Chi tieu tuyen sinh DH Giao thong van tai Nong nghiep

Thứ năm, 23 Tháng hai 2012, 14:46 GMT+7

Tong chi tieu cua DH giao thong van tai (co so phia Bac, phia Nam) nam 2012 la gan 3700, DH Nong nghiep HN la 7700, trong do he DH la 6600.


THONG TIN LIEN QUAN:

Hon 16.000 chi tieu vao DH Thai Nguyen
Nhieu truong cong bo chi tieu tuyen sinh
Ngan hang khoe chi tieu tin dung
Cac truong dai hoc tang chi tieu tuyen sinh

TT
He dao tao/Nganh dao tao Ky hieu truong Khoi Ma nganh Ghi chu Chi tieu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
DH Giao thong van tai GHA A 3500
Co so phia Bac: Vung tuyen sinh: Tuyen sinh trong ca nuoc
Phuong thuc xet tuyen: Sau khi sinh vien trung tuyen vao truong se duoc dang ky chuyen nganh dao tao. Sinh vien duoc vao hoc theo cac chuyen nganh can cu vao ket qua thi tuyen sinh, nguyen vong dang ky cua thi sinh va chi tieu cua tung chuyen nganh. Truong hop thi sinh da trung tuyen vao truong nhung khong dung chuyen nganh theo nguyen vong da dang ky se duoc dang ky vao cac chuyen nganh khac.
Phuong thuc dao tao: Theo he thong tin chi. Cac nganh Ky thuat xay dung cong trinh giao thong, Ky thuat xay dung dao tao 9 hoc ky (4,5 nam); Cac nganh con lai dao tao 8 hoc ky (4 nam).

Cong nghe thong tin A D480201
Ky thuat co khi A D520103
Ky thuat dien tu, truyen thong A D520207
Ke toan A D340301
Kinh te A D301101
Kinh te van tai A D840104
Kinh te xay dung A D580301
Cong nghe ky thuat giao thong A D510104
Ky thuat dien, dien tu A D520201
Ky thuat moi truong A D520320
Ky thuat xay dung A D520208
Quan tri kinh doanh A D340101
Ky thuat dieu khien va tu dong hoa A D520216
Khai thac van tai A D840101
Ky thuat xay dung cong trinh giao thong A D580205
Co so phia Nam:
Cac nganh dao tao DH: GSA 150
Cong nghe thong tin A D480201

Ngoai cac nganh dao tao chinh quy nha truong con to chuc cac lop chat luong cao:
• Lop chuong trinh tien tien Xay dung cong trinh giao thong
• Lop Cau Duong tieng Phap
• Lop Vat lieu va Cong nghe Viet – Phap
• Lop Xay dung cong trinh giao thong Viet – Nhat
• Lop Dien - Dien tu Viet – Anh :


Ky thuat co khi A D520103
Ky thuat dien tu, truyen thong A D520207
Ke toan A D340301
Kinh te A D310101
Kinh te van tai A D840104
Kinh te xay dung A D580301
Cong nghe ky thuat giao thong A D510104
Ky thuat dien, dien tu A D520201
Ky thuat moi truong A D520320
Ky thuat xay dung A D580208
Quan tri kinh doanh A D340101
Ky thuat dieu khien va tu dong hoa A D520216
Khai thac van tai A D840101
Ky thuat xay dung cong trinh giao thong A D580205
DH Nong nghiep Ha Noi NNH 7700
Cac nganh dao tao DH: 6600
Ky thuat co khi (gom cac chuyen nganh: Co khi nong nghiep, Co khi dong luc, Co khi che tao may, Co khi bao quan che bien). A D520103 Nha truong chi to chuc thi tuyen khoi A va B, khong to chuc thi tuyen khoi C, D1 ma lay ket qua thi dai hoc cac khoi tuong ung nam 2012 cua cac thi sinh da du vao cac truong DH trong ca nuoc theo de thi chung cua Bo GD-DT de xet tuyen, tren co so ho so dang ki xet tuyen cua thi sinh.

Tuyen sinh bac Cao dang he Chinh quy: Cac nganh dao tao bac cao dang khong to chuc thi ma lay ket qua thi dai hoc cac khoi tuong ung nam 2012 cua cac thi sinh dang ky du thi vao cac truong DH trong ca nuoc theo de thi chung cua Bo GD-DT de xet tuyen, tren co so ho so dang ki xet tuyen cua thi sinh

Nha truong se tuyen chon trong so thi sinh trung tuyen nam 2012 de dao tao theo Chuong trinh tien tien gom:

+ 1 lop 70 SV nganh Khoa hoc cay trong (hop tac voi Truong Dai hoc California, Davis, Hoa Ky);

+ 1 lop 70 SV nganh Quan tri kinh doanh nong nghiep (hop tac voi DH Wisconsin, Hoa Ky).

+ Nganh Cong nghe rau - hoa - qua va canh quan dao tao theo du an Viet Nam – Ha Lan.


Ky thuat dien, dien tu (gom cac chuyen nganh: Cung cap va su dung dien, Tu dong hoa). A D520201
Cong thon (gom cac chuyen nganh: Cong thon, Cong trinh). A D510210
Cong nghe thong tin (gom: Tin hoc, Quan li thong tin) A D480201


Khoa hoc cay trong (gom cac chuyen nganh: Khoa hoc cay trong, Chon giong cay trong). A,B D620110
Bao ve thuc vat A,B D620112
Nong nghiep A,B D620101
Cong nghe rau – hoa - qua va canh quan (gom cac chuyen nganh: San xuat va quan li san xuat rau-hoa-qua trong nha co mai che, thiet ke va tao dung canh quan, marketing va thuong mai) A,B D620113
Cong nghe sinh hoc (gom cac chuyen nganh: Cong nghe sinh hoc dong vat, Cong nghe sinh hoc thuc vat, Cong nghe sinh hoc vi sinh vat). A,B D420201
Cong nghe sau thu hoach A,B D540104
Cong nghe thuc pham A,B D540101
Khoa hoc Moi truong (gom cac chuyen nganh: Moi truong, Quan li moi truong, Cong nghe moi truong). A,B D440301
Khoa hoc dat (gom cac chuyen nganh Khoa hoc dat, Nong hoa tho nhuong) A,B D440306
Quan li dat dai A,B D850103
Chan nuoi (gom cac chuyen nganh Khoa hoc vat nuoi, Dinh duong va cong nghe thuc an chan nuoi, Chan nuoi- thu y) A,B D620105
Nuoi trong thuy san (gom cac chuyen nganh Nuoi trong thuy san, Benh hoc thuy san) A,B D620301
Thu y A,B D640101
Su pham ky thuat nong nghiep A,B D140215
Kinh te (gom cac chuyen nganh Kinh te, Kinh te phat trien, Quan li kinh te) A,D1 D310101
Kinh te nong nghiep A,D1 D620115
Phat trien nong thon A,B D620116
Ke toan (gom cac chuyen nganh: Ke toan, Ke toan kiem toan) A,D1 D340301
Quan tri kinh doanh (gom cac chuyen nganh: Quan tri kinh doanh, Quan tri marketing) A,D1 D340101
Kinh doanh nong nghiep A,D1 D620114
Xa hoi hoc A,D1,C D310301
Cac nganh dao tao CD: 1100
Dich vu thu y A,B C640201
Quan li dat dai A,B C850103
Cong nghe ky thuat moi truong A,B C510406
Khoa hoc cay trong A,B C620110

Van Chung

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.