Can giai phap cu the trong chien luoc phat trien thong tin den nam 2020

Thứ ba, 16 Tháng tư 2013, 08:28 GMT+7

Tai cuoc hop Ban soan thao Chien luoc phat trien thong tin den nam 2020, dien ra chieu ngay 12/4/2013, tai Ha Noi, Thu truong Bo Thong tin va Truyen thong Do Quy Doan  yeu cau thanh vien trong Ban soan thao can xem xet, xac dinh giai phap cu the trong lo trinh, chien luoc phat trien.

Ben canh do, cac quan diem co ban nhat, mang tinh dot pha nhat cua chien luoc; muc tieu den nam 2020, linh vuc thong tin dat duoc cai gi chung nhat; dinh huong co che, chinh sach cung can duoc xac dinh ro rang.

Theo du thao chien luoc, muc tieu tong quat den nam 2020 phat trien cac loai hinh thong tin theo huong dong bo, hien dai, thong tin chan thuc, da dang, kip thoi, phuc vu co hieu qua su nghiep xay dung va bao ve To quoc, bao dam quyen duoc thong tin va co hoi tiep can thong tin cua nhan dan; tuyen truyen hieu qua, sau rong chu truong, duong loi, chinh sach cua Dang, phap luat cua Nha nuoc den moi nguoi dan tren khap moi mien cua To quoc, gop phan quan trong cho su on dinh chinh tri, tao su dong thuan trong xa hoi doi voi su lanh dao cua Dang, quan ly cua Nha nuoc va su phat trien ben vung cua dat nuoc;…   Sau khi nghe du thao chien luoc, cac dai bieu da thao luan va dong gop nhieu y kien vao du thao. Cac dai bieu cho rang, Ban soan thao can xem xet lai cau chu trong chien luoc cho chinh xac; nhung noi dung de cap trong du thao can dieu chinh lai cho phu hop voi chinh sach phat trien thong tin quoc gia; nhung giai phap, dinh huong trong du thao can tao dieu kien cho bao in phat trien trong thoi dai bung no cong nghe.  
Viet Bao.

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.