Danh sach 161 chuong trinh thac si dung tuyen sinh

Thứ bảy, 29 Tháng mười hai 2012, 15:59 GMT+7

Quyet dinh dung tuyen sinh do Thu truong Bo GD-DT Bui Van Ga ky gui cac co so dao tao thac si ngay 28/12. Xem danh sach chi tiet duoi day.

Danh sach cac chuyen nganh dao tao trinh do thac si chua du dieu kien ve giang vien co huu va co hoc vien nhap hoc

GS, PGS, TSKH
TT Co so dao tao Ten chuyen nganh dao tao Nam duoc giao nhiem vu Giang vien co huu cung nganh Giang vien co huu dung chuyen nganh So hoc vien
1 Hoc vien Chinh tri Quan li giao duc 2006 5 2 0 34
2 Hoc vien Chinh tri - Hanh chinh Quoc gia TP.HCM Ho Chi Minh hoc 2002 5 1 0 125
3 Hoc vien Chinh tri - Hanh chinh Quoc gia TP.HCM Kinh te phat trien 1989 19 11 2 53
4 Hoc vien Khoa hoc Quan su Tinh bao quan su 1997 9 2 2 126
5 Hoc vien Khoa hoc xa hoi Luat quoc te 1994 0 0 0 0
6 Hoc vien Khoa hoc xa hoi Toi pham hoc va dieu tra toi pham 1994 0 0 0 0
7 Hoc vien Khoa hoc xa hoi Quyen con nguoi 2011 4 4 0
8 Hoc vien Khoa hoc xa hoi Toi pham va phong ngua toi pham 1994 4 2 3 0
9 Hoc vien Khoa hoc xa hoi Luat hien phap va luat hanh chinh 1994 4 2 3 44
10 Hoc vien Khoa hoc xa hoi Luat hinh su va to tung hinh su 1994 4 2 4 83
11 Hoc vien Khoa hoc xa hoi Luat Kinh te 1994 4 3 4 114
12 Hoc vien Khoa hoc xa hoi Quan ly giao duc 2011 6 0 0
13 Hoc vien Khoa hoc xa hoi Chinh sach cong 2011 6 2 1
14 Hoc vien Ky thuat Quan su Ky thuat vat lieu 2006 4 2 4 3
15 Hoc vien Ky thuat Quan su Quan ly khoa hoc va cong nghe 1999 6 1 0 248
16 Hoc vien Quan y Ky sinh trung va con trung y hoc 1994 5 1 2 7
17 Khoa Quan tri kinh doanh - DHQG Ha Noi Quan tri Kinh doanh 1995 10 2 0 1148
18 Nhac vien Tp. Ho Chi Minh Phuong phap day hoc am nhac 1994 0 0 0 31
19 Nhac vien Tp. Ho Chi Minh Am nhac hoc 1992 3 0 3 8
20 Nhac vien Tp. Ho Chi Minh Nghe thuat am nhac 1992 3 0 3 44
21 Truong DH An ninh Nhan dan Quan ly nha nuoc ve an ninh, trat tu 2005 0 0 0 0
22 Truong DH Bach khoa - DHQGTpHCM Ky thuat hang khong 2011 0 0 0
23 Truong DH Bach khoa - DHQG TpHCM Cong nghe sinh hoc 2004 4 2 0 153
24 Truong DH Bach khoa - DHQG TpHCM Xay dung cau, ham 2000 4 1 3 93
25 Truong DH Bach khoa - DHQG TpHCM Xay dung duong oto va duong thanh pho 2000 4 1 3 96
26 Truong DH Bach khoa - DHQG TpHCM Ban do, vien tham va he thong tin dia ly 1998 5 2 1 70
27 Truong DH Bach khoa - DHQG TpHCM Vat lieu va cong nghe vat lieu xay dung 1991 6 1 1 36
28 Truong DH Bach khoa - DHQG TpHCM Xay dung cong trinh bien 2002 13 4 1 71
29 Truong DH Bach khoa - DHQG TpHCM Ky thuat He thong cong nghiep 2004 6 1 2 76
30 Truong DH Bach khoa - DHQG TpHCM Vat ly ky thuat 1991 7 2 2 62
31 Truong DH Bach khoa - DHQG TpHCM Cong nghe va quan ly xay dung 2003 7 0 2 253
32 Truong DH Bach khoa - DHQG TpHCM Ky thuat hoa dau 2008 7 0 2 28
33 Truong DH Bach khoa - DHQG TpHCM Toan ung dung 1991 10 1 2 42
34 Truong DH Bach khoa - DHQG TpHCM Dia chat dau khi ung dung 2006 10 1 2 60
35 Truong DH Binh Duong Quan tri kinh doanh 2008 16 5 2 162
36 Truong DH Can Tho Hoa phan tich 2005 0 0 0 0
37 Truong DH Can Tho Hoa vo co 2005 0 0 0 0
38 Truong DH Can Tho Vat ly nguyen tu 2005 0 0 0 0
39 Truong DH Can Tho Dai so va ly thuyet so 2000 0 0 0 87
40 Truong DH Can Tho Vat ly ky thuat 2000 3 0 2 149
41 Truong DH Can Tho Vat ly ly thuyet va Vat ly toan 2000 3 0 3 142
42 Truong DH Can Tho Van hoc Viet Nam 2006 3 0 3 164
43 Truong DH Can Tho Hoa ly thuyet va Hoa ly 2000 4 0 3 91
44 Truong DH Can Tho Ly thuyet xac suat va thong ke toan hoc 2000 4 0 4 64
45 Truong DH Can Tho Toan giai tich 2000 4 0 4 122
46 Truong DH Cong doan Quan ly An toan va Suc khoe nghe nghiep 2011 6 1 2
47 Truong DH Da Lat Sinh thai hoc 2004 2 1 0 37
48 Truong DH Da Lat Sinh hoc thuc nghiem 2004 2 1 0 128
49 Truong DH Da Lat Vat ly ky thuat 1993 4 0 0 57
50 Truong DH Da Lat Hoa phan tich 1999 4 1 3 93
51 Truong DH Da Lat Lich su Viet Nam 1999 6 0 0 51
52 Truong DH Duoc Ha Noi To chuc quan ly duoc 1999 4 3 1 91
53 Truong DH Duoc Ha Noi Kiem nghiem thuoc va Doc chat 1995 5 2 2 46
54 Truong DH Hai Phong Quan tri kinh doanh 2008 6 0 1 210
55 Truong DH Hai Phong Ngon ngu Viet Nam 2008 6 0 2 82
56 Truong DH Khoa hoc - DH Hue Quan ly tai nguyen va moi truong 2008 4 1 0 59
57 Truong DH Khoa hoc - DH Hue Dia ly tai nguyen va Moi truong 2006 4 2 3 47
58 Truong DH Khoa hoc - DH Hue Cong nghe sinh hoc 2010 4 0 3 16
59 Truong DH Khoa hoc - DH Hue Sinh hoc thuc nghiem 1999 5 4 1 71
60 Truong DH Khoa hoc - DH Hue Khoa hoc Moi truong 2006 5 1 2 80
61 Truong DH Khoa hoc - DH Hue Van hoc nuoc ngoai 1999 5 2 5 0
62 Truong DH KHTN - DHQG TpHCM Vat ly dia cau 1991 1 1 1 30
63 Truong DH KHTN - DHQG TpHCM Di truyen 2004 1 1 1 109
64 Truong DH KHTN - DHQG TpHCM Ly thuyet xac suat va thong ke toan hoc 1991 2 1 2 39
65 Truong DH KHTN - DHQG TpHCM Vi sinh vat hoc 1995 3 2 1 146
66 Truong DH KHTN - DHQG TpHCM Hai duong hoc 1991 4 3 3 12
67 Truong DH KHTN - DHQG TpHCM Hoa vo co 1991 4 0 4 78
68 Truong DH KHTN - DHQG TpHCM Khoa hoc moi truong 1998 6 2 0 59
69 Truong DH KHTN - DHQG TpHCM Vat ly vo tuyen va dien tu 1991 9 2 0 46
70 Truong DH KHTN - DHQG TpHCM Dam bao toan hoc cho may tinh va HTTT 2006 10 5 1 56
71 Truong DH KHTN - DHQG TpHCM Sinh thai hoc 1991 6 0 2 80
72 Truong DH KHTN - DHQG TpHCM Ky thuat dien tu-( Vi dien tu) 2007 6 4 2 55
73 Truong DH KHXH&NV - DHQG TpHCM Khoa hoc thu vien 2003 4 1 3 48
74 Truong DH KHXH&NV - DHQG TpHCM Xa hoi hoc 2003 4 0 4 164
75 Truong DH KHXH&NV - DHQG TpHCM Chau A hoc 2004 5 3 0 123
76 Truong DH KHXH&NV - DHQG TpHCM Viet Nam hoc 2008 5 2 0 47
77 Truong DH KHXH&NV - DHQG TpHCM Dia ly hoc 2002 6 1 0 26
78 Truong DH KHXH&NV - DHQG TpHCM Van hoa hoc 2000 6 2 0 175
79 Truong DH KHXH&NV - DHQG TpHCM Su dung bao ve tao nguyen moi truong 1997 5 2 1 37
80 Truong DH KHXH&NV - DHQG TpHCM Khao co 2004 5 3 2 10
81 Truong DH Kien truc Ha Noi Quy hoach vung va do thi 1994 5 1 2 145
82 Truong DH Kinh te - DHQG Ha Noi Quan ly kinh te 2010 9 4 0 244
83 Truong DH Kinh te Quoc dan Quan tri nhan luc 1991 4 3 4 55
84 Truong DH Kinh te Quoc dan Kinh te quoc te 1991 5 2 2 202
85 Truong DH Kinh te Tp HCM Kinh te nong nghiep 1991 0 0 0 0
86 Truong DH Kinh te Tp HCM Quan ly cong nghiep 1991 0 0 0 0
87 Truong DH Kinh te Tp HCM Kinh te hoc 2005 0 0 0 0
88 Truong DH Kinh te Tp HCM Quan tri nhan luc 1991 5 1 0 0
89 Truong DH Kinh te Tp HCM Chinh sach cong 2008 5 1 0 73
90 Truong DH Kinh te Tp HCM Quan ly kinh te 1991 9 2 0 0
91 Truong DH KTe Luat - DHQG TpHCM Quan tri kinh doanh 2010 6 1 1 26
92 Truong DH Luat Ha Noi Toi pham va dieu tra toi pham 2004 0 0 0 0
93 Truong DH Luat Ha Noi Luat Hien phap 2008 4 3 4 11
94 Truong DH Luat TpHCM Toi pham hoc va phong ngua toi pham 2004 0 0 0 0
95 Truong DH Luat TpHCM Luat Hinh su va to tung hinh su 1997 3 0 3 200
96 Truong DH My thuat Viet Nam Ly luan va lich su my thuat 1995 4 1 4 10
97 Truong DH My thuat Viet Nam My thuat tao hinh 1995 4 2 4 211
98 Truong DH Ngoai ngu - DH Hue Ngon ngu Nga 2006 5 0 3 0
99 Truong DH Nong Lam Tp HCM Khoa hoc dat 1991 2 0 2 4
100 Truong DH Nong Lam Tp HCM Quan ly dat dai 2008 3 1 3 55
101 Truong DH Nong nghiep Ha Noi Ky thuat dien 1997 2 0 2 84
102 Truong DH Nong nghiep Ha Noi Nuoi trong thuy san 2003 2 0 2 133
103 Truong DH Nong nghiep Ha Noi Ky thuat tai nguyen nuoc 1997 6 4 4 0
104 Truong DH Qui Nhon Phuong phap toan so cap 1998 3 0 3 50
105 Truong DH Qui Nhon Ngon ngu Anh 2012 5 1 2
106 Truong DH San khau Dien anh Ha Noi Ly luan va lich su san khau 2011 0 0 0
107 Truong DH San khau Dien anh Ha Noi Ly luan, lich su va phe binh dien anh - truyen hinh 2011 0 0 0
108 Truong DH SPKT Tp HCM Ly luan va Phuong phap day hoc 1991 4 0 3 47
109 Truong DH SPKT Tp HCM Giao duc hoc 2007 4 0 3 234
110 Truong DH SPKT Tp HCM Ky thuat dien 2002 4 1 4 214
111 Truong DH SPKT Tp HCM Ky thuat dien tu 2007 4 2 4 118
112 Truong DH Su pham - DH Hue Quan ly giao duc 1995 2 1 0 168
113 Truong DH Su pham - DH Hue Ly luan va phuong phap day hoc bo mon Lich su 1995 4 1 3 31
114 Truong DH Su pham - DH Hue Ly luan va phuong phap day hoc bo mon Dia ly 1995 4 1 3 34
115 Truong DH Su pham - DH Hue Dia ly hoc 2000 4 0 4 45
116 Truong DH Su pham - DH Hue Ly luan va phuong phap day hoc bo mon Ky thuat nong nghiep 2011 5 3 2
117 Truong DH Su pham Ha Noi Khoa hoc may tinh 2004 4 0 3 145
118 Truong DH Su pham Ha Noi LL va PPDH bo mon Tin hoc 2009 4 1 3 14
119 Truong DH Su pham Ha Noi He thong thong tin 2009 4 2 3 21
120 Truong DH Su pham Tp HCM Vi sinh vat hoc 2002 0 0 0 35
121 Truong DH Su pham Tp HCM Sinh hoc thuc nghiem 2002 1 0 1 24
122 Truong DH Su pham Tp HCM Sinh thai hoc 2002 1 0 1 34
123 Truong DH Su pham Tp HCM Hinh hoc va topo 1991 4 1 2 39
124 Truong DH Su pham Tp HCM Vat ly NT, HN & NLC 2006 4 1 3 70
125 Truong DH Su pham Tp HCM LL&PPDH BM Van hoc 1998 5 0 0 44
126 Truong DH Su pham Tp HCM LL&PPDH BM tieng Phap 1998 6 0 0 15
127 Truong DH Su pham Tp HCM Quan ly giao duc 1998 6 0 0 134
128 Truong DH Su pham Tp HCM Ly luan van hoc 1991 5 3 2 29
129 Truong DH Tai chinh - Maketting Quan tri kinh doanh 2011 9 2 0
130 Truong DH Thuy Loi Ky thuat co so ha tang 2002 10 2 4 0
131 Truong DH Vinh Ly luan va phuong phap day hoc bo mon Tieng Anh 2009 3 1 1 107
132 Truong DH Vinh Hoa phan tich 1997 3 1 3 78
133 Truong DH Vinh Hoa huu co 1999 3 2 3 98
134 Truong DH Vinh Ly luan va phuong phap day hoc bo mon Hoa hoc 1993 3 2 3 163
135 Truong DH Vinh Hoa vo co 1999 4 1 4 66
136 Truong DH Xay dung Co hoc ky thuat 2004 9 7 9 0
137 Truong DH Y Duoc - DH Hue San phu khoa 2006 7 3 6 0
138 Truong DH Y Duoc Tp Ho Chi Minh Dieu duong 2006 0 0 0 26
139 Truong DH Y Duoc Tp Ho Chi Minh Huyet hoc va truyen mau 2005 2 0 2 23
140 Truong DH Y Duoc Tp Ho Chi Minh Gay me hoi suc 1998 2 1 2 38
141 Truong DH Y Duoc Tp Ho Chi Minh Ky thuat hinh anh y hoc 2007 2 1 2 22
142 Truong DH Y Duoc Tp Ho Chi Minh Ky sinh trung va con trung y hoc 1994 3 3 2 1
143 Truong DH Y Duoc Tp Ho Chi Minh Da lieu 2005 3 1 3 21
144 Truong DH Y Duoc Tp Ho Chi Minh Y te cong cong 2008 3 2 3 36
145 Truong DH Y Duoc Tp Ho Chi Minh Y hoc du phong 1994 4 4 4 21
146 Truong DH Y Duoc Tp Ho Chi Minh Lao 2005 4 2 4 34
147 Truong DH Y Duoc Tp Ho Chi Minh Than kinh va tam than 2005 4 1 4 43
148 Truong DH Y Ha Noi Ky sinh trung va con trung y hoc 1996 2 1 2 2
149 Truong DH Y Ha Noi Truyen nhiem va cac benh nhiet doi 1992 3 1 3 14
150 Truong DH Y Ha Noi Phuc hoi chuc nang 1998 3 2 3 16
151 Truong DH Y Ha Noi Duoc ly va doc chat 1993 4 2 4 5
152 Truong DH Y Ha Noi Lao 1992 4 3 4 9
153 Truong DH Y Ha Noi Gay me hoi suc 1992 4 2 4 41
154 Truong DH Y Ha Noi Hoi suc cap cuu va chong doc 1987 4 2 4 50
155 Truong DH Y te cong cong Quan ly benh vien 2007 7 6 0 113
156 Truong DH Y Thai Binh Noi khoa 2006 7 3 2 12
157 Vien Chien luoc va Chinh sach KH&CN Quan ly khoa hoc va Cong nghe 1989 10 3 1 33
158 Vien Dam bao CLGD - DHQG Ha Noi Do luong va danh gia trong giao duc 2005 1 1 1 127
159 Vien Khoa hoc giao duc Viet Nam Quan ly giao duc 1997 6 4 2 140
160 Vien Khoa hoc Nong nghiep Viet nam Thu y 2004 0 0 0 0
161 Vien Mtruong va Tai nguyen - DHQG TpHCM Quan ly moi truong 2004 4 1 4 252

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.