Diem chuan va NV2 DH Nong lam TP HCM

Thứ hai, 08 Tháng tám 2011, 19:33 GMT+7

Nam nay, diem chuan va NV2 cua nhieu nganh DH Nong lam T.P HCM lay bang diem san. He cao dang va chuong trinh tien tien cua truong o NV1 khong co thi sinh trung tuyen. Vi vay, truong chuyen sang xet tuyen NV2 cho hai he nay.

TIN LIEN QUAN:

Nhieu dai hoc cong bo diem trung tuyen
Cac truong DH se cong bo diem trong ngay mai
Diem chuan Truong DH Y duoc TP.HCM
Diem trung tuyen vao DH Kinh te Quoc dan
Diem chuan Y hoc co truyen, Ngan hang

O diem chuan khoi D, mon ngoai ngu nhan he so .

Duoi day la diem chuan va diem xet tuyen NV2 cu the cua cac nganh o co so chinh va cac phan hieu cua DH Nong lam T.P HCM.

Diem chuan va NV2 DH Nong lam T.P HCM

Mon ngoai ngu nhan he so 2

Nganh
Diem trung tuyen theo khoi Xet nguyen vong 2
A B D1 D3 Chi tieu Diem xet tuyen

A. Dao tao trinh do Dai hoc


* Cac nganh dao tao dai hoc: Khoi A Khoi B Khoi D1
Cong nghe ki thuat co khi, gom cac chuyen nganh:
+ Co khi che bien bao quan NSTP 13 40 13
+ Co khi nong lam 13 40 13
Cong nghe che bien lam san gom 3 chuyen nganh:
+ Che bien lam san 13 40 13
+ Cong nghe giay va bot giay 13 40 13
+ Thiet ke do go noi that 13 40 13
Cong nghe Thong tin 13 40 13
Cong nghe ki thuat nhiet 13 40 13
Ki thuat dieu khien va tu dong hoa 13 40 13
Cong nghe ki thuat co dien tu 13 40 13
Cong nghe ki thuat oto 13 40 13
Cong nghe ki thuat Hoa hoc 14 15
Chan nuoi, gom 2 chuyen nganh:
+ Cong nghe san xuat dong vat (Chan nuoi) 13 14 40 40
+ Cong nghe san xuat thuc an chan nuoi 13 14
Thu y, gom 2 chuyen nganh:
+ Bac si thu y 14 15
+ Duoc thu y 14 15
Nong hoc (cay trong va giong cay trong) 13 14
Bao ve thuc vat 13 14
Lam nghiep, gom 4 chuyen nganh:
+ Lam nghiep 13 14 40 13 14
+ Nong lam ket hop 13 14 40 13 14
+ Quan li tai nguyen rung 13 14 40 13 14
+ Ky thuat thong tin lam nghiep 13 14 40 13 14
Nuoi trong thuy san, co 3 chuyen nganh:
+ Nuoi trong thuy san 13 14
+ Ngu­ y (Benh hoc thuy san) 13 14 40 13 14
+ Kinh te - quan li nuoI trong thuy san 13 14
Cong nghe thuc pham, co 3 chuyen nganh:
+ Bao quan che bien nong san thuc pham 13,5 15,5
+ Bao quan che bien NSTP va dinh du­ong nguoi 13,5 15,5
+ Bao quan che bien NS va vi sinh thuc pham 13,5 15,5
Cong nghe Sinh hoc, gom 2 chuyen nganh:
+ Cong nghe Sinh hoc 14,5 17,5
+ Cong nghe Sinh hoc moi truong 13 14
Ky thuat Moi truong 13 15
Quan li tai nguyen va moi tr­uong gom 2 chuyen nganh:
+ Quan li Moi truong 13 15
+ Quan li Moi truong va du lich sinh thai 13 15
Cong nghe che bien thuy san 13 14,5
Su pham Ky thuat nong nghiep gom 2 chuyen nganh
+ Su pham Ky thuat nong nghiep 13 14 40 13 14
+ Su­ pham Ky thuat cong nong nghiep 13 14 40 13 14
Cong nghe rau hoa qua va canh quan gom 2 chuyen nganh
+ Canh quan va Ky thuat hoa vien
+ Thiet ke canh quan
Nganh Kinh te, gom 2 chuyen nganh:
+ Kinh te nong lam 13 13 40
+ Kinh te tai nguyen Moi truong 13 13 40
Phat trien nong thon 13 13 60 13 14
Quan tri kinh doanh, gom 3 chuyen nganh
+ Quan tri Kinh doanh (tong hop) 14 14
+ Quan tri Kinh doanh thuong mai 14 14
+ Quan tri Tai chinh 14 14
Kinh doanh nong nghiep (Quan tri kinh doanh nong nghiep) 13 13 60 13 14
Ke toan 14 14
Quan li dat dai, gom 3 chuyen nganh:
+ Quan li dat dai 14 14
+ Quan li thi truong bat dong san 14 14
+ Cong nghe dia chinh 14 14 40 13 14
Ban do hoc, gom 2 chuyen nganh:
+ He thong thong tin dia ly 13 13
+ He thong thong tin moi truong 13 13
Ngon ngu Anh 17,5(*)
Ngon ngu Phap (Phap – Anh) 17,5(*) 17,5(*)

PHAN HIEU DAI HOC NONG LAM TPHCM TAI GIA LAI


Dao tao trinh do dai hoc
Nong hoc 13 14 30 13 14
Lam nghiep 13 14 30 13 14
Ke toan 13 13 30 13 13
Quan li dat dai 13 13 30 13 13
Quan li tai nguyen va moi truong 13 14 30 13 14
Cong nghe thuc pham 13 14 30 13 14
Thu y 13 14 30 13 14

PHAN HIEU DAI HOC NONG LAM TPHCM TAI NINH THUAN


Nong hoc 13 14
Cong nghe thong tin 13
Quan li dat dai 13 13 100 13 13
Kinh te (chuyen nganh Kinh te tai nguyen moi truong) 13 13
Quan li moi truong (chuyen nganh Quan li moi truong va du lich sinh thai) 13 14 100 13 14
Kinh te Nong lam 13 13

DH Nong lam T.P Ho Chi Minh xet tuyen NV2 chuong trinh tien tien:


Nganh Chi tieu Diem xet tuyen
A B

Bac si thu y (*) (CHUONG TRINH TIEN TIEN)

30 14 15
Khoa hoc va cong nghe thuc pham (*) (CHUONG TRINH TIEN TIEN) 30 13,5 15,5

DH Nong lam T.P Ho Chi Minh xet tuyen NV2 he cao dang cac nganh nghe sau:


Nganh Chi tieu Diem xet tuyen
Khoi A Khoi B Khoi D1
Cong nghe thong tin 10
Quan li dat dai 10 10
Cong nghe ki thuat co khi 10
Ke toan 10 10
Nuoi trong thuy san 10 11


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.