Tiep tuc doi moi bam sat thuc tien

Thứ bảy, 10 Tháng mười 2009, 19:27 GMT+7

Hoi nghi TU 11 da lam ro them mot so van de de tiep tuc hoan chinh du thao Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi (bo sung, phat trien) theo tinh than tiep tuc doi moi, bam sat thuc tien cua dat nuoc va thoi dai.

Sang 10/10, sau gan mot tuan lam viec khan truong, Hoi nghi lan thu 11 Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X) da hoan thanh chuong trinh de ra. Tong Bi thu Nong Duc Manh phat bieu be mac.

Theo danh gia cua Tong Bi thu, tai Hoi nghi lan nay, cac dai bieu da tap trung tri tue, thao luan soi noi, thang than, dan chu, voi tinh than trach nhiem cao, dong gop nhieu y kien phong phu, sau sac; danh gia cao cong tac chuan bi cac de an. Hoi nghi bieu thi su dong tinh cao voi cac noi dung tiep thu va giai trinh cua Bo Chinh tri ve cac du thao van kien da trinh.

Nhung noi dung thao luan va quyet dinh tai Hoi nghi Trung uong lan nay la mot buoc chuan bi rat co ban cho Hoi nghi lan thu 12 Ban Chap hanh Trung uong de hoan thien cac van kien trinh Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XI cua Dang.

Phat trien ben vung la yeu cau xuyen suot

Cac dai bieu da tap trung thao luan, lam ro them mot so van de de tiep tuc hoan chinh du thao Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi (bo sung, phat trien) theo tinh than tiep tuc doi moi, bam sat thuc tien cua dat nuoc va thoi dai, ke thua nhung noi dung van con nguyen gia tri cua Cuong linh nam 1991, bo sung nhung van de da duoc cac Dai hoi, Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri tu khoa VII den nay ket luan, nhung noi dung da ro, duoc thuc tien chung minh la dung, bo sung hoac viet lai nhung diem khong con phu hop.


Mo ta anh.
Anh: Bao dien tu DCSVN
Cac dai bieu da thao luan, lam ro them mot so van de va nhung diem con co y kien khac nhau de hoan thien them mot buoc Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 10 nam 2011 - 2020.

Du thao Chien luoc nay duoc xay dung tren co so quan triet cac quan diem: phat trien ben vung la yeu cau xuyen suot, la co so vung chac de phat trien nhanh trong qua trinh thuc hien Chien luoc; doi moi dong bo cac linh vuc vi muc tieu xay dung nuoc Viet Nam XHCN, dan giau, nuoc manh, cong bang, dan chu, van minh; phat huy toi da nhan to con nguoi, coi con nguoi la chu the, nguon luc chu yeu va muc tieu cua su phat trien; phat trien manh me luc luong san xuat dong thoi voi viec hoan thien quan he san xuat va the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia; xay dung nen kinh te doc lap tu chu ngay cang cao trong dieu kien hoi nhap quoc te ngay cang sau rong.

Hoi nghi Trung uong da thao luan va gop y nhieu noi dung trong De cuong chi tiet Bao cao chinh tri trinh Dai hoi XI cua Dang, xac dinh nhung van de tiep tuc nghien cuu lam ro them trong qua trinh bien tap, soan thao Bao cao chinh tri.

Theo quyet dinh cua Ban Chap hanh Trung uong, Bao cao chinh tri trinh Dai hoi XI se bao gom ca ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam va bao cao ve cong tac xay dung Dang.

Tren co so kiem diem 5 nam thuc hien Nghi quyet Dai hoi X cua Dang, nhin lai 10 nam thuc hien chien luoc phat trien kinh te - xa hoi, 20 nam thuc hien Cuong linh nam 1991 va 25 nam doi moi; du thao Bao cao se xac dinh duong loi tiep tuc doi moi toan dien va manh me theo con duong xa hoi chu nghia, muc tieu, phuong huong phat trien dat nuoc 5 nam 2011 - 2015, de ra cac chu truong bien phap lon de day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa, chuyen dich co cau kinh te, nang cao chat luong, hieu qua, suc canh tranh, su phat trien nhanh, ben vung cua nen kinh te.

Du thao cung se hoan thien ve co ban the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia; doi moi, phat trien manh me giao duc va dao tao, khoa hoc va cong nghe, phat trien kinh te tri thuc, tich cuc chu dong bao ve moi truong; cham lo phat trien van hoa, xay dung con nguoi; thuc hien co hieu qua tien bo va cong bang xa hoi, bao dam an sinh xa hoi; tang cuong quoc phong an ninh, bao ve vung chac To quoc Viet Nam xa hoi chu nghia; trien khai dong bo va co hieu qua cac hoat dong doi ngoai, chu dong, tich cuc hoi nhap kinh te quoc te; phat huy dan chu xa hoi chu nghia va suc manh dai doan ket toan dan toc; xay dung nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia va nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang.

Xay dung Dang co y nghia song con voi che do

Dang da khang dinh lay xay dung kinh te la trung tam, xay dung Dang la then chot, xay dung van hoa la nen tang tinh than xa hoi. Cong tac xay dung Dang la mot nhiem vu dac biet quan trong va cap bach, co y nghia quyet dinh doi voi toan bo su nghiep cach mang va co y nghia song con doi voi Dang va che do ta. Noi dung quan trong nay phai duoc the hien ro trong Bao cao chinh tri. Hoi nghi cung da thao luan, cho y kien ve mot so van de can nghien cuu bo sung, sua doi Dieu le Dang nham dap ung tot hon nhiem vu xay dung Dang, doi moi phuong thuc, nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang trong giai doan moi.

Cung voi viec thao luan cho y kien de hoan chinh cac du thao van kien trinh Dai hoi XI cua Dang, Hoi nghi da xem xet cho y kien ve tinh hinh kinh te - xa hoi va ngan sach nha nuoc nam 2009, du kien ke hoach phat trien kinh te - xa hoi va ngan sach nam 2010.

Hoi nghi Trung uong danh gia nhung viec da lam duoc trong nam 2009 la nhung bai hoc het suc quy bau, co y nghia ca ve kinh te va chinh tri can phai duoc tong ket va phan tich ky de phuc vu cho su chi dao cac nhiem vu con lai cua nam nay va tao tien de cho viec thuc hien cac nhiem vu cua nam 2010 - nam cuoi cung cua ke hoach 5 nam, ket thuc nhiem ky Dai hoi X cua Dang, nam ca nuoc se to chuc ky niem nhieu su kien trong dai, nam nuoc ta dam nhan vai tro Chu tich ASEAN va dac biet la nam tien hanh dai hoi dang bo cac cap, tien toi Dai hoi XI cua Dang.

Tong Bi thu nhan manh: Trong nam 2010, chung ta phai tap trung moi no luc de phuc hoi tang truong kinh te, bao dam toc do tang truong kinh te cao hon nam 2009; tao tien de de tang truong nhanh va ben vung trong nhung nam tiep theo; giu vung on dinh kinh te vi mo; bao dam an sinh xa hoi, cai thien va nang cao doi song vat chat va tinh than cua nhan dan, thuc hien tien bo va cong bang xa hoi; hop tac va hoi nhap kinh te quoc te co hieu qua; giu vung on dinh chinh tri - xa hoi; bao dam quoc phong, an ninh va trat tu an toan xa hoi; phan dau o muc cao nhat hoan thanh cac muc tieu, nhiem vu cua ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2006 - 2010.

Thuc hien Quy che lam viec cua Ban Chap hanh Trung uong, Hoi nghi lan nay da xem xet, tan thanh chu truong dau tu du an Dien hat nhan Ninh Thuan, du an Thuy dien Lai Chau va giao Bo Chinh tri chi dao Ban can su dang Chinh phu tiep thu y kien cua Trung uong de thuc hien cac buoc tiep theo, trinh Quoc hoi xem xet, quyet dinh.


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.