Diem chuan DH Cong nghiep HN HV Buu chinh vien thong

Thứ bảy, 11 Tháng tám 2012, 10:24 GMT+7

- DH Cong nghiep Ha Noi, DH Tay Bac, DH Phong chay chua chay, DH Nguyen Trai, Hoc vien Buu chinh vien thong vua cong bo diem chuan vao truong va xet tuyen NV2.

DH Cong nghiep Ha Noi cong bo diem chuan NV1, dong thoi cong bo chi tieu diem trung tuyen NV2 he dai hoc va diem chuan he cao dang.

Diem chuan trung tuyen dai hoc nguyen vong dot 1 (NV1):

STT

Khoi

Ten nganh

Diem chuan
(HSPT KV3)

1

A

Cong nghe ky thuat Co khi

15,0

2

A

Cong nghe ky thuat Co dien tu

15,0

3

A

Cong nghe ky thuat Oto

15,0

4

A

Cong nghe ky thuat Dien, dien tu

15,0

5

A

Cong nghe ky thuat Dien tu, truyen thong

14,0

6

A

Khoa hoc may tinh

13,5

7

A

Ke toan

16,5

8

D1

Ke toan

16,5

9

A

Cong nghe ky thuat Nhiet

13,0

10

A

Quan tri kinh doanh

16,0

11

D1

Quan tri kinh doanh

16,0

12

A

Cong nghe May

13,0

13

A

Cong nghe may

13,0

14

A

Cong nghe ky thuat Hoa hoc

13,0

15

D1

Ngon ngu Anh (he so 2 mon Tieng Anh)

20,0

16

A

Cong nghe dieu khien va tu dong hoa

16,0

17

A

He thong thong tin

13,5

18

A

Tai chinh ngan hang

16,5

19

D1

Tai chinh ngan hang

16,5

20

A

Quan tri kinh doanh

14,5

21

D1

14,5

22

A

Ky thuat phan mem

13,5

23

D1

Viet Nam hoc

13,5

Cac nganh xet tuyen nguyen vong dot 2 (NV2):

STT

Khoi

Ten nganh

So luong can tuyen dot 2

Diem dieu kien nhan ho so xet tuyen

Dot 2

1

A

Cong nghe ky thuat Dien tu, truyen thong

130

≥ 14,0

2

A

Khoa hoc may tinh

40

≥ 13,5

3

A

He thong thong tin

20

≥ 13,5

4

A

Ky thuat phan mem

20

≥ 13,5

6

A

Quan tri kinh doanh

35

≥ 15,0

7

D1

8

D1

Viet Nam hoc

90

≥ 13,5

9

A

Cong nghe ky thuat Nhiet

20

≥ 13,0

10

A

Cong nghe may

50

≥ 13,0

11

A

Cong nghe ky thuat Hoa hoc

160

≥ 13,0

12

B

≥ 14,0

Nha truong nhan ho so xet tuyen nguyen vong Dai hoc dot 2 tu 25/8/2012 den 10/9/2012 qua duong buu dien va nop le phi xet tuyen 15.000d cho Buu dien hoac nop truc tiep tai Truong (Van phong Tuyen sinh, tang 1 Nha A2).

Diem chuan trung tuyen nguyen vong dot 1 (NV1) he Cao dang:

STT

Khoi

Ten nganh

Diem chuan
(HSPT KV3)

1

A

Cong nghe che tao may

10,0

2

A

Cong nghe ky thuat co khi

10,0

3

A

Cong nghe ki thuat o to

10,0

4

A

Cong nghe ky thuat dien, dien tu

10,0

5

A

Cong nghe ki thuat dien tu, truyen thong

10,0

6

A

Tin hoc ung dung

10,0

7

A

Ke toan

10,0

8

D1

Ke toan

10,5

9

A

Cong nghe Ky thuat Nhiet

10,0

10

A

Quan tri kinh doanh

10,0

11

D1

Quan tri kinh doanh

10,5

12

A

Tai chinh ngan hang

10,0

13

D1

Tai chinh ngan hang

10,5

14

A,V,H

Cong nghe may

10,0

15

B

Cong nghe may

11,0

16

A,V,H

Cong nghe may

10,0

17

B

Cong nghe may

11,0

19

A

+ Cong nghe ky thuat Hoa vo co

10,0

20

B

+ Cong nghe ky thuat Hoa vo co

11,0

21

A

+ Cong nghe ky thuat Hoa huu co

10,0

22

B

+ Cong nghe ky thuat Hoa huu co

11,0

23

A

+ Cong nghe ky thuat Hoa phan tich

10,0

24

B

+ Cong nghe ky thuat Hoa phan tich

11,0

25

A

Cong nghe ky thuat co khi (Chuyen nganh: Co dien)

10,0

Cac nganh xet tuyen nguyen vong dot 2 (NV2) he cao dang:

STT

Khoi

Ten nganh

So luong can tuyen Dot 2

Diem dieu kien nhan ho so xet tuyen

Dot 2

1

A

Cong nghe che tao may

220

≥10,0

2

A

Cong nghe ky thuat co khi

50

≥10,0

3

A

Cong nghe ki thuat o to

170

≥10,0

4

A

Cong nghe ky thuat dien, dien tu

170

≥10,0

5

A

Cong nghe ki thuat dien tu, truyen thong

210

≥10,0

6

A

Tin hoc ung dung

110

≥10,0

7

A

Ke toan

250

≥11,0

8

D1

Ke toan

9

A

Cong nghe Ky thuat Nhiet

80

≥10,0

10

A

Quan tri kinh doanh

100

≥11,0

11

D1

Quan tri kinh doanh

12

A

Tai chinh ngan hang

150

≥11,0

13

D1

Tai chinh ngan hang

14

A,V,H

Cong nghe may

150

≥10,0

15

B

Cong nghe may

≥11,0

16

A,V,H

Cong nghe may

80

≥10,0

17

B

Cong nghe may

≥11,0

18

A

+ Cong nghe ky thuat Hoa vo co

80

≥10,0

19

B

+ Cong nghe ky thuat Hoa vo co

≥11,0

20

A

+ Cong nghe ky thuat Hoa phan tich

80

≥10,0

21

B

+ Cong nghe ky thuat Hoa phan tich

≥11,0

22

A

Cong nghe ky thuat co khi

110

≥10,0

Nha truong nhan ho so xet tuyen dot 2 Cao dang tu 25/8/2012 den 10/9/2012 qua duong buu dien va nop le phi xet tuyen 15.000d cho Buu dien hoac nop truc tiep tai truong (Van phong Tuyen sinh, tang 1 Nha A2).

Truong DH Tay Bac thong bao diem chuan NV1 ky thi tuyen sinh dai hoc, cao dang he chinh quy nam 2012 nhu sau:

STT

Ten nganh

Khoi

Diem trung tuyen NV1

1

DHSP Toan

A

13.0

A1

13,0

2

DHSP Tin hoc

A

13,0

A1

13,0

D1

13,5

3

DHSP Vat li

A

13,0

A1

13,0

4

DHSP Hoa hoc

A

13,0

B

14,0

5

DHSP Sinh hoc

A

13,0

B

14,0

6

DHSP Ngu van

C

14,5

7

DHSP Lich su

C

14,5

8

DHSP Dia ly

A

13,0

C

14,5

9

DH GD Chinh tri

C

14,5

10

DH GD The chat

T

11,0

11

DH GD Tieu hoc

A

13,0

C

14,5

D1

13,5

12

DH GD Mam non

M

11,0

13

DHSP Tieng Anh

D1

13,5

14

DH Lam sinh

A

13,0

B

14,0

15

DH Chan nuoi

A

13,0

B

14,0

16

DH Bao ve thuc vat

A

13,0

B

14,0

17

DH Nong hoc

A

13,0

B

14,0

18

DH Quan ly tai nguyen va moi truong

A

13,0

B

14,0

19

DH Ke toan

A

13,0

A1

13,0

D1

13,5

20

DH Cong nghe thong tin

A

13,0

A1

13,0

D1

13,5

21

DH Quan tri kinh doanh

A

13,0

A1

13,0

D1

13,5

22

DH Tai chinh - Ngan hang

A

13.5

D1

13,5

Cac khu vuc cach nhau 0,5 diem, cac nhom doi tuong uu tien cach nhau 1,0 diem

Truong DH Tay Bac thong bao tuyen sinh dot 2 (NV2), ky thi tuyen sinh dai hoc, cao dang he chinh quy nam 2012 nhu sau:

Dao tao trinh do dai hoc

Ten nganh

Khoi thi

Diem nhan
ho so DKXT
dot 2 (NV2)

Chi tieu tuyen NV2

Su pham Toan

A

13,0

80

A1

13,0

50

Su pham Tin hoc

A

13,0

30

A1

13,0

15

D1

13,5

15

Su pham Vat ly

A

13,0

35

A1

13,0

15

Su pham Hoa hoc

A

13,0

25

B

14,0

30

Su pham Sinh hoc

A

13,0

20

B

14,0

45

Su pham Ngu van

C

14,5

120

Su pham Lich su

C

14,5

120

Su pham Tieng Anh

D1

13,5

40

Giao duc The chat

T

11,0

40

Giao duc Mam non

M

11,0

60

Lam sinh

A

13,0

20

B

14,0

25

Chan nuoi

A

13,0

25

B

14,0

30

Bao ve thuc vat

A

13,0

20

B

14,0

30

Nong hoc

A

13,0

20

B

14,0

20

Ke toan

A

13,0

20

A1

13,0

10

D1

13,5

10

Cong nghe thong tin

A

13,0

20

A1

13,0

10

D1

13,5

10

Quan tri Kinh doanh

A

13,0

30

A1

13,0

10

D1

13,5

10

Tai chinh - Ngan hang

A

16,0

24

D1

16,0

10

Dao tao trinh do cao dang

Ten nganh

Khoi thi

Diem nhan
ho so DKXT
dot 2 (NV2)

Chi tieu tuyen NV2

Su pham Toan

A

10,0

40

A1

10,0

20

Su pham Ngu van

C

11,5

60

Su pham Lich su

A

10,0

20

C

11,5

40

Su pham Hoa hoc

A

10,0

30

B

11,0

30

Quan tri kinh doanh

A

10,0

30

A1

10,0

15

D1

10,5

15

Ke toan

A

10,0

30

A1

10,0

15

D1

10,5

15

Su pham Tin hoc

A

10,0

30

A1

10,0

15

D1

10,5

15

Giao duc The chat

T

8,0

60

Giao duc Mam non

M

8,0

60

Su pham Tieng Anh

D1

10,5

60

Su pham Am nhac

N

8,0

60

Nong hoc

A

10,0

30

B

11,0

30

Lam sinh

A

10,0

30

B

11,0

30

Quan li Tai nguyen va moi truong

A

10,0

30

B

11,0

30

Bao ve thuc vat

A

10,0

30

B

11,0

30

Chan nuoi

A

10,0

30

B

11,0

30

Ho so dang ky xet tuyen gom: Giay chung nhan ket qua thi do truong to chuc thi cap (ban goc hoac ban sao); mot phong bi da dan san tem va ghi ro dia chi cua thi sinh de Truong gui giay bao nhap hoc.

Thoi han nhan ho so dang ky xet tuyen: Bat dau tu ngay 10/8/2012 den het ngay 30/11/2012.

Thi sinh nop ho so dang ky xet tuyen trong thoi gian tu ngay 10/8 den ngay 1/9/2012, neu trung tuyen se duoc trieu tap nhap hoc vao ngay 7-9-2012.

Thi sinh nop ho so dang ky xet tuyen sau ngay 1/9/2012, neu trung tuyen se duoc trieu tap nhap hoc sau mot tuan ke tu ngay nhan ho so.

Diem xet tuyen NV2 vao truong DH Phong chay Chua chay he dan su nam 2012:

Diem xet tuyen NV2 Dai hoc Phong chay chua chay he dan su nam 2012: 13 diem. Chi tieu: 43

Doi tuong xet tuyen:Thi sinh thi du thi vao Truong DH PCCC he trong nganh Cong an; thi sinh thi khoi A vao cac truong Dai hoc khong trung tuyen nguyen vong 1 nhung co ket qua thi bang hoac cao hon diem san Dai hoc.

Thoi gian nhan ho so xet tuyen nguyen vong 2 tu ngay 16/08 den ngay 21/09/2012.

Chi tieu xet tuyen bo sung vao dai hoc, cao dang he chinh quy nam 2012 cua Hoc vien Cong nghe Buu chinh Vien thong nhu sau:

A. Chi tieu xet tuyen bo sung:

1. Co so phia Bac - Hoc vien Cong nghe Buu chinh Vien thong (ma BVH)

Trinh do / Nganh dao tao

Ma nganh

Chi tieu xet tuyen

Muc diem nhan ho so theo Khoi thi

(ap dung cho HSPT o KV3)

Muc hoc phi

(nam 2012)

Khoi A, A1

Khoi D1

Trinh do DAI HOC

NganhDien tu, truyen thong

D520207

250

Tu 16,0 tro len

860.000 dong/thang

(1 nam dong 10 thang)

Nganh Dien, dien tu

D510301

75

Tu 15,0 tro len

Nganh Cong nghe thong tin

D480201

250

Tu 16,0 tro len

Nganh Cong nghe da phuong tien

D480203

75

Tu 16,0 tro len

Tu 16,0 tro len

Nganh Quan tri kinh doanh

D340101

100

Tu 16,0 tro len

Tu 16,0 tro len

Nganh Ke toan

D340301

100

Tu 16,0 tro len

Tu 16,0 tro len

Trinh do CAO DANG

NganhDien tu, truyen thong

C510302

130

Tu 10,0 tro len

610.000 dong/thang

(1 nam dong 10 thang)

Nganh Cong nghe thong tin

C480201

140

Tu 10,0 tro len

Nganh Quan tri kinh doanh

C340101

120

Tu 10,0 tro len

Tu 10,5 tro len

Nganh Ke toan

C340301

120

Tu 10,0 tro len

Tu 10,5 tro len

2. Co so phia Nam Hoc vien Cong nghe Buu chinh Vien thong (ma BVS)

Trinh do / Nganh dao tao

Ma nganh

Chi tieu xet tuyen

Muc diem nhan ho so theo Khoi thi

(ap dung cho HSPT o KV3)

Muc hoc phi

(nam 2012)

Khoi A, A1

Khoi D1

Trinh do DAI HOC

NganhDien tu, truyen thong

D520207

120

Tu 13,0 tro len

860.000 dong/thang

(1 nam dong 10 thang)

Nganh Dien, dien tu

D510301

50

Tu 13,0 tro len

Nganh Cong nghe thong tin

D480201

120

Tu 13,0 tro len

Nganh Quan tri kinh doanh

D340101

100

Tu 13,0 tro len

Tu 13,5 tro len

Nganh Ke toan

D340301

100

Tu 13,0 tro len

Tu 13,5 tro len

Trinh do CAO DANG

NganhDien tu truyen thong

C510302

45

Tu 10,0 tro len

610.000 dong/thang

(1 nam dong 10 thang)

Nganh Cong nghe thong tin

C480201

45

Tu 10,0 tro len

Nganh Quan tri kinh doanh

C340101

45

Tu 10,0 tro len

Tu 10,5 tro len

Nganh Ke tan

C340301

45

Tu 10,0 tro len

Tu 10,5 tro len

Doi tuong xet tuyen: Tat ca nhung thi sinh da du thi tuyen sinh dai hoc he chinh quy nam 2012 Khoi A, A1 va D1 theo de thi chung cua Bo Giao duc va Dao tao va co ket qua thi dat muc diem nhu thong bao cua Hoc vien.

Thoi gian nhan ho so: Tu ngay 15/8/2012 den 17h00’ ngay 25/8/2012 (tinh theo dau buu dien tren phong bi thu bao dam EMS neu ho so duoc nop qua duong buu dien).

Truong DH Nguyen Trai thong bao xet tuyen dai hoc, cao dang he chinh qui voi tong chi tieu la 1100 (Can cu vao ket qua ky thi tuyen sinh dai hoc nam 2012) cho cac nganh nhu sau:

STT

Nganh dao tao

Ma truong

Ma nganh

Khoi thi

Diem trung tuyen

(KV3 - HSPT)

He dai hoc chinh quy - 800 chi tieu

1

Kien truc

NTU

D52580102

V

13d

(Toan nhan he so 1.5, mon Ve nhan

he so 2)

2

Thiet ke do hoa

D52210403

H

15d

(cac mon

Ve nhan he so 2)

3

Thiet ke noi that

D52210405

4

Tai chinh Ngan hang

D52340201

A, A1, D1

Khoi A, A1:13d

Khoi D1: 13.5d

5

Quan tri kinh doanh

D52340101

6

Ke toan

D52340301

7

Ky thuat moi truong

D52510406

A

13d

B

14d

He cao dang dai hoc chinh quy - 300 chi tieu

1

Thiet ke do hoa

C51210403

H

12d (cac mon

ve nhan he so 2)

2

Thiet ke noi that

C51210405

3

Tai chinh Ngan hang

C51340201

A, A1, D1

Khoi A, A1: 10d

Khoi D1: 10.5d

4

Quan tri kinh doanh

C51340101

5

Ke toan

C51340301


Tin lien quan

» Diem chuan DH Y, DH Duoc, DH Van Hoa, DH Ngoai ngu
» Diem chuan Van hoa, Giao thong, Bao chi
» Diem chuan DH Can Tho, Quy Nhon, Tra Vinh
» Diem chuan DH Su pham Ha Noi 2, DH Hang Hai
» Diem chuan Ngoai thuong, Mo dia chat, Nong nghiep
» Diem chuan Thuong mai, Ngan hang, Lam nghiep
» Diem chuan DH Khoa hoc tu nhien, Y duoc, Luat TP.HCM
» Diem chuan dai hoc Da Nang, Hue, Da Lat
» Diem chuan DH Su pham HN, Cong nghe GTVT, Buu chinh

Hoang Anh (tong hop)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.