Diem chuan DH Quoc te Ton Duc Thang TP HCM

Thứ ba, 09 Tháng tám 2011, 16:35 GMT+7

DH Quoc te thuoc dai hoc quoc gia TP HCM va DH Ton Duc Thang vua cong bo diem chuan NV1 va diem xet NV2 cho cac nganh va nhieu chi tieu NV2 cho cac nganh va bac hoc.
>Tra cuu diem trung tuyen cac truong dai hoc


*Danh sach cac truong da cong bo diem trung tuyen

Nganh lay diem cao nhat cua DH Quoc te la Tai chinh tin dung khoi D1 voi 19,5 diem. Thap nhat la nganh Quan ly nguon loi thuy san 13,5.

Diem chuan cac nganh dao tao do DH Quoc te cap bang:


STT Ma nganh Ten nganh Khoi Diem NV1 Diem xet NV1B Diem xet NV2
1 185 Ky thuat Y Sinh A, B 17 17 17.5
2 106 Cong nghe thong tin A 14 14 14.5
3 105 Dien tu vien thong A 14 14 14.5
4 186 Cong nghe thuc pham A 16 16 16.5
B, D1 17 17 17.5
5 141 Khoa hoc may tinh A 14 14 14.5
6 115 Ky thuat Xay dung A 14 14 14.5
7 127 Ky thuat He thong Cong nghiep A, D1 15 15 15.5
8 312 Cong nghe sinh hoc A 14 14 14.5
B, D1 15 15 15.5
9 351 Quan ly nguon loi thuy san A 13.5 13.5 14
B 14 14 14.5
D1 15 15 15.5
10 407 Quan tri kinh doanh A 16.5 16.5 -
D1 18.5 18.5 -
11 404 Tai chinh - ngan hang A 18 18 -
D1 19.5 19.5 -

Cac nganh dao tao theo chuong trinh lien ket voi DH nuoc ngoai.


Ten nganh Khoi Diem NV1 Diem xet tuyen NV2
Tat ca cac nganh A 13 13
Tat ca cac nganh B 14 14
Tat ca cac nganh D1 13 13

Dai hoc Ton Duc Thang

Diem chuan chi tiet cac nganh he dai hoc:


STT Ma nganh Ten nganh Diem chuan NV1
1 101 Khoa hoc may tinh 14 A, D1
2 102 Toan ung dung 13 A
3 103 Ky thuat dien, dien tu 13 A
4 104 Bao ho lao dong 13 A, 14 B
5 105 Ky thuat cong trinh xay dung 16 A
6 106 Ky thuat xay dung cong trinh giao thong 13 A
7 107 Cong nghe ky thuat moi truong 13 A, 14 B
8 108 Qui hoach vung va do thi 14 A, 15 V
9 201 Ky thuat hoa hoc 13 A, 15 B
10 300 Khoa hoc moi truong 15 A, B
11 301 Cong nghe sinh hoc 15 A, 16 B
12 401 Tai chinh ngan hang 17 A, D1
13 402 Ke toan 16 A, D1
14 403 Quan tri kinh doanh 16 A, D1
15 404 QTKD chuyen nganh QTKD quoc te 16 A, D1
16 405 QTKD chuyen nganh nha hang - khach san 16 A, D1
17 406 Quan he lao dong 13 A, D1
18 501 Xa hoi hoc 13 A, D1, 14C
19 502 Viet Nam hoc (chuyen nganh huong dan Du Lich) 13 A, D1, 14 C
20 701 Ngon ngu Anh 15D1
21 704 Tieng Trung Quoc 14 D1, D4
22 707 Tieng Trung Quoc chuyen nganh Trung – Anh 14 D1, D4
23 800 Thiet ke cong nghiep 18,5 H, 2 mon nang khieu ≥ 5,0 diem

He cao dang


STT Ma nganh Ten nganh Diem chuan
1 C64 Cong nghe ky thuat dien tu, truyen thong 10 A
2 C65 Tin hoc ung dung 10 A, D1
3 C66 Cong nghe ky thuat dien, dien tu 10 A
4 C67 Cong nghe ky thuat cong trinh xay dung 11 A
5 C69 Ke toan 11 A, D1
6 C70 Quan tri kinh doanh 11 A, D1
7 C71 Tai chinh ngan hang 12 A, D1
8 C72 Tieng Anh 11D1

Nam nay DH Ton Duc Thang xet tuyen 1.200 chi tieu NV2 cho 23 nganh bac dai hoc va 500 chi tieu cho 8 nganh bac cao dang. Rieng khoi H chi nhan xet tuyen thi sinh thi o Truong dai hoc Kien Truc TP HCM va dai hoc My thuat Cong nghiep).

Diem dang ky xet tuyen nguyen vong 2 tu muc diem chuan nguyen vong 1 tro len. Chuong trinh tu van xet tuyen NV2 duoc to chuc tai chi nhanh quan 7 vao ngay 20/8.


De tra cuu diem chuan, doc gia soan tin DCH (dau cach) Ma truong (cach) Ma nganh, gui 8500.
Vi du: Tra cuu diem chuan DH Kien truc Ha Noi, nganh Kien truc (Kien truc cong trinh) soan tin: DCH KTA 101 gui 8500.

Hai DuyenCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.