Dai hoi dai bieu Hoi Khuyen hoc lan thu II nhiem ky 20082013

Thứ bảy, 12 Tháng tư 2008, 11:02 GMT+7Ban Chap hanh Hoi Khuyen hoc Quang Tri nhiem ky 2008-2013 (Anh: Hoai Luong)

Ngay 11/4/2008, Hoi Khuyen hoc tinh Quang Tri da to chuc Dai hoi lan thu II, nhiem ky 2008-2013. Dai hoi da bau Ban Chap hanh Hoi Khuyen hoc Quang Tri gom 34 dong chi, dong chi Nguyen Thi Thuy My duoc bau lam Chu tich Hoi Khuyen hoc Quang Tri nhiem ky 2008-2013.

Tham du Dai hoi co Giao su-Tien si Pham Tat Dong, Pho Chu tich kiem Tong thu ky Hoi Khuyen hoc Viet Nam cung cac dong chi lanh dao Dang, Chinh quyen, Mat tran tinh, cac huyen, thi xa tren dia ban, dai dien cac so, ban, nganh, don vi lien quan va 140 dai bieu dai dien cho tren 142.000 hoi vien trong toan tinh.

Phat bieu tai Dai hoi, thay mat Hoi Khuyen hoc Viet Nam, GS-TS Pham Tat Dong da danh gia cao nhung ket qua da dat duoc trong thoi gian qua cua Hoi Khuyen hoc Quang Tri. Dong chi bay to su vui mung trong khi ca nuoc dang co gang phan dau dua ty le hoi vien len tren 10% dan so thi Quang Tri da dat ty le 23%. Rieng con so 444 sinh vien ngheo duoc tiep suc den truong co y nghia rat to lon gop phan dong vien, khuyen khich cac em vuon len trong hoc tap.

Nhan dip nay, Chu tich nuoc da tang Huan chuong Lao dong hang III cho Hoi Khuyen hoc Quang Tri vi da co thanh tich xuat sac trong giai doan 2002-2007. Hoi Khuyen hoc Viet Nam cung trao tang Hoi Khuyen hoc Quang Tri la co “Don vi thi dua xuat sac nam 2007”. Tinh uy Quang Tri cung da trao tang buc truong mang dong chu “Khuyen hoc, khuyen tai, xay dung thanh cong mo hinh hoc tap”.

Nam 2008-2013, Hoi Khuyen hoc Quang Tri xac dinh doi moi cong tac tham muu, tien hanh cac hoat dong phoi ket hop, day manh day manh cac hoat dong khuyen hoc, da dang hoa cong tac tuyen truyen, nang cao chat luong he thong to chuc Hoi va phat trien quy khuyen hoc; Phan dau den nam 2013 xay dung duoc to chuc khuyen hoc o 100% cac huyen, thi xa, xa, phuong, thi tran, thon, ban, khu pho, cac truong hoc, 90% cac co quan, don vi, doanh nghiep, 80% cac dong ho; Dua tong so hoi vien tu 23% len 35% dan so.

Den nay tai Quang Tri co 2.401 to chuc khuyen hoc phu kin tat ca cac dia ban (tru huyen dao Con Co moi thanh lap), gan 143.000 hoi vien, dat 23% dan so. Nhiem ky qua, nho da dang hoa cach huy dong va toi uu hoa viec chi phi nen tu nam 2002-2007, Hoi Khuyen hoc Quang Tri da xay dung duoc nguon quy ca tien mat va hien vat la 60.196.000.000 dong. Hien tien mat ton quy tren 1.264.000.000 dong.

Voi nguon quy co duoc thoi gian qua, Hoi Khuyen hoc Quang Tri da ho tro phuong tien hoc tap nhu xe dap, ao quan, sach, vo, bot dinh duong voi so tien hon 1.300 trieu dong. Xay dung 22 “mai am khuyen hoc” voi tong so tien 335 trieu dong. Tiep suc den truong cho 444 sinh vien ngheo voi tong so tien gan 1 ty dong. Ho tro 26 khu tap the o vung kho va truc tiep bieu duong 300 giao vien o cap tinh, 1600 giao vien o cap huyen voi so tien 500 trieu dong. Ngoai ra con do dau dai han cho hoc sinh, sinh vien.

Dong chi Nguyen Duc Chinh, Uy vien Thuong vu, Pho Chu tich UBND tinh Quang Tri thay mat Chu tich nuoc trao tang Huan chuong lao dong hang III cho Hoi Khuyen hoc Quang Tri.

GS-TS Pham Tat Dong, Pho Chu tich kiem Tong thu ky Hoi Khuyen hoc Viet Nam trao tang co “Don vi thi dua xuat sac nam 2007” cho Hoi Khuyen hoc Quang Tri.

Hoai LuongCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.