Nghi dinh 72 se thuc day Internet phat trien manh me hon

Thứ năm, 01 Tháng tám 2013, 07:38 GMT+7

Thu truong Bo TT&TT Le Nam Thang cho biet, Nghi dinh 72 ve quan ly va cung cap su dung dich vu Internet va thong tin tren mang se tiep tuc thuc day su phat trien Internet tai Viet Nam.

Hop.jpg

Chieu ngay 31/7/2013, Bo TT&TT da to chuc hop bao gioi thieu Nghi dinh 72 ve quan ly va cung cap su dung dich vu Internet va thong tin tren mang. Theo Thu truong Le Nam Thang, Nghi dinh nay duoc ban hanh nham tiep tuc thuc day su phat trien Internet tai Viet Nam. Nghi dinh bo sung, hoan thien cac quy dinh ve quan ly, cung cap va su dung dich vu va thong tin len mang Internet theo huong thuc day canh tranh, tao moi truong kinh doanh cong bang, minh bach cho cac doanh nghiep. Dong thoi, Nghi dinh cung tang cuong dam bao an toan va an ninh thong tin tren mang, cai cach thu tuc hanh chinh tren co so phan dinh ro trach nhiem va co che phoi hop cua cac Bo, nganh, dia phuong trong cong tac quan ly ve Internet.

Nghi dinh gom 6 chuong, 46 dieu, quy dinh chi tiet ve dich vu Internet, tai nguyen Internet, nguyen tac quan ly, cung cap, su dung thong tin tren mang, quan ly viec thiet lap trang thong tin dien tu tong hop, mang xa hoi, viec cung cap dich vu noi dung thong tin tren mang vien thong, viec cung cap dich vu tro choi dien tu tren mang, bao dam an toan thong tin va an ninh thong tin tren mang.

Nghi dinh 72 se tao dieu kien phat trien cac loai hinh thong tin tren mang thong qua cac bien phap cap phep thiet lap trang thong tin dien tu tong hop, mang xa hoi, dang ky cung cap dich vu, quy dinh ro quyen va nghia vu cua cac to chuc, doanh nghiep cung cap dich vu thong tin tren mang cua nguoi su dung dich vu.

Nghi dinh nay de cap den van de quan ly viec cung cap thong tin cong cong qua bien gioi tren co so bao dam phap luat Viet Nam, thong le quoc te va cac dieu uoc quoc te ma Viet Nam tham gia.

Bao ve nguoi su dung Internet

Bo TT&TT cho biet, Nghi dinh 72 da quy dinh ro ve quyen va trach nhiem cua to chuc ca nhan doi voi viec cung cap, su dung thong tin tren mang va nhung bien phap tang cuong nham bao ve nguoi su dung Internet. Nghi dinh nay cung tang cuong quan ly tro choi dien tu tren mang thong qua cac bien phap cap phep, phe duyet noi dung, kich ban, dang ky va thong bao cung cap tro choi dien tu theo huong tao dieu kien cho cac doanh nghiep cung cap dich vu tro choi dien tu hoat dong, dong thoi bao ve quyen loi cua nguoi choi.

Ben canh do, Nghi dinh con phan loai tro choi theo phuong thuc cung cap va su dung dich vu; theo do tuoi nham giup nguoi choi chon lua tro choi dien tu phu hop voi lua tuoi va tao dieu kien cho cac bac cha me co the lua chon hoac giam sat con em minh, bao ve tre em, thanh thieu nien khoi nhung tac dong tieu cuc cua tro choi.

Nghi dinh 72 cung quy dinh quan ly cac diem cung cap dich vu tro choi dien tu cong cong tren co so quy dinh cu the cac dieu kien hoat dong, kiem tra va cap giay chung nhan du dieu kien hoat dong diem cung cap dich vu tro choi dien tu cong cong.

Thuc day ung dung cong nghe moi

Bo TT&TT cho biet, mot trong nhung diem moi cua Nghi dinh 72 la bo sung cac bien phap nham khuyen khich, ho tro doanh nghiep cung cap dich vu Internet va cac to chuc la nguoi su dung dau cuoi chuyen sang su dung cong nghe IPv6.

Cu the, Nghi dinh 72 da quy dinh cong nghe IPv6 la cong nghe cao thuoc linh vuc cong nghe thong tin, duoc uu tien dau tu phat trien va ap dung muc uu dai theo quy dinh cua Luat Cong nghe cao doi voi cac doanh nghiep nghien cuu, san xuat, nhap khau cac thiet bi, phan mem co ung dung IPv6. Tren co so do, cac bo, nganh xay dung cac chinh sach ho tro va lo trinh dam bao tat ca nhung thiet bi, phan mem vien thong va cong nghe thong tin hoat dong tren nen IP duoc san xuat trong nuoc va nhap khau vao Viet Nam phai ung dung cong nghe IPv6, huong toi ngung hoan toan viec san xuat va nhap khau cac thiet bi, phan mem khong ho tro IPv6.

Nghi dinh nay cung bo sung, hoan thien hanh lang phap ly ve giai quyet tranh chap ten mien va thuc day phat trien cong nghe IPv6. Doi voi viec giai quyet tranh chap ten mien, Nghi dinh da bo sung cac so cu phap ly quan trong giup cho viec thuc thi hieu qua, bao gom: Quy dinh cu the cac can cu giai quyet tranh chap ten mien; Quy dinh cu the cac can cu xac dinh don vi co quyen va loi ich hop phap lien quan den ten mien. 

Tang cuong quan ly an toan thong tin va an ninh thong tin

Mot trong nhung diem nhan cua Nghi dinh 72 la dua ra cac giai phap nham tang cuong va nang cao hieu qua dam bao an toan thong tin va an ninh thong tin. Nghi dinh da phan biet khai niem ve "an toan thong tin" va "an ninh thong tin". Theo do, “an toan thong tin” la viec quan ly hinh thuc cua thong tin, “bao ve thong tin va cac he thong thong tin tranh bi truy nhap, su dung, tiet lo, gian doan, sua doi, hoac pha hoai trai phep nham dam bao tinh nguyen ven, tinh bao mat va tinh kha dung cua thong tin”. Con “an ninh thong tin” la viec quan ly noi dung thong tin, “bao dam tinh hop phap cua thong tin thong qua viec kiem tra, giam sat, ngan chan, loai bo viec luu tru, truyen dua, cung cap va su dung cac thong tin co noi dung gay phuong hai den an ninh quoc gia, trat tu an toan xa hoi, loi ich cua cong dan va cac thong tin co noi dung vi pham phap luat khac”.

Nghi dinh 72 con quy dinh cu the quyen va trach nhiem quan ly nha nuoc ve an toan thong tin, an ninh thong tin cua Bo TT&TT, Bo Cong An va cac Bo nganh khac co lien quan; quyen va nghia vu cua cac doanh nghiep vien thong, doanh nghiep cung cap dich vu Internet, to chuc, doanh nghiep cung cap dich vu thong tin cong cong tren mang. Ngoai ra, Nghi dinh cung quy dinh cu the ve chung nhan hop quy va cong bo hop quy, dich vu bao dam an toan thong tin, to chuc ung cuu su co mang va phan dinh cap do an toan thong tin.

Trong thoi gian toi, Bo TT&TT se tiep tuc phoi hop voi cac Bo, Nganh lien quan ban hanh cac van ban huong dan Nghi dinh theo quy dinh tai Nghi dinh nay.

Vietbao.vn (Theo ICT News)

http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/2131540748-8-599theodongtintuc.png
Nha mang gay ap luc do bo lenh cam iPhone 4 o My Ngam nhung iPhone ma vang dat nhat Viet Nam Moi dieu can biet ve mau iPhone 5C gia re
Nha mang gay ap luc do bo lenh cam iPhone 4 o My Ngam nhung iPhone ma vang dat nhat Viet Nam Moi dieu can biet ve mau iPhone 5C gia re
http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/2131540748-12-938dangchuy.png
Google nang cap bao mat cho 95 thiet bi Android Samsung gian lan de tang diem benchmark cua Galaxy S4 google_10.jpg
Google nang cap bao mat cho 95% thiet bi Android Samsung gian lan de tang diem benchmark cua Galaxy S4? Apple, Google, Facebook tiep dai nhan vien moi the nao?

 

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.