Hoc vien Buu chinh Vien thong mo them 2 nganh moi

Thứ tư, 06 Tháng hai 2013, 07:05 GMT+7

Hoc vien Cong nghe Buu chinh Vien thong chinh thuc mo them hai nganh dao tao moi do la nghanh An toan thong tin va Marketing. Nhu vay tinh den nay Hoc vien se co 8 nganh dao tao bao gom: Ky thuat dien tu, truyen thong; Cong nghe thong tin; Cong nghe da phuong tien; Cong nghe ky thuat dien, dien tu; Quan tri kinh doanh; Ke toan; An toan thong tin; Marketing.

Chi tieu tuyen sinh cua DH Sai Gon nam 2013 Chi tieu tuyen sinh Truong DH Van hoa Ha Noi tuyen sinh

>> Chi tieu tuyen sinh Truong Dai hoc Tai chinh Marketing

Chi tieu tuyen sinh Truong DH Nong Lam TP.HCM

Nhung dieu thi sinh sap thi Dai hoc can biet

Chi tieu tuyen sinh Dai hoc Kinh te quoc dan

Chi tieu tuyen sinh cua Truong DH Nong Lam TP.HCM

Chi tieu tuyen sinh cua Truong CD Ky thuat Cao Thang

Chi tieu tuyen sinh cua Truong CD Ky thuat Cao Thang


Mua tuyen sinh nam nay, Hoc vien Buu chinh Vien thong du kien tuyen sinh 4940 chi tieu. So chi tieu nay danh cho ca 03 bac dao tao: dai hoc, sau dai hoc va cao dang. Theo do, chi tieu cho bac dai hoc la 3000, sau dai hoc la 390, cao dang chinh quy la 750.


Anh minh hoa

Chi tieu tuyen sinh Hoc vien cong nghe buu chinh vien thong nam 2013 nhu sau:

TT Trinh do dao tao, nganh va phuong thuc dao tao Ma nganh Chi tieu 2013 Thoi gian va hinh thuc tuyen sinh
Tong cong Ha Noi Tp. HCM
(BVH) (BVS)
A. Dao tao chinh quy 4,940
1. Dao tao sau dai hoc 390
1.1 Tien si 10 10 0 - Xet tuyen 02 dot/nam
- Chuyen nganh Ky thuat vien thong 62520208 - Dot 1: thang 4/2013
- Chuyen nganh Ky thuat dien tu 62520203 - Dot 2: thang 9/2013
- Chuyen nganh Ky thuat may tinh 62520214
- Chuyen nganh He thong thong tin 62480104
1.2 Thac si 380 280 100 - Thi tuyen sinh 02 dot/nam
- Chuyen nganh Ky thuat vien thong 60520208 - Dot 1: thang 4/2013
- Chuyen nganh Ky thuat dien tu 60520203 - Dot 2: thang 9/2013
- Chuyen nganh He thong thong tin 60480104
- Chuyen nganh Khoa hoc may tinh 60480101
- Chuyen nganh Quan tri kinh doanh 60340102
2. Dai hoc, cao dang chinh quy 4,550
2.1 Dai hoc chinh quy 3,000 2,100 900 - Ngay thi: 3, 4 va 5 thang 7/2013
- Ky thuat dien tu, truyen thong D520207 420 150 (Theo lich thi chung cua Bo GD&DT)
- Cong nghe ky thuat dien, dien tu D510301 180 100 - Thang 9/2013: xet tuyen nguyen vong bo sung
- Cong nghe thong tin D480201 450 200
- Cong nghe da phuong tien D480203 200 80
- An toan thong tin D480202 150 0
- Quan tri kinh doanh D340101 250 140
- Ke toan D340301 250 150
- Marketing D340115 200 80
2.2 Cao dang chinh quy 750 550 200 - Ngay thi: 3, 4 va 5 thang 7/2013
- Ky thuat dien tu, truyen thong C510302 150 50 (Theo lich thi chung cua Bo GD&DT)
- Cong nghe thong tin C480201 150 50 - Thang 9/2013: xet tuyen nguyen vong bo sung
- Quan tri kinh doanh C340101 100 50
- Ke toan C340301 150 50
2.2 Lien thong tu cao dang len dai hoc 600 400 200 - Thi tuyen sinh 02 dot/nam;
- Dot 1: thang 7/2013;
2.3 Van bang 2 200 100 100 - Dot 2: thang 10/2013
B. Dao tao cap bang VHVL (Dai hoc VLVH, Lien thong, Van bang 2) 1,500 1,000 500 - Tuyen sinh 02 dot/nam
C. Dai hoc theo hinh thuc GDTX 1,100 750 350 - Xet tuyen lien tuc trong nam
D. Cao dang nghe 1,600 600 1,000 - Xet tuyen lien tuc trong nam

Quynh Giang

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.