34 truong DH CD cong bo diem trung tuyen NV2

Thứ ba, 15 Tháng chín 2009, 14:21 GMT+7


Theo ghi nhan chung, cac truong DH cong lap, muc diem trung tuyen NV2 kha cao, trong khi do cac truong ngoai cong lap hau het ngang bang diem san.
thi DH 2009
Nhieu thi sinh tiep tuc co co hoi vao DH, CD. Anh minh hoa

Truong DH Thuong mai (Ha Noi) cong bo diem trung tuyen NV2 cac nganh dao tao bac dai hoc: Nganh Quan tri he thong thong tin thi truong va thuong mai: 20,5 diem; Luat thuong mai: 21; Quan tri nguon nhan luc thuong mai: 21,5. Bac CD: Kinh doanh va khach san - du lich: 14,5; Marketing: 16. Thoi gian nhap hoc: 19.9.2009.

Truong DH Kinh te ky thuat cong nghiep thong bao diem trung tuyen NV2 nhu sau:

Voi co so dao tao tai Ha Noi: Ke toan: 18,5; Quan tri kinh doanh: 17,0; Tai chinh - Ngan hang: 18,5; Cong nghe det: 13; Cong nghe thuc pham: 14; Cong nghe ky thuat dien: 16; Cong nghe may: 13; Cong nghe thong tin: 16,5; Cong nghe ky thuat co khi: 16,5; Cong nghe ky thuat dien tu: 16,5.

He CD: Ke toan: 14; Tai chinh - Ngan hang: 14; Quan tri kinh doanh: 12,5; Cong nghe det: 10; Cong nghe may: 10; Cong nghe da giay: 10; Cong nghe thuc pham: 10; Cong nghe thong tin: 12; Cong nghe ky thuat dien: 11; Cong nghe ky thuat co khi: 11; Cong nghe ky thuat dien tu: 11; Cong nghe co dien tu: 10; Cong nghe ky thuat o to: 10.

Doi voi co so dao tao tai Nam Dinh, diem trung vao he DH tuyen thap hon tren 1 diem tru 2 nganh giu nguyen diem trung tuyen la Cong nghe det va Cong nghe may. Diem trung tuyen he cao dang tai co so nay cung thap hon co so HN 1 diem, tru 1 so nganh sau co diem tuong duong: Cong nghe det, Cong nghe may, Cong nghe da giay; Cong nghe thuc pham; Cong nghe co dien tu; Cong nghe ky thuat o to.

Hoc vien Buu chinh vien thong (Ha Noi): Bac DH (mien Bac): Dien tu vien thong: 19,5; Cong nghe thong tin: 19,5; Dien tu: 18; Quan tri kinh doanh: 19. Bac CD: Dien tu vien thong: 14,5; Cong nghe thong tin: 14; Quan tri kinh doanh: 13. Bac DH (mien Nam): Dien tu vien thong: 16; Cong nghe thong tin: 15,5; Dien - Dien tu: 15. Quan tri kinh doanh: 16,5. Bac CD: Dien tu Vien thong: 12,5; Cong nghe thong tin: 12; Quan tri kinh doanh: 12 diem.

Truong DH Ngan hang TP.HCM thong bao diem trung tuyen NV2 cac nganh he DH gom: Quan tri: 18 diem; Ke toan kiem toan: 18,5; He thong thong tin kinh te: 17,5. Voi bac CD, truong xet truyen 1 nganh la Tai chinh ngan hang voi diem trung tuyen la 13.

Truong DH Bach khoa TP.HCM: Bac DH: KT va Quan ly moi truong: 18,5; KT He thong cong nghiep: 18; Cong nghe vat lieu, Vat lieu va cau kien xay dung: 17,5; KT Giao thong: 16,5; Cong nghe det may, Trac dia (Trac dia - Dia chinh), Co ky thuat, Vat ly ky thuat: 15,5. Nganh Bao duong cong nghiep bac CD tuyen thi sinh thi tai truong, dang ky NV1 vao nganh nay, du diem san xet tuyen CD la 10 diem, khong co bai thi bi diem 0; TS da nop phieu dang ky NV2 hop le va dat diem san xet tuyen CD; TS da nop don dang ky NV2 hop le vao cac nganh bac DH cua truong nhung khong du dieu kien xet tuyen, duoc xet chuyen vao bac CD nganh nay.

Truong DH Khoa hoc tu nhien (DHQG TP.HCM) cong bo diem chuan NV2 cac nganh: Toan tin (17 diem); Vat ly (15,5); Dien tu vien thong (18); Khoi nganh CNTT (19); Hai duong hoc va khi tuong thuy van (15); Khoa hoc vat lieu (16.5); Sinh hoc (20); Cong nghe sinh hoc lay 20,5 (khoi A) va 23 diem (khoi B).

Truong DH Tai chinh – Marketing: Ke toan ngan hang va Kinh doanh quoc te (18,5 diem); Tham dinh gia (18 diem), Kinh doanh bat dong san (17 diem); Du lich lu hanh: 15,5; Tin hoc ung dung trong kinh doanh, Tin hoc Ke toan, Tin hoc ung dung trong thuong mai dien tu, Tieng Anh kinh doanh: 15 diem.

He cao dang, cac nganh lay 10 diem la: Du lich lu hanh, Tin hoc ung dung trong kinh doanh, Tin hoc Ke toan, Tin hoc ung dung trong thuong mai dien tu. Cac nganh lay 12 diem la: Quan tri kinh doanh tong hop, Quan tri kinh doanh tong hop, Kinh doanh quoc te, Ke toan doanh nghiep, Ke toan ngan hang. Cac nganh con lai: Tham dinh gia: 11,5; Kinh doanh bat dong san: 10,5; Tieng Anh kinh doanh: 11.

Truong cung thong bao, doi voi bac Dai hoc: Nhung thi sinh da dang ky xet tuyen vao cac chuyen nganh: Kinh doanh quoc te, Ke toan ngan hang khong du diem trung tuyen, nhung co tong diem tu 18.0 diem tro len thi duoc dang ky va xet chuyen vao cac chuyen nganh thuoc nganh He thong thong tin kinh te (Tin hoc ung dung trong kinh doanh, Tin hoc ke toan, Tin hoc ung dung trong thuong mai dien tu).

Doi voi bac Cao dang: Nhung thi sinh da dang ky xet tuyen vao cac chuyen nganh: Ke toan doanh nghiep, Ke toan ngan hang khong du diem trung tuyen, nhung co tong diem tu 11.0 diem tro len thi duoc dang ky va xet chuyen vao cac chuyen nganh thuoc nganh He thong thong tin kinh te (Tin hoc ung dung trong kinh doanh, Tin hoc ke toan, Tin hoc ung dung trong thuong mai dien tu).

Truong DH Su pham Ha Noi 2 cong bo diem trung tuyen, trong do co chuyen nganh lay diem kha cao nhu Van hoc: 20,5 diem; Tieng Anh, Toan, Viet Nam hoc: 18,5 diem; Vat ly: 18; Tieng Trung Quoc, SP Kinh te nong nghiep - cong nghiep - kinh te gia dinh, Hoa hoc: 16; Thu vien - Thong tin: 16,5; Tin hoc, SP Ky thuat cong nghiep: 15.

Truong DH KHXH&NV (DHQG HN) co 259 thi sinh trung tuyen NV2, dat ty le 114,6% so voi chi tieu.

Cu the diem chuan cua cac nganh hoc: Xa hoi hoc khoi C 20.5/ D 18.5; Triet hoc C 20.0/ D 18.5; Chinh tri hoc C 20.5/ D 18.0; Cong tac xa hoi C 20.5/ D 18.0; Ngon ngu hoc C 20.5/ D 18.5; Thong tin - Thu vien C 18.5/ D 18.0; Han Nom C 18.0/ D 18.0; Nhan hoc D 22.5

Diem trung tuyen tren la doi voi thi sinh thuoc khu vuc 3, hoc sinh pho thong. Muc chenh lech diem trung tuyen giua cac khu vuc ke tiep la 0,5 diem, giua cac nhom doi tuong la 1,0 diem.

Nha truong da gui chuyen phat nhanh giay trieu tap thi sinh trung tuyen theo dia chi thi sinh ghi trong ho so dang ki nguyen vong 2. Thi sinh trung tuyen nguyen vong 2 nhap hoc ngay 17/9/2009.

Truong DH Quoc te (DHQG TP.HCM) thong bao diem trung tuyen NV2 nganh Quan tri kinh doanh 18 diem (khoi D1) va 17.5 diem (khoi A); Cong nghe sinh hoc: 17 diem (D1), 15 diem (A) va 15.5 (B); nganh CNTT, Khoa hoc may tinh va Dien tu vien thong: 15 diem. Cac nganh dao tao lien ket do truong DH nuoc ngoai cap bang xet tuyen NV2 tu 13,5 - 15 diem tuy theo nganh.

Truong DH Ngan hang TP.HCM: Quan tri kinh doanh co diem trung tuyen NV2: 18 diem, Ke toan kiem toan (18,5 diem), He thong thong tin kinh te (17.5 diem).

Truong DH Luat TP.HCM: diem chuan NV2 cac nganh nhu sau: Luat Dan su, Luat Hinh su, Luat Hanh chinh, Luat Quoc te, Quan tri - Luat (A): 19, (D1): 16,5.

Truong DH Giao thong van tai TP.HCM: Bac DH: Dieu khien tau bien: 15; Khai thac may tau thuy, Dien va tu dong tau thuy, Co gioi hoa xep do cang, May xay dung: 14,5; Xay dung cong trinh thuy va them luc dia, Quy hoach giao thong: 16,5; Ky thuat may tinh (Mang may tinh): 16; Xay dung duong sat – Metro: 15,5; Thiet bi nang luong tau thuy: 13. Bac CD: Dieu khien tau bien, Cong nghe thong tin, Co khi dong luc (Co khi o to): 12; Kinh te van tai bien: 13; Khai thac may tau thuy: 10,5.

Truong DH Ba Ria Vung Tau: Ngoai nganh Cong nghe ky thuat hoa hoc (chuyen nganh Hoa dau) (khoi A/B) lay 17/18 diem voi he dai hoc va 14/15 diem voi he cao dang; cac nganh khac co xet tuyen o ca hai he DH va CD deu lay ngang bang voi diem san.

Truong DH Hoa Binh cong bo diem trung tuyen vao cac nganh xet NV2 la Cong nghe thong tin, Ky thuat dien tu vien thong, Quan tri kinh doanh, Tai chinh ngan hang, Ke toan, Quan he cong chung va truyen thong (khoi A, D); Do hoa ung dung (diem trung binh hai mon nang khieu tu 3 tro len) dong loat 13 diem. Nganh Quan he cong chung va truyen thong (khoi C): 14 diem.

Vien DH Mo Ha Noi: Bac DH: Tin hoc ung dung: 14,5; Dien tu thong tin: 15; Cong nghe sinh hoc (A): 14,5 (B): 18; Quan tri kinh doanh du lich - khach san: 22; Huong dan du lich: 20,5; Luat kinh te (A, D): 16,5; Luat quoc te (A, D): 14,5; Tieng Anh: 24,5. Bac CD: Tin hoc: 10; Dien tu thong tin: 10; Cong nghe sinh hoc (A): 10, (B): 12; Ke toan: 11; Tieng Anh: 14; Thoi trang: 31 (mon Ve he so 2); Trang tri noi that: 31 (mon Ve he so 2).

Truong DH Hong Duc Thanh Hoa: Bac DH: Su pham Toan, Su pham Vat ly, Su pham Hoa: 17; Su pham Sinh hoc: 16; Su pham Tieu hoc (D1): 13, (M): 14; Su pham Tieng Anh: 18; Tin hoc 15; Ke toan: 16; Quan tri kinh doanh: 15; Tai chinh Ngan hang: 17; Chan nuoi thu y; Nuoi trong thuy san; Ky nghe hoa vien; Trong trot; Lam hoc (A): 13, (B): 14; Ngu van; Viet Nam hoc; Lich su; Xa hoi hoc: 15; Dia ly: 17,5; Tam ly hoc (C): 15, (D1): 14. Bac CD: Su pham Toan Tin; Su pham Hoa; Su pham Mam non; Su pham Tieu hoc; Quan tri kinh doanh; He thong dien: 10; Su pham Sinh: 11; Su pham Tieng Anh: 14; Ke toan: 12; Quan ly dat dai (A): 10, (B): 11; Su pham The duc - Cong tac doi: 11.

Truong DH dan lap Phu Xuan (Thua Thien - Hue): Cac khu vuc lien ke cach nhau 1 diem, cac nhom doi tuong cach nhau 1 diem. Bac DH: 13 diem gom cac nganh: Cong nghe thong tin, Dien - dien tu, Ke toan, Tai chinh ngan hang, Quan tri kinh doanh, Tieng Anh, Tieng Trung; 14 diem gom cac nganh: Ngu van, Lich su, Viet Nam hoc (nganh Dai ly du lich), Viet Nam hoc (nganh Van hoa du lich) khoi C: 13, khoi D1: 14. Bac CD: 10 diem gom co cac nganh: Cong nghe thong tin, Ke toan.

DH Quy Nhon: Nganh su pham: Ky thuat cong nghiep, Tin hoc (A): 13; Tam ly giao duc (B, C): 14; Giao duc chinh tri (C): 16. Cac nganh cu nhan khoa hoc: Toan, Tin hoc, Vat ly, Hoa hoc, Dia ly (A): 13; Sinh hoc, Dia ly (B): 14; Ngu van, Lich su, Cong tac xa hoi, Viet Nam hoc (C): 14; tieng Anh, Viet Nam hoc (D1): 13; Trung Quoc (D1, D4): 14. Cac nganh cu nhan kinh te: Quan tri kinh doanh, Kinh te (A): 13. Cac nganh ky su: Ky thuat dien, Dien tu - Vien thong, Cong nghe ky thuat xay dung (A): 13; Nong hoc (B): 14. Cac nganh lien ket: Cong nghe huu co - Hoa dau (A): 16.

Truong CD Cong nghe thong tin Viet - Han: Tin hoc ung dung (A): 11,5, (V, H): 10; Khoa hoc may tinh (A): 11,5; Quan tri kinh doanh (A, D1): 12; Marketing (A, D1): 11,5. Dong thoi, truong cung xet tuyen NV3 theo muc diem tuong duong diem chuan NV2. Chi tieu cu the gom: Tin hoc ung dung (70), Khoa hoc may tinh (50), Quan tri kinh doanh (40), Marketing (20).

Truong CD Kinh te TP.HCM: Voi TS du thi DH: Ke toan, Quan tri kinh doanh, Kinh doanh quoc te: 13,5; Tieng Anh: 13. Voi TS du thi CD: Ke toan, Kinh doanh quoc te: 18,5; Quan tri kinh doanh: 19; Tieng Anh: 17.

Truong CD Phat thanh truyen hinh 2: Bao chi: 14; Cong nghe ky thuat dien tu, Tin hoc ung dung: 10.

Truong CD Cong thuong TP.HCM: Tin hoc: 14,5; Cong nghe co – dien tu: 12,5; Tu dong hoa, Cong nghe nhiet – lanh, Co khi che tao may, Ky thuat dien, Dien tu cong nghiep: 12; Cong nghe det, Cong nghe soi, Co khi sua chua va khai thac thiet bi, Cong nghe da giay, Cong nghe san xuat giay, Cong nghe hoa nhuom, Hoa huu co: 10.

Truong CD Su pham Thua Thien-Hue: Ke toan (Ke toan doanh nghiep): 20; Tin hoc (Quan tri mang): 17,5; Quan tri kinh doanh: 18,5; Quan ly dat dai: 16; Cong nghe thiet bi truong hoc: 16; Thu vien - Thong tin: 14; Viet Nam hoc: 14,5; Quan tri van phong: 14,5; Thu ky van phong: 14; Quan ly van hoa: 13,5; Cong tac xa hoi: 15; Tieng Nhat, Tieng Anh (Thuong mai - Du lich): 14; Do hoa: 16.

11 truong CD: Truong CD Vien Dong TP.HCM, Truong CD Phuong Dong - Da Nang, Truong CD Bach khoa Hung Yen, CD Tai chinh ke toan, CD Bach Viet, CD Kinh te ky thuat Vinatex TP.HCM, CD ban cong Cong nghe va Quan tri doanh nghiep, CD Kinh te cong nghiep Ha Noi, CD Tai nguyen va Moi truong Ha Noi, CD Bach khoa Hung Yen, Truong CD Kinh te - ky thuat Kien Giang deu thong bao diem trung tuyen NV2 bang voi diem san.

Cac truong DH tuyen dao tao ngoai ngan sach

DH Kinh te quoc dan xet tuyen bo sung doi voi TS du thi vao truong o ca hai khoi A va D voi muc diem tu 20 diem tro len den sat diem chuan NV1.

Hoc vien Cong nghe buu chinh - vien thong tuyen he tu tuc kinh phi dao tao doi voi TS du thi DH khoi A theo de thi chung: muc diem nhan ho so co so phia Bac: 18 diem tro len; co so phia Nam: 15 diem tro len. Moi co so 240 chi tieu.

Truong Dai hoc Ngoai thuong: Tai co so 1 Ha Noi (780 chi tieu) la thi sinh thi vao truong nam 2009 co tong diem tu 22,5 diem doi voi khoi A va tu 21 diem doi voi cac khoi D1,2,3,4,6 (diem ngoai ngu khong nhan he so). Tai so so 2 TP.HCM (145 chi tieu), thi sinh co tong diem 3 mon tu 22 tro len voi khoi A va 20 tro len voi cac khoi D1,6 (diem ngoai ngu khong nhan he so). Cac khu vuc ke tiep chenh nhau 0,5 diem, doi tuong uu tien 1 va uu tien 2 chenh nhau 1 diem. Hoc phi khoang tu 9 – 10 trieu/nam tuy theo so tin chi sinh vien dang ky hoc hang nam. Sinh vien duoc xet cap hoc bong va mien giam hoc phi theo quy dinh cua Nha nuoc (rieng hoc phi chi duoc xet mien giam trong phan hoc phi quy dinh doi voi sinh vien thuoc chi tieu ngan sach nha nuoc). Sau khi tot nghiep, sinh vien duoc cap bang dai hoc he chinh quy giong nhu cac sinh vien thuoc chi tieu ngan sach.

Hoc vien Ngan hang: Da gui giay trung tuyen dai hoc he ngoai ngan sach cho cac thi sinh du dieu kien trung tuyen. Cac thi sinh nay duoc tham du hoc Nganh Ke toan- Kiem toan hoac Quan tri kinh doanh can cu vao nguyen vong dang ky. Neu so luong dang ky vuot qua chi tieu cua mot nganh, thi sinh se duoc Hoc vien Ngan hang bo tri vao nganh hoc con lai. Muc hoc phi ap dung thong nhat cho sinh vien dai hoc he ngoai ngan sach la 800.000 dong/ thang. Sinh vien dien chinh sach van duoc huong cac che do theo quy dinh hien hanh.

Hoc vien Tai chinh da thong bao diem trung tuyen cho thi sinh dien dong hoc phi tu nguyen khoi A la 21 diem. Diem so nay ap dung cho doi tuong du thi la hoc sinh pho thong khu vuc 3. Muc chenh lech diem trung tuyen giua cac nhom doi tuong lien ke la 1 diem, giua 2 khu vuc lien ke la 0,5 diem.

Truong Dai hoc Kien truc TP. HCM cung chinh thuc thong bao tuyen bo sung nhung thi sinh thi co diem cao de vao hoc co dong bu kinh phi dao tao. Dieu kien tuyen la nhung thi sinh thi khoi V co diem thi tu 18.50 diem tro len (HSPT - KV3) de hoc nganh Kien truc cong trinh (101); nhung thi sinh thi khoi H co diem thi tu 19.00 diem tro len (HSPT - KV3) de hoc nganh My thuat cong nghiep (801) hoac nganh Trang tri Noi - Ngoai that (802). Chi phi dao tao chung cho khoi H va khoi V van giu muc cua nam hoc 2008-2009. Truong se bat dau nhan ho so tu ngay 18 /8 /2009 va ket 30 / 08 /2009.

Theo yeu cau cua Bo GD-DT, chi tieu ngoai ngan sach cac truong duoc tuyen khong qua 15% trong tong chi tieu duoc giao. Diem trung tuyen cac truong khong duoc thap duoi 20 diem. Theo hoc he ngoai ngan sach, sinh vien se phai dong hoc phi cao hon tu 3-4 lan so voi muc tran hoc phi 240.000 dong/thang cua he chinh quy

Theo GD&TDCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.