Giao vien mam non phai cam ket yeu tre

Thứ sáu, 12 Tháng mười một 2010, 07:47 GMT+7


Giao vien mam non phai cam ket yeu tre Tinh trang thieu giao vien mam non dang la noi lo cua nhieu nha quan ly. Sau hon hai nam (thang 7/2008), viec "dong-mo-giai the" truong mam non tu thuc duoc giao toi tung quan huyen, cac nha quan ly chung nhan dinh, viec quan sat hon. Hoi chuyen mot so phong giao duc, tinh trang thieu giao vien mam non dang la noi lo cua nhieu nha quan ly. Day la nguyen nhan dan den viec "khai khong" nhan su trong ho so mo truong hoac "chieu sinh" ca nhung nguoi khong co ky nang su pham...vao truong cham soc tre.

Thieu rat nhieu giao vien

Viec ap "Quy che to chuc va hoat dong truong mam non tu thuc" do Bo GD-DT ban hanh thang 7/2008 vao thuc te da duoc hon 2 nam nay.

Truong Phong GD-DT huyen Quy Chau (Nghe An) Vo Thi Loc nhin nhan, viec phan cap quan, huyen giam viec tham dinh chia tach - giai the - mo truong mam non tu thuc tren dia ban se chat hon. De huyen quan se sat hon tu khau tu van dat dai, co so vat chat, doi ngu giao vien dam bao giang day.

Tuy nhien, tu khi co quy dinh moi, o Quy Chau chua co to chuc, ca nhan nao xin mo truong hoac nhom tre tu thuc - ba Loc cho biet. 100% cac truong mam non o Quy Chau truong cong nen moi hoat dong giao duc tren dia ban van dien ra binh thuong.

Ong Nguyen Van Dung, Truong Phong GD-DT huyen Thuong Tin (Ha Noi) cho biet, chieu theo cac quy dinh trong quy che cua Bo GD-DT ban hanh thi o dia phuong, ai co nhu cau deu duoc xem xet. Thuc te, da co 2 de an dang ky thanh lap nhom tre mam non tu thuc, chua co ho so xin mo truong mam non tu thuc.

Theo quy dinh, de an dua len Phong Giao duc tham dinh. Neu du cac dieu kien, ho so duoc hoi ve UBND xa - noi nhom mo lop ra quyet dinh cho nhom hoat dong.

"Da co mot ho so thanh lap nhom tre tu thuc nhan quyet dinh va dang hoat dong tot", ong Dung cho biet. Con mot ho so chua du dieu kien chung toi tra ve va da co thong bao theo quy dinh.

Dong quan diem voi ba Loc, viec phan cap quan ly ve huyen giup cho viec giam sat nhu cau va dieu kien thuc te se sat hon. Cai kho nhat trong viec xem xet cho mo truong, nhom tre tu thuc tren dia ban la khong du doi ngu giao vien. Hien, Thuong Tin thieu rat nhieu giao vien day mam non.

Con Truong phong GD-DT huyen Ba Vi (Ha Noi) Le Ngoc Ton cho biet, sau hai nam quy che ban hanh da co 3 ho so, trong do 1 ho so xin mo truong mam non tu thuc va 2 ho so nhom tre tu thuc. Bat cu to chuc, ca nhan nao co nhu cau deu duoc xem xet giai quyet theo quy dinh.

Van theo ong Ton, trong qua trinh tham dinh ho so mo truong, nhom tre mam non tu thuc, huyen Ba Vi cung gap kho khan trong viec thieu doi ngu giao vien. Nguon nhan luc cac truong moi mo tren dia ban thuong tan dung nhung nguoi trong huyen da tot nghiep cac truong su pham mam non nhung chua xin duoc viec ve lam.

Tuy nhien, Ba Vi van dang doi mat voi tinh trang thieu giao vien mam non, ma hoc sinh den tuoi co nhu cau ra lop ngay mot tang. Trong khi cho giao vien cac truong su pham mam non tot nghiep ve cong tac, Ba Vi dang "khac phuc" bang cach: quy dinh 1 lop 2 giao vien, vi thieu nen chi co 1 giao vien; hoac cach khac la tang si so hoc sinh tren lop...

Chi "luot" mot so phong GD da thay tinh trang thieu giao vien mam non dang la noi lo cua nhieu nha quan ly. Day la nguyen nhan dan den viec "khai khong" nhan su trong ho so mo truong hoac "chieu sinh" ca nhung nguoi chua hoc xong pho thong...vao truong cham soc tre.

Giao vien mam non phai cam ket yeu tre, Tin tuc trong ngay, giao vien mam non, giao duc, hoc sinh, tieu hoc, bao hanh

Co va tro truong mam non trong gio hoc yoga.

Quy dinh, cam ket chi la be noi?

Quy che to chuc va hoat dong truong mam non tu thuc do Bo GD-DT ban hanh phan cap ro trach nhiem, quyen quyet dinh cho phep thanh lap doi voi nha truong, nha tre tu thuc do Chu tich Uy ban nhan dan (UBND) cap huyen quyet.

Cac truong, nha tre tu thuc du dieu kien neu trong quy che, cu the la dieu kien toi thieu ve co so vat chat, thiet bi day hoc, cham soc tre, trinh do cua giao vien, nhan vien, dieu kien doi voi nguoi dung ra thanh lap truong... moi duoc phep hoat dong.

Cac truong tu thuc khong duoc phep nhan tre qua 15 nhom, lop. Co so nao khong co du dieu kien theo quy dinh, khong dam bao duoc yeu cau cham soc, giao duc tre se bi dinh chi hoat dong.

Ve nhan su quy che cung quy dinh ro, danh sach nhan su du kien lam hieu truong, pho hieu truong bat buoc phai gui kem ly lich, ban sao van bang, chung chi hop le cua thanh vien hoi dong quan tri, chu dau tu. Tuong tu, nhan su lam giao vien ngoai ly lich ca nhan, cac ban sao van bang chung chi phai co cam ket thuc hien nuoi duong, cham soc, giao duc va bao dam an toan cho tre.

Theo ba Le Minh Ha, Vu truong Vu Giao duc mam non (Bo GD-DT) sau vu bao mau Quang Thi Kim Hoa bao hanh tre em da co rat nhieu co so giao duc mam non tu thuc bi dong cua do khong du dieu kien. Tuy nhien, trong thuc te van co nhieu vu bao hanh xay ra chu yeu la o cac co so giao duc ngoai cong lap.

Luong giao vien mam non se duoc dieu chinh hop ly

Giam ap luc cho giao vien mam non de han che tai nan

Do dung hoc tap: Ap luc de len giao vien mam non

Khi mon trang mieng vao... tui hieu truong?!

(Theo Vietnamnet)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.