Bo truong Y te day dut voi tinh trang ve sinh thuc pham

Thứ tư, 10 Tháng sáu 2009, 19:43 GMT+7

Phat bieu tai Quoc hoi chieu 10/6, Bo truong Y te Nguyen Quoc Trieu cho biet, ong day dut truoc nhung viec lam chua tot va thang than tiep thu cac yeu kem, chiu trach nhiem ve tinh trang ve sinh thuc pham chua dat yeu cau.Bo truong Y te Nguyen Quoc Trieu. Anh: Hoang Ha.

Ong Trieu ke lai, khi nghe thong tin keo tron bot da, ong da cu thanh tra lam ro. Tuy nhien, thanh tra bao cao lai day la mot loai phu gia san xuat keo chu khong phai bot da. "Thong tin ve ve sinh an toan thuc pham nhieu khi khong nghiem trong nhu bao chi da dua", ong Trieu noi.

Theo ong Trieu, nhan thuc cua nhieu nganh doi voi van de an toan thuc pham chua cao. Trong cuoc hop cua Ban chi dao trung uong moi day, theo giay moi la bo truong, thu truong tham du nhung "nhin xuong thay toan vu pho".

"Toi rat day dut, dau kho ve chat luong ve sinh an toan thuc pham. Toi kien nghi Quoc hoi ban hanh nghi quyet de nang cao y thuc toan dan, toan xa hoi. Bo may nhan luc ngang tam, dau tu tuong xung, che tai phai du manh, boi dau tu cho an toan ve sinh thuc pham la dau tu cho phat trien", ong Trieu bay to.

Truoc do, trong phien thao luan keo dai ca ngay, phan lon dai bieu to y quan ngai truoc tinh trang co quan chuc nang khong the kiem soat thuc pham tren thi truong.

Mo dau phan phat bieu, dai bieu Bui Thi Hoa neu nhung con so an tuong, nuoc ta chi co 8,5% dien tich rau an toan, 51% co so giet mo dat yeu cau, 6% co so an uong duong pho du dieu kien ve sinh... Theo dai bieu Hoa, con so tren da tra loi cho tinh trang sua kem chat luong, keo lam bang bot da, thit heo bom nuoc tang trong va nhieu thuc pham kem chat luong hien dien trong bua an cua nguoi dan.

Dai bieu nay cho rang, mot phan nguyen nhan la nhan thuc cua nhan dan chua cao, boi khi co dich ta van nhieu nguoi an thit cho. Trong khi do, viec kiem tra chua thuong xuyen, chua co thanh tra chuyen nganh ma chi kiem nhiem.

Dai bieu Truong Thi Thu Hang neu nguyen nhan vi pham ve sinh thuc pham do muc xu phat nhe qua. Chua co nghien cuu khao sat nao de doanh nghiep phai boi thuong, nguoi dan nhu vu nuoc tuong den. Do vay, nhieu co so san xuat cang "nhon" luat. "Neu khong lam tot ve sinh thuc pham thi tuc thoi co hang nghin nguoi ngo doc thuc pham moi nam. Lau dai nhu sua co Melamine gay soi than, nuoc tuong den chua 3MCPD gay ung thu. Gan 2/3 dan so nuoc ta mang giun, san trong nguoi, la hau qua cua nguon thuc pham o nhiem cung la nguyen nhan gay ra suy dinh duong cho tre em, anh huong den giong noi", ba Hang phat bieu.

Cac dai bieu khac cung cho rang, do kiem tra ve sinh thuc pham khong lam den noi den chon. Vi du nhu kiem thanh tra theo tung dot, "den hen moi len", cac vu viec lai phat hien rat it, xu ly chua nghiem, 5 nam moi xu ly duoc hon 100 vu.

93% co so an uong khong duoc quan ly, chua kiem tra duoc tu noi cung cap nguyen lieu dau. 9,6 trieu ho nong dan, trong do nhieu ho su dung phan bon, thuoc bao ve thuc vat, hoa qua gay anh huong cho con nguoi.

Nguyen nhan la chinh quyen cac cap chua vao cuoc ma khoan trang cho nganh y te. Ngoai ra, chua co co quan quan ly rieng ve an toan thuc pham tu trung uong den dia phuong, nhieu van ban chi dao nhung chong cheo, nen thanh kiem tra kem hieu qua...

Nang Cuc ve sinh an toan thuc pham thanh Tong cuc; xay dung Luat ve sinh an toan thuc pham la de nghi cua nhieu dai bieu. Theo dai bieu Ma Dien Cu, can ban hanh chi dao soan thao Luat an toan thuc pham de som trinh Quoc hoi xem xet thong qua va bo sung cac van ban. De nghi tach trach nhiem cac co quan lien quan ve ve sinh an toan thuc pham, hanh nam Bo Y te phai co chuong trinh hanh dong cu the.

Cac y kien khac cho rang, phai thanh lap Ban chi dao lien nganh cac cap, co co quan rieng quan ly ve sinh thuc pham, co thanh tra chuyen nganh ve an toan thuc pham.

Dai bieu Nguyen Thanh Thuy neu kien nghi phai cong khai hoa ket qua thanh kiem tra. Voi cac quang cao ve thuc pham dinh duong cung phai lam ro de dinh huong cho nguoi tieu dung. "Can tang cuong thanh tra vi pham, tang phat nang xu ly hinh su, hien xu ly con nhe nen khong co tinh ran de. Nhu doi mu bao hiem lam nhe thi khong co ngay hom nay. Hang nam Chinh phu, UBND cac cap phai duy tri bao cao ket qua quan ly chat luong ve sinh, an toan thuc pham cho Quoc hoi va HDND cac cap de tang cuong cong tac giam sat", dai bieu Thuy nhan xet.

Dai bieu Nguyen Van Phat yeu cau xu ly nghiem nguoi dung dau cac co so vi pham. Ngoai ra, can quan tam trinh do can bo, co so vat chat de phat hien cac do to, kha nang doi pho tinh hinh khi xay ra benh dich.

Dai bieu Ho Thi Thu Hang cho rang nha nuoc can tang dau tu, truoc mat co the anh huong toi ngan sach song hieu qua lau dai. Dac biet la phai phan vung san xuat nong san an toan, tuyen truyen day du chinh sach, dua len phuong tien dai chung cac co so khong dam bao an toan.

Cuoi phien thao luan, dai bieu Nguyen Dang Vang, Pho chu nhiem Uy ban Khoa hoc cong nghe moi truong, nhan xet, nhin toan canh ve ve sinh an toan thuc pham da co tien bo dang ke, nhieu san pham trong nuoc ban "chay" tai nuoc ngoai. Ket qua cua doan kiem tra cho thay rau dat yeu cau 91%, rau co hoa chat chiem 8%, con lai la o nhiem vi sinh vat. Nhieu thit ca co han the, pham mau che bien do vay khoang 38% thuc pham khong dat yeu cau.

Ong Vang cung dua ra kien nghi dau tu manh hon cac phong thi nghiem, thiet bi kiem dinh nhanh, phan cong trach nhiem giua cac nganh, tang cuong xu phat...

Doan LoanCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.