Dai hoc Quoc gia Ha Noi cong bo diem chuan

Thứ bảy, 11 Tháng tám 2012, 10:58 GMT+7


Dai hoc Quoc gia Ha Noi cong bo diem chuan

Truong DH Quoc gia Ha Noi vua chinh thuc cong bo diem chuan dau vao cua ca 6 truong va 2 khoa truc thuoc. Cu the diem chuan nam 2012 cua DH Quoc gia Ha Noi cu the tung nganh, tung truong nhu sau:

TT

Nganh/Don vi

Ma nganh

Chi tieu

Khoi thi

Diem trung tuyen dot 1

Chi tieu tuyen dot 2

Muc diem nhan ho so DKXT dot 2

I

TRUONG DAI HOC CONG NGHE

QHI

560

45

1

Khoa hoc may tinh

D480101

60

A

20,5

A1

2

Cong nghe thong tin

D480201

200

A

A1

3

He thong thong tin

D480104

50

A

15

20,5

A1

4

Cong nghe Dien tu - Vien thong

D510302

60

A

A1

5

Vat ly Ky thuat

D520401

55

A

16,5

15

16,5

6

Co hoc Ky thuat

D520101

55

A

15

16,5

7

Cong nghe Co dien tu

D510203

80

A

TT

Nganh/Don vi

Ma nganh

Chi tieu

Khoi thi

Diem trung tuyen dot 1

Chi tieu tuyen dot 2

Muc diem nhan ho so DKXT dot 2

II

TRUONG DAI HOC KHOA HOC TU NHIEN

QHT

1.310

285

1

Toan hoc

D460101

80

A

17,5

30

17,5

20

A1

2

May tinh va Khoa hoc thong tin

D480105

90

A

40

17,5

30

A1

3

Vat ly

D440102

40

A

17,0

20

17,0

10

A1

4

Khoa hoc vat lieu

D430122

20

A

20

17,0

10

A1

5

Cong nghe hat nhan

D520403

50

A

30

17,0

20

A16

Khi tuong hoc

D440221

30

A

16,0

20

16,0

10

A1

7

Thuy van

D440224

20

A

20

16,0

10

A1

8

Hai duong hoc

D440228

20

A

20

16,0

10

A19

Hoa hoc

D440112

40

A

18,0

10

A1

10

Cong nghe ky thuat hoa hoc

D510401

70

A

20

A1

11

Hoa duoc

D720403

40

A

20,0

10

A1

12

Dia ly tu nhien

D440217

30

A

16,0

20

16,0

10

A1

13

Quan ly dat dai

D850103

50

A

17,0

10

17,0

20

A1

14

Dia chat hoc

D440201

30

A

17,0

25

17,0

10

A1

15

Ky thuat dia chat

D520501

20

A

16,0

20

16,0

10

A1

16

Quan ly tai nguyen va moi truong

D850101

40

A

17,0

10

17,0

20

A117

Sinh hoc

D420101

30

A

18,0

10

A1

20

B

21,0

18

Cong nghe sinh hoc

D420201

80

A

20,0

20

A1

40

B

22,5

19

Khoa hoc moi truong

D440301

60

A

18,5

20

A1

20

B

22,5

20

Khoa hoc dat

D440306

10

A

16,0

10

A1

10

B

21,0

21

Cong nghe ky thuat moi truong

D510406

60

A

18,0

20

A1


TT

Nganh/Don vi

Ma nganh

Chi tieu

Khoi thi

Diem trung tuyen dot 1

Chi tieu tuyen dot 2

Muc diem nhan ho so DKXT dot 2

III

TRUONG DAI HOC KHOA HOC XA HOI VA NHAN VAN

QHX

1.153

187

1

Tam ly hoc

D310401

80

A

18,0

B

19,5

C

20,0

D1,2,3,4,5,6

18,5

2

Khoa hoc quan ly

D340401

85

A

17,0

C

21,5

D1,2,3,4,5,6

17,5

3

Xa hoi hoc

D310301

60

A

16,0

C

18,0

10

18,0

D1,2,3,4,5,6

17,0

17,0

4

Triet hoc

D220301

55

A

16,0

41

16,0

C

18,0

18,0

D1,2,3,4,5,6

17,0

17,0

5

Chinh tri hoc

D310201

50

A

17,0

C

18,0

D1,2,3,4,5,6

17,0

6

Cong tac xa hoi

D760101

60

C

19,0

D1,2,3,4,5,6

18,0

7

Van hoc

D220330

80

C

18,5

D1,2,3,4,5,6

17,0

8

Lich su

D220310

80

C

18,0

10

18,0

D1,2,3,4,5,6

17,0

17,0

9

Ngon ngu hoc

D220320

50

A

16,0

C

18,0

26

18,0

D1,2,3,4,5,6

17,0

17,0

10

Bao chi

D320101

85

A

18,0

C

22,0

D1,2,3,4,5,6

20,5

11

Thong tin hoc

D320201

50

A

16,0

45

16,0

C

18,0

18,0

D1,2,3,4,5,6

17,0

17,0

12

Luu tru hoc

D320303

60

A

17,0

C

18,0

D1,2,3,4,5,6

17,0

13

Dong phuong hoc

D220213

100

C

22,0

D1,2,3,4,5,6

20,5

14

Quoc te hoc

D220212

70

A

17,0

C

21,5

D1,2,3,4,5,6

20,0

15

Quan tri Dich vu

du lich va lu hanh

D340103

75

A

19,0

C

22,0

D1,2,3,4,5,6

21,0

16

Han Nom

D220104

20

C

18,0

15

18,0

D1,2,3,4,5,6

17,0

17,0

17

Viet Nam hoc

D220113

50

C

20,0

D1,2,3,4,5,6

17,018

Nhan hoc

D310302

43

A

16,0

40

16,0

C

18,0

18,0

D1,2,3,4,5,6

17,0

17,0

TT

Nganh/Don vi

Ma nganh

Chi tieu

Khoi thi

Diem trung tuyen dot 1

Chi tieu tuyen dot 2

Muc diem nhan ho so DKXT dot 2IV

TRUONG DAI HOC NGOAI NGU

QHF

1,200

1

Ngon ngu Anh

D220201

500

D1

28,5

2

Su pham tieng Anh

D140231

D1

28,5

3

Ngon ngu Nga

D220202

75

D1

26,0

D2

26,0

4

Su pham tieng Nga

D140232

D1

26,0

D2

26,0

5

Ngon ngu Phap

D220203

150

D1

26,0

D3

26,0

6

Su pham tieng Phap

D140233

D1

26,0

D3

26,0

7

Ngon ngu Trung Quoc

D220204

170

D1

27,0

D4

27,0

8

Su pham tieng Trung Quoc

D140234

D1

26,0

D4

26,0

9

Ngon ngu Duc

D220205

75

D1

26,0

D5

26,0

10

Ngon ngu Nhat

D220209

130

D1

30,0

D6

30,0

11

Su pham tieng Nhat

D140236

D1

26,0

D6

26,0

12

Ngon ngu Han Quoc

D220210

75

D1

28,0

13

Ngon nguA Rap

D220211

30

D1

26,0


TT

Nganh/Don vi

Ma nganh

Chi tieu

Khoi thi

Diem trung tuyen dot 1

Chi tieu tuyen dot 2

Muc diem nhan ho so DKXT dot 2

V

TRUONG DAI HOC KINH TE

QHE

430

1

Kinh te

D310101

50

A

21,0

A1

20,5

D1

20,5

2

Kinh te quoc te

D310106

100

A

22,5

A1

22,0

D1

22,53

Quan tri kinh doanh

D340101

60

A

21,5

A1

21,5

D1

21,5

4

Tai chinh - Ngan hang

D340201

110

A

21,0

A1

21,0

D1

21,55

Kinh te phat trien

D310104

60

A

21,0

A1

20,5

D1

20,5

6

Ke toan

D340301

50

A

22,5

A1

21,0

D1

21,0

TT

Nganh/Don vi

Ma nganh

Chi tieu

Khoi thi

Diem trung tuyen dot 1

Chi tieu tuyen dot 2

Muc diem nhan ho so DKXT dot 2

VI

TRUONG DAI HOC GIAO DUC

QHS

300

90

1

Su pham toan hoc

D140209

50

A

17,5

2

Su pham vat ly

D140211

50

A

17,0

20

3

Su pham hoa hoc

D140212

50

A

17,0

10

4

Su pham sinh hoc

D140213

50

A

17,0

20

B

20.0

5

Su pham ngu van

D140217

50

C

18,5

D1,2,3,4

17,0

6

Su pham lich su

D140218

50

C

18,0

40

18,0

D1,2,3,4

17,0

17,0

TT

Nganh/Don vi

Ma nganh

Chi tieu

Khoi thi

Diem trung tuyen dot 1

Chi tieu tuyen dot 2

Muc diem nhan ho so DKXT dot 2

VII

KHOA LUAT

QHL

300

1

Luat hoc

D380101

220

A

18,0

A1

18,0

C

18,5

D1

18,5

D3

18,5

2

Luat kinh doanh

D380109

80

A

19,5

A1

19,5

D1

21,0

D3

21,0

TT

Nganh/Don vi

Ma nganh

Chi tieu

Khoi thi

Diem trung tuyen dot 1

Chi tieu tuyen dot 2

Muc diem nhan ho so DKXT dot 2

VIII

KHOA Y DUOC

QHY

100

1

Y da khoa

D720101

50

B

23,5

2

Duoc hoc

D720401

50

A

21,0Quynh Giang

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.