Trung Quoc vi pham cong uoc LHQ ve Luat Bien

Thứ sáu, 29 Tháng sáu 2012, 08:30 GMT+7

Luat gia Nguyen Chuong Thanh co bai viet phan tich nhung sai trai toan dien cua hanh dong nay soi chieu trong cac van ban phap luat quoc te ve bien va nhung thoa thuan lien quan ma Trung Quoc co tham gia. Tran trong gioi thieu cung ban doc.


Tong giam doc Petrovietnam (PVN) Do Van Hau gioi thieu cac lo dau khi ma PVN dang hop tac voi doi tac nuoc ngoai, nam trong khu vuc chin lo ma Tong cong ty Dau khi hai duong Trung Quoc vua trang tron moi thau Anh: Nguyen Khanh (Tuoi Tre).

Diem gan nhat trong cac khu vuc Tong Cong ty Dau khi Hai duong Trung Quoc (CNOOC) moi thau cach dao Phu Quy (tinh Binh Thuan) chi co 30 hai ly. Tong dien tich vung them luc dia va vung dac quyen kinh te cua Viet Nam bi xam pham la hon 160.000 km2. Hanh dong do da xam pham nghiem trong quyen chu quyen va quyen tai phan cua Viet Nam doi voi vung dac quyen kinh te va them luc dia cua Viet Nam.

Hanh dong do cung da vi pham nhung cam ket quoc te cua Trung Quoc voi tu cach la mot thanh vien cua Cong uoc Luat Bien nam 1982, mot ben ky Tuyen bo nam 2002 ve ung xu cua cac ben o Bien Dong, cung nhu nhung cam ket trong quan he song phuong giua hai nuoc Viet – Trung.

Vi pham Cong uoc Luat Bien nam 1982

Diem gan nhat trong cac khu vuc Tong Cong ty Dau khi Hai duong Trung Quoc moi thau cach dao Phu Quy (tinh Binh Thuan) chi co 30 hai ly. Tong dien tich vung them luc dia va vung dac quyen kinh te cua Viet Nam bi xam pham la hon 160.000 km2.


Theo quy dinh cua cac Dieu 56 va 57 Cong uoc Luat Bien nam 1982, quoc gia ven bien co vung dac quyen kinh te rong 200 hai ly ke tu duong co so dung de do chieu rong lanh hai nuoc minh.

Trong vung dac quyen kinh te cua minh, quoc gia ven bien co quyen chu quyen doi voi viec tham do, khai thac, bao ton va quan ly moi tai nguyen thien nhien, cung nhu doi voi cac hoat dong khac o do.

Dieu 76 cua Cong uoc Luat Bien nam 1982 quy dinh ro, quoc gia ven bien co them luc dia toi thieu 200 hai ly va co quyen mo rong them luc dia cua minh den 350 hai ly ke tu duong co so dung de tinh chieu rong lanh hai hoac khong qua 100 hai ly ke tu duong dang sau 2.500 met (duong noi cac diem co do sau 2.500 met o bien) theo dung trinh tu ma Cong uoc da quy dinh.

Quoc gia ven bien co quyen chu quyen va quyen tai phan doi voi them luc dia cua minh. Dieu 77 cua Cong uoc Luat Bien nam 1982 neu ro, cac quyen nay mang tinh dac quyen, nghia la neu quoc gia ven bien khong tham do them luc dia hay khong khai thac tai nguyen thien nhien cua them luc dia thi khong ai co quyen tien hanh cac hoat dong nhu vay, neu khong co su thoa thuan ro cua quoc gia ven bien do. Chi co nuoc ven bien moi co quyen tham do, khai thac tai nguyen o them luc dia cua minh.

Phu hop voi cac quy dinh do cua Cong uoc, Viet Nam co vung dac quyen kinh te rong 200 hai ly va them luc dia rong toi thieu 200 hai ly o Bien Dong.

Nuoc ta cung da nop hai Bao cao quoc gia len Uy ban Ranh gioi Them luc dia cua Lien Hop Quoc ve ranh gioi them luc dia cua Viet Nam ngoai 200 hai ly.

Thuc hien quyen chu quyen cua minh theo dung Cong uoc Luat Bien nam 1982, Nha nuoc ta da va dang tiep tuc trien khai cac hoat dong tham do va khai thac tai nguyen thien nhien o vung dac quyen kinh te va them luc dia cua minh.

Trong pham vi them luc dia cua Viet Nam, Nha nuoc ta da phan lo dau khi va dang thuc hien nhieu hoat dong tham do, khai thac dau khi. O nhieu khu vuc, Nha nuoc ta da cho phep cac cong ty nuoc ngoai dau tu de tham do khai thac dau khi theo Luat khuyen khich va bao ho dau tu nuoc ngoai o Viet Nam.

Pham vi khu vuc ma Tong Cong ty Dau khi Hai duong Trung Quoc keu goi moi thau quoc te chinh la cac lo dau khi 128, 129, 130, 131, 132, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 va mot phan nhung khu vuc khac o gan bo bien mot loat cac tinh nhu Phu Yen, Khanh Hoa, Binh Thuan, Binh Dinh, Ninh Thuan, Ba Ria - Vung Tau, Ben Tre.

Trung Quoc tham gia Cong uoc Luat Bien nam 1982 tu ngay 7-6-1996. Tu thoi diem do, Trung Quoc co nghia vu tuan thu cac quy dinh cua Cong uoc nay.

Bang viec moi nhung cong ty nuoc ngoai tham gia dau thau o cac lo dau khi trong them luc dia Viet Nam, Trung Quoc khong nhung xam pham nghiem trong chu quyen bien, dao cua Viet Nam ma con vi pham nghia vu cua Trung Quoc voi tu cach la mot thanh vien cua Cong uoc Luat Bien nam 1982.

Vi pham Tuyen bo nam 2002 ve ung xu cua cac ben o Bien Dong

Hanh dong cua phia Trung Quoc trai voi phuong cham “lang gieng huu nghi, hop tac toan dien, on dinh lau dai, huong toi tuong lai” va tinh than “lang gieng tot, ban be tot, dong chi tot, doi tac tot”.


Nam 2002, Trung Quoc va ASEAN da ky Tuyen bo ve ung xu cua cac ben o Bien Dong (thuong duoc goi tat la Tuyen bo DOC nam 2002).

Theo Tuyen bo do, Trung Quoc va ASEAN khang dinh lai cam ket cua minh ton trong muc tieu va nhung nguyen tac cua Hien chuong Lien Hop Quoc, Cong uoc Luat Bien nam 1982, Hiep uoc Than thien va Hop tac o Dong Nam A, nam nguyen tac cung ton tai hoa binh va cac nguyen tac pho cap khac cua phap luat quoc te.

Khi di vao nhung van de cu the, Trung Quoc va ASEAN cam ket khong tien hanh nhung hoat dong lam phuc tap hoac gia tang tranh chap va anh huong toi hoa binh va on dinh o Bien Dong.

Voi viec ky Tuyen bo nam 2002 giua ASEAN va Trung Quoc ve ung xu cua cac ben o Bien Dong, Trung Quoc co nghia vu tuan thu nhung cam ket neu tren.

Trong cac Hoi nghi cap cao giua ASEAN va Trung Quoc va nhung Hoi nghi khac, dai dien Trung Quoc o cac cap deu khang dinh tuan thu Tuyen bo DOC nam 2002. Tuyen bo chung cua cac nguyen thu va Thu tuong cac nuoc ASEAN va Trung Quoc ve doi tac chien luoc ASEAN - Trung Quoc thong qua tai Ba-li (In-do-ne-xi-a) ngay 8-10-2003 da coi viec thuc hien DOC la mot bien phap trong hop tac an ninh giua ASEAN va Trung Quoc.

Voi viec moi cac cong ty nuoc ngoai dau thau nhung lo dau khi trong them luc dia cua Viet Nam, Trung Quoc da di nguoc lai nhung cam ket cua minh theo Tuyen bo nam 2002 giua ASEAN va Trung Quoc ve ung xu cua cac ben o Bien Dong, dac biet la cam ket khong co hanh dong lam cho tinh hinh phuc tap them.

Vi pham cac thoa thuan song phuong Viet Nam - Trung Quoc

Trong nhung nam qua, voi no luc cua ca hai ben, quan he hop tac va huu nghi Viet Nam - Trung Quoc dang duoc tang cuong tren cac linh vuc.

Cuoi thang 11-2011, nhan chuyen tham chinh thuc Trung Quoc cua Tong Bi thu Dang Cong san Viet Nam Nguyen Phu Trong, hai ben ra Tuyen bo chung khang dinh tiep tuc kien tri phuong cham “lang gieng huu nghi, hop tac toan dien, on dinh lau dai, huong toi tuong lai” va tinh than “lang gieng tot, ban be tot, dong chi tot, doi tac tot” de tran trong, giu gin phat trien tot quan he hai Dang, hai nuoc Viet - Trung, thuc day quan he doi tac, hop tac chien luoc toan dien Viet Nam - Trung Quoc phat trien mot cach on dinh, lanh manh, lau dai.

Tuyen bo chung neu ro, truoc khi tranh chap duoc giai quyet dut diem, hai ben cung gin giu hoa binh, on dinh tren Bien Dong, khong co hanh dong lam phuc tap hoa, mo rong tranh chap, dong thoi hai ben no luc thuc hien Thoa thuan ve nhung nguyen tac co ban chi dao giai quyet van de tren bien Viet Nam - Trung Quoc.

Trong Thoa thuan ve nhung nguyen tac co ban chi dao giai quyet van de tren bien giua hai nuoc ky ngay 11-10-2011, hai ben cam ket “nghiem chinh tuan thu thoa thuan va nhan thuc chung ma Lanh dao cap cao hai nuoc da dat duoc, thuc hien nghiem tuc nguyen tac va tinh than cua Tuyen bo ve ung xu cua cac ben o Bien Dong”.

Hanh dong noi tren cua Trung Quoc da di nguoc lai nhung cam ket trong Tuyen bo chung va Thoa thuan ve nhung nguyen tac co ban chi dao giai quyet van de tren bien giua hai nuoc.

Viec phia Trung Quoc moi thau quoc te tai cac khu vuc thuoc vung dac quyen kinh te va them luc dia Viet Nam thuc chat la de thuc hien hai y do:

Thu nhat, bien cac vung bien cua Viet Nam ma theo phap luat quoc te, hoan toan khong phai la khu vuc co tranh chap, thanh vung bien tranh chap.

Thu hai, mo rong tranh chap tren bien giua hai nuoc. Viec lam do nam trong mot loat hoat dong gan day cua Trung Quoc de thuc hien yeu sach “duong luoi bo” phi ly cua Trung Quoc o Bien Dong va lam cho tinh hinh Bien Dong tro nen phuc tap hon va cang thang hon.

Truoc hanh dong phi phap nay cua phia Trung Quoc, dai dien Bo Ngoai giao nuoc ta da gap dai dien Dai su quan Trung Quoc tai Ha Noi trao cong ham phan doi. Nguoi Phat ngon Bo Ngoai giao Viet Nam phat bieu va Tap doan Dau khi Viet Nam da hop bao quoc te phan doi viec Trung Quoc xam pham quyen chu quyen, quyen tai phan va loi ich hop phap cua Viet Nam.

Chung ta cuc luc phan doi va yeu cau phia Trung Quoc huy bo ngay viec moi thau sai trai noi tren, khong co hanh dong lam phuc tap tinh hinh o Bien Dong va mo rong tranh chap, nghiem tuc tuan thu Thoa thuan ve nhung nguyen tac co ban chi dao giai quyet van de tren bien Viet Nam – Trung Quoc, ton trong luat phap quoc te, nhat la Cong uoc Lien hop quoc ve Luat Bien nam 1982 va tinh than Tuyen bo ve ung xu cua cac ben o Bien Dong (DOC).

Viet Nam luon coi trong quan he voi Trung Quoc, san sang cung Trung Quoc thuc day moi quan he doi tac, hop tac chien luoc toan dien voi Trung Quoc vi loi ich cua nhan dan hai nuoc, vi hoa binh, on dinh va hop tac trong khu vuc va tren the gioi.

Viet Nam hoan nghenh va san sang moi cac cong ty nuoc ngoai, trong do co cac cong ty dau khi Trung Quoc, tham gia hop tac cung Tap doan Dau khi Viet Nam tren vung dac quyen kinh te va them luc dia cua Viet Nam, tren co so ton trong chu quyen, quyen chu quyen va quyen tai phan cua Viet Nam, phu hop voi luat phap Viet Nam, luat phap quoc te va Cong uoc Lien hop quoc ve Luat Bien nam 1982.

Luat gia Nguyen Chuong Thanh

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.