Toan van phat bieu cua Tong bi thu

Thứ hai, 07 Tháng năm 2012, 16:50 GMT+7

Sang 7/5, Hoi nghi lan thu 5, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XI da khai mac tai Ha Noi. Tong Bi thu Nguyen Phu Trong da phat bieu khai mac, goi mo mot so van de can tap trung thao luan va keu goi Hoi nghi phat huy cao do tinh than trach nhiem, thao luan ky luong, xem xet, quyet dinh nhung van de quan trong doi voi su phat trien ben vung, lau dai cua dat nuoc.

Anh: TTXVN

Toan van phat bieu cua Tong bi thu

TS tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu:

"Thua cac dong chi Trung uong,
Thua cac dong chi tham du Hoi nghi,

Thuc hien Chuong trinh lam viec toan khoa, hom nay, Ban Chap hanh Trung uong bat dau hop Hoi nghi lan thu nam de ban cac noi dung: Tong ket viec thi hanh Hien phap nam 1992 va mot so noi dung co ban can sua doi, bo sung; Tong ket viec thuc hien Nghi quyet Trung uong 7 (khoa IX) "Tiep tuc doi moi chinh sach, phap luat ve dat dai trong thoi ky day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc"; So ket 5 nam thuc hien Nghi quyet Trung uong 3 (khoa X) "Tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac phong, chong tham nhung, lang phi"; Xem xet, quyet dinh mot so van de ve chinh sach xa hoi, tien luong giai doan 2012 2020; va mot so van de quan trong khac.

Thay mat Bo Chinh tri, Ban Bi thu, toi nhiet liet chao mung cac dong chi Uy vien Ban Chap hanh Trung uong, cac dai bieu khach moi da ve du Hoi nghi va xin gui toi cac dong chi loi chuc tot dep nhat.

Thua cac dong chi,

Hon mot nam qua ke tu sau Dai hoi lan thu XI cua Dang, chung ta da to chuc thanh cong 4 hoi nghi Trung uong, ban hanh mot so nghi quyet, ket luan quan trong, duoc can bo, dang vien va nhan dan dong tinh, danh gia cao. Dong thoi, da quan tam doi moi, cai tien cach lam viec cua cac hoi nghi Trung uong, coi trong hon viec chi dao thuc hien cac nghi quyet cua Dang, cua Quoc hoi, Chinh phu de nghi quyet som di vao cuoc song. Dang doan Quoc hoi da khan truong chi dao trinh Quoc hoi ban hanh Nghi quyet ve sua doi, bo sung Hien phap nam 1992. Uy ban du thao sua doi Hien phap da duoc thanh lap va tich cuc trien khai viec tong ket 20 nam thi hanh Hien phap nam 1992; nghien cuu, de xuat nhung noi dung co ban ve sua doi, bo sung de trinh Hoi nghi Trung uong lan nay. Ban can su dang Chinh phu da tich cuc chi dao cac bo, nganh va dia phuong trien khai thuc hien cac nghi quyet, ket luan cua Trung uong, Bo Chinh tri ve phat trien kinh te, xa hoi trong hai nam 2011 - 2012; xay dung va trien khai thuc hien de an tai cau truc ba linh vuc dac biet quan trong la: he thong ngan hang thuong mai, doanh nghiep nha nuoc va dau tu cong; dong thoi dang chuan bi trinh Ky hop thu ba, Quoc hoi khoa XIII De an tong the tai cau truc nen kinh te theo tinh than Nghi quyet Trung uong 3; chuan bi phe duyet Chuong trinh hanh dong cua Chinh phu thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 ve dau tu xay dung he thong ket cau ha tang den nam 2020. Cac cap uy va to chuc dang trong ca nuoc da va dang nghiem tuc trien khai thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 ve xay dung Dang voi quyet tam cao, theo dung ke hoach, lo trinh. Den nay, da hoan thanh viec to chuc Hoi nghi quan triet Nghi quyet toan quoc va o tat ca cac dang bo cap tinh, huyen va tuong duong.

Voi nhung no luc phan dau to lon cua toan Dang, toan quan, toan dan, nam 2011, dat nuoc ta da vuot qua nhieu kho khan, thu thach, buoc dau kiem che duoc lam phat, on dinh kinh te vi mo, bao dam an sinh xa hoi, hoan thanh nhieu muc tieu nhiem vu ke hoach phat trien kinh te - xa hoi, giu vung an ninh chinh tri, trat tu, an toan xa hoi va doc lap, chu quyen quoc gia. Bon thang dau nam 2012, mac du con nhieu kho khan, dac biet la trong mot so linh vuc san xuat cong nghiep, xay dung va dau tu kinh doanh bat dong san,... nhung kinh te vi mo da co nhung chuyen bien tich cuc. Lam phat va lai suat deu giam; tinh thanh khoan cua he thong cac ngan hang thuong mai duoc cai thien. Kim ngach xuat khau tang kha. Du tru ngoai hoi tang nhanh, ti gia giu duoc on dinh. Tong von dau tu toan xa hoi tang, trong do giai ngan von FDI, ODA dat kha. San xuat, kinh doanh van co tang truong. Hoat dong du lich kha soi dong, luong khach quoc te tang manh. An sinh xa hoi va phuc loi xa hoi duoc bao dam, cac van de xa hoi buc xuc duoc quan tam giai quyet. Trat tu, an toan giao thong co mat tien bo. Quoc phong, an ninh duoc tang cuong, chinh tri - xa hoi on dinh. Cong tac doi ngoai tiep tuc dat ket qua tich cuc.

Toi de nghi Ban Chap hanh Trung uong nhiet liet hoan nghenh va bieu duong nhung co gang va dong gop to lon, rat co y nghia do cua cac cap uy dang, chinh quyen, mat tran, cac to chuc chinh tri - xa hoi va toan the can bo, dang vien, nhan dan ca nuoc.
Sau day, toi xin phat bieu mot so y kien ve cac de an trinh Trung uong lan nay, co tinh chat goi mo, neu van de mong cac dong chi quan tam trong qua trinh thao luan, xem xet, quyet dinh.

1. Ve tong ket, sua doi, bo sung Hien phap nam 1992

Hien phap la van kien chinh tri - phap ly quan trong dieu chinh nhung quan he xa hoi trong yeu nhat, co tinh nen tang, the hien ban chat cua nha nuoc va che do; la dao luat co ban cua nha nuoc, co hieu luc phap ly cao nhat trong he thong phap luat, bao dam su on dinh chinh tri - xa hoi va chu quyen quoc gia. Vi vay, sua doi, bo sung Hien phap la cong viec dac biet he trong. Hoi nghi lan thu hai Ban Chap hanh Trung uong (thang 7-2011) da xac dinh nhung quan diem, tu tuong chi dao, cac dinh huong lon va phuong cham, phuong phap tien hanh. Tai Hoi nghi lan nay, Trung uong se xem xet, cho y kien doi voi Bao cao tong ket viec thi hanh Hien phap nam 1992 va mot so noi dung co ban can sua doi, bo sung do Uy ban du thao sua doi Hien phap va Dang doan Quoc hoi trinh, lam co so cho viec tiep tuc tu chinh cac bao cao va tien hanh xay dung ban du thao Hien phap (bo sung, sua doi) o cac buoc tiep sau.

Xuat phat tu tam quan trong dac biet va tinh chat nhay cam cua van de, viec tong ket, sua doi, bo sung Hien phap nam 1992 phai bam sat nhung tu tuong chi dao cua Nghi quyet Trung uong 2, co quan diem va cach nhin toan dien, bien chung, cu the, lich su; bam sat vao thuc te thi hanh cac quy dinh cua Hien phap va cac yeu cau cua tinh hinh moi. Tap trung danh gia, khang dinh nhung ket qua noi bat cua Hien phap nam 1992 voi vai tro la Hien phap cua thoi ky dau doi moi. Chi ro nhung ket qua, mat tich cuc da dat duoc; nhung han che, bat cap con ton tai va nguyen nhan. Chi ra nhung noi dung cua Hien phap nam 1992 khong con phu hop can duoc bo sung, sua doi; nhung noi dung quy dinh dung, nhung do thuc hien chua tot can chan chinh trong khau to chuc thuc hien. Cac de xuat dinh huong sua doi, bo sung phai dua tren ket qua tong ket thuc te 20 nam thi hanh Hien phap nam 1992 va cac dao luat co lien quan; quan triet day du muc dich, yeu cau the che hoa Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi (bo sung, phat trien nam 2011) va Nghi quyet Dai hoi lan thu XI cua Dang; tiep tuc ke thua nhung quy dinh cua Hien phap nam 1992 va cac ban Hien phap truoc day con phu hop. Chi sua doi, bo sung nhung van de thuc su can thiet, duoc thuc tien chung minh la dung, da chin muoi, co du co so va duoc su thong nhat cao.

Sua doi, bo sung Hien phap phai tiep tuc khang dinh ban chat va mo hinh tong the cua the che chinh tri va bo may nha nuoc da duoc xac dinh trong Cuong linh (bo sung, phat trien nam 2011) va Hien phap nam 1992. Do la: Nha nuoc ta la Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia cua nhan dan, do nhan dan va vi nhan dan. Tat ca quyen luc nha nuoc thuoc ve nhan dan; nhan dan thuc hien quyen luc nha nuoc thong qua to chuc nha nuoc duoi su lanh dao cua Dang. Quyen luc nha nuoc la thong nhat, co su phan cong, phoi hop va kiem soat quyen luc giua cac co quan trong viec thuc hien cac quyen lap phap, hanh phap va tu phap. Quoc hoi la co quan dai bieu cao nhat cua nhan dan, co quan quyen luc nha nuoc cao nhat va la co quan duy nhat co quyen lap hien, lap phap; cac co quan nha nuoc khac do Quoc hoi lap ra, co trach nhiem bao cao cong tac va chiu su giam sat toi cao cua Quoc hoi. Nha nuoc ta khong tam quyen phan lap.

Quan triet tu tuong chi dao cua Nghi quyet Trung uong 2, De an da de xuat mot so dinh huong lon va noi dung co ban sua doi, bo sung Hien phap nam 1992 ve che do chinh tri, che do kinh te, van hoa, giao duc, khoa hoc - cong nghe, bao ve To quoc, quyen con nguoi, quyen va nghia vu co ban cua cong dan, to chuc bo may nha nuoc... De nghi Trung uong tap trung thao luan ky tung de xuat sua doi, bo sung cu the, dac biet la nhung van de con co y kien khac nhau nhu neu trong To trinh.

2. Ve chinh sach, phap luat dat dai

Dat dai la tai san dac biet cua quoc gia, la tai nguyen vo cung quy gia, la nguon song cua nhan dan va nguon luc to lon cua dat nuoc, thuoc so huu toan dan do Nha nuoc dai dien chu so huu va thong nhat quan ly. Quyen su dung dat la mot loai tai san va hang hoa dac biet. Tong ket thuc hien Nghi quyet Hoi nghi Trung uong 7 khoa IX ve dat dai lan nay la mot yeu cau buc thiet nham thuc hien Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang, tiep tuc doi moi chinh sach, phap luat ve dat dai, kip thoi thao go nhung vuong mac trong cong tac quan ly va su dung dat dai, bao dam hai hoa cac loi ich cua Nha nuoc, nguoi dan va nha dau tu, tao nguon luc va dong luc moi day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, giu vung on dinh chinh tri, trat tu an toan xa hoi. Tuy nhien, day la mot linh vuc rat rong lon, het suc phuc tap, co nhieu y kien khac nhau. Khi danh gia tinh hinh va nguyen nhan, can nam vung cac quan diem va nguyen tac co ban da duoc xac dinh trong Cuong linh cua Dang va Hien phap de phan tich mot cach toan dien, khach quan ket qua thuc hien cac chu truong, chinh sach, bien phap neu trong Nghi quyet va phap luat ve dat dai; chi ro noi dung cua Nghi quyet da duoc the che hoa nhu the nao? Nhung diem gi the che hoa dung, chua dung? Nhung quan diem, yeu cau quan trong nao cua Nghi quyet chua duoc the che hoa hoac chua duoc thuc hien mot cach nghiem tuc? Tinh hinh thuc hien trong thuc te nhu the nao? Nhung chu truong, chinh sach gi can sua doi, dieu chinh?...

Dong thoi voi viec khang dinh nhung chuyen bien tich cuc va nhung ket qua noi bat da dat duoc trong gan 10 nam qua, can neu ro nhung han che, yeu kem va nguyen nhan. Tap trung lam ro vi sao nguon luc dat dai chua duoc phat huy day du de tro thanh noi luc quan trong phuc vu phat trien kinh te - xa hoi? Vi sao o nhieu noi, viec su dung dat con lang phi, hieu qua thap, te tham nhung lien quan den dat dai cham duoc day lui? Vi sao gan 70% so vu khieu nai, to cao thuoc ve linh vuc dat dai?... Dau la nguyen nhan thuoc ve quan diem, chu truong, chinh sach neu trong Nghi quyet va Luat Dat dai nam 2003? Dau la do cac quy dinh duoi luat con bat cap; co qua nhieu quy dinh chong cheo, mau thuan; va dau la do viec to chuc thuc hien yeu kem cua cac co quan quan ly nha nuoc; do nhan thuc chua day du va y thuc chap hanh luat phap chua nghiem?...

Tren co so do, de xuat dinh huong tiep tuc doi moi, hoan thien luat phap, chinh sach dat dai; chu y cac van de hien dang vuong mac hoac gay buc xuc trong xa hoi va nhung noi dung con co y kien khac nhau. Chang han nhu: Che do va hinh thuc so huu dat dai; chinh sach giao dat nong nghiep; thoi han su dung dat nong nghiep; han muc nhan chuyen nhuong quyen su dung dat nong nghiep; quyen va nghia vu cua nguoi su dung dat; quyen han va trach nhiem cua chinh quyen cac cap, nhat la trong viec quy hoach, su dung dat, chuyen doi muc dich su dung dat; xac dinh gia dat, thu hoi dat, den bu giai phong mat bang, bao ve quyen va loi ich chinh dang cua nguoi co dat bi thu hoi; giai quyet khieu kien ve dat dai va dieu tiet gia ca, loi ich cua cac ben tham gia thi truong bat dong san. Chinh sach, phap luat ve dat dai phai gop phan on dinh chinh tri - xa hoi, dap ung yeu cau phat trien kinh te - xa hoi, quoc phong, an ninh, hoi nhap quoc te; huy dong tot nhat nguon luc tu dat dai de phat trien dat nuoc; bao dam cho thi truong bat dong san (trong do co quyen su dung dat) phat trien lanh manh; ngan chan tinh trang dau co, tham nhung, su dung lang phi dat dai.

3. Ve phong, chong tham nhung, lang phi

Day la van de nhuc nhoi, gay buc xuc trong nhan dan va gan truc tiep voi viec thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 ve mot so van de cap bach trong cong tac xay dung Dang. Tu nhieu nam nay, Dang va Nha nuoc ta luon chu trong den cong tac phong, chong tham nhung, lang phi; da som ban hanh Nghi quyet cua Trung uong, Phap lenh va tiep do la Luat Phong, chong tham nhung, Luat Thuc hanh tiet kiem, chong lang phi, Chien luoc Quoc gia phong, chong tham nhung va nhieu quyet sach khac; da thanh lap Ban Chi dao ve phong, chong tham nhung o Trung uong va cac dia phuong; da tien hanh nhieu bien phap lien tuc, nhung den nay cong tac phong, chong tham nhung, lang phi van chua dat duoc ket qua nhu mong muon. Dai hoi XI cua Dang nhan dinh: "Cong tac phong, chong tham nhung, lang phi chua dat yeu cau de ra. Quan lieu, tham nhung, lang phi van con nghiem trong, voi nhung bieu hien tinh vi, phuc tap, chua duoc ngan chan, day lui, gay buc xuc xa hoi". Vi sao nhu vay?

De tra loi cho cau hoi nay, can nhin thang vao su that, phan tich, danh gia mot cach khach quan, toan dien, sau sac tinh hinh tham nhung, lang phi va ket qua cua cong tac phong, chong tham nhung, lang phi. Nhan dang cho dung nhung bieu hien noi bat cua tham nhung, lang phi trong mot so linh vuc chu yeu nhu: dat dai, tai nguyen, dau tu xay dung co ban, thu chi ngan sach, mua sam tai san cong; quan ly, su dung von va tai san Nha nuoc, nhat la tai cac doanh nghiep nha nuoc; hoat dong tin dung, ngan hang; cong tac to chuc, can bo... Phan tich, danh gia thuc trang tinh hinh, quy mo, pham vi, tinh chat, muc do so voi truoc day va so voi cac nuoc. Khang dinh nhung ket qua, thanh tich da dat duoc; dong thoi thang than chi ra nhung han che, yeu kem. Tu do, tim ra nhung nguyen nhan khach quan, chu quan, nhat la nhung nguyen nhan goc re, nguyen nhan chu quan gay ra te tham nhung, lang phi va dan den nhung han che, yeu kem do. Phai chang la do cac cap uy, chinh quyen va nguoi dung dau chua phat huy day du y thuc va ban linh chinh tri, tinh than trach nhiem trong chi dao, to chuc thuc hien? Do suc chien dau cua nhieu to chuc co so dang qua yeu? Do su kem tu duong, ren luyen cua mot bo phan can bo, dang vien, cong chuc, vien chuc? Do chua phat huy manh me vai tro giam sat cua nhan dan, cua cong luan? Do nhung bat cap trong viec ban hanh, thuc thi cac van ban quy pham phap luat? Do mo hinh to chuc, hoat dong cua ban chi dao phong, chong tham nhung chua phu hop? Do su yeu kem, tieu cuc trong cong tac phat hien va xu ly cac vu viec tham nhung, lang phi?...

Tren co so do, de ra nhung chu truong, giai phap quyet liet, co tinh dot pha, kha thi cao, tao su chuyen bien ro ret trong linh vuc nay, gop phan thuc hien thang loi Nghi quyet Trung uong 4 ve xay dung, chinh don Dang trong thoi gian toi.

4. Ve mot so chinh sach xa hoi va tien luong giai doan 2012 - 2020

Trong qua trinh chi dao xay dung De an mot so van de ve an sinh xa hoi va De an cai cach chinh sach tien luong giai doan 2012 - 2020, Bo Chinh tri nhan thay can xac dinh lai cach dat van de, pham vi cua hai de an nay cho phu hop hon voi tinh chat, tam quan trong cua cac noi dung va tinh hinh chuan bi cac de an co lien quan khac. De nghi Trung uong cho y kien ve van de nay.

Lien quan den De an mot so van de ve chinh sach xa hoi: Nhu chung ta biet, phat trien toan dien, dong bo kinh te va xa hoi, ket hop chat che giua tang truong kinh te voi thuc hien tien bo va cong bang xa hoi trong tung chinh sach, tung buoc di la chu truong dung dan cua Dang va Nha nuoc ta, gop phan lam nen nhung thanh tuu to lon, co y nghia lich su cua 25 nam doi moi, duoc nhan dan hoan nghenh va ban be quoc te danh gia cao. Tuy nhien, la mot nuoc ngheo, lai trai qua nhieu nam chien tranh chong ngoai xam, thuong xuyen phai doi pho voi thien tai, dich benh, nuoc ta da va se con phai duong dau voi nhieu van de xa hoi buc xuc; o nhieu noi doi song vat chat va tinh than cua mot bo phan nhan dan con het suc kho khan. Vi vay, se co y nghia chinh tri, kinh te va xa hoi het suc to lon neu nhu tai Hoi nghi lan nay, Trung uong ban va ban hanh Nghi quyet chuyen de Mot so van de ve chinh sach xa hoi giai doan tu nay den nam 2020, ma trong tam la chinh sach uu dai doi voi nguoi co cong va bao dam an sinh xa hoi, voi nhung noi dung chu yeu la: bao dam viec lam, thu nhap, giam ngheo, bao hiem xa hoi, bao hiem y te, nha o, tro giup xa hoi va bao dam mot so dich vu xa hoi co ban cho nguoi dan.

Muon the, phai danh gia, phan tich day du, dung dan nhung ket qua da dat duoc, nhung han che, yeu kem trong tung linh vuc va chinh sach vua neu. Tren co so do va du bao tinh hinh kinh te - xa hoi giai doan 2012 - 2020, xac dinh quan diem, tu tuong chi dao, muc tieu, nhiem vu va giai phap chu yeu cho tung linh vuc va lo trinh, buoc di phu hop, kha thi, the hien duoc ban chat tot dep cua che do ta. Trong qua trinh thao luan, can phan tich, lam ro moi quan he bien chung, tac dong qua lai lan nhau giua tang truong kinh te voi phat trien xa hoi; giua chinh sach xa hoi va chinh sach kinh te. Xac dinh cho dung va phat huy day du vai tro va trach nhiem cua Nha nuoc, cong dong - xa hoi va ca nhan - gia dinh. Phai chang cung voi viec phat huy vai tro chu dao cua Nha nuoc, can tang cuong xa hoi hoa, khuyen khich cac luc luong xa hoi tham gia va phat huy tinh than tu luc, tu cuong, phan dau vuon len cua moi ca nhan, gia dinh va tung to chuc, cong dong. Chu trong phat huy toi da moi nguon luc, truoc het la su dung co hieu qua cac chuong trinh muc tieu hien co?

Doi voi De an mot so van de ve tien luong, bao hiem xa hoi, tro cap uu dai nguoi co cong , de nghi Trung uong bam sat Ket luan cua Hoi nghi Trung uong 8 khoa IX (thang 8-2003), Hoi nghi Trung uong 6 khoa X (thang 01-2008) va ket qua thuc te trien khai thuc hien, cho y kien chi dao ve mot so van de cap bach can va co the dieu chinh ngay trong nam 2012, 2013. Vi du nhu: dieu chinh tien luong doi voi doi ngu can bo, cong chuc, luc luong vu trang va lao dong trong khu vuc doanh nghiep nha nuoc; day manh viec doi moi, sap xep lai don vi su nghiep cong theo tinh than Ket luan Hoi nghi Trung uong 6 khoa X; khac phuc nhung bat hop ly ve tien luong va thu nhap cua can bo lanh dao, quan ly va cua nguoi lao dong trong cac doanh nghiep nha nuoc; dieu chinh tro cap uu dai nguoi co cong, luong huu va bao hiem xa hoi; xem xet trinh Quoc hoi bo sung, sua doi Luat Bao hiem xa hoi...

Dong thoi trao doi, thong nhat ve chu truong, dinh huong cho viec nghien cuu, chuan bi xay dung trinh Hoi nghi Trung uong 7 (thang 5-2013) De an tong the cai cach co ban chinh sach tien luong, bao hiem xa hoi, tro cap uu dai nguoi co cong den nam 2020 cung cac de an co lien quan khac. Xac dinh nhung quan diem, nguyen tac va dinh huong cai cach co ban chinh sach tien luong, bao hiem xa hoi va tro cap uu dai nguoi co cong; chu trong cac chinh sach, bien phap tich cuc tao nguon, khac phuc tinh trang lau nay nhieu de xuat hay nhung khong kha thi do thieu nguon. Phai chang can gan cai cach tien luong thuc chat va dong bo hon voi cai cach hanh chinh, tinh gian bo may, bien che; tai cau truc nen tai chinh quoc gia, don vi su nghiep cong, doanh nghiep nha nuoc?...

Thua cac dong chi,

Nhung noi dung trinh Hoi nghi Trung uong lan nay deu la nhung van de rat kho, phuc tap, nhay cam va rat quan trong doi voi su phat trien ben vung cua dat nuoc, khong chi trong nhiem ky nay ma ca cac nhiem ky tiep theo va ve lau dai. Mac du da duoc Bo Chinh tri chi dao nghien cuu, chuan bi rat nghiem tuc, cong phu, nhung chac chan con nhieu han che. De nghi Trung uong va cac dong chi tham du Hoi nghi phat huy cao do tinh than trach nhiem, tap trung nghien cuu, thao luan ky luong, cho y kien de hoan thien cac bao cao, de an va xem xet, quyet dinh vao cuoi ky hop.

Voi tinh than do, toi xin tuyen bo khai mac Hoi nghi lan thu nam Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XI. Chuc Hoi nghi thanh cong tot dep.

Xin tran trong cam on."

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.