Cac GS ky vong gi voi QH ve chan hung giao duc

Thứ hai, 25 Tháng mười 2004, 08:07 GMT+7

Tu Tokyo, Brussels, Paris..., cac GS noi tieng cua Viet Nam da gui ve TS nhung ky vong voi Quoc hoi khoa XI ve chan hung giao duc nuoc nha.


Paris 22/10/2004: Bui Trong Lieu, tien si nha nuoc ve khoa hoc, nguyen GSDH Paris (Phap): Nha nuoc du bao, kiem tra nhung khong xen vao tham quyen cua truong DH va co so khac

Toi mong moi Quoc hoi lan nay se:

1.Khang dinh rang Giao duc Dao tao (GDDT) co lien quan den thi truong, tuc la qua trinh dao tao phai gan voi nhu cau cua xa hoi; nhung tu no khong phai la mot thu hang hoa co the mua ban tu do. Nhung dich vu ve GDDT phai tuan thu nhung qui dinh ve chat luong va noi dung tri thuc.

2. Khang dinh rang mot trong tam cua GDDT la doi ngu nha giao: co thay gioi thi moi co tro gioi. Thay viec phong chuc danh Giao su nhu hien nay, bang viec bo nhiem chuc vu Giao su gan lien voi cho lam va chuc nang giang day va nghien cuu o cac dai hoc. Tien toi cai to lai he thong cac dai hoc su pham hien nay : thay tuyen sinh o muc tu tai, bang tuyen sinh o muc cu nhan, de nang chat luong, rut ngan thoi gian dao tao su pham, giam gia thanh, dong thoi bao dam cho giao vien kha nang doi nghe, theo nhu cau cua xa hoi, cua thi truong.

3. Co y kien ve cong lap va tu lap. Theo toi, cong lap phai duoc duy tri va cung co. Tu lap gop phan tich cuc, nhung khong de tu lap vuot qua mot ti le vua phai, loi tuc tai chinh phai duoc gioi han. Nha nuoc du bao, kiem tra, dieu tiet, nhung khong xen vao nhung van de thuoc tham quyen cua cac DH va cac co so khac.

4. Co y kien ve cac bien phap (hanh chinh va hinh an) de trung phat viec gian lan trong thi cu, su dung bang cap gia hoac tiem xung danh hieu o moi cap bac (doi voi cac ca nhan gian lan va cac to chuc lien quan).

Trong thoi dai phat trien manh me cua xa hoi dua tren tri thuc voi su dua tranh quyet liet ve moi mat giua cac quoc gia tren pham vi toan cau va trong boi canh phuc tap cua tinh hinh quoc te, giao duc o nuoc ta co vai tro vo cung quan trong trong viec dao tao lop nguoi lao dong voi nhung pham chat: trung thuc, nang dong, dung cam, thong minh va co du kien thuc nham thuc hien thanh cong su nghiep cong nghiep hoa va hien dai hoa dat nuoc.


Brussels, 24/10/2004, Ton That Nguyen Thiem, GSTS vien United Business: Quoc hoi chua co phap quy ve tinh chat bat vu loi cua cac hinh thai giao duc!

Van de "nong": lam sao de xa hoi hoa giao duc, phat huy chat luong thi truong lao dong ma ban than linh vuc giao duc khong bi thi truong hoa?
Trong kinh te thi truong, suc lao dong la loai hang hoa ma chang ai – ca ban lan mua - lai that su muon chat luong cua no la "dom"! Nhat la khi nuoc ta tham gia vao the che kinh te ma su canh tranh dua tren muc doi chieu toan cau ve "nguoi that viec that"!
Voi nguoi hoc, giao duc dao tao la dieu kien can de nang cao chat luong lao dong cua ho nham trao doi no voi ‘gia cao’ nhat! Vi the, neu co duoc su so sanh tu te giua ‘that’ va"‘dom" (chu yeu la giua "that va dom" chu khong phai "cong va tu"!), quyen loi lau dai cua ho la chon cai "cang that cang tot"!
Mot tieu chi de danh gia ‘dom’ va ‘that’ la: xa hoi hoa giao duc co dong co gi?
Da so cong nhan la hoat dong cua viec ‘trong nguoi’ phai vi muc dich "phi loi nhuan" nhung Quoc hoi lai chua co phap quy ve tinh chat bat vu loi cua cac hinh thai giao duc!
Phap che tren se thay doi nen tang cua nganh giao duc bi lung doan boi mot co che quan lieu hanh chinh co trong bo may Nha nuoc va boi khong it to chuc dan lap ‘kinh doanh thoi vu’ theo che do ‘cong ty co phan an chia sieu loi nhuan’!
Nguon nhan luc Viet Nam se la mot ‘hang hoa gia tri’ mang loi ich ben vung cho ban than nguoi lao dong va cho nen kinh te khi nganh giao duc duoc dieu tiet boi mot phap che minh dinh hoat dong bat vu loi cua no! Tu do, su tuong tac giua Nha nuoc, Xa hoi va Thi truong cung se duoc trien khai dang hoang hon trong linh vuc giao duc dao tao! Trong trach tren vai Quoc hoi vo cung lon!


Paris, 22/10/2004, Truong Nguyen Tran, GS truong DH Polytechnique, Phap: Cap thiet tao dieu kien de cho nhung nha khoa hoc Viet Nam tro lai lam viec o que nha

Cach day khoang 7, 8 nam, toi han hanh duoc GS Nguyen Van Dao, Giam doc DHQG Ha Noi moi lam co van cho DHQG va cung duoc Dai tuong Vo Nguyen Giap khuyen khich va thuc day toi giup vao cong viec nay. Toi da nhan loi va da suy nghi nhieu ve van de nay. Nhung suy nghi cua toi ve DH Khoa hoc da duoc cho dang len bao Tuoi Tre Chu Nhat ngay 2/3/1997. Voi thoi gian qua, 6 de nghi cua toi dua ra van chua duoc thuc hien, ngoai viec chuyen chon loc sinh vien Viet Nam du hoc tai Phap o truong Polytechnique,mot truong DH Khoa hoc rat co tieng o Phap va tren the gioi ma toi han hanh duoc dong gop vao cong trinh nay. Toi rat muon gui gam nhung dieu nay toi Quoc hoi ve giao duc nuoc nha o trinh do DH. Toi xin trich day nhung diem chinh:

1. He thong DH phai da dang va DHQG phai la DH kieu mau co chat luong cao nhat. Trong vai chuc nam toi, chung ta phai nham vao trinh do cac DH co tieng tren the gioi.

2. Nang cao chat luong kien thuc, chu trong dac biet hai nam dau cua chuong trinh DH va cuong quyet doi moi phuong phap giang day DH.

3.Dau tu cho cac phong thi nghiem dung trong viec giang day 2 nam dau DH va tap cho sinh vien thoi quen lam viec tap the (teamworrk). Toi nhan manh hai nam dau DH vi nhung phong thi nghiem trong giai doan nay tuong doi it ton kem va sinh vien duoc hoc hoi nhieu.

4.Cung cap day du sach giao khoa hien dai cho thay giao va sinh vien, phai co nhung thu vien tot voi day du cac chuyen nganh cua nuoc ngoai.

5. Cap nhat kien thuc cho cac thay giao giang day DH.

6. Moi cac nha khoa hoc nuoc ngoai den giang day DH.

Ngoai nhung de nghi noi tren, mot van de cap bach trong nhung nam den la viec tao dieu kien de cho nhung nha khoa hoc Viet Nam tro lai lam viec o que nha. Nhu toi da noi o tren, truong Polytechnique o Palaiseau qua su giup do cua Phap, den nam nay, da giup dao tao gan 100 nha khoa hoc tuong lai cua Viet Nam. Day khong phai la nhung sinh vien tam thuong ma la tinh hoa cua dat nuoc, voi trinh do cua cac sinh vien duoc dao tao ra o nhung DH co tieng cua My nhu Harvard, MIT. Chinh phu phai tao dieu kien de dem nhung tai nang nay tro lai Viet Nam. Chuong trinh MSI (Millenium Science Initiatives) cua GS Griffiths nham tao dieu kien dem nhung tai nang Viet Nam o nuoc ngoai ve nuoc la mot chuong trinh phai duoc suy nghi nhieu va phai duoc ung ho.


Tokyo. Nhat Ban: 24/10/2004, Tran Van Tho, GS DH Waseda, Nhat Ban: Khong xem van bang tien si la mot trong nhung tieu chuan de de bat

Nhin chung, chat luong dao tao dai hoc o VN thap. Phan tich ky se thay co nhieu yeu to dua den tinh trang nay nhung trong do co hai nguyen nhan lon ma chi can mot quyet dinh sang suot cua nha nuoc la giai quyet duoc ngay.

Thu nhat la co che phan ly giua nghien cuu va giang day van con ton tai, nguoi nghien cuu chi o cac vien nghien cuu, it tham gia giang day, trong khi giao vien o DH phai day qua nhieu gio va it co dieu kien ve thi gio, ve co so vat chat va cac co hoi de nghien cuu. Trong tinh hinh do, trinh do thay giao noi chung khong cao gay anh huong den chat luong dao tao. Ro rang la can nhanh chong sap nhap phan lon cac vien va trung tam nghien cuu hien co vao trong cac truong DH.

Thu hai la chuan muc bang cap o VN tut xuong muc thap nghiem trong, dac biet la nhung van bang tren DH nhu thac si va tien si ma nguyen nhan chinh la do co che khuyen khich chay theo bang cap van con ton tai mot cach vo ly. Nha nuoc van tiep tuc cap kinh phi de quan chuc di hoc lay bang tien si (!), va cac co quan nha nuoc van xem bang cap tren DH la mot trong nhung tieu chi de de bat. Kinh nghiem cac nuoc cho thay tru mot vai lanh vuc dac biet, van bang tren DH, nhat la van bang tien si, chang co loi gi cho viec quan ly, dieu hanh o cac co quan nha nuoc. Xet tinh hinh cu the cua VN hien nay cung de dang thay duoc dieu do. Co che, chinh sach hien tai vua phi pham nguon luc xa hoi dang le de don vao viec boi duong trinh do nghien cuu va giang day cho giao vien o DH, vua gian tiep lam giam chuan muc cua thay giao day o DH vi nhung bang cap ho lay duoc o VN cung bi anh huong cua trinh do bang cap noi chung.

Do do, viec can lam ngay la khong xem van bang tien si la mot trong nhung tieu chuan de de bat o cac co quan quan ly cua nha nuoc va khong cap kinh phi, khong tao cac dieu kien khac cho can bo di hoc tai chuc bac tien si.


TP.HCM 22/10/2004: GS Nguyen Van Dao, GS DHQG Ha Noi: Nhin thang vao yeu kem

Trong nhieu nam gan day, giao duc Viet Nam da tro thanh van de duoc toan xa hoi rat quan tam voi nhieu van de buc xuc doi hoi phai duoc giai quyet khong cham tre: nhu cai cach chuong trinh, noi dung, phuong phap dao tao, cai cach thi cu, van de tang quy mo va nang cao chat luong dao tao, van de huy dong moi nguon luc xa hoi tham gia phat trien giao duc, nhung tieu cuc trong giao duc tu phia nha quan ly va nguoi hoc, mo rong mang luoi cac truong tu, viec lam cho sinh vien sau khi ra truong, v.v…

Chinh vi vay, toan dan ta, dac biet la cac nha khoa hoc, nha giao tam huyet, dang huong ve ky hop toi day cua Quoc hoi, mong rang voi tinh than nhin thang vao nhung yeu kem, ton tai trong giao duc nuoc ta va manh dan doi moi tu duy ve giao duc, Quoc hoi se de ra duoc nhung bien phap dung dan va kien quyet de chan hung giao duc. Voi tam quan trong dac biet cua giao duc nuoc ta trong giai doan hien nay, co le chung ta cung can phai canh bao (dua theo mot khau hieu cua Cuba): “Doi moi can ban giao duc hay la chiu tut hau? Chung ta nhat dinh phai tien len!"


Brussels, 22/10/2004, Nguyen Dang Hung, Giao su truong, truong DH Liege, Bi: Ba dot pha cap thiet

Toi thiet tha mong moi lan nay Quoc hoi se di den nhung buoc dot pha can thiet trong viec cai cach he thong giao duc Viet Nam bao gom ba diem sau day:

1. Doi moi tu duy ve giao duc.

1.1. Doi moi tu duy ve quan ly giao duc, quan ly tot phai dong nghia voi phuc vu tot, nhanh chong trao quyen tu quan cho cac truong dai hoc.

1.2 Tro ve thuc hoc de dao tao nguoi co thuc tai, phan luong, phan tang trong viec to chuc giao duc, mem dau vao va cung dau ra, mo them cac truong ngan han, co co che lien thong ro rang minh bach giua cac DH va cac truong CD.

1.3 Khong lan lon giua giao duc va tuyen truyen, tra lai cho nha truong chuc nang "the nhan" cua no.

1.4 To chuc giao duc huong toi tri thuc quoc te, day ngoai ngu som tu cap tieu hoc, mo rong su dung Internet, dan dan dua yeu to quoc te thanh tieu chi can ban trong viec danh gia chat luong cac dai hoc, cac thanh vien, cac giao su, cac nghien cuu sinh.Tu thang 2 den thang 9 nam nay, 23 nha tri thuc trong va ngoai nuoc da deu dan tham gia xemina ve chan hung giao duc do GS Hoang Tuy khoi xuong.

2. Can phai co thoi gian, lo trinh de cai to nen giao duc dao tao: Nhung co nhung huong co the giai quyet ngay ma khong ton nhieu ngan sach lai co hieu ung tuc thi:

2.1 Bo viec cap bang cho cac khoa chuyen tu, tai chuc, chi cap chung chi ma thoi.

2.2 Tru nhung vien nghien cuu chien luoc quoc gia, sat nhap cac co so nghien cuu va giao duc tuong dong lai voi nhau.

2.3. Chi nen co hai he thong truong cong lap va truong tu thuc.

2.4 Viec quan trong nhat la dung de cho giao duc tro thanh hang hoa thuan tuy bang cach kip thoi xay dung mot khung phap ly can thiet.

3. De thuc hien cai to phai co nguoi moi trong va ngoai nuoc, co thanh phan da tung co xat voi cac nen giao duc cua cac nuoc tien tien tham gia vao ban de xuat y kien, ban to chuc, ban thuc hien, ban kiem tra...

Nhung y kien nay da duoc trien khai chi tiet trong bai viet 12 trang kem theo day: "Mot so de nghi cu the ve doi moi tu duy va viec chon lua huong giai quyet cho nganh giao duc trong co che thi truong".

TS se gioi thieu toi cac ban bai viet nay.


Viet Bao

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.