Bao cao tham tra ve tinh hinh giao duc

Thứ hai, 15 Tháng mười một 2004, 09:43 GMT+7

Bao cao tham tra ve bao cao tinh hinh giao duc cua Chinh phu

Kinh gui: Cac vi Dai bieu Quoc Hoi

Thuc hien nhiem vu tham tra ve Bao cao cua Chinh phu ve tinh hinh giao duc trinh Quoc hoi tai ky hop thu 6, Uy ban Van hoa, Giao duc, Thanh nien, Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi da lam viec voi Bo GD DT, Bo Lao dong , Thuong binh va Xa hoi; da to chuc di khao sat ve tinh hinh giao duc tai mot so dia phuong va co so giao duc; to chuc hoi nghi cac chuyen gia giao duc, cac nha khoa hoc, cac nha quan ve ly giao duc, giao vien, dai dien cac co quan bao chi de thao luan, gop y ve giao duc. Uy ban da hop toan the vao ngay 14 -15/9/2004 de thao luan va thong qua Bao cao tham tra.

Sau day la y kien tham tra cua Uy ban Van hoa, Giao duc, Thanh nien, Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi.

I - VE TINH HINH GIAO DUC TRONG NHUNG NAM DOI MOI

1- Ve phat trien quy mo

Trong bao cao cua Chinh phu da tap hop duoc mot he thong cac so lieu kha day du de danh gia phat trien quy mo giao duc. Duoc su quan tam, cham lo cua Dang, Nha nuoc va su chi dao, dieu hanh tich cuc cua Chinh phu luon coi giao duc la quoc sach hanh dau nen den nay, nuoc ta da hinh thanh duoc mot manh luoi cac truong hoc cua cac cap hoc, bac hoc, nganh hoc rong khap trong ca nuoc; da xay dung duoc he thong cac truong dan toc noi tru voi dieu kien tuong doi tot de dao tao con em cac dan toc it nguoi. He thong cac truong ngoai cong lap duoc hinh thanh da gop phan dap ung nhu cau hoc tap ngay cang cao cua nhan dan. Ca nuoc da hoan thanh pho cap giao duc Tieu hoc vao nam 2000 va den nay da co 20 tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong duoc cong nhan pho cap giao duc THCS. Giao duc thuong xuyen duoc khuyen khich va mo rong, do do, ve co ban da dap ung nhu cau hoc tap cua nhan dan va dang hinh thanh mot xa hoi hoc tap. Nam hoc 2004 - 2005 ca nuoc co 22,7 trieu hoc sinh (hon 1/4 dan so di hoc). Voi mot nuoc co binh quan thu nhap tren 400USD/ dau nguoi/ nam ma xay dung duoc mot nen giao duc nhu hiene nay la mot su no luc to lon rat dang tu hao. Chung ta ghi nhan va tran trong su no luc, co gangcua cac cap uy Dang, chinh quyen, cua toan dan, cua nganh giao duc trong do co cong lao cua gan mot trieu thay giao, co giao, can bo quan ly giao duc va cong suc hoc tap cua hoc sinh, sinh.vien.

2- Ve chat luong giao duc

Chat luong giao duc hien nay dang la van de duoc xa hoi dac biet quan tam vi, chat luong giao duc co y nghia quyet dinh den chat luong nguon nhan luc phuc vu su nghiep CNH, HDH dat nuoc.

O nhieu nuoc, de danh gia chat luong giao duc, thuong thanh lap co quan kiem dinh chat luong giao duc, cac co quan nay co the la co quan doc lap voi Bo GD - DT, co the truc thuoc Bo GD song deu hoat dong mot cach doc lap va khach quan ve mat chuyen mon, nghiep vu. Co quan nay co trah nhiem nghien cuu noi dung, chuong trinh giao duc (ca trong nuoc va ngoai nuoc), xay dung ngan hang de thi de cung cap cho cac truong khi co yeu cau to chuc thi va tu minh co the to chuc kiem tra de danh gia khach quan kien thuc cua nguoi hoco mot cap hoc, bac hoc trong ca nuoc va cong bo cong khai ket qua de nha truong khac phuc nhung yeu kem cua minh. Trong mot so truong hop ket qua kiem tra cua co quan kiem dinh chat luong giao duc con duoc su dung trong viec tuyen sinh. Theo Uy ban chung toi, co quan kiem dinh chat luong giao duc khi can thiet cung co the xay dung nhung tieu chi de to chuc danh gia chat luong ve mot linh vuc cu the cua giao duc, nhu vay, danh gia ve chat luong gaio duc se co co so dinh luong hon.

O nuoc ta tu truoc den nay khong co co quan chuyen trach thuc hien viec danh gia chat luong thuong xuyen hang nam. Cuc KHao thi va Kiem dinh Chat luong cua Bo GD - DT moi duoc thanh lap con dang trong giai doan cung co to chuc, bo may nen chua thuuc hien duoc nhiem vu gop phan danh gia chat luonggiao duc trong Bao cao cua Chinh phu truoc Quoc hoi lan nay. Vi vay danh gai chat luong giao duc trong Bao cao cua Chinh phu chu yeu can cu vao ket qua cac ky thi va danh gia cua cac nha truong, co so giao duc ve ket qua hoc tap, ren luyen cua hoc sinh, sinh vien va nhan xet cua cac co quan quan ly giao duc. Bao cao chua co duoc nhung ket qua dieu tra xa hoi de danh gia cu the tung mat tieue chi, duc, the, my, ky nang nghe nghiep cua nguoi hoc doi chieu voi muc tieu giao duc de tu do rut ra nhung mat duoc va nhung ton tai cua chat luong giao duc.

Thong qua congtac giam sat va nghien cuu, khao sat thuc te, Uy ban Van hoa, Giao duc, Thanh nien, Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi cho rang, chat luong giao duc trong nhung nam doi moi cung da tung buoc duoc cai thien, luc luong lao dong duoc dao tao da va dang gop phan quan trong vao su nghiep phat trien kinh te - xa hoi cua dat nuoc. Trong hau het cac cuoc thi tri tue the gioi, hoc sinh Viet Nam luon dat cac giai cao mang vinh quang ve cho To quoc ma ngay ca o moto nuoc trong khu vuc cung muon hoc tap kinh nghiem. Tuy nhien, chat luong giao duc nhin chung con yeu kem, bat cap; loi hoc khoa cu va con nang ne, giao duc chi chu y den truyen dat kien thuc nham ung pho vo cac ky thi, chua chu trong den viec xay dung tu duy sang tao, tu hoc, tu nghien cuu, kien thuc chuyen nganh it duoc cap nhat, trinh do ngoai ngu, tin hoc yeu, ky nang nghe nghiep con han che, chua chu trong dung muc viec giao duc dao duc, loi song, dong co hoc tap cho hoc sinh, sinh vien.

Su tut hau cua giao duc cua nuoc ta so voi the gioi dang la mot thach thuc lon, nhat la trong dao tao nguon nhan luc, dac biet la o bac dai hoc. Nang luc cua he thong giao duc chua thich ung duoc yeu cau doi moi kinh te - xa hoi, hoi nhap quoc te va phat trien con nguoi o the ky XXI.

II NGUYEN NHAN CUA NHUNG YEU KEM VE CHAT LUONG GIAO DUC

1. Viec cu the hoa duong loi, quan diem cua Dang, Nha nuoc ve giao duc thanh nhung chinh sach cu the va nghien cuu xay dung co so ly luan cho doi moi giao duc con han che. Trong thuc te, co tinh trang con lung tung va cham tre trong thoi ky doi moi, xay dung nen kinh te mo, ap dung co che thi truong thi truong theo dinh huong XHCN trong quan ly kinh te.

2. Noi dung chuong trinh va phuong phap giao duc cham doi moi

Co the noi rang noi dung, chuong trinh, sach giao khoa, giao trinh, phuong phap giaoduc co mot y nghia vo cung quan trong de tao ra chat luong giao duc – dao tao.

O cac truong DH, CD, THCN, day nghe, tuy cung da co nhieu viec lam de cai tien noidung chuong trinh va phuong phap nhung nhin chung noi dung chuong trinh thieu cap nhat kien thuc moi va chua hoi nhap duoc voi trinh do giao duc the gioi, giao trinh thieu va lac hau, ty le thoi gian danh cho cac mon hoc chua hop ly. Mo hinh giao duc DH cham doi moi, chua co nganh dao tao mui nhon nao, chua co truong DH nao cua nuoc ta co the lien thong duoc voi cac truong DH khu vuc va the gioi.

Thuc hien Nghi quyet 40 cua Quoc hoi ve doi moi giao duc pho thong, Bo GD-DT da to chuc thuc hien nghiem tuc va buoc dau da co nhung ket qua dang ghi nhan. Tuy nhien, viec doi moi chuong trinh giao duc pho thong khong dong bo voi doi moi chuong trinh dao tao o cac truong su pham ma dung ra viec doi moi chuong trinh o cac truong su pham phai duoc thuc hien truoc khi doi moi o giao duc pho thong. Ngay tu dau da khongthiet ke noi dung chuong trinh cho tung cap hoc, bac hoc de dam bao tinh he thong, tinh chinh the cua chuong trinh ma thuong la duoc cap hoc, bac hoc nao thi phe duyet va to chuc viet sach giao khoa cho cap, bac hoc do.

Theo nhan xet cua mot so chuyen gia giao duc thi SGK moi, ve trinh do tuong duong voi SGK cai cach, da giam duoc nhung kien thuc truu tuong, kho hieu va tao dieu kien ap dung phuong phap day hoc tich cuc, doi hoi giao vien phai su dung do dung day hoc, phai lam thi nghiem. Tuy nhien, co bo mon giam kien thuc han lam qua muc dan den coi nhe dinh luong, hinh thanh khai niem; su dung phuong phap thao luan, quy nap ngay ca o nhung cho can thuyet giang. Hon nua, viec doi moi phuong phap chu yeu la nhiem vu cua giao vien, phai thong qua cong tac boi duong giao vien va duoc the hien trong sach huong dan giao vien la chinh nhung co bo mon lai dua qua nhieu vao trong sach giao khoa.

Trang thiet bi, do dung day hoc phuc vu cho thay SGK moi con thieu, khong dong bo, chua bao dam chat luong; hon nua viec cung cap trang thiet bi con cham, tham chi het hoc ky 1 ma nhieu truong van chua co du trang thiet bi, do dung day hoc.

3.Cac dieu kien dam bao cho giao duc nhat la cho dao tao nguon nhan luc con thap so voi yeu cau dam bao chat luong, dac biet la cac dieu kien de chuan hoa va hien dai hoa giao duc, tiep can voi giao duc khu vuc va quoc te con rat bat cap.

a. Ve doi ngu giao vien

Co the noi rang, trong moi tuong quan giua cac dieu kien dam bao chat luong giao duc, dao tao, yeu to quan trong truc tiep hang dau la doi ngu giao vien, du ve so luong, dong bo ve co cau va bao dam chat luong (nang luc chuyen mon, phuong phap su pham va dao duc, luong tam nghe nghiep). Doi ngu giao vien da len den gan 1 trieu nguoi, trong do giao vien pho thong dat chuan kha cao, dai da so giao vien yeu nghe, tan tam voi su nghiep giao duc. Nha nuoc da co chinh sach uu dai nhu phu cap dung lop cho giao vien, mien hoc phi cho SV su pham…Tuy nhien, co cau doi ngu giao vien chua dam bao, o hau het cac dia phuong deu thieu giao vien cac mon my thuat, am nhac, the duc, the thao… Cong tac boi duong thuong xuyen de cap nhat kien thuc hang nam chua quy dinh thanh che do bat buoc. Mot bo phan giao vien chua danh thoi gian tu hoc, tu boi duong nen trinh do chuyen mon va phuong phap su pham con bat cap. Do trong mot thoi gian dai, chi day theo phuong phap thuyet giang nen hien nay khong it giao vien ngai su dung do dung hoc tap, ngai lam thi nghiem, lung tung trong viec su dung SGK moi.

Doi voi giao duc nghe nghiep va DH, ngoai viec thieu can bo giang day kha tram trong, nhin chung phuong phap day hoc van nang ve thuyet giang, it thuc nghiem va hau nhu khong di thuc te, dac biet cong tac nghien cuu khoa hoc rat han che.

Doi ngu can bo giang day DH duoc dao tao mot cach he thong o trong nuoc va nuoc ngoai tu nhung thap ky 50-60, the ky XX dang la nhung tien si, GS, PGS co kinh nghiem giang day nghien cuu khoa hoc va, hien nay dang la luc luong tru cot cua cac nha truong, deu da o tuoi 65-70. Trong khi do doi ngu ke can thi chua duoc chuan bi ngang tam de thay the. Gan 30 nam qua, viec dao tao, boi duong can bo giang day chu yeu duoc thuc hien o trong nuoc, dai da so can bo giang day khong co dieu kien giao luu, trao doi hoc thuat voi cac truong DH cua the gioi. Trong nhung nam gan day, Nha nuoc chu truong dau tu ngan sach de dua can bo giang day va can bo nghien cuu di dao tao, boi duong o nuoc ngoai nhung tiec rang trong thoi gian to chuc thuc hien, Bo GD-DT da phan bo toi 23% chi tieu nghien cuu sinh, thuc tap sinh cho can bo, cong chuc o cac co quan hanh chinh nha nuoc, cac to chuc daon the, trong khi do yeu cau boi duong doi voi can bo cong chuc cua cac co quan nay la kien thuc theo chieu rong ve quan ly xa hoi hien dai, nang luc hanh chinh, cac ky nang quan he xa hoi… chu khong phai la kien thuc cua mot chuyen nganh kinh te, ky thuat hep. Uy ban cua chung toi de nghi, trong nhung nam toi can tap trung cac chi tieu nay cho viec dao tao can bo giang day cua cac truong DH, vi day dang la yeu cau cap bach cua cac truong DH.

O cac truong DH cua ta hien nay, ty le trung binh la 25,8 SV/giang vien, so gio day cua giang vien tu 800 – 1.000h/nam, tham chi co giang vien day den 1.500h/nam (o DH cac nuoc trung binh la 15-2-SV/giang vien, moi giang vien day tu 300h den 400h/nam va ty le thoi gian danh cho cong tac giang day va nghien cuu khoa hoc duoc quy dinh la 50/50). Nhu vay, co cau lao dong cua giang vien o DH cua nuoc ta rat bat hop ly, so thoi gian danh cho NCKH cua dai da so giang vien DH la rat thap. Giang day va NCKH la hai nhiem vu co ban cua giang vien DH co lien quan chat che voi nhau, giang vien chi co the nang cao trinh do cua minh thong qua cong tac NCKH va tu do moi co du nang luc trinh do de dua ra nhung de tai nghien cuu co gia tri ly luan, thuc tien de dao tao sinh vien, thac si, tien si va dong gop cho su nghiep phat trien khoa hoc, cong nghe nuoc nha.

Nguyen nhan cua tinh hinh tren, truoc het la do viec mo rong quy mo, nhat la dao tao tai chuc khong gan voi phat trien giao vien. Trong thoi gian qua, cac truong DH, cac Bo, nganh, doan the va hau het cac tinh deu mo cac lop tai chuc cung voi viec cac truong DHDL duoc hinh thanh da thu hut kha nhieu giang vien o cac truong DH cong lap nen chat luong dao tao o chinh quy cung nhu tai chuc khong co dieu kien nang len. Nguyen nhan thu hai la cac dieu kien cho NCKH nhu dau tu ngan sach rat thap, khong du de trien khai nhung de tai co gia tri; trang thiet bi phuc vu cho NCKH rat thieu va lac hau.

Trong nhung nam doi moi, khi dat nuoc chuyen sang nen kinh te thi truong dinh huong XHCN, kinh te nuoc nha da co nhung buoc phat trien nhanh chong, doi song cua nhan dan ngay cang duoc cai thien. Tuy nhien, su phan hoa giau ngheo, su tac dong cua mat trai co che thi truong, su chua hoan thien cua he thong phap luat, cong tac quan ly Nha nuoc con nhieu bat cap, cac hien tuong tieu cuc, tham nhung xay ra khong con la ca biet da anh huong manh me den toan xa hoi, trong do co doi ngu nha giao. Mot so khong it giao vien khong giu duoc vi tri, pham chat nguoi thay cua minh, lam phai nhat phan nao hinh anh cao dep cua nguoi thay trong xa hoi. Tu tuong chay theo loi ich vat chat, thieu tam huyet, khong thuc hien viec tu nghien cuu, tu hoc, tu boi duong nen trinh do chuyen mon cua mot bo phan giao vien khong nhung khong duoc nang len ma ngay cang mai mot di.

b. Dau tu nguon luc va co so vat chat cua giao duc:

Co the noi rang, chat luong giao duc luon ty le thuan voi viec dau tu (dau tu theo nghia rong bao gom ca nhan luc, vat luc)

Trong nhieu nam qua, Chinh phu da tap trung nhieu nguon luc de dau tu cho giao duc. Mac du nen kinh te nuoc ta con kem phat trien, ngan sach Nha nuoc con rat eo hep, song ngan sach chi cho giao duc, dao tao hang nam deu tang. Neu nhu ty le phan tram ngan sach Nha nuoc chi cho giao duc nam 1998 chiem 13,7% tong chi ngan sach nha nuoc thi den nam 2004, ty le nay da len toi 17,1%. Nhu vay, toc do tang binh quan ve ty le ngan sach hang nam khoang 0,56%/nam.

Chi tieu truc tiep cho viec day va hoc duoc xem nhu mot trong nhung yeu to quan trong lien quan truc tiep den chat luong giao duc. Ngan sach chi cho giao duc pho thong cua chung ta dat chi tieu co cau phan dau 70% chi luong, 30% chi cac hoat dong giao duc. Qua cong tac giam sat cho thay, hien nay ty le nay o nhieu dia phuong thuong chi luong chiem tug 85 - 95%; chi con khoang 5 - 10% chi cong tac quan ly hanh chinh va cac hoat dong giao duc. Dieu do cho thay, nhu vay, ty le chi cho cong tac day va hoc rat nho be.

Trong khi do, o mot so nuoc phat trien nhu Anh, Phap thi co cau chi cho giao duc voi ty le chi cho luong va chi cho cac hoat dong giao duc la: O Tieu hoc 90/10; THCS 60/40; THPT 50/50 (50% chi luong va 50% chi cho cac hoat dong giao duc).

Ty le chi ngan sach hang nam tuy tang song neu tinh cac yeu to nhu ty le truot gia cua dong tien va toc do tang hoc sinh qua nhanh keo theo su tang len so giao vien, can bo quan ly thi toc do tang ngan sach da khong theo kip toc do phat trien giao duc.

Co so truong hoc cua nuoc ta o tat ca cac cap hoc, bac hoc con don gian, con nhieu phong hoc chua du tieu chuan. Neu so ty le so HS/lop hoc theo yeu cau thi so phong hoc chung ta con thieu rat nhieu va con phai phan dau lau dai. Hien nay, ty le nay o cac nuoc tien tien la 15 - 20 HS/lop, con o nuoc ta trung binh la tren 30 HS/lop. Nhu vay, kho co dieu kien cho viec to chuc day va hoc de nang cao chat luong. O rat nhieu truong tieu hoc, THCS, THPT khong co phong thi nghiem, thu vien, phong sinh hoat ngoai kho, phong hoc bo mon, tham chi mo so truong khi thuc hien thay SGK moi duoc nhan ve kha nhieu thiet bi, do dung day hoc song khong co noi de bao quan nen phai giao cho giao vien quan ly.

Trong nhung nam gan day, mot so truong DH, truong nghe duoc dau tu nang cap, mot so truong DH da duoc bo sung trang thiet bi hien dai, co thu vien dap ung duoc yeu cau hoc tap, NCKH nhu truong DH Bach khoa Ha Noi. Mot so truong da xay dung duoc mot so phong thi nghiem, co so thuc hanh hien dai nhu DH Quoc gia Ha Noi, DH Quoc gia TP. Ho Chi Minh, truong DH Buu chinh Vien thong...

Tuy nhien, nhin chung co so vat chat va trang thiet bi phuc vu cho giang day, hoc tap va NCKH cua DH, CD, day nghe cua nuoc ta con rat thieu va lac hau. Ve dien tich, truong DH vao loai lon cua Viet Nam la khoang 15 - 20ha, truong trung binh la 5 - 7ha, co truong chi co dien tich chua duoc 2ha, trong khi do da so cac truong DH o Anh, Phap, Uc, Thai Lan, Ma - lai - xi - a... deu co dien tich tu 50 - 70ha; truong DH Thuong Hai (Trung Quoc) co dien tich la 145ha; dat nuoc Singapore co dien tich chi tuong duong tinh Thai Binh cua Viet Nam, song truong DH ky thuat Nanyang co dien tich khuon vien rong toi 200ha voi day du cac dieu kien kha tot, bao dam cho viec giang day, nghien cuu cho can bo giang day va hoc tap, an o, sinh hoat ngoai khoa, vui choi giai tri cho sinh vien.

Nguyen nhan o day co le khong phai la do nuoc ta "dat chat nguoi dong" ma chinh la o nhan thuc va chinh sach dau tu, chua du bao duoc yeu cau nguon nhan luc o the ky XXI doi hoi rat toan dien, tu noi dung kien thuc den phuong phap tu duy sang tao, kha nang lam viec trong mot tap the, ky nang giao tiep xa hoi ma tat ca nhung yeu cau nay phai duoc boi duong ngay trong nha truong bang trinh do nang luc cua nha giao va viec hien dai hoa co so vat chat, trang thiet bi cua nha truong.

4. Cong tac quan ly giao duc

Khong linh vuc nao co tac dong mot cach nhanh chong, truc tiep den xa hoi, toi tung gia dinh va cong dan nhu giao duc. Va khong co su quan tam nao cua toan dan manh me nhu doi voi giao duc. Day la mot yeu to thuan loi de giao duc vuon len, song cung doi hoi su quan ly nang dong, sang tao va hieu qua cua toan nganh. Cong tac quan ly Nha nuoc ve giao duc trong thoi gian qua da dat duoc nhung ket qua dang ghi nhan. Tuy nhien, van con nhieu han che va bat cap, chua dap ung duoc yeu cau quan ly giao duc trong tinh hinh moi. Nhung thay doi trong giao duc nhieu nam qua thuong cay theo nhung van de cu the, mang tinh gia quyet tinh the, thieu su dong bo. Co quan quan ly giao duc cap trung uong chua tap trung vao viec nghien cuu, du bao, tham muu cho Nha nuoc xay dung va hoan thien he thong van ban phap quy trong linh vuc giao duc, ma van con theo co che cu kieu tap trung quan lieu, co che xin cho, nhieu khi sa qua nhieu vao cac cong viec su vu hanh chinh, lam thay chuc nang cua cac co so giao duc.

Chua tap trung chi dao va thuc hien dut diem mot so chu truong nhu phan luong hoc sinh sau THCS, lien thong trong he thong giao duc, doi moi co che quan ly nha nuoc, nhat la o cac truong dai hoc, xay dung he thong cac tieu chuan de thuc hien chuan hoa... Nhung su viec phat sinh trong thuc tien nhu thi cu nang ne, su qua tai trong hoc tap gay met moi cho hoc sinh nhat la hoc sinh tieu hoc va THCS, viec day them, hoc them tran lan, su gian doi cua nguoi hoc... de keo dai ma khong co bien phap giai quyet dut diem dan den su khong dong tinh cua xa hoi.

Cong tac thanh tra giao duc, trong do co thanh tra chuyen mon la mot nhiem vu chinh yeu va quan trong hang dau cua cong tac quan ly de dam bao chat luong day va hoc, chua duoc quan tam dung muc ve xay dung luc luong cung nhu to chuc thuc hien nhiem vu thanh tra, tu do de xuat xay dung va hoan thien co che quan ly mot cach co hieu qua nhat.

5. Mot so van de cu the

Chua bao gio tren cac phuong tien thong tin dai chung va du luan xa hoi de cap den giao duc nhieu nhu hien nay, khen cung nhieu ma che cung khong it. O day, chung toi chi de cap den 3 van de, do la su gian doi trong hoc tap, viec day them va hoc them tran lan, thi cu nang ne.

a. Ve gian doi trong hoc tap

Trong nhung nam gan day, su gian doi trong hoc tap ngay cang gia tang, o cac lop tren xay ra nang va nhieu hon lop duoi, o nguoi lon nghiem trong hon o thanh thieu nien. Su gian doi tuy chu o mot bo phan nguoi hoc nhung lai co tinh pho bien ma dia phuong nao cung co, tu giao duc chinh quy, tai chuc den giao duc thuong xuyen deu xay ra. Cac hien tuong chay diem, chay thay, quya cop, mua ban su dung phao thi... truoc day rat ut va nguoi hoc cam thay xau ho khi bi phat hien thi bay gio khong it nguoi hoc coi do la chuyen binh thuong. Cha me mua bang cho minh thi viec mua diem cho con la de hieu. Nhung hau qua cua viec lam do lai lam cho cac em hoc sinh trong lop nhan ra su bat cong do nguoi lon mang lai, niem tin cua cac em vao cha me, thay co bi ton thuong va anh huong xau den nhan cach cua cac em den muc nao that kho luong.

Khi co chu truong tieu chuan hoa can bo, cong chuc, da day len mot phong trao hoc tap trong can bo, cong chuc, trong luc luong lao dong tre. Nhung rat dang tiec, co mot bo phan nguoi lon di hoc voi dong co khong dung dan, khong hoc tap nghiem tuc, chi can co mot tam bang ma khong quan tam den kien thuc. Vi vay, tinh hinh hoc gia bang that, hien tuong sao chep luan van thac si, tien si xay ra khong phai it.

Trong lich su giao duc nuoc nha, chua bao gio cac dich vu lam luan van, luan an lai duoc quang cao xung quanh cac truong dai hoc nhu hien nay. Nhung tieu cuc cua nguoi hoc, dung ve mat gia tri kinh te thi khong lon va khong dang ke so voi tham nhung trong linh vuc kinh te nhung su ton that ve dao duc xa hoi, pham chat con nguoi thi vo cung nghiem trong va hau qua cua no lam mat di niem tin va su ton trong cua lop tre doi voi cac bac lam cha me, dan anh cua minh ma ho thuong nguong mo noi theo...

(tiep tuc cap nhat)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.