Bo GDDT bat mi de thi tuyen sinh 2013

Thứ hai, 18 Tháng ba 2013, 12:25 GMT+7

Ong Ngo Kim Khoi – Cuc truong cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong Giao duc (Bo GD-DT) da co trao doi voi phong vien ve de thi tuyen sinh DH, CD nam 2013.

» Luu y dac biet khi thi tuyen vao truong cong an
» 10 truong nghe thuat tuyen sinh rieng nhu the nao?
» Muon thi DH, CD: Thi sinh phai dong bao tien?

Bo GD-DT 'bat mi' de thi tuyen sinh 2013
Ong Ngo Kim Khoi – Cuc truong cuc khao thi va kiem dinh chat luong Bo GDDT

Ong Ngo Kim Khoi cho biet: Theo quy dinh cua Bo - de thi tuyen sinh DH, CD phai dat duoc cac yeu cau kiem tra nhung kien thuc co ban, kha nang van dung va ky nang thuc hanh cua thi sinh trong pham vi chuong trinh trung hoc hien hanh, chu yeu la chuong trinh lop 12, phu hop voi quy dinh ve dieu chinh noi dung hoc tap cap trung hoc.
Bo GD-DT 'bat mi' de thi tuyen sinh 2013 Khong ra de thi vao nhung phan, nhung y con dang tranh luan ve mat khoa hoc hoac co nhieu cach giai. Khong ra de qua kho, qua phuc tap. Bo GD-DT 'bat mi' de thi tuyen sinh 2013


Ong Ngo Kim Khoi
Noi dung de thi phai dam bao tinh khoa hoc, chinh xac, chat che. Loi van, cau chu phai ro rang, khong co sai sot. Dong thoi, de thi phai dat yeu cau phan loai duoc trinh do hoc luc cua thi sinh va phu hop voi thoi gian quy dinh cho moi mon thi.

Khong ra de thi ngoai chuong trinh va vuot chuong trinh trung hoc. Khong ra de vao nhung phan giam tai, cat bo.

Dong thoi, khong ra de thi vao nhung phan, nhung y con dang tranh luan ve mat khoa hoc hoac co nhieu cach giai. Khong ra de qua kho, qua phuc tap.

Voi nhung yeu cau nhu tren, de lam tot bai thi va co ket qua thi cao, cac em thi sinh tap trung on tap dai deu toan bo kien thuc cua chuong trinh THPT, tuyet doi khong duoc hoc tu, hoc lech. Khong can di cac lo luyen thi cap toc, vua khong thiet thuc, vua khong ton kem them chi phi cua gia dinh.

Khi lam bai thi, cac em can doc ky de thi, cau de lam truoc, cau kho lam sau, phan phoi thoi gian hop ly cho tung cau hoi cua de thi. Sau khi lam xong, danh thoi gian xem lai bai da la, de tranh sai sot, bi mat diem.

- Da co thoi gian du luan cho rang de thi nhieu khi chua sat chuong trinh do nguoi ra de chu yeu la cac giao su, tien si giang day tai cac truong DH. Su tham gia cua giao vien pho thong vao viec ra de thi co y nghia nhu the nao, thua ong?

Nam nay, Bo GD-DT tiep tuc dieu chinh co cau Ban de thi theo huong co giang vien DH, co giao vien THPT, co giao vien dai dien cac khu vuc, vung mien…tren ca nuoc. Muc dich huong den ra de thi bam sat chuong trinh, phu hop voi thoi gian lam bai quy dinh cho tung mon thi va nhat la phu hop voi chat luong thuc te cua giao duc pho thong tren pham vi ca nuoc.

- Co y kien cho rang Bo GD-DT nen bo diem san chung de cac truong tu chu trong xet tuyen cho phu hop voi nang luc cua tung truong, Ong nghi gi ve de xuat nay?

Diem san duoc ap dung tu ky thi tuyen sinh dai hoc, cao dang he chinh quy nam 2005 theo phuong thuc “3 chung”.

Diem san la diem toi thieu de thi sinh duoc tham gia xet tuyen vao cac truong DH, CD su dung ket qua thi theo phuong thuc nay.

Diem san duoc xac dinh cho tung khoi thi A, A1, B, C, D doi voi hoc sinh pho thong - KV3. Diem san tuong ung voi cac nhom doi tuong uu tien ke tiep giam 1,0 diem va cac khu vuc uu tien ke tiep giam 0,5 diem.

Trong dieu kien nuoc ta hien nay khi he thong kiem dinh chat luong chua phat trien, kinh nghiem va cac dieu kien bao dam chat luong cua cac co so giao duc dai hoc chua dong deu, thi viec quy dinh diem san xet tuyen la rat can thiet nham dam bao chat luong dau vao cua cac truong DH, CD, tren co so do nang cao chat luong dao tao nguon nhan luc.

- Xin ong cho biet dinh huong ra de thi tot nghiep THPT nam nay nhu the nao?

De thi nam trong chuong trinh THPT hien hanh, chu yeu lop 12, dam bao kiem tra bao quat kien thuc co ban, nang luc van dung kien thuc, su hieu biet ve thuc hanh cua nguoi hoc. Vi vay, giao vien can can cu vao chuan kien thuc, ky nang Bo GDDT da ban hanh de dinh huong on tap cho hoc sinh...

Cac mon Ngoai ngu, de thi cua cac mon van tiep tuc co hai phan: Phan bat buoc (phan chung) la noi dung kien thuc giao thoa giua chuong trinh chuan va nang cao; phan tu chon (phan rieng) ra theo noi dung kien thuc cua chuong trinh chuan hoac nang cao.

Doi voi de thi co phan tu chon, thi sinh chi duoc lam bai mot trong hai phan tu chon; neu thi sinh lam bai ca hai phan tu chon thi khong duoc cham diem ca hai phan tu chon.

Dac biet la de thi nam nay se khong ra vao phan kien thuc ma Bo GDDT da “giam tai”.

De thi se co khoang 50% diem so danh cho cac cau hoi thong hieu, van dung kien thuc. Theo do, thi sinh du dieu kien du thi neu co gang, cham chi, hoc tap va on luyen thi co the lam bai thi dat diem trung binh de do tot nghiep.

Con de do tot nghiep loai kha gioi thi phai la hoc sinh co trinh do cao hon va nhat la co nang luc van dung sang tao kien thuc khi lam bai. Dieu do cung co nghia la trong de thi hoan toan khong co nhung cau hoi vuot ra ngoai pham vi kien thuc co ban, qua kho hoac danh do thi sinh...

- Cam on ong!

» Luu y dac biet khi thi tuyen vao truong cong an
» 10 truong nghe thuat tuyen sinh rieng nhu the nao?
» Muon thi DH, CD: Thi sinh phai dong bao tien?
» Xem A hau, hoa khoi xinh dep di tu van tuyen sinh
» Hoc vien Buu chinh dung dau ve nghien cuu khoa hoc
» Doi thu tu mon thi DH,CD
» Dai hoc dau tien dao tao nganh An toan thong tin
» Khong co diem san rieng cho truong dan lap


Theo Anh Thu/Vietnamnet

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.