Tu 17 nguoi tieu dung co vu khi de tu bao ve

Thứ sáu, 01 Tháng bảy 2011, 08:07 GMT+7

Tu ngay 1/7/2011, Luat Bao ve quyen loi nguoi tieu dung (BVQLNTD) chinh thuc co hieu luc thi hanh tren ca nuoc.

Phong vien da co cuoc phong van ong Le Danh Vinh, thu truong thuong truc Bo Cong thuong xung quanh viec thuc thi va dam bao quyen loi cua nguoi tieu dung theo luat nay.

15 quy dinh moi bao ve nguoi tieu dung

Xin ong cho biet nhung diem moi trong Luat BVQLNTD?

Luat BVQLNTD gom 6 chuong va 51 dieu, trong do co 15 diem moi so voi quy dinh cu trong Phap lenh BVQLNTD. Luat dac biet chu trong den dam bao quyen va loi ich cua nguoi tieu dung nhu duoc bao ve cac thong tin ca nhan va quy dinh trach nhiem cua ben thu ba trong viec cung cap thong tin; Duoc bao dam an toan, bi mat thong tin cua minh khi tham gia giao dich, su dung hang hoa, dich vu (tru truong hop co quan nha nuoc co tham quyen yeu cau).

Tham chi cac co quan bao chi, truyen thong cung cap thong tin sai lech gay hieu nham ve san pham nhu quang cao sai su that, noi qua chuc nang, hieu qua cua san pham cung se phai chiu trach nhiem.


Tu 17 nguoi tieu dung co vu khi de tu bao ve

Ong Le Danh Vinh, Thu truong thuong truc Bo Cong thuong

Vi du, neu nguoi tieu dung bi quay ray boi cac hang tiep thi hoac phat hien cac hang de lo thong tin ca nhan thi hoan toan co the kien?

Dung vay. Neu nguoi tieu dung phat hien va cung cap duoc chung cu cac hang dich vu cung cap so dien thoai cua khach hang cho cac cong ty tiep thi, quang cao thi nguoi tieu dung co the gui don khieu nai voi cac hang cung cap dich vu, den co quan nha nuoc hoac co the dua ra toa.

Theo ong, dau la linh vuc ma nguoi tieu dung bi xam hai quyen loi nhieu nhat thoi gian qua?

Thuc te thoi gian qua cho thay hanh vi vi pham quyen loi nguoi tieu dung khong chi dien ra o mot hay nhom nganh ma dien ra trong moi linh vuc cua doi song kinh te xa hoi va voi nhieu hinh thuc vi pham khac nhau. Noi com nhat o linh vuc do luong nhu kinh doanh xang dau; vi pham trong linh vuc an toan ve sinh thuc pham; hang hoa kem chat luong khong dam bao cac tieu chuan, quy chuan.

Theo Luat thi nha san xuat phai thu hoi hang hoa co khuyet tat. Theo ong nen hieu nhu the nao ve khai niem hang hoa khuyet tat?

Hang hoa co khuyet tat la hang hoa khong bao dam an toan cho nguoi tieu dung, co kha nang gay thiet hai cho tinh mang, suc khoe, tai san cua nguoi tieu dung. Ke ca truong hop hang hoa do duoc san xuat theo dung tieu chuan hoac quy chuan ky thuat hien hanh nhung chua phat hien duoc khuyet tat tai thoi diem hang hoa duoc cung cap cho nguoi tieu dung, gom hang hoa san xuat hang loat co khuyet tat phat sinh tu thiet ke ky thuat; Hang hoa don le co khuyet tat phat sinh tu qua trinh san xuat, che bien, van chuyen, luu giu; hang hoa tiem an nguy co gay mat an toan trong qua trinh su dung nhung khong co huong dan, canh bao day du cho nguoi tieu dung.

Nhu vu viec mot loat cac o to cua hang Toyota Viet Nam voi nhieu loi duoc phat hien trong thoi gian vua qua co duoc coi la hang hoa co khuyet tat?

Vu viec Toyota trieu hoi xe do hang nay san xuat do co anh huong den an toan khi su dung xe chung to xe  co khuyet tat va hang cung da co thong bao trieu hoi de khac phuc. Nhung san pham nay trong van hanh co khuyet tat, tuc la ban than hang hoa co nhung bo phan khuyet tat nhat dinh.

Nop don khieu nai o cap huyen


Tu 17 nguoi tieu dung co vu khi de tu bao ve

Luat BVQLNTD la dau moc dam bao quyen loi cua 86 trieu nguoi tieu dung Viet Nam

Tu ngay 1/7 Luat BVQLNTD co hieu luc. Vay viec ban hanh cac van ban huong dan thi hanh Luat duoc Bo Cong thuong trien khai ra sao?

Bo Cong thuong la co quan chu tri xay dung va chiu trach nhiem truoc Chinh phu ve Luat BVQLNTD. Chung toi da xay dung cac van ban huong dan thi hanh luat. Hien Bo dang trinh Chinh phu hai Nghi dinh huong dan thi hanh luat va quy dinh xu phat vi pham hanh chinh voi cac hanh vi vi pham luat. Bo cung da xay dung quyet dinh trinh Chinh phu ban hanh danh muc hang hoa, dich vu ap dung hop dong mau va dieu kien thuong mai chung voi cac giao dich bat buoc theo mau.

Co quan quan ly nha nuoc bao ve quyen loi nguoi tieu dung o dia phuong se do don vi nao chiu trach nhiem, thua ong?

O cac dia phuong, viec thuc hien chuc nang, nhiem vu trien khai Luat BVQLNTD se do UBND cac tinh, thanh pho, quan huyen chiu trach nhiem chinh. Co quan chuc nang giup viec cho UBND se la cac so Cong Thuong, phong Cong thuong, Phong Kinh te cua UBND cap quan huyen se la co quan tiep nhan cac don thu khieu nai cua nguoi tieu dung voi cac hanh vi vi pham luat cua cac doanh nghiep, nha san xuat, cung ung dich vu tai dia phuong do.

Ong danh gia tac dong cua Luat voi cac nha san xuat, hang hoa cung cap dich vu ra sao?

Luat BVQLNTD khong chi bao ve quyen va loi ich chinh dang cho nguoi tieu dung ma no con bao ve loi ich cho cac nha san xuat, kinh doanh chinh dang, gop phan nang cao thuong hieu va uy tin cua ho. Trong san xuat kinh doanh, nguoi san xuat cung ung dich vu phai phan dau san xuat cac hang hoa co chat luong dap ung cac tieu chuan, quy dinh cua nha nuoc. Chung ta xay dung hanh lang phap ly de bao ve loi ich chinh dang cua nguoi tieu dung va nhung nha san xuat, buon ban chan chinh. Luat cung la co so de chong cac hanh vi gian lan thuong mai, buon ban hang khong dung chat luong, khong dung cac quy dinh cua Nha nuoc.

De dam bao hieu qua thuc thi cua Luat, theo ong ngoai cac quy dinh cua Nha nuoc thi can co yeu to nao khac?

Viec ban hanh Luat BVQLNTD la mot dau moc quan trong trong viec dam bao quyen loi cua 86 trieu nguoi tieu dung trong nuoc. Tuy nhien, neu nguoi dan khong nhan thuc ro cac quyen va loi ich hop phap cua minh thi hieu qua cua luat cung se khong cao. Cung voi do la su ho tro cua cac hoi nguoi tieu dung va cua cac to chuc xa hoi trong viec tuyen truyen, thuc thi luat trong doi song.

Xin cam on ong! 

Viet Bao (Theo Nguoiduatin)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.