Viet Nam bao cao ve nhan quyen tai Lien hop quoc

Thứ sáu, 08 Tháng năm 2009, 20:06 GMT+7

14h30 chieu 8/5, theo gio Geneva, Thuy Sy, (19h30, gio Ha Noi), Thu truong thuong truc Bo Ngoai giao, Truong doan dai bieu Viet Nam Pham Binh Minh da phat bieu tai Hoi dong Nhan quyen Lien hop quoc ve tinh hinh dam bao quyen con nguoi o Viet Nam theo co che kiem diem pho cap dinh ky cua Lien hop quoc.

Lan dau tien thuc hien bao cao ve nhan quyen truoc Lien hop quoc, Viet Nam da chuan bi mot ban Bao cao quoc gia, xay dung trong 2 nam, de cap toan dien, day du ve cac co che, he thong luat phap ve viec dam bao quyen con nguoi.


Viet Nam bao cao ve nhan quyen tai Lien hop quoc
Viet Nam bao cao ve tinh hinh thuc hien quyen con nguoi tai Lien hop quoc ngay 8/5. Anh: VNN

Hien phap ghi nhan quyen con nguoi

Phat bieu tai Hoi dong, Thu truong thuong truc Bo Ngoai giao Pham Binh Minh nhan manh chinh sach nhat quan cua Nha nuoc Viet Nam la ton trong va dam bao quyen con nguoi. Hien phap Viet Nam ghi ro cac quyen con nguoi ve chinh tri, dan su, kinh te, van hoa va xa hoi duoc ton trong... va duoc quy dinh trong Hien phap va phap luat.

Chinh sach do dua tren nhan thuc cua Nha nuoc Viet Nam coi quyen con nguoi la gia tri chung cua nhan loai duoc tao lap qua su phan dau cua cac dan toc qua cac thoi dai. Chinh sach ton trong quyen con nguoi cua Nha nuoc Viet Nam cung co goc re sau xa tu truyen thong lich su va van hoa co be day hang nghin nam cua dan toc.

“Tren dat nuoc Viet Nam, 54 dan toc da nhieu doi chung song hoa binh, chua tung co xung dot sac toc. Nhan dan Viet Nam yeu chuong hoa binh, cac gia tri nhan van, coi mo voi su da dang va dung hop trong tiep nhan nhung gia tri tu ben ngoai”, Thu truong nhan manh.

Ong Pham Binh Minh khang dinh y chi cua Nha nuoc Viet Nam con xuat phat tu nguyen vong thiet tha cua nhan dan Viet Nam da tung bi tuoc bo nhung quyen tu do, co ban nhat khi phai lam nguoi dan thuoc dia va da phai trai qua muon van hy sinh trong cac cuoc chien tranh ve quoc.

Tren 20 trieu nguoi VN la tin do cua cac ton giao khac nhau, bao gom cac ton giao lon tren the gioi la Phat giao, Cong giao, Tin lanh, Hoi giao; tren 80% dan so co tin nguong.

Chinh sach dam bao thuc hien quyen con nguoi cua Nha nuoc Viet Nam duoc the hien bang luat phap, cac chinh sach cu the trong cac linh vuc, thuc hien bang nhieu co che khac nhau. Tu nam 1986 den nay, Nha nuoc da ban hanh, sua doi khoang 13.000 van ban luat va duoi luat.

Hien phap va cac van ban phap luat quy dinh ro noi dung quyen, cac bien phap bao dam tat ca cac quyen dan su, chinh tri cho nguoi dan o Viet Nam phu hop voi cac cong uoc quoc te ve nhan quyen.

Thu truong cho biet Chinh phu Viet Nam dang thuc hien Chuong trinh tong the cai cach hanh chinh nha nuoc giai doan 2001-2010 ve the che, to chuc bo may, xay dung doi ngu can bo, cong chuc, tai chinh de nang cao tinh dan chu, trong sach, hoat dong co hieu luc, hieu qua, tu do dam bao tot hon quyen loi cua nguoi dan.

Cac to chuc chinh tri, xa hoi, nghe nghiep, thong tin, bao chi va su tham gia cua cong dan duoi nhieu hinh thuc thong qua cac to chuc dai dien cho minh, hoac truc tiep qua cac co che duoc luat dinh, trong do co Luat Khieu nai to cao va Quy che dan chu co so.


Viet Nam bao cao ve nhan quyen tai Lien hop quoc
Chu tich Hoi dong Nhan quyen LHQ chuc doan Viet Nam truoc phien bao cao. Anh: VNN

"Trong thuc te doi song chinh tri, xa hoi hien nay o Viet Nam, nguoi dan tu nguyen tham gia tich cuc vao viec ung cu, bau cu dai dien cua minh tu cac tang lop khac nhau cua xa hoi vao Quoc hoi va hoi dong nhan dan cac cap".

Viec dam bao cac quyen con nguoi trong cac linh vuc kinh te, xa hoi, van hoa o Viet Nam da co nhung buoc tien lon. Sau 20 nam doi moi, thu nhap binh quan dau nguoi da tang gap 5 lan; ty le ho ngheo theo chuan quoc gia giam 4 lan (tu 60% xuong con 13,8%) va duoc Lien hop quoc, nhieu doi tac phat trien nhin nhan la mot trong so nhung nuoc dat thanh tich giam ngheo an tuong nhat. Lien hop quoc cung danh gia Viet Nam da dat va vuot nhieu Muc tieu phat trien Thien nien ky va co the dat tat ca cac Muc tieu nay theo dung thoi han.

Thach thuc

Nam 1990, Viet Nam moi co 258 to bao va tap chi, nay da tang gap 3 lan voi 700 co quan bao in, voi 850 an pham.

Ca nuoc co 68 dai phat thanh, truyen hinh o cap trung uong va o tinh thanh, 80 bao dien tu, hang nghin trang tin dien tu, 55 nha xuat ban.

Hien o Viet Nam co 15.000 nha bao duoc cap the, so nguoi tiep can Internet chiem gan 24% dan so, cao hon muc trung binh o chau A la 18%.


De cap toi cac thanh tuu song Viet Nam cung thua nhan cac thach thuc, kho khan phai doi mat trong viec dam bao thuc hien quyen con nguoi, co luc con de xay ra vi pham, anh huong den viec thu huong quyen cua nguoi dan.

Thu truong khang dinh trong thoi gian toi, Nha nuoc Viet Nam se tiep tuc gianh uu tien cho cac chuong trinh xoa doi giam ngeo, day manh viec thuc hien chinh sach cham soc suc khoe cho nhan dan, phat trien mang luoi an sinh xa hoi, boi duong the he tre, mo rong va nang cao chat luong he thong giao duc, dao tao.

Nhung uu tien quan trong khac la thuc hien tot Chuong trinh tong the ve cai cach hanh chinh, Chien luoc xay dung, hoan thien he thong phap luat va Chien luoc cai cach tu phap da de ra.

Chinh phu Viet Nam cung neu ro nhung cam ket ve cac bien phap cu the thuc hien cac uu tien do cung voi nhung cam ket ve viec tham gia them mot so dieu uoc quoc te ve quyen con nguoi, hop tac voi cac co che quoc te, khu vuc, trong do co viec moi cac bao cao vien dac biet ve quyen con nguoi vao tham Viet Nam.

“Viec dam bao quyen con nguoi hien la mot trong nhung van de quan tam hang dau cua cong dong quoc te va cung la cua Viet Nam. Muc tieu cao nhat, dong thoi cung la bieu hien cu the ve quyen con nguoi o Viet Nam la phan dau het suc minh de xay dung “dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh", ong khang dinh.

Sau bai phat bieu cua Thu truong Pham Binh Minh, dai dien cac nuoc tai Lien hop quoc lan luot phat bieu, dua ra cac khuyen nghi cung nhu dat cau hoi cho doan Viet Nam. Phien thao luan, doi thoai keo dai den 17h30 gio dia phuong, tuc 22h30 gio Viet Nam.

TS se tiep tuc gui toi ban doc thong tin chi tiet ve su kien nay.

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.