Diem chuan DH Thuy loi Cong doan Vinh khoi Quan doi

Thứ hai, 13 Tháng tám 2012, 06:35 GMT+7

- DH Thuy Loi, DH Cong Doan, DH Vinh, va cac truong khoi Quan doi vua cong bo diem chuan vao truong va xet tuyen NV2.

Diem chuan DH, CD 2012

» Diem chuan HV Ngoai giao, Thai Nguyen, CN Quang Ninh
» Diem chuan DH Cong nghiep HN, HV Buu chinh vien thong
» Diem chuan DH Quoc gia Ha Noi, DH Y Thai Binh
» Diem chuan DH Y, DH Duoc, DH Van Hoa, DH Ngoai ngu
» Diem chuan Van hoa, Giao thong, Bao chi

Diem chuan chung vao Truong DH Thuy loi nam 2012 nhu sau:

Trinh do

Ma Truong/ Co so

Khoi

Diem chuan

Dai hoc

Tai Ha Noi (TLA)

A

15.00

A1

15.50

Tai Co so II (TLS) – TP. Ho Chi Minh

A

13.00

Chuyen tu TLA ve TLS

A

13.00

Cao Dang

Tai Ha Noi (TLA)

A

10.00

Tai TT DH 2 (TLS) – Ninh Thuan

A

10.00

Diem chuan vao cac nganh dai hoc:

STT

Co so dao tao/ nganh

Khoi

Ma nganh

Diem chuan

TLA

TLS

1

Ky thuat cong trinh xay dung (gom 3 chuyen nganh: Xay dung cong trinh thuy, Xay dung dan dung va cong nghiep, Dia ky thuat va cong trinh ngam)

A

D580201

17.50

13.00

2

Ky thuat xay dung cong trinh giao thong

A

D580205

15.00

3

Cong nghe ky thuat xay dung

A

D510103

16.00

13.00

4

Quan ly xay dung

A

D580302

15.00

5

Ky thuat tai nguyen nuoc

A

D580212

15.00

13.00

6

Ky thuat trac dia - ban do

A

D520503

15.00

7

Ky thuat Thuy dien va nang luong tai tao

A

D520203

15.00

8

Ky thuat cong trinh bien

A

D580203

15.00

9

Ky thuat ha tang va phat trien nong thon

A

D580211

15.00

10

Cap thoat nuoc

A

D110104

15.00

13.00

11

Ky thuat co khi

A

D520103

15.00

12

Ky thuat dien, dien tu

A

D520201

15.00

13

Thuy van

A

D440224

15.00

14

Ky thuat moi truong

A

D520320

15.00

15

Cong nghe thong tin

A

D480201

15.00

16

Kinh te

A

D310101

16.00

17

Quan tri kinh doanh

A

D340101

16.00

18

Ke toan

A

D340301

17.00

19

Cong nghe thong tin

A1

D480201

15.50

20

Kinh te

A1

D310101

15.50

21

Quan tri kinh doanh

A1

D340101

15.50

22

Ke toan

A1

D340301

16.00

Nhung thi sinh du diem vao nganh minh da dang ky du thi duoc xep vao hoc dung nganh da dang ky; Nhung thi sinh du diem chuan vao Truong theo khoi thi nhung khong du diem chuan vao nganh hoc da dang ky, duoc dang ky sang hoc nhung nganh con chi tieu va cung khoi thi;

Nhung thi sinh dang ky du thi vao Truong DH Thuy loi (TLA) khong du diem chuan vao Truong (TLA) nhung du diem chuan vao Co so 2 - Truong Dai hoc Thuy loi (TLS) duoc dang ky lai nganh hoc tai Co so 2 cua Truong.

Diem chuan truong DH Cong doan:

Khoi nganh

Bac Dai hoc

Khoi

Diem Trung tuyen

Ky thuat

Bao ho lao dong

A

15,0

A1

15,0

Kinh te

Quan tri kinh doanh

A

15,5

A1

15,0

D1

16,0

Quan tri nhan luc

A

15,5

A1

15,0

D1

16,5

Ke toan

A

16,0

A1

15,5

D1

18,0

Tai chinh ngan hang

A

16,0

A1

15,5

D1

17,0

Xa hoi

Xa hoi hoc

C

15,5

D1

16,0

Cong tac xa hoi

C

16,0

D1

16,0

Luat

C

18,0

D1

16,0

Truong Dai hoc Cong doan danh 250 chi tieu xet nguyen vong 2 (NV2) cho 2 nganh: Bao ho Lao dong (khoi A, A1) va Xa hoi hoc (khoi C, D1)
- Nganh Bao ho lao dong nhan ho so xet NV2: khoi A va A1 tu 15,0 diem
- Nganh Xa hoi hoc nhan ho so xet NV2: Khoi C tu 15,5 diem; khoi D1 tu 16,0 diem

DIem chuan NV1 vao truong DH Vinh nam 2012:

DIEM CHUAN TUYEN SINH DAI HOC HE CHINH QUY NAM 2012

TT

Ten nganh

Khoi

Diem chuan nam 2012

Ghi chu

1

Su pham Toan hoc

A

16,5

2

Su pham Tin hoc

A

15,0

3

Su pham Vat ly

A

15,0

4

Su Pham Hoa hoc

A

15,0

5

Su pham Sinh hoc

B

15,0

6

Giao ducThe chat

T

23,0

Diem mon Nang khieu da nhan he so 2; Diem 2 mon van hoa phai dat tu 4.0 tro len va khong co mon nao bi diem 0

7

Giao duc Quoc phong - An ninh

A

15,0

B

15,0

C

15,0

8

Giao duc Chinh tri

C

15,0

9

Su pham Ngu van

C

17,0

10

Su pham Lich su

C

15,0

11

Su pham Dia ly

C

15,0

12

Giao duc Mam non

M

16,0

13

Quan ly Giao duc

A

13,0

C

14,5

D1

13,5

Diem mon Tieng Anh khong nhan he so

14

Cong tac xa hoi

C

14,5

15

Du lich

C

14,5

D1

13,5

Diem mon Tieng Anh khong nhan he so

16

Lich su

C

14,5

17

Van hoc

C

14,5

18

Luat

A

14,0

A1

14,0

C

15,5

19

Giao duc Tieu hoc

A

15,0

C

15,5

D1

15,0

Diem mon Tieng Anh khong nhan he so

20

Quan ly Tai nguyen va Moi truong

A

13,0

B

14,0

21

Khoa hoc Moi truong

B

14,5

22

Khuyen Nong

A

13,0

B

14,0

23

Nong nghiep

A

13,0

B

14,0

24

Nuoi trong Thuy san

A

13,0

B

14,0

25

Sinh hoc

B

14,0

26

Ky thuat Dien tu truyen thong

A

13,0

A1

13,0

27

Su pham Tieng Anh

D1

20,0

Diem mon Tieng Anh da nhan he so 2 va tong diem chua nhan he so (ke ca khu vuc, doi tuong uu tien) phai dat tu 13.5 tro len

28

Cong nghe Thong tin

A

14,0

A1

14,0

29

Ky thuat Xay dung

A

15,0

A1

15,0

30

Quan ly dat dai

A

13,0

B

14,0

31

Tai chinh ngan hang

A

15,0

A1

15,0

32

Ke toan

A

16,0

A1

16,0

33

Quan tri kinh doanh

A

14,5

A1

14,0

34

Cong nghe thuc pham

A

14,0

35

Hoa hoc

A

13,0

36

Toan ung dung

A

13,0

37

Ngon ngu Anh

D1

18,0

Diem mon Tieng Anh da nhan he so 2 vatong diem chua nhan he so (ke ca khu vuc, doi tuong uu tien) phai dat tu 13.5 tro len

38

Khoa hoc may tinh

A

13,0

39

Chinh tri hoc

C

14,5

40

Toan hoc

A

13,0

41

Vat ly

A

13,0

42

Ky thuat Dien tu va tu dong hoa

A

13,0

A1

13,0

43

Kinh te dau tu

A

14,0

A1

14.0

DIEM CHUAN XET TUYEN BO SUNG DOT 1 (NGUYEN VONG 2)- HE CHINH QUY NAM 2012

STT

Ten nganh hoc

Khoi

Diem xet tuyen bo sung dot 1 (Nguyen vong 2)

Ghi chu

Diem chuan

So

luong

1

Su ­­pham Tin hoc

A

15,0

50

2

Su ­­pham Vat ly

A

15,0

30

3

S­­u pham Hoa hoc

A

15,0

20

4

Su ­­pham Sinh hoc

B

15,0

40

5

Giao duc Quoc phong- An ninh

A

15,0

15

B

15,0

15

C

15,0

15

6

Giao duc Chinh tri

C

15,0

40

7

Su ­­pham Lich su

C

15,0

30

8

Su ­­pham Tieng Anh

D1

20,0

30

Diem mon Tieng Anh da nhan he so 2 va tong diem chua nhan he so (ke ca khu vuc, doi tuong uu tien) phai dat tu 13,5 tro len

9

Ngon ngu Anh

D1

18,0

80

Diem mon Tieng Anh da nhan he so 2 vatong diem chua nhan he so (ke ca khu vuc, doi tuong uu tien) phai dat tu 13,5 tro len

10

Toan ung dung

A

13,0

40

11

Khoa hoc may tinh

A

13,0

50

12

Hoa hoc

A

13,0

40

13

Sinh hoc

B

14,0

50

14

Khoa hoc Moi tr­­uong

B

14,5

80

15

Quan tri kinh doanh

A

14,5

60

A1

14,0

30

16

Ke toan

A

16,0

90

A1

16,0

30

17

Tai chinh ngan hang

A

15,0

90

A1

15,0

40

18

Van hoc

C

14,5

50

19

Lich su

C

14,5

50

20

Cong tac xa hoi

C

14,5

80

21

Viet Nam hoc (Du lich)

C

14,5

60

D1

13,5

50

Diem mon Tieng Anh khong nhan he so

22

Luat

A

14,0

70

C

15,5

90

A1

14,0

30

23

Quan ly giao duc

A

13,0

30

C

14,5

40

D1

13,5

30

Diem mon Tieng Anh khong nhan he so

24

Chinh tri hoc

C

14,5

50

25

Quan ly dat dai

A

13,0

80

B

14,0

80

26

QL Tai nguyen va moi truong

A

13,0

80

B

14,0

80

27

Ky thuat xay dung

A

15,0

80

A1

15,0

30

28

Cong nghe thong tin

A

14,0

80

A1

14,0

30

29

Ky thuat dien tu truyen thong

A

13,0

50

A1

13,0

30

30

Nuoi trong thuy san

A

13,0

30

B

14,0

40

31

Nong nghiep

A

13,0

40

B

14,0

40

32

Khuyen nong

A

13,0

30

B

14,0

40

33

Cong nghethuc pham

A

14,0

70

34

Ky thuat dieu khien & tu dong hoa

A

13,0

50

A1

13,0

30

35

Kinh te dau tu

A

14,0

70

A1

14,0

30

36

Kinh te Nong nghiep

A

13,0

50

B

14,0

50

37

Ky thuat xay dung cong trinh giao thong

A

14,5

90

A1

14,5

30

Diem chuan vao cac truong dai hoc, hoc vien, nha truong quan doi nam 2012 nhu sau:

1. Hoc vien Ky thuat quan su: Khoi A: Thi sinh nam mien Bac 20,0; nam mien Nam 16,5; thi sinh nu mien Bac 24,5; nu mien Nam 20,5.

2. Hoc vien Phong khong- Khong quan: Khoi A: Dao tao Ky su Hang khong: nam mien Bac 16,5; nam mien Nam 13,5; dao tao Chi huy tham muu: nam mien Bac 16,0; nam mien Nam 13,5.

3. Hoc vien Hai quan: Khoi A: nam mien Bac 15,5; nam mien Nam 13,5.

4. Hoc vien Bien phong: Khoi C: nam mien Bac 18,5; nam mien Nam 16,0.

5. Hoc vien Hau can: Khoi A: nam mien Bac 19,0; nam mien Nam 14,0.

6. Truong DH Tran Quoc Tuan (Truong SQLQ1): Khoi A: nam mien Bac 16,5.

7. Truong DH Nguyen Hue (Truong SQLQ2): Khoi A: Quan khu 5: 14,5; Quan khu 7: 15,0; Quan khu 9: 14,0; cac don vi con lai 15,0.

8. Truong Si quan Cong binh: Khoi A: nam mien Bac 15,5; nam mien Nam 13,5.

9. Truong Si quan Thong tin: Khoi A: nam mien Bac 16,0; nam mien Nam 13,5.

10. Truong Si quan Phao binh: Khoi A: nam mien Bac 16,5; nam mien Nam 13,5.

11. Truong Si quan Khong quan: Khoi A: nam mien Bac 13,5; nam mien Nam 13,0.

12. Truong Si quan Dac Cong: Khoi A: nam mien Bac 14,5; nam mien Nam 13,5.

13.Truong Si quan Tang-Thiet giap: Khoi A: nam mien Bac va nam mien Nam 14,0.

14. Truong Si quan Phong hoa: Khoi A: nam mien Bac 14,5; nam mien Nam 13,5.

15. Truong DH Tran Dai Nghia (Si quan Ky thuat Quan su Vin-hem-pic): Khoi A: nam mien Bac 15,0; nam mien Nam 14,0.

16. Truong DH Chinh tri: Khoi A: nam mien Bac 15,5; nam mien Nam 15,0; Khoi C: nam mien Bac 20,5; nam mien Nam 16,5.

17. Hoc vien Quan y (dao tao Bac si quan y): Khoi A: nam mien Bac 24,5; nam mien Nam 21,0; Nu mien Bac 25,5; nu mien Nam 23,0.

Khoi B: nam mien Bac 24,5; nam mien Nam 21,0; nu mien Bac 25,5; nu mien Nam 23,0.

18. Hoc vien Khoa hoc quan su: Dao tao nganh, Khoi A: nam mien Bac 20,5; nam mien Nam 19,5.Dao tao nganh D220201: Thi Tieng Anh (D1), nam mien Bac 29,5; nam mien Nam 28,5; nu mien Bac 32,0; nu mien Nam 31,0.Dao tao nganh D220202:

Thi Tieng Anh (D1), nam mien Bac 30,5; nam mien Nam 29,5; nu mien Bac 31,5; nu mien Nam 30,5.

Thi Tieng Nga (D2), nam mien Bac 29,0; nam mien Nam 28,0; nu mien Bac 30,0, nu mien Nam 29,0.

Dao tao nganh D220204: Thi Tieng Anh (D1), nam mien Bac 29,5; nam mien Nam 28,5; nu mien Bac 30,5; nu mien Nam 29,5.

Thi Tieng Phap (D3), nam mien Bac 30,5; nam mien Nam 29,5; nu mien Bac 30,5; nu mien Nam 29,5.

Thi Tieng Trung (D4), nam mien Bac 30,0; nam mien Nam 29,0; nu mien Bac 31,0; nu mien Nam 30,0.

Dao tao nganh D310206: Thi Tieng Anh (D1), nam mien Bac 28,0; nam mien Nam 27,0; nu mien Bac 32,0; nu mien Nam 31,0.

Tuyen sinh dao tao CNH-HDH:

Hoc vien Ky thuat Quan su: Cong nghe thong tin 17,5; Dien tu vien thong 16,5; Xay dung dan dung CN 16,0; cac nganh Ky thuat Dieu khien, Ky thuat O to, Xay dung cau duong 15,5; Co dien tu, Dien tu y sinh 15,0; Che tao may 14,5.

Hoc vien Quan Y: Y da khoa (A); Y da khoa (B) va Duoc si (A) 22.0.

Hoc vien Khoa hoc Quan su: Tieng Anh; Tieng Trung (Thi tieng Anh); Tieng Trung (Thi tieng Phap) va Tieng Trung (Thi tieng Trung) 20,0.

Hoc vien Hau can: Tai chinh ngan hang 16,0; Tai chinh ke toan 15,5; Ky thuat xay dung 14,5.

Truong DH Tran Dai Nghia (Si quan Ky thuat quan su Vin-hem-pic): CN Ky thuat o to 14,5.

Truong DH Van hoa Nghe thuat Quan doi (Dai hoc he dan su):

+ Phia Bac: Quan ly van hoa 21,0; Bao chi 16,0; Thanh nhac 28,0; Bien dao mua 31,0; Huan luyen mua 30,0; Bieu dien nhac cu phuong Tay 27,5; Sang tac am nhac 25,5; Bieu dien nhac cu truyen thong 29,0.

+ Phia Nam: Quan ly van hoa 20,0; Bao chi 14,5; Thanh nhac; Bien dao mua 31,0; Huan luyen mua 30,0.

Tuyen sinh dao tao dai hoc nganh quan su co so :

Truong DH Tran Quoc Tuan (Truong SQLQ1) Khoi C: Quan khu 1, Quan khu 2, Quan khu 3, Quan khu 4 va Bo tu lenh Thu do Ha Noi: 14,5.

Truong DH Nguyen Hue (Truong SQLQ2): Khoi C: Quan khu 5, Quan khu 7 va Quan khu 9: 14,5.


Diem chuan DH, CD 2012

» Diem chuan HV Ngoai giao, Thai Nguyen, CN Quang Ninh
» Diem chuan DH Cong nghiep HN, HV Buu chinh vien thong
» Diem chuan DH Quoc gia Ha Noi, DH Y Thai Binh
» Diem chuan DH Y, DH Duoc, DH Van Hoa, DH Ngoai ngu
» Diem chuan Van hoa, Giao thong, Bao chi
» Diem chuan DH Can Tho, Quy Nhon, Tra Vinh
» Diem chuan DH Su pham Ha Noi 2, DH Hang Hai
» Diem chuan Ngoai thuong, Mo dia chat, Nong nghiep
» Diem chuan Thuong mai, Ngan hang, Lam nghiep
» Diem chuan DH Khoa hoc tu nhien, Y duoc, Luat TP.HCM
» Diem chuan dai hoc Da Nang, Hue, Da Lat
» Diem chuan DH Su pham HN, Cong nghe GTVT, Buu chinh
» Diem chuan DH Sai Gon, Nhan van, Su pham ky thuat TPHCM
» Diem chuan Bach khoa, Xay dung, Luat, Kinh te

Hoang Anh (tong hop)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.