Trung uong phat dong Cuoc van dong nay la dung va trung

Thứ hai, 17 Tháng mười hai 2007, 17:27 GMT+7

Thuong truc Ban Bi thu Trung uong Dang, Pho Truong ban thuong truc Ban Chi dao Trung uong Cuoc van dong “ Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” Truong Tan Sang da co cuoc tra loi bao gioi ve ket qua cuoc van dong nay sau khi trien khai duoc gan mot nam.

Xin ong cho biet nhung ket qua va kinh nghiem ban dau qua gan mot nam trien khai thuc hien Cuoc van dong “ Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” ?

Qua tong hop tinh hinh trien khai o cac Dang bo va ket qua kiem tra viec thuc hien Cuoc van dong o cac dia phuong do Ban Chi dao Trung uong tien hanh cho thay: Tuyet dai da so can bo, dang vien va nhan dan da nhan thuc ro hon y nghia, tam quan trong cua Cuoc van dong; danh gia viec Trung uong phat dong Cuoc van dong nay la dung va trung, dap ung tinh cam va long mong doi cua dong dao can bo, dang vien va nhan dan. Viec to chuc nghien cuu, quan triet cac chuyen de ve tu tuong va tam guong dao duc Ho Chi Minh nhin chung la nghiem tuc. Nhieu nganh, dia phuong da chu dong, sang tao trong viec trien khai Cuoc van dong phu hop voi dieu kien cu the, gan voi thuc Nghi quyet Dai hoi X cua Dang, cac Nghi quyet Hoi nghi Trung uong va Nghi quyet Dai hoi Dang bo, cung nhu viec thuc hien nhiem vu chinh tri cua tung nganh, dia phuong…

Qua gan mot nam trien khai thuc hien Cuoc van dong, nhung kinh nghiem buoc dau rut ra, do la: Thu nhat, can tiep tuc nang cao va tao su thong nhat ve nhan thuc cua tat ca can bo, dang vien, cong chuc va quan chung nhan dan ve tam quan trong va y nghia to lon cua Cuoc van dong “ Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” trong giai doan hien nay. Ban Chi dao cac cap can tiep tuc quan triet; xac dinh ro day la giai phap co ban, lau dai, dong thoi co y nghia thiet thuc cap bach truoc mat nham ren luyen dao duc cach mang cho doi ngu dang vien, cong chuc, doan vien, hoi vien va cac tang lop nhan dan. Dong thoi xay dung nen tang dao duc xa hoi, dam bao cho dat nuoc phat trien nhanh, hieu qua va ben vung, phan dau cho muc tieu “ dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu va van minh”. Trong qua trinh trien khai Cuoc van dong, can lay khau lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh lam muc tieu de tao nen mot phong trao ren luyen, xay dung dao duc rong khap, voi nhung viec lam thiet thuc, thuong xuyen.

Thu hai la, neu cao vai tro guong mau thuc hien cua nguoi dung dau va tap the cap uy, nguoi chu tri cac nganh, cac cap, dia phuong, co quan, don vi. Su thong suot ve nhan thuc tu tuong va su tu giac, guong mau cua cac can bo chu tri, chu chot, cua can bo, dang vien la yeu to ben trong, co tinh quyet dinh nhat de tao ra phong trao rong khap va dam bao su thanh cong cua Cuoc van dong.

Thu ba la, coi trong va phat huy tinh tich cuc, y thuc tu giac cua moi nguoi ma truoc het la cua moi can bo, dang vien trong Cuoc van dong lon va coi do la trach nhiem cua moi nguoi; hoc tap, ren luyen dao duc truoc het la cho minh, gia dinh minh, tu do cho Dang, cho dat nuoc. Dong thoi can lam cho moi nguoi deu hieu tam guong dao duc cua Nguoi la vi dai, cao ca nhung lai rat binh di, cu the, ai cung co the hoc tap, noi theo.

Thu tu la, gan viec tien hanh Cuoc van dong voi viec thuc hien cac mat cong tac cua co quan, don vi, lam cho Cuoc van dong lon va quan trong nay tro thanh bo phan huu co cua cong tac xay dung Dang, xay dung van hoa nen tang tinh than cua xa hoi; cong tac lanh dao va chi dao thuc hien cac Chi thi, Nghi quyet cua Dang, chinh sach, phap luat cua Nha nuoc; gan voi thuc hien cac nhiem vu chinh tri cua don vi, dia phuong va trong xay dung co quan, don vi trong sach, vung manh.

De Cuoc van dong di vao chieu sau va mang lai hieu qua thiet thuc, theo ong thoi gian toi cac cap uy Dang, Ban Chi dao Cuoc van dong cac cap cua cac dia phuong, don vi trong ca nuoc can tap trung vao nhung nhiem vu trong tam nao ?

Cuoc van dong “ Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” la mot chu truong lon, vua mang tinh cap bach, vua co y nghia lau dai doi voi su nghiep cach mang cua Dang, cong cuoc xay dung va bao ve To quoc Viet Nam XHCN. Trong thoi gian toi, cac cap uy Dang can tiep tuc day manh cong tac tuyen truyen, quan triet, van dong de lam cho moi can bo, dang vien, cong chuc va toan the nhan dan nhan thuc dung dan ve muc dich, yeu cau, y nghia, tam quan trong cua Cuoc van dong, tu giac hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh theo dung tinh than Chi thi 06 cua Bo Chinh tri. Tu do, ai cung thay su can thiet phai ren luyen, tu duong ban than minh va de cao trach nhiem cham lo xay dung co quan, don vi, gia dinh minh theo tam guong dao duc cua Bac Ho.

Ban Chi dao cac cap can sang tao nhung hinh thuc tuyen truyen vua co suc thuyet phuc, lay dong long nguoi, vua gan voi doi song thuc tien; tranh tuyen truyen mot chieu chi neu tam guong dao duc cua Bac ma khong neu duoc nhung dien hinh tien tien trong hoc tap va lam theo tam guong dao duc cua Bac. Truoc het can bo, dang vien phai guong mau, tu giac hoc tap va lam theo tam guong cua Bac, tu do loi cuon quan chung hoc tap, noi theo. Dac biet chu trong tuyen truyen, van dong tuoi tre tham gia hoc tap va lam theo Bac Ho voi nhung noi dung, chuong trinh phu hop (trong do chu y tuoi tre dang hoc tap va cong tac o cac nha truong, tuoi tre dang lao dong o cac khu cong nghiep, khu vuc nong thon).

Viec xay dung chuan muc dao duc theo tam guong cua Bac Ho phai co chuan muc chung va chuan muc rieng doi voi tung nganh, linh vuc cung nhu doi voi tung nguoi tren tung cuong vi cong tac cu the khac nhau va deu duoc xay dung, thuc hien tu co so sau khi da thao luan mot cach dan chu trong tung dia phuong, don vi. Khi xay dung chuan muc dao duc doi voi can bo lanh dao phai co yeu cau cao hon so voi can bo, vien chuc trong cung co quan, don vi tren tinh than: Can bo lanh dao cang cao cang guong mau, phai di dau nhu Bac Ho da day: "Dang vien di truoc, lang nuoc theo sau", tren truoc, duoi sau, trong Dang truoc, ngoai quan chung sau.

Hoc tap tam guong dao duc cua Bac khong kho, nhung lam theo tam guong dao duc cua Bac moi kho, doi hoi phai tu duong va ren luyen suot doi. Do vay doi hoi tinh tu giac cua moi nguoi. Cuoc doi, su nghiep, tu tuong dao duc cua Chu tich Ho Chi Minh la bieu tuong cao dep cua nhung gia tri truyen thong cua dan toc Viet Nam. Co hoc gia nuoc ngoai, tu nam 1923, da viet Nguoi la hien than cua nen van hoa tuong lai. Chung ta quyet tam phan dau de viec hoc tap va lam theo Bac phai tro thanh chuan muc van hoa cua Dang, nhan dan ta.

Chung ta can to chuc tot viec lay y kien quan chung o noi cong tac va noi cu tru ve dao duc, loi song cua can bo, dang vien, cong chuc; tranh lam theo kieu hinh thuc, chieu le. Tu y kien dong gop cua quan chung nhan dan, phai tien hanh xem xet, sua chua ngay nhung khuyet diem cua can bo, dang vien, lam cho quan chung ngay cang tin tuong hon vao Cuoc van dong quan trong nay.

(Theo TTXVN)Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.