Chu tich nuoc gui thu cho nganh giao duc

Thứ ba, 04 Tháng chín 2012, 08:58 GMT+7


Chu tich nuoc gui thu cho nganh giao duc

- Ngay mai 5/9, Ngay hoi Khai truong se dien ra tung bung tren khap ca nuoc. Nam moi 2012-2013, quy mo hoc sinh sinh vien ca nuoc co khoang hon 20 trieu em, trong do co hon 4 trieu tre mam non, 15 trieu hoc sinh pho thong cac cap, hon 610.000 hoc sinh trung cap chuyen nghiep va hon 2 trieu sinh vien dai hoc, cao dang.

Nhan dip Khai giang nam hoc moi, Chu tich Nuoc Truong Tan Sang co thu gui nganh giao duc nhan dip khai giang nam hoc 2012-2013. Duoi day la toan van buc thu.

"Cac thay giao, co giao, can bo, cong chuc, vien chuc nganh giao duc, cac bac phu huynh va cac em hoc sinh, sinh vien than men!

Nhan dip khai giang nam hoc moi 2012 – 2013 va Ngay Toan dan dua tre den truong, toi than ai gui toi cac the he nha giao, can bo, cong chuc, vien chuc nganh giao duc, cac bac phu huynh va cac em hoc sinh, sinh vien trong ca nuoc loi chuc mung tot dep nhat.

Nam hoc 2011-2012 vua qua, nganh giao duc da no luc phan dau dat duoc nhieu ket qua quan trong. Cong tac quan ly giao duc co nhung doi moi theo huong tang cuong phan cong, phan cap, tang quyen tu chu gan voi nang cao trach nhiem va kiem tra, giam sat trong quan ly giao duc cac cap. Chat luong giao duc toan dien va giao duc vung kho khan co mat duoc nang len. Cong tac xa hoi hoa giao duc, huy dong cac nguon luc dau tu cho giao duc thu duoc ket qua tich cuc. Nhieu hoc sinh, sinh vien doat giai cao trong cac ky thi quoc te.

Toi nhiet liet bieu duong su no luc co gang va nhung ket qua cua nganh giao duc, nhat la doi ngu cac thay giao, co giao tam huyet, co nhieu dong gop cho su nghiep "trong nguoi", cac em hoc sinh, sinh vien co hoan canh kho khan vuot kho vuon len trong hoc tap.

Nam hoc 2012 - 2013 co y nghia quan trong, la nam dau tien trien khai thuc hien Chien luoc phat trien giao duc 2011-2020. Nganh giao duc can tiep tuc doi moi co che quan ly giao duc; phat trien va nang cao doi ngu giao vien va can bo quan ly giao duc; nang cao chat luong giao duc toan dien; xay dung moi truong giao duc lanh manh; ket hop chat che giua nha truong voi gia dinh va xa hoi; day manh xa hoi hoa, huy dong su tham gia cua toan xa hoi cham lo phat trien giao duc, nhat la giao duc vung kho khan, vung dong bao dan toc thieu so; thuc hien binh dang ve co hoi hoc tap va cac chinh sach xa hoi trong giao duc; tap trung giai quyet mot so van de buc xuc nhu: Day them hoc them khong dung quy dinh, hien tuong lam thu, thieu trung thuc trong thi cu, bao luc hoc duong, vi pham dao duc nha giao...

Toi mong va tin tuong rang, cac em hoc sinh, sinh vien phat huy truyen thong hieu hoc cua dan toc ta, noi theo cac tam guong hoc gioi, ren luyen tot, vuon len chiem linh nhung dinh cao cua khoa hoc, gop phan phung su dat nuoc va lam rang danh dan toc Viet Nam.

Toi de nghi cac cap uy Dang, chinh quyen, cac to chuc, doan the va toan xa hoi tiep tuc quan tam, phoi hop voi nganh giao duc thuc hien tot chu truong "phat trien giao duc va dao tao la quoc sach hang dau", gop phan tich cuc vao su nghiep xay dung va bao ve to quoc Viet Nam xa hoi chu nghia.

Chuc cac thay giao, co giao, can bo, cong chuc, vien chuc nganh giao duc va cac em hoc sinh, sinh vien dat duoc nhieu thanh tich xuat sac trong nam hoc moi.

Than ai,

Truong Tan Sang"


Thanh Chau

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.