12000 chi tieu vao DH Cong nghiep HN

Thứ hai, 04 Tháng ba 2013, 01:51 GMT+7

12.000 chi tieu vao DH Cong nghiep HN Nam nay, DH Cong nghiep HN co hon 12.000 chi tieu (Anh minh hoa) Nam 2013, truong DH Cong nghiep Ha Noi tiep tuc tuyen sinh cac trinh do, loai hinh dao tao.

Duoi day la chi tieu tuyen sinh cac trinh do, loai hinh dao tao cua truong DH Cong nghiep Ha Noi:

Dai hoc chinh quy: Chi tieu 4.900

Doi tuong tuyen: Hoc sinh tot nghiep THPT hoac tuong duong.

Thoi gian dao tao: 4 nam

Nganh dao tao:

+ Cong nghe ky thuat Co khi

+ Cong nghe ky thuat Co dien tu

+ Cong nghe ky thuat O to

+ Cong nghe ky thuat dien, dien tu (Chuyen nganh:Cong nghe ky thuat Dien)

+ Cong nghe ky thuat dieu khien va tu dong hoa

+ Cong nghe ky thuat nhiet

+ Cong nghe ky thuat dien tu, truyen thong (Gom cac chuyen nganh: Cong nghe ky thuat dien tu, Cong nghe ky thuat dien tu tin hoc, Cong nghe ky thuat dien tu vien thong)

+ Khoa hoc may tinh

+ He thong thong tin

+ Ky thuat phan mem

+ Ke toan

+ Tai chinh ngan hang

+ Quan tri kinh doanh (Gom 2 chuyen nganh: Quan tri kinh doanh, Quan tri kinh doanh Du lich)

+ Cong nghe ky thuat hoa hoc (Gom cac chuyen nganh: Cong nghe ky thuat hoa vo co, Cong nghe ky thuat hoa huu co, Cong nghe ky thuat hoa phan tich)

+ Cong nghe may (Gom cac chuyen nganh: Cong nghe may, Thiet ke thoi trang)

+ Ngon ngu Anh

+ Viet Nam hoc (Huong dan du lich).

Thoi gian nhan ho so va thi tuyen: Theo quy dinh cua Bo GD&DT.

Mon thi: khoi A: Toan, Vat ly, Hoa hoc; khoi D1: Van-Tieng Viet, Toan, Tieng Anh.

* Truong DHCN Ha Noi khong to chuc thi khoi B, V. Thi sinh co nguyen vong xet tuyen NV2 cac nganh co tuyen cac khoi tren phai dang ky du thi tai cac truong co to chuc thi khoi B, V.

* Thi sinh dang ky du thi Dai hoc tai truong DHCN Ha Noi se co co hoi hoc tap o cac cap trinh do: Dai hoc, Cao dang, TCCN, CDN, TCN, Cao dang du hoc tai cho Viet Nam - Australia, Lap trinh vien quoc te Aptech, Dai hoc Ho Nam – Trung Quoc, Dai hoc York St John – Anh Quoc tuy theo ket qua thi tuyen cua thi sinh.

* Thi sinh trung tuyen dai hoc chinh quy tai Truong DHCN Ha Noi co co hoi hoc chuong trinh dao tao ky su hoac cu nhan chat luong cao cua nganh da trung tuyen.

* Sinh vien hoc xong hoc ky thu nhat co the dang ky hoc 2 chuong trinh cung mot luc de duoc cap 2 bang sau khi tot nghiep.

* Nam hoc 2013-2014, Truong DHCN Ha Noi se mien toan bo kinh phi dao tao cua khoa hoc cho nhung sinh vien la thu khoa khoi A va khoi D1, mien toan bo kinh phi dao tao nam thu nhat cho sinh vien co diem thi tuyen sinh dat 25.5 tro len.

Lien thong cao dang - dai hoc chinh quy: Chi tieu 2.000

Nam 2013 tiep tuc tuyen sinh dao tao Lien thong Cao dang - Dai hoc chinh quy khoa 7.

Thoi gian dao tao: 1,5 nam.

Cac nganh dao tao: Cong nghe ky thuat Co khi, Cong nghe ky thuat Co dien tu, Cong nghe ky thuat O to, Cong nghe ky thuat dien-dien tu (Chuyen nganh: Cong nghe ky thuat Dien), Cong nghe ky thuat nhiet, Cong nghe ky thuat dien tu-truyen thong (Chuyen nganh: Cong nghe ky thuat Dien tu), Khoa hoc may tinh, Ke toan, Quan tri kinh doanh, Cong nghe ky thuat hoa hoc, Cong nghe May, Thiet ke thoi trang.

Doi tuong tuyen, mon thi, ngay thi:

+ Doi voi thi sinh tot nghiep Cao dang chinh quy sau thoi han 36 thang ke tu ngay cap bang den ngay du thi: Thoi gian nhan ho so: Tu 15/03/2013; Mon thi: Co ban (Toan), Co so nganh, Chuyen nganh; Ngay thi: Du kien Dot 1: 25-27/5/2013; Dot 2: 10-11/10/2013.

+ Doi voi thi sinh tot nghiep cao dang chinh quy truoc thoi han 36 thang ke tu ngay cap bang den ngay du thi: Nop ho so dang ky du thi dai hoc chinh quy nam 2013 do Bo GD&DT to chuc, Nha truong se xet tuyen tu ket qua thi tuyen sinh dai hoc nam 2013.

Quyen loi cua nguoi hoc: Sinh vien duoc hoc theo hinh thuc dao tao tap trung chinh quy, sau khi tot nghiep duoc cap bang Dai hoc chinh quy cua nganh dao tao.

Lien thong TCCN - Dai hoc chinh quy: Chi tieu 500

Nam 2013 tiep tuc tuyen sinh dao tao lien thong TCCN - DH chinh quy khoa 6.

Thoi gian dao tao: 2,5 nam.

Cac nganh dao tao: Cong nghe ky thuat Co khi, Cong nghe ky thuat O to, Cong nghe ky thuat dien-dien tu (Chuyen nganh: Cong nghe ky thuat Dien), Cong nghe ky thuat dien tu-truyen thong (Chuyen nganh: Cong nghe ky thuat Dien tu), Khoa hoc may tinh, Ke toan.

Doi tuong tuyen, mon thi, ngay thi:

+ Doi voi thi sinh tot nghiep Trung cap chuyen nghiep sau thoi han 36 thang ke tu ngay cap bang den ngay du thi: Thoi gian nhan ho so: Tu 15/03-18/11/2013; Mon thi: Co ban (Toan), Co so nganh, Chuyen nganh; Ngay thi: Du kien 2-4/11/2013.

+ Doi voi thi sinh tot nghiep Trung cap chuyen nghiep truoc thoi han 36 thang ke tu ngay cap bang den ngay du thi: Nop ho so dang ky du thi dai hoc chinh quy nam 2013 do Bo GD&DT to chuc, Nha truong se xet tuyen tu ket qua thi tuyen sinh dai hoc nam 2013.

Quyen loi cua nguoi hoc: Sinh vien duoc hoc theo hinh thuc dao tao tap trung chinh quy, sau khi tot nghiep duoc cap bang Dai hoc chinh quy cua nganh dao tao.

Cao dang chinh quy: Chi tieu 4.700

Doi tuong tuyen: Hoc sinh tot nghiep THPT hoac tuong duong.

Thoi gian dao tao: 3 nam.

Nganh dao tao:

+ Cong nghe ky thuat co khi (Chuyen nganh: Co dien)

+ Cong nghe ky thuat co dien tu

+ Cong nghe che tao may

+ Cong nghe ky thuat o to

+ Cong nghe ky thuat dien, dien tu (chuyen nganh: Cong nghe Ky thuat Dien)

+ Cong nghe ky thuat dieu khien va tu dong hoa

+ Cong nghe ky thuat nhiet

+ Cong nghe ky thuat dien tu, truyen thong (Gom cac chuyen nganh: Cong nghe Ky thuat dien tu, Cong nghe Ky thuat dien tu vien thong)

+ Ke toan

+ Tai chinh ngan hang

+ Quan tri kinh doanh

+ Cong nghe thong tin

+ Cong nghe ky thuat hoa hoc (Gom cac chuyen nganh: Cong nghe ky thuat Hoa Vo co, Cong nghe ky thuat Hoa huu co, Cong nghe ky thuat Hoa phan tich)

+ Cong nghe may

+ Thiet ke thoi trang

+ Viet Nam hoc (Huong dan du lich)

Thoi gian nhan ho so va thi tuyen: Theo quy dinh cua Bo Giao duc va Dao tao.

Hinh thuc tuyen sinh: Xet tuyen NV1, NV2 dua vao ket qua thi Dai hoc nam 2013 cua nhung thi sinh da thi cac khoi A, B, D1, V, H tai truong DHCN Ha Noi va cac truong Dai hoc khac theo de chung cua Bo GD-DT.

Thi sinh dang ky xet tuyen Cao dang tai truong DHCN Ha Noi se co co hoi hoc Lien thong Cao dang - Dai hoc chinh quy sau khi tot nghiep, thoi gian dao tao 1,5 nam. Neu khong du dieu kien hoc Cao dang se co co hoi hoc tap o cac cap trinh do: TCCN,CDN, TCN, cac chuong trinh Hop tac Quoc te…

Sinh vien vao hoc co the dang ky hoc theo chuong trinh tien tien nganh Cong nghe thong tin

Sinh vien hoc kha gioi va ket qua ren luyen tot duoc xet cap hoc bong Nguyen Thanh Binh va hoc bong toan khoa hoc, sinh vien co nhieu co hoi di thuc tap tai nuoc ngoai.

Theo Nguyen An (Nguoi dua tin) Thich va chia se bai nay tren:

Facebook 3.000 chi tieu vao DH Su pham Ha Noi Hon 5000 chi tieu vao DH Mo - Dia chat 12.000 chi tieu vao DH Cong nghiep HN

Ket ban voi Tin tuc 24h tren Facebook
de nhan tin nong hoi

3.000 chi tieu vao DH Su pham Ha Noi

Hon 5000 chi tieu vao DH Mo - Dia chat

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.