Toan van bai phat bieu cua Thu tuong VN truoc QH Nhat

Thứ năm, 19 Tháng mười 2006, 17:39 GMT+7

Chieu 19/10, Thu tuong Nguyen Tan Dung da co bai phat bieu quan trong truoc Quoc hoi Nhat Ban, khang dinh nhung net moi trong chinh sach cua Viet Nam doi voi Nhat Ban.

TS xin gioi thieu toan van bai phat bieu nay.


Toan van bai phat bieu cua Thu tuong VN truoc QH Nhat
Thu tuong Nguyen Tan Dung vay tay chao cac DBQH Nhat Ban. Anh: Reuters.

Thua ngai Yohei Ono, Chu tich Ha nghi vien,

Thua ngai OOGI Chikage, Chu tich Thuong vien,

Thua ngai Shinzo Abe, Thu tuong Nhat Ban,

Thua cac quy ong, quy ba

Hom nay, trong chuyen tham Nhat Ban lan dau tien tren cuong vi Thu tuong Chinh phu nuoc CHXHCN Viet Nam, toi rat vinh hanh duoc phat bieu tai Quoc hoi, co quan lap phap cao nhat co be day 100 nam, dai dien cho toan the cu tri va cac chinh dang Nhat Ban.

Toi xin chan thanh cam on cac quy vi ve niem vinh du do va su don tiep nong hau danh cho chung toi. Tu dien dan trong the nay, toi xin thay mat chinh phu va nhan dan Viet Nam chuyen toi quy vi, va qua cac quy vi chuyen toi 130 trieu nguoi dan Nhat nhung tinh cam

Su giao luu giua Viet Nam va Nhat Ban khong phai ngay hom nay moi co, ma nay no tu xa xua nho su gan gui ve dia ly va su tuong dong ve van hoa. Ngay tu the ky 17-18, nhieu thuong thuyen Nhat Ban da cap ben de lam an, buon ban tai Pho Hien o mien Bac va Hoi An o Mien Trung, de lai nhieu di tich van hoa Nhat Ban

Thanh cong cua Nhat Ban da co suc hap dan manh me doi voi nhieu chi sy VN tao nen phong trao Dong Du voi uoc vong trong cong cuoc chan hung dan toc.

Vuot len tren nhung thang tram cua lich su, hai nuoc da thiet lap quan he ngoai giao nam 1973, mo dau qua trinh binh thuong hoa quan he Viet Nhat.

Voi truyen thong nhan nghia, hoa hieu, nhan dan VN da gac lai qua khu, huong toi tuong lai va the theo y nguyen cua nhan dan, chinh phu chung toi da danh uu tien cao cho viec mo rong va tang cuong su hop tac nhieu mat voi quy quoc, mot nuoc co nen kinh te lon thu hai the gioi, co vai tro quan trong o chau A TBD va tren pham vi toan cau.

Chung ta co day du can cu de nhan dinh rang tu dau nam 90 cua the ky truoc, quan he 2 nuoc da sang trang voi buoc phat trien manh me ca ve chieu rong, chieu sau tren cac linh vuc chinh tri. Dac biet sau chuyen tham 2002 cua Tong Bi thu Nong Duc Manh, lanh dao hai nuoc da nhat tri xay dung quan he doi tac tin cay, on dinh lau dai, theo do cac co che doi thoai ve chinh tri, ngoai giao, an ninh, kinh te da duoc hinh thanh, hoat dong hieu qua.

Nhat Ban la doi tac hang dau cua Viet Nam ve kinh te, thuong mai. Moi quan he ngay cang mo rong ve mat nay dat nen mong vat chat ben vung cho quan he hai nuoc. Kim ngach buon ban hai chieu gia tang nhanh chong va tuong doi can bang. Dau tu cua Nhat Ban khong ngung gia tang, dung dau ve so von khong ngung gia tang. Dieu do chung to cac DN Nhat Ban da nhan thay nhung tiem nang cua VN nhu dia chinh tri, dia kinh te thuan loi, tang truong nhanh va luc luong lao dong doi dao.

Dac biet, Nhat la nuoc danh vien tro phat trien song phuong lon nhat cho Viet Nam va su vien tro do su dung dung muc dich, hieu qua cao chat luong tot cung voi cong nghe cao, kinh nghiem quan ly kinh te tien tien cua Nhat Ban da va dang gop phan quan trong vao nhung thanh cong cua kinh te- xa hoi Viet Nam, tao dieu kien thuan loi cho doanh nghiep Nhat lam an, kinh doanh o Viet Nam.

Nhung con duong, nha may, benh vien, chiec cau, cang bien, hang khong co chat luong cao, duoc xay dung voi su tro giup cua Nhat Ban da tro thanh bieu tuong dep de cua moi quan he hai nuoc.

Thua cac quy vi,

Nhan day, toi muon khang dinh voi cac quy vi rang VN duoc coi la nuoc su dung hieu qua nhat nguon von vien tro phat trien chinh thuc (ODA). Vua qua co xay ra vu tieu cuc tai mot Ban quan ly du an thuoc Bo Giao thong Van tai VN trong do co quan ly cac du an su dung von vay cua Nhat Ban. Vu viec nay dang duoc cac co quan chuc nang VN dieu tra de xu ly minh bach, cong khai. Song toi co the khang dinh voi cac quy vi rang vu viec tieu cuc nay khong lam anh huong den chat luong cac cong trinh duoc xay dung voi su giup do cua quy quoc vi cac cong trinh nay deu duoc cac co quan co trach nhiem cua hai ben tham dinh va phe duyet du an, lua chon nha thau tu van va nha thau thi cong, giam sat qua trinh thi cong va nghiem thu, giai ngan...theo dung cam ket cua hai ben va da dat duoc yeu cau chat luong cua du an ma hai ben da dat ra.

Chinh phu Viet Nam luon coi trong viec chong that thoat, chong tham nhung trong qua trinh su dung nhung khoan vien tro quy bau cua ban be. Chung toi y thuc duoc trach nhiem cua minh trong viec su dung hieu qua cac khoan vien tro cua Nhat Ban. Day cung la trach nhiem doi voi nhan dan chung toi, ca hien nay cung nhu sau nay trong viec tra no.

Quy vi co the tin tuong rang su tai tro cua Nhat Ban danh cho VN duoc dat vao nhung ban tay tin cay. Thua cac quy vi. Uong nuoc nho nguon nhu nguoi VN thuogn noi hoac uong nuoc nho nguoi dao gieng nhu cach noi cua nguoi Nhat

Chung toi xin bay to long biet on chan thanh doi voi Chinh phu, Quoc hoi va nhan dan VN ve tam long the hien trong viec duy tri va gia tang vien tro ODA cho VN trong khi cat giam tong so vient ro cho nuoc ngoai

Thua cac quy vi,

Chung toi rat hai long thay rang su hop tac ve van hoa, giao duc dao tao, du lich giua hai nuoc da tao nen nen tang tinh than cho moi quan he gan gui giua nhan dan hai nuoc. Tham khao chinh sach giao duc lap quoc trong thoi Canh tan Minh Tri, chung toi rat coi trong su nghiep giao duc va su tro giup cua chinh phu Nhat Ban trong linh vuc nay voi viec xay dung hang tram ngoi truong, tiep nhan hang nghin sinh vien va tu nghiep sinh VN sang hoc tap, dao tao tai Nhat Ban. Ho chang nhung la nguon nguyen khi cua chung toi ma con la cau noi huu nghi giua hai dan toc, hai dat nuoc chung ta.

“Song song voi su hop tac song phuong, hai nuoc chung ta con hop tac voi nhau tren cac van de quoc te va tai nhieu dien dan da phuong nhu: Lien Hop Quoc, APEC, ASEM, Dong A, ASEAN+3 hay ASEAN+1. Ve phan minh, chung toi nhat quan ung ho Nhat Ban tro thanh uy vien thuong truc Hoi dong Bao an Lien Hop Quoc de phu hop voi tiem luc kinh te va nhung dong gop cho to chuc toan cau nay. Chung toi danh gia cao viec quy quoc luon luon ung ho Viet Nam gia nhap To chuc Thuong mai the gioi (WTO), tao thuan loi cho chung toi hoi nhap voi nen kinh te quoc te. Chung toi nghi, nhung gi da dat duoc trong quan he hai nuoc la rat co y nghia, song tiem nang hop tac giua hai nuoc chung ta con rat lon. Dua tren nhung thanh tuu da dat duoc, chung ta can nang quan he doi tac tin cay ve nhieu mat len tam cao moi, mang tinh chien luoc, on dinh lau dai, vi loi ich hoa binh, on dinh va hop tac de phat trien trong khu vuc va tren the gioi”.

Ve phan minh, chung toi nhat quan ung ho Nhat Ban tro thanh thanh vien thuong truc cua HDBA LHQ, phu hop voi tiem luc kinh te a nhung dong gop cho to chuc toan cau nay. Chung toi danh gia cao quy quoc da luon ung ho Viet Nam gia nhap WTO, tao dieu kien thuan loi de VN hoi nhap voi nen kinh te quoc te. Chung toi nghi nhugn gi da dat duoc trong quan he hai nuoc la rat co y nghia song tiem nang quan he hai nuoc con rat lon. Duajt ren nhung thanh tuu da dat duoc, chung ta can nang moi quan he doi tac tin cay, hop tac nhieu mat len tam cao moi mang tinh chien luoc, on dinh lau dai, vi loi ich hoa binh, on dinh hop tac trong khu vuc va tren the gioi.

Toi rat trong doi cuoc hoi dam quan trong voi ngai Shinzo Abe chieu nay nham xac dinh nhung phuong huong hop tac quan trong trong tuong lai. Chung toi rat mong quy vi DBQH nhiet tinh ung ho.

Thua cac quy vi,

Chung toi da khoi dong cong cuoc doi moi lam thay doi han dien mao dat nuoc. Viet Nam chang nhung da ra khoi cuoc khung hoang kinh te-xa hoi vao cuoi nhung nam 80 cua the ky truoc ma con lien tuc tang truong voi toc do cao tu 7-8\%/nam trong suot 20 nam. Cuoc song cua nhan dan khong ngung duoc cai thien. Cac linh vuc van hoa, xa hoi, nhat la cong cuoc xoa doa giam ngheo dat duoc nhieu tien bo. An ninh, chinh tri va an toan xa hoi duoc giu vung, quan he quoc te khong ngung duoc mo rong.

Vua qua, o Viet Nam, da dien ra su sap xep lai lanh dao nha nuoc va chinh phu, song duong loi doi moi duoc thuc te chung minh la hoan toan dung dan se khong thay doi. Dieu do duoc khang dinh manh me tai Dai hoi lan thu 10 cua Dang Cong san Viet Nam va tai Ky hop quoc hoi dien ra sau do. Chung toi se tiep tuc ket hop hai hoa giua tang truong kinh te voi viec giai quyet cac van de xa hoi, nang cao chat luong nguon nhan luc, thu hep khoang cach ve thu nhap giua cac tang lop dan cu va cac vung mien, bao ve va cai thien moi truong sinh thai, di doi voi viec giu vung su on dinh chinh tri xa hoi. Chung toi se kien tri chu truong phat trien kinh te nhieu thanh phan, ket hop hai hoa giua viec doi moi manh me doanh nghiep nha nuoc voi viec khuyen khich su phat trien cac thanh phan kinh te khac, ke ca kinh te tu nhan voi kinh te co von dau tu cua nuoc ngoai ma chung toi coi day la bo phan cau thanh cua nen kinh te Viet Nam.

Chung toi se hoan thien the che kinh te thi truong di doi voi viec tang cuong hieu qua quan ly cua nha nuoc, xay dung nha nuoc phap quyen, mo rong dan chu, thuc day cai cach hanh chinh, ra suc tao moi truong san xuat kinh doanh thuan loi nhat, dong thoi kien quyet chong tham nhung, lang phi, quan lieu. Voi nhung chu truong tren, chung toi se ra suc phan dau dat muc tieu ngan han la dua Viet Nam ra khoi tinh trang kem phat trien vao nam 2010, nang thu nhap tinh theo dau nguoi tu 640 USD nam 2005 len tren 1000 USD nam 2010. Tien toi muc tieu trung han bien Viet Nam ve co ban tro thanh nuoc cong nghiep vao nam 2020, va muc tieu dai han la thuc hien dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh. Chung toi se huy dong toi da moi nguon luc trong nuoc, dong thoi ra suc tranh thu cac nguon luc tu ben ngoai, trong do Nhat Ban o vi tri dac biet quan trong. Chung toi trong doi o su ung ho nhiet tinh va su tro giup hao hiep cua Nhat Ban thong qua viec ho tro ODA cho cac cong trinh, du an quan trong, co y nghia rat quyet dinh doi voi su phat trien cua dat nuoc chung toi, nhat la cac du an mo rong nang cap duong bo va duong Bac Nam phu hop voi vai tro cua Nhat Ban la mot doi tac chien luoc cua Viet Nam. Dong thoi chung toi trong doi va tao moi dieu kien thuan loi de thu hut lan song dau tu moi tu Nhat Ban vao moi linh vuc nhat la cong nghe cao de hai ben cung co loi, cung phat trien.

Thua cac quy vi, Viet Nam se kien tri duong loi doi ngoai doc lap, tu chu, rong mo, thuc thi chinh sach da dang hoa, da phuong hoa quan he quoc te, no luc gop phan phan dau cho hoa binh, hop tac giua cac quoc gia tren co so ton trong doc lap, chu quyen cua nhau, binh dang, cung co loi.

La mot dan toc da tung phai ganh chiu nhung mat mat, lon lao do chien tranh, hon ai het, nhan dan Viet Nam tha thiet voi hoa binh cho minh, va cho moi dan toc. Chung toi xin chia se moi lo ngai sau sac cua nhan dan Nhat Ban va cong dong quoc te truoc dien bien gan day tren ban dao Trieu Tien. Truoc sau nhu mot, Viet Nam kien tri lap truong phi hat nhan hoa o khu vuc nay va phan doi viec thu vu khi hat nhan.

Chung toi cho rang, cac ben can tuan thu tuyen bo chung va cac nghi quyet 1695 va 1718 cua HDBA LHQ, som noi lai cuoc dam phan sau ben de lam diu cang thang va giai quyet hoa binh van de hat nhan tren ban dao Trieu Tien.

Thua cac quy vi, chung toi biet ro, quoc hoi quy quoc luon danh moi quan tam sau sac doi voi Viet Nam. Minh chung cho dieu do la viec hinh thanh Lien minh Nghi si huu nghi Nhat - Viet, thu hut tren 100 quy vi nghi si tham gia. Tu dien dan trong the nay, toi xin tran trong keu goi quy vi nghi si quoc hoi Nhat Ban ke vai sat canh voi nhan dan chung toi trong su nghiep phat trien dat nuoc, mot su nghiep khong chi mang lai phuc loi cho nhan dan Viet Nam ma con dem lai loi ich cho ca Nhat Ban cung nhu cho su nghiep hoa binh, hop tac, phat trien cua Chau A - Thai Binh Duong.

Xin tran trong cam on cac quy vi, chuc quy vi manh khoe, hanh phuc, thanh dat, xin chuc Nhat Ban hoa binh phon vinh, chuc nhan dan Nhat Ban hanh phuc. Xin tran trong cam on cac quy vi!

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.