua Trung uong, Chi thi cua Bo Chinh tri va ban cac bien phap thuc hien thang loi Nghi quyet Trung uong 4. Hoi nghi tiep tuc lam viec den ngay 29/2.


(Theo TTXVN)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.