Tuyen duong 98 dien hinh hoc tap va lam theo guong Bac

Thứ sáu, 07 Tháng mười một 2008, 04:26 GMT+7

Sang 6/11, Dang uy Khoi Dan-Chinh-Dang TP.HCM da to chuc hoi nghi tuyen duong 98 dien hinh hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh lan thu I-2008.

Toan khoi Dan-Chinh-Dang co 300 cong trinh, viec lam mang y nghia kinh te- xa hoi gan lien voi cuoc van dong thuc hanh tiet kiem trong san xuat, quan ly, tieu dung, sua doi le loi lam viec, cai cach hanh chinh tao thuan loi cho nguoi dan, nang cao suc canh tranh, chong lang phi, tham nhung, quan lieu, tieu cuc… gop phan hoan thanh cac muc tieu, nhiem vu kinh te - xa hoi nam 2008 cua TP.

Toan Dang bo Khoi Dan-Chinh-Dang TP.HCM da van dong duoc gan 4,9 ty dong dong gop cho quy “Vi nguoi ngheo” cua TP va cac quy xa hoi tu thien khac huong ung dot cao diem cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” cua UBND TP.HCM.


Cac dien hinh nhan giay khen tai hoi nghi. Anh: T.H

Nhan dip nay, ban to chuc da tuyen duong 36 tap the va 62 ca nhan, dong thoi de nghi UBND TP.HCM tang bang khen cho 14 tap the va 11 ca nhan co thanh tich xuat sac nhat.

Nhung dien hinh tieu bieu nhu Chi bo Co quan So Tu phap voi viec thuc hien chuong trinh; “Xay dung phan mem trong dang ky va quan ly ho tich”, lien thong du lieu ho tich o ca 3 cap phuong (xa), quan (huyen), thanh pho. Cong trinh: “Thuc hien cong tac cai cach hanh chinh mang lai hieu qua thiet thuc, nang cao chat luong phuc vu nhan dan”, giup xoa bo dia hat cong chung; nguoi dan co nhu cau thuc hien cac giao dich lien quan den bat dong san co the lam thu tuc cong chung o bat cu phong cong chung nao trong TP.

So Tu phap con co cong trinh: “Thu tuc cong chung trong hop dong mua ban xe gan may” giup cho viec mua ban xe gan may cua nguoi dan khong can den cac phong cong chung de cong chung, da giam bot mot thu tuc gay phien ha cho dan, duoc du luan dong tinh va ung ho.

Nhung cong trinh thiet thuc khac duoc tuyen duong nhu: “Thuc hien mot cua ve hanh chinh thue” nham ho tro nguoi nop thue cua Dang bo Cuc thue TP, “Cai tien cong tac thu thue qua uy nhiem thu” cua Kho bac nha nuoc quan Tan Binh, cong trinh: “Xay dung ban do so ve trong diem chay rung phuc vu cho cong tac canh bao va to chuc chua chay rung” cua chi bo Chi cuc Kiem lam, Dang bo So Nong nghiep va Phat trien Nong thon…

Thong qua dot van dong, hoc tap tam guong can, kiem, liem, chinh, chi cong vo tu cua Bac, nhieu ca nhan da ren luyen duoc cach song, cach lam viec y nghia. Tieu bieu nhu Huynh Thi Ngoc Yen, truong phong Cong chung so 6 voi sang kien cai chuong trinh ho tro soan thao hop dong, chuong trinh in bien lai len tung may tinh cua cong chung vien, giam thoi gian cho doi cua khach tu 2 gio xuong con 25-30 phut.

Hay nhu Vu Hong Chuong, Doi truong Doi Kiem lam, co dong va phong chay, chua chay rung thuoc Chi cuc Kiem lam da thuc hien viec pho bien phap luat ve lam nghiep voi 3.451 luot nguoi cho 962 co so kinh doanh, cung cap hon 1.000 van ban phap luat co lien quan den linh vuc lam nghiep. Thuc hien kiem tra, phat hien 123 truong hop vi pham hanh chinh, thu giu 225m3 go, 944kg dong vat hoang da, thu nop ngan sach 1,6 ty dong.

Truong hop Nguyen Thi Tam kha dac biet, la kiem ngan Kho bac Nha nuoc quan Thu Duc, tuy hoan canh gia dinh con nhieu kho khan, nhung chi khong tham tien cua khach hang khi giao dich voi kho bac nop thua tien, du khoan tien lon so voi hoan canh cua chi. Nam 2007, chi da tra tong so tien thua cho khach la tren 70 trieu dong, 6 thang dau nam 2008, chi da tra 57 trieu dong cho khach.


Viet Bao

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.