Doi moi thi cong chuc de chon duoc nguoi tai

Chủ nhật, 24 Tháng ba 2013, 21:36 GMT+7

Trong boi canh hien nay, co khoang 30% cong chuc lam viec chua thuc su hieu qua, tinh trang chay cong chuc van cong khai dien ra, nguoi thuc tam, thuc tai o nhieu noi van chua co cho dung, chua co nhieu co hoi de duoc cong hien.

Truoc thuc trang do, De an “Day manh cai cach che do cong vu, cong chuc” da duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet vao cuoi nam 2012 vua qua nham xay dung mot nen cong vu “chuyen nghiep, trach nhiem, nang dong, minh bach, hieu qua”.

Trong chuong trinh “Dan hoi - Bo truong tra loi” toi 24/3, Bo truong Bo Noi vu Nguyen Thai Binh da trao doi ve nhung ban khoan, tran tro xoay xung quanh De an nay cung nhu viec chuan hoa doi ngu cong chuc trong thoi diem hien nay.


Anh minh hoa

Bo truong Bo Noi vu Nguyen Thai Binh
- Thua Bo truong, cach day hon 1 thang, Bo Noi vu co to chuc mot buoi thi tuyen cong thuc bang phuong phap truc tuyen tren may tinh. Vay, uu diem cua cach thi nay nhu the nao va day co phai la giai phap khac phuc tinh trang chay cong chuc hay khong?

Gan day, viec to chuc thi tuyen cong chuc da tung buoc duoc cai tien, tuy nhien, ben canh nhieu ket qua quan trong van con khong it nhung ton tai, han che ma du luan xa hoi dang quan tam nhu tinh khach quan, cong bang, minh bach va nghiem tuc trong thi tuyen. Tren co so do, Bo Noi vu voi chuc nang quan ly nha nuoc da nghien cuu de ra nhieu bien phap, giai phap, trong do co viec to chuc thi tuyen cong chuc theo phuong thuc thi trac nghiem tren may vi tinh.

Uu diem cua phuong phap nay la may tinh tu ra de thi, tu danh gia bai thi, quan ly thoi gian thi va tu cham diem khi thi sinh an nut nop bai thi.

Thi sinh sau khi lam bai thi xong da co the biet ngay ket qua thi. Cac thi sinh tham du ky thi, du co trung tuyen hay khong thi sau khi ra khoi phong thi se deu thay thoai mai va hai long vi moi nguoi deu cam nhan su cong bang minh bach mot cach ro rang va cu the. Co the khang dinh day la mot trong nhung giai phap quan trong de dam bao tinh khach quan, cong bang minh bach trong thi tuyen cong chuc ma du luan dang quan tam.

- Vua qua, phuong thuc thi tuyen theo cach la co 400 de thi duoc chuan bi de may tinh tu chon de ra de, tu cham diem phan nao se tao ra niem tin trong xa hoi, tao ra huong di moi cho thi tuyen cong chuc trong thoi gian toi. Con theo danh gia ca nhan cua Bo truong thi sao?

Phuong thuc thi trac nghiem tren may vi tinh la mot xu huong tich cuc, can duoc nghien cuu, trien khai thuc hien trong cac co quan, to chuc nha nuoc. Phuong thuc nay phu hop voi muc tieu day manh cai cach che do cong vu, cong chuc, dam bao tinh khach quan hon, cong bang hon, minh bach hon trong thi tuyen cong chuc, dam bao chat luong ky thi, danh gia dung thuc chat nang luc, trinh do cua nguoi du thi, tiet kiem thoi gian, nhan luc, kinh phi to chuc thi, han che tieu cuc co the xay ra trong cac ky thi.

Bo Noi vu se tiep tuc sua doi, bo sung, hoan thien phan mem thi cong chuc de trinh cap co tham quyen phe duyet cho thuc hien o cac cac nganh, cac cap, dong thoi khan truong bo sung hoan thien ngan hang de thi theo cac linh vuc chuyen mon trong hoat dong cong vu.

Tuy nhien, hien nay van con qua som de noi rang day la mot hinh mau de to chuc trien khai thuc hien trong pham vi ca nuoc, song voi ket qua thanh cong ban dau, co the khang dinh hinh thuc thi truc tuyen tren may vi tinh se gop phan thuc hien tot hon viec cai cach che do cong vu, cong chuc.

- Theo Bo truong, viec thi tuyen theo hinh thuc trac nghiem nay co the la phuong thuc gop phan chua tri “can benh man tinh” chay quyen, chay chuc hay khong?

Thuc hien chuong trinh tong the cai cach hanh chinh nha nuoc giai doan 2011 – 2010, ngay 18/10/2012, Thu tuong Chinh phu da ban hanh quyet dinh 1557 phe duyet de an day manh cai cach che do cong vu, cong chuc, theo muc tieu chung la xay dung nen cong vu chuyen nghiep, trach nhiem, minh bach va hieu qua, voi 8 muc tieu cu the lien quan den tat ca cac linh vuc thuoc cai cach che do cong vu, cong chuc, trong do co muc tieu den nam 2015, 100% cac co quan o Trung uong va 70% cac co quan o dia phuong ung dung cong nghe tin hoc vao thi tuyen, thi nang ngach cong chuc.

Hien nay, Bo Noi vu dang chu dong, tich cuc phoi hop voi cac Bo, nganh Trung uong, cac dia phuong to chuc thuc hien De an voi mong muon xay dung mot nen cong vu phuc vu nhan dan, phuc vu su nghiep xay dung, bao ve va phat trien dat nuoc. Day la mot viec lon va kho, doi hoi su vao cuoc cua ca he thong chinh tri va su tham gia tich cuc cua cac tang lop nhan dan. Do do, Bo Noi vu mong muon rang co su phoi hop, ket hop chat che cua cac Bo nganh Trung uong, su huong ung cua nhan dan de dam bao su nghiep cai cach che do cong vu, cong chuc duoc thanh cong.

- Xin tran trong cam on Bo truong.


Xuan Hung - (ghi)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.