Truong dai hoc nao tang hoc phi nhieu nhat

Thứ sáu, 31 Tháng tám 2012, 14:58 GMT+7

Buoc vao nam hoc moi, hau het cac truong dai hoc (DH) deu tang hoc phi de bu chi. Trai nguoc voi hinh thai tang hoc phi cua nhung truong dai hoc cong lap, nhom cac truong giam hoac khong tang hoc phi deu la nhung truong moi thanh lap.

Doi voi nhung truong thuoc nhom nay, viec khong tang hoc phi la mot chieu bai giup ho chieu sinh trong khi thuong hieu chua co. Tuy nhien de giai quyet van de kho khan trong viec tuyen sinh nhieu truong tham chi chap nhan lo de giam hoc phi, hoac co gang khong tang hoc phi.

Hoc phi cua gan 20 truong ngoai cong lap phia Bac chia lam 3 nhom chinh. Nhom thap nhat nam trong khoang 400.000- 650.000 dong/thang cho hoc phi DH (khoang 10 thang/nam hoc). Nhom thu 2 co muc hoc phi dao dong kha lon, tu tren 650.000- 1,5 trieu dong/thang. Nhom thu 3 tu 1,5 trieu - 1,85 trieu/thang. Truong ngoai cong lap phia Bac co muc hoc phi cao nhat la truong DH FPT.

Giam de hut thi sinh

Co the ke toi 3 truong DH khong tang hoc phi trong 3 nam lien (nam 2010, 2011 va 2012), gom: DH Chu Van An, DH Cong nghe Van Xuan, DH Ha Hoa Tien. Muc hoc phi cac truong an dinh trong khoang tu 4 trieu dong den hon 6 trieu dong/nam.

DH Ha Hoa Tien (Ha Nam ) con duoc mien 1 thang hoc phi cua hoc ky dau, duoc xet cap hoc bong theo hoc ky cho hoc sinh trung tuyen vao truong. Ngoai ra sinh vien theo hoc tai truong con duoc huong cac che do chinh sach khac cua Nha nuoc nhu: Mien giam hoc phi cho doi tuong chinh sach, duoc vay von ngan hang uu dai.

Truong DH Chu Van An (Hung Yen) muc hoc phi DH tu 590.000 - 650.000d/thang, he CD tu 490.000 - 520.000d/thang - khong tang so voi nam 2011.

Truong DH Thanh Do, he DH 550.000 dong/thang, he CD 450.000 dong/ thang. Truong DH Thanh Dong, he DH 580.000 dong /thang, he CD 500.000 dong /thang. Truong DH Thanh Tay, he DH cac nganh la 750.000 dong/ thang, rieng nganh Dieu duong 1,4 trieu dong/thang, he CD 600.000 dong/thang...

Ca biet co Truong DH Cong nghe va Quan ly Huu Nghi giam hoc phi trong 3 nam lien lan luot tu 1,1 trieu/ thang (2010) xuong 850.000 dong/ thang (2011). Nam hoc 2012- 2013 hoc phi giam con 800.000 dong/ thang (khoi nganh Kinh te- Quan tri) va 600.000 dong/ thang (khoi nganh Khoa hoc). Ly giai cho viec giam hoc phi, lanh dao truong cho biet, nha truong chap nhan lo de xay dung thuong hieu.Anh minh hoa

Sinh vien dai hoc Ton Duc Thang di nop hoc phi. (Anh minh hoa)


Tang de bu chi

O Ha Noi, TP.HCM va cac DH dia phuong, toc do tang hoc phi cua cac truong ngoai cong lap cung kha chung muc.

Khong chi dan dau ve muc hoc phi cao trong so cac truong da cong khai, DH Kinh te- Tai chinh TP.HCM con dung dau ve toc do tang hoc phi hang nam. Hoc phi cua truong nay trong 3 nam gan day lan luot la 55 trieu, 69 trieu va 74 trieu dong nam 2012.

Truong DH Ngoai ngu- Tin hoc TP.HCM co muc hoc phi nam hoc nay dao dong tu 12 den15 trieu dong, tang gan 2 trieu dong/nam.

DH Quoc te Hong Bang nam nao cung tang hoc phi. Theo do, muc hoc phi cua nam hoc nay tang gan 3 trieu dong/nam len muc 12.980 trieu dong/nam voi ly do nha truong dau tu them co so vat chat. Cac nganh kien truc, dieu duong da khoa, ki thuat y hoc nhung nam truoc co muc gia khac nhau, nam nay tang len dong muc 15,980 trieu dong. Muc phi cua he cao dang co kha manh, tu 7,780- 8,780 trieu dong len han 11,780 trieu dong.

Truong DH Kinh doanh va Cong nghe Ha Noi tang tu 8,4 trieu dong len 9 trieu dong;

Truong DH dan lap Phuong Dong co muc hoc phi nam thu nhat tu 6,75 - 8,25 trieu dong/nam (tuy theo nganh hoc). Nhu vay, muc hoc phi nay tang rat it, chi khoang 100.000 dong/nam so voi nam 2011. Du kien, cac nam hoc sau, moi nam nha truong se tang khoang 10% so voi nam hoc truoc (thu theo so tin chi thuc hoc).

Truong DH Thang Long, muc hoc phi cua nam hoc nay tang 2 trieu/nam. Cu the, hoc phi cac nganh ke toan, tai chinh- ngan hang, quan tri kinh doanh, quan ly benh vien, y te cong cong, cong tac xa hoi, Viet Nam hoc co muc hoc phi la 18 trieu dong/nam. Cac nganh toan ung dung, khoa hoc may tinh, truyen thong va mang may tinh, he thong thong tin quan ly, ngon ngu Anh, ngon ngu Nhat, ngon ngu Trung Quoc o muc 18,5 trieu dong/nam. Nganh dieu duong co muc 18,5 trieu dong/nam.

Truong DH Nguyen Trai, he DH 1,58 trieu dong/thang, he CD 980.000 dong/thang. Chuong trinh lien ket dao tao voi DH Sunderland (Vuong quoc Anh) 305 trieu dong/4 nam. Chuong trinh lien ket dao tao voi DH FHM (CHLB Duc) 405 trieu dong/4 nam.

Truong DH Quoc te Bac Ha, he DH: cac nganh Quan tri kinh doanh, Tai chinh - Ngan hang, Ke toan la 15 trieu dong/nam hoc. Cac nganh Cong nghe thong tin; Ky thuat dien tu, truyen thong la 16 trieu dong/nam hoc. Cac nganh con lai la: 18 trieu dong/nam hoc. He CD: cac nganh Quan tri kinh doanh, Tai chinh - Ngan hang, Ke toan la 8 trieu dong/nam hoc, cac nganh con lai la 9 trieu dong/nam hoc.

Truong DH Ba Ria- Vung Tau tang tu 6,6 trieu dong/nam len 7,8 trieu dong/nam doi voi he dai hoc va tu 5,4 trieu dong/nam len 6,5 trieu dong/nam doi voi he cao dang.

DH dan lap Phu Xuan Hue cung tang them 1 trieu dong so voi muc 6 trieu cua nam ngoai de lay kinh phi tra luong them cho giang vien.

Truong DH Thai Binh Duong (Khanh Hoa) cong bo hoc phi he DH cac nganh: 8 trieu dong/nam, CD cac nganh 6,5 trieu dong/nam. Muc hoc phi nay tang khoang 500.000 dong/nam so voi nam truoc.


Thanh Chau

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.