Tuyen bo chung Viet Nam Trung Quoc

Thứ hai, 02 Tháng sáu 2008, 09:08 GMT+7


Chuyen tham huu nghi chinh thuc Trung Quoc cua Tong Bi thu Nong Duc Manh thanh cong tot dep. Hai ben da ra Tuyen bo chung Viet Nam - Trung Quoc. TS xin tran trong gioi thieu toan van ban Tuyen bo chung nay.

Tuyen bo chung Viet Nam -Trung Quoc:
1. Nhan loi moi cua Tong Bi thu Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Trung Quoc, Chu tich nuoc Cong hoa Nhan dan Trung Hoa Ho Cam Dao, Tong Bi thu Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Viet Nam Nong Duc Manh da tham huu nghi chinh thuc nuoc Cong hoa Nhan dan Trung Hoa tu ngay 30/5- 2/6/2008. Trong thoi gian chuyen tham, Tong Bi thu Nong Duc Manh da hoi dam voi Tong Bi thu, Chu tich nuoc Ho Cam Dao; lan luot hoi kien voi Uy vien Truong Uy ban Thuong vu Dai hoi dai bieu nhan dan toan quoc Ngo Bang Quoc, Thu tuong Quoc vu vien On Gia Bao, Chu tich Uy ban Toan quoc Hoi nghi Hiep thuong chinh tri nhan dan Trung Quoc Gia Khanh Lam. Pho Chu tich nuoc Cong hoa Nhan dan Trung Hoa Tap Can Binh da tham du cac hoat dong lien quan. Tong Bi thu Nong Duc Manh da tham To hop Olympic Bac Kinh va tham tinh Giang To.

Trong bau khong khi chan thanh, huu nghi va tin cay lan nhau, hai ben da thong bao cho nhau ve tinh hinh moi Dang, moi nuoc; di sau trao doi y kien va dat duoc nhan thuc chung rong rai ve quan he giua hai Dang, hai nuoc, cung nhu ve cac van de quoc te va khu vuc ma hai ben cung quan tam. Hai ben nhat tri cho rang, chuyen tham da thanh cong tot dep, chac chan se co anh huong sau rong va tich cuc doi voi viec di sau phat trien toan dien quan he Viet Nam - Trung Quoc trong thoi ky moi, doi voi hoa binh va phat trien cua khu vuc va the gioi.


Mo ta anh.
Tong Bi thu Nong Duc Manh va Tong Bi thu, Chu tich nuoc Ho Cam Dao chung kien le ky ket cac van ban hop tac. Anh: TTXVN
2. Hai ben nhan manh, con duong phat trien xa hoi chu nghia phu hop voi dac diem cua moi nuoc la su lua chon dung dan, dap ung loi ich can ban cua nhan dan hai nuoc. Phia Viet Nam danh gia cao nhung thanh tuu ruc ro ma Trung Quoc gianh duoc trong 30 nam cai cach mo cua, tin tuong vung chac rang, nhan dan Trung Quoc nhat dinh se gianh duoc nhung thanh tuu moi to lon hon nua trong su nghiep xay dung chu nghia xa hoi dac sac Trung Quoc, thuc hien thang loi muc tieu xay dung toan dien xa hoi kha gia. Phia Trung Quoc danh gia cao nhung thanh tuu to lon, co y nghia lich su ma Viet Nam gianh duoc trong su nghiep doi moi, tin tuong vung chac rang, nhan dan Viet Nam nhat dinh se gianh duoc nhung thanh tuu moi to lon hon nua trong su nghiep xay dung chu nghia xa hoi, thuc hien thang loi muc tieu dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh.

Phia Viet Nam bay to su cam thong sau sac va loi tham hoi chan thanh doi voi nhung mat mat to lon ve nguoi va cua do tran dong dat nghiem trong o tinh Tu Xuyen, Trung Quoc gay ra va tin tuong nhan dan Trung Quoc anh em nhat dinh se som khac phuc duoc hau qua thien tai, on dinh cuoc song; bay to hoan nghenh doi voi cong tac chuan bi chu dao cua Chinh phu va nhan dan Trung Quoc cho The van hoi Olympic Bac Kinh 2008 va se tiep tuc ung ho manh me nhung no luc cua phia Trung Quoc de to chuc thanh cong Dai hoi the thao nay. Phia Trung Quoc bay to su cam on chan thanh doi voi tinh cam huu nghi va su ung ho noi tren cua phia Viet Nam.

3. Hai ben bay to hai long truoc nhung thanh qua to lon da dat duoc trong quan he lang gieng huu nghi, hop tac toan dien giua hai Dang, hai nuoc trong nhung nam qua; khang dinh tinh huu nghi truyen thong Viet-Trung la tai san quy bau cua hai Dang, hai Nha nuoc va nhan dan hai nuoc, can het suc gin giu va khong ngung phat huy manh me. Hai ben nhat tri phat trien quan he doi tac hop tac chien luoc toan dien Viet Nam - Trung Quoc theo phuong cham “lang gieng huu nghi, hop tac toan dien, on dinh lau dai, huong toi tuong lai” va tinh than “lang gieng tot, ban be tot, dong chi tot, doi tac tot”; luon luon nam vung phuong huong phat trien dung dan cua quan he hai nuoc, dam bao chac chan cho quan he hai nuoc phat trien lau dai, on dinh va lanh manh. Hai ben bay to se tiep tuc ung ho va giup do lan nhau tren cac linh vuc, tang cuong tin cay toan dien lan nhau, di sau hop tac cung co loi, thuc day cung nhau phat trien, thuc day thang loi su nghiep xay dung chu nghia xa hoi o moi nuoc. Tren tinh than coi trong dai cuc, hiep thuong huu nghi, cong bang, hop ly, cung co loi, cung thang, hai ben se nghiem chinh thuc hien cac nhan thuc chung ma lanh dao hai nuoc da dat duoc, tich cuc hop tac de xu ly va giai quyet thoa dang cac van de ton tai trong quan he hai nuoc. Hai ben tang cuong phoi hop trong cac cong viec quoc te va khu vuc, cung nhau thuc day xay dung hoa binh lau dai, cung phon vinh o chau A va tren the gioi.

4. Hai ben nhan manh se tiep tuc duy tri truyen thong tot dep tiep xuc mat thiet giua lanh dao cap cao hai Dang, hai nuoc; tuyen bo thiet lap duong day nong giua cac nha lanh dao Viet Nam - Trung Quoc. Hai ben nhat tri phat huy day du vai tro cua Uy ban chi dao hop tac song phuong Viet Nam - Trung Quoc, quy hoach tong the va thuc day toan dien su hop tac giua hai nuoc tren cac linh vuc; xay dung co che giao luu va hop tac giua cac co quan Trung uong huu quan cua hai Dang; di sau trao doi ve ly luan va kinh nghiem thuc tien ve chu nghia xa hoi va ve xay dung Dang, quan ly dat nuoc; tiep tuc to chuc tot cac cuoc hoi thao ly luan giua hai Dang; thuc day hop tac ve dao tao va boi duong can bo lanh dao, quan ly; thuc day co che hop tac co hieu qua giua cac bo, nganh ngoai giao, quoc phong, cong an, an ninh; mo rong hop tac thiet thuc tren cac linh vuc kinh te, thuong mai, khoa hoc, ky thuat, van hoa, giao duc…; trien khai manh me giao luu huu nghi giua thanh thieu nien, cac doan the quan chung va cac to chuc nhan dan; phoi hop to chuc cac hoat dong tuyen truyen, giao duc truyen thong huu nghi giua nhan dan hai nuoc.

5. Hai ben hai long truoc da phat trien tot dep cua moi quan he hop tac kinh te thuong mai giua hai nuoc trong nhung nam gan day; nhat tri tiep tuc thuc hien tot Hiep dinh ve mo rong va di sau hop tac kinh te thuong mai song phuong; khan truong ban bac, ky ket va thuc hien tot “Quy hoach phat trien 5 nam ve hop tac kinh te thuong mai giua Viet Nam va Trung Quoc”, xac dinh cac linh vuc va du an hop tac trong diem; nang cao hon nua quy mo va muc do hop tac kinh te thuong mai. Hai ben dong y tren tinh than bo sung uu the cho nhau, cung co loi, cung thang, tich cuc tim kiem nhung linh vuc tang truong mau dich moi, duy tri kim ngach mau dich song phuong tang truong nhanh; dong thoi ap dung nhung bien phap thiet thuc va co hieu qua de cai thien co cau mau dich, thuc hien phat trien can bang mau dich song phuong. Hai ben tich cuc ung ho va thuc day cac doanh nghiep cua hai nuoc hop tac lau dai cung co loi trong cac linh vuc co so ha tang, cong nghiep che tao, phat trien nguon nhan luc, nang luong, che bien khoang san va cac linh vuc quan trong khac. Hai ben tang cuong hop tac trong cac du an nhu: Boxit Dac Nong, cac du an trong khuon kho “Hai hanh lang, mot vanh dai kinh te” va cac du an lon khac. Hai ben khang dinh tang cuong hop tac trong cac co che kinh te khu vuc, lien khu vuc va quoc te nhu To chuc Thuong mai the gioi…

Nhan dip nay, hai ben da ky Hiep dinh giua Chinh phu nuoc Cong hoa Xa hoi chu nghia Viet Nam va Chinh phu nuoc Cong hoa Nhan dan Trung Hoa ve hop tac trong linh vuc bao ve va kiem dich thuc vat, Hiep dinh giua Chinh phu nuoc Cong hoa Xa hoi chu nghia Viet Nam va Chinh phu nuoc Cong hoa Nhan dan Trung Hoa ve hop tac trong linh vuc thu y va kiem dich dong vat, va mot so thoa thuan kinh te thuong mai khac ve viec Trung Quoc cung cap cho Viet Nam tin dung uu dai va cho vay uu dai ben mua.

6. Hai ben hai long doi voi viec co ban hoan thanh cong tac phan gioi bien gioi tren dat lien; dong y phoi hop chat che hon nua, tich cuc giai quyet cac van de con lai va day nhanh tien do cong tac, dam bao thuc hien dung thoi han muc tieu hoan thanh toan bo cong tac phan gioi cam moc tren toan tuyen bien gioi tren dat lien trong nam 2008 va som ky van ban moi ve quy che quan ly bien gioi nham xay dung duong bien gioi tren dat lien giua hai nuoc thanh duong bien gioi hoa binh, huu nghi, hop tac. Hai ben tiep tuc thuc hien tot Hiep dinh phan dinh Vinh Bac Bo va Hiep dinh hop tac nghe ca Vinh Bac Bo; thuc hien tot cong tac kiem tra lien hop cung nhu dieu tra lien hop nguon thuy san trong Vung danh ca chung va viec tuan tra chung giua hai quan hai nuoc o Vinh Bac Bo; day nhanh viec thuc hien “Thoa thuan khung ve hop tac dau khi trong vung thoa thuan tai Vinh Bac Bo”, phan dau som dat ket qua thuc chat trong hop tac tham do, khai thac chung cac cau tao dau khi vat ngang duong phan dinh Vinh Bac Bo; giu gin trat tu san xuat nghe ca binh thuong, tich cuc trien khai hop tac nghe ca, bao ve moi truong, tim kiem cuu nan tren bien o Vinh Bac Bo… Hai ben tiep tuc thuc day mot cach vung chac dam phan ve phan dinh vung bien ngoai cua Vinh Bac Bo va tich cuc trao doi y kien ve van de hop tac cung phat trien, som khoi dong cung khao sat o khu vuc nay. Hai ben dong y nghiem chinh tuan thu nhan thuc chung lien quan cua lanh dao cap cao hai nuoc, cung nhau giu gin on dinh tinh hinh Bien Ðong; tiep tuc duy tri co che dam phan ve van de tren bien, kien tri thong qua dam phan hoa binh tim kiem giai phap co ban va lau dai ma hai ben deu chap nhan duoc; dong thoi tich cuc nghien cuu va ban bac van de hop tac cung phat trien de tim ra mo hinh va khu vuc phu hop.

7. Phia Viet Nam khang dinh thuc hien nhat quan chinh sach mot nuoc Trung Quoc, ung ho su nghiep lon thong nhat Trung Quoc, kien quyet phan doi hanh dong chia re “Dai Loan doc lap” duoi moi hinh thuc; Viet Nam khong phat trien bat cu quan he chinh thuc nao voi Dai Loan. Phia Trung Quoc bay to hoan nghenh lap truong tren cua phia Viet Nam.

8. Hai ben hai long ve su hop tac giua hai nuoc trong cac cong viec quoc te va khu vuc. Hai ben khang dinh se tiep tuc tang cuong su hop tac va phoi hop tai cac dien dan da phuong nhu Lien hop quoc, APEC, Trung Quoc - ASEAN..., cung nhau giu gin va thuc day hoa binh, phon vinh va phat trien cua the gioi.

9. Tong Bi thu Nong Duc Manh chan thanh cam on Tong Bi thu, Chu tich nuoc Ho Cam Dao va Dang, Chinh phu va nhan dan Trung Quoc ve su don tiep trong thi, nhiet tinh va huu nghi. Tong Bi thu Nong Duc Manh tran trong moi Tong Bi thu, Chu tich nuoc Ho Cam Dao som sang tham lai Viet Nam. Tong Bi thu, Chu tich nuoc Ho Cam Dao da cam on va vui ve nhan loi.
Bac Kinh, ngay 01/6/2008 (Theo TTXVN)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.