Truong Cao dang nghe FLC khai giang nam hoc moi

Thứ bảy, 27 Tháng bảy 2013, 08:18 GMT+7

- Ngay 26/7, truong Cao dang nghe FLC da long trong to chuc Le khai giang nam hoc moi 2013 – 2014.

Tham du buoi le co ong Nguyen Ngoc Phi – Thu truong Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi, ong Duong Duc Lan- Tong cuc truong Tong cuc day nghe, ong Le Dinh Vinh, Pho Chu tich HDQT FLC Group/ Chu tich HDQT Nha Truong, ong Doan Van Phuong-Tong giam doc FLC Group, cac vi khach moi va dong dao cac giang vien, cac tan sinh vien cua Nha truong.


Anh minh hoa

Thu truong Nguyen Ngoc Phi phat bieu tai buoi le


Thay mat lanh dao Nha truong, PGS. TS Nguyen Van Thanh da gui loi chuc mung den toan the cac ban tan sinh vien cua truong Cao dang nghe FLC, dong thoi khai quat qua trinh hinh thanh, phat trien, nhung dong gop to lon cua Truong trong thoi gian qua, nhat la trong linh vuc dao tao, cung ung, boi duong, nang cao chat luong nguon nhan luc theo tieu chuan quoc te.

PGSTS Nguyen Van Thanh nhan manh: “Trong qua trinh dao tao, chung toi luon tuan thu phuong cham hoc di doi voi hanh, tang cuong thiet lap cac moi quan he voi hang tram doanh nghiep de hoc sinh, sinh vien co the thuc hanh va tim kiem co hoi viec lam sau khi tot nghiep. Truong cung se chu trong vao viec dao tao, nang cao ky nang mem, giup sinh vien co duoc nhung ung xu chuyen nghiep, co kha nang thich ung cao truoc nhung su thay doi cua cuoc song va cong viec.


Anh minh hoa

Cac dai bieu, khach moi, can bo giao vien va sinh vien tham gia Le khai giang


Phat bieu tai buoi le, Thu truong Nguyen Ngoc Phi da chi dao cho doi ngu can bo quan ly va giang vien cua nha truong can tiep tuc nghien cuu, thiet ke, hieu chinh, bo sung chuong trinh dao tao he cao dang nghe, trung cap nghe cho phu hop voi thuc te san xuat cua cac doanh nghiep va su tien bo cua khoa hoc – cong nghe; tang cuong cong tac quang ba tiep thi nang luc dao tao cua nha truong den khach hang; nang cao nang luc quan ly dieu hanh, kiem tra giam sat; nang cao chat luong doi ngu giang vien (nang luc chuyen mon, kha nang su pham), day manh nghien cuu khoa hoc theo huong ung dung truc tiep vao giang day va san xuat cua cac don vi; doi moi phuong phap giang day theo huong lay nguoi hoc lam trung tam, phat huy vai tro tich cuc chu dong cua hoc sinh – sinh vien trong qua trinh hoc tap nham tung buoc bien qua trinh giao duc, qua trinh dao tao thanh qua trinh tu giao duc, tu dao tao.


Anh minh hoa

Danh trong khai giang


Duoc biet, Truong Cao dang nghe FLC duoc thanh lap voi su dau tu quy mo, bai ban va dong bo cua Tap doan FLC voi tong so von ban dau la tren 60 ty dong voi muc dich cung cap cho xa hoi mot nguon lao dong chat luong cao voi quy mo lon va quy trinh dao tao bai ban, dat tieu chuan quoc te.

Le Chi

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.