Thu tuong phat bieu chinh tai Doi thoai ShangriLa

Thứ sáu, 31 Tháng năm 2013, 20:51 GMT+7

Hom nay, 31/5, tai Doi thoai Shangri-La lan thu 12 dien ra o Singapore, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da co bai phat bieu dan de.

» Thu tuong gap, hoi kien cac nha lanh dao Singapore
» Thu tuong Nguyen Tan Dung phat bieu khai mac Shangri-La


Tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu cua Thu tuong:

Xay dung long tin chien luoc vi hoa binh, hop tac, thinh vuong cua chau A

Thua Ngai Thu tuong Ly Hien Long,

Thua Tien si Gion Chip - man,

Thua Quy vi va cac ban,


Truoc het, toi xin chan thanh cam on ngai Ly Hien Long, Thu tuong nuoc chu nha Singapore, Tien si Gion Chip-man va Ban To chuc Doi thoai Shangri-La 12 da moi toi du va phat bieu khai mac dien dan quan trong nay. Sau 12 nam ke tu khi ra doi, Doi thoai Shangri-La thuc su da tro thanh mot trong nhung dien dan doi thoai ve hop tac an ninh thuc chat va huu ich nhat o khu vuc.

Toi tin rang su co mat cua dong dao cac quan chuc Chinh phu, cac nha lanh dao quan doi, cac hoc gia co uy tin va toan the Quy vi tai day the hien su quan tam, no luc cung nhau gin giu hoa binh va an ninh cho khu vuc Chau A - Thai Binh Duong trong mot the gioi day bien dong.

Thua Quy vi va cac ban,

thu tuong
Thu tuong Nguyen Tan Dung phat bieu dan de Doi thoai Shangri-la
Ngon ngu va cach the hien du co khac nhau, nhung chac chung ta deu dong y voi nhau: neu khong co long tin thi khong the thanh cong, viec cang kho cang can co niem tin. Viet Nam chung toi co cau thanh ngu “mat long tin la mat tat ca”.

Long tin la khoi nguon cua moi quan he huu nghi, hop tac; la lieu thuoc hieu nghiem de ngan ngua nhung toan tinh co the gay ra nguy co xung dot. Long tin can duoc nang niu, vun dap khong ngung bang nhung hanh dong cu the, nhat quan, phu hop voi chuan muc chung va voi thai do chan thanh.

Trong the ky 20, Dong Nam A noi rieng va Chau A - Thai Binh Duong noi chung von la chien truong ac liet, bi chia re sau sac trong nhieu thap ky. Co the noi ca khu vuc nay luon chay bong khat vong hoa binh.

Muon co hoa binh, phat trien, thinh vuong thi phai tang cuong xay dung va cung co long tin chien luoc. Noi cach khac, chung ta can cung nhau chung tay xay dung long tin chien luoc vi hoa binh, hop tac, thinh vuong cua Chau A - Thai Binh Duong. Do cung la chu de ma toi muon chia se voi quy vi va cac ban tai dien dan hom nay.

Truoc het, Viet Nam chung toi co niem tin sau sac vao tuong lai tuoi sang trong hop tac phat trien cua khu vuc, nhung voi xu the tang cuong canh tranh va can du - nhat la tu cac nuoc lon, thi ben canh nhung mat tich cuc cung tiem an nhung rui ro tieu cuc ma chung ta can phai cung nhau chu dong ngan ngua.

Khu vuc Chau A - Thai Binh Duong dang phat trien nang dong va la noi tap trung ba nen kinh te lon nhat the gioi va nhieu nen kinh te moi noi. Xu the hop tac, lien ket da tang nac, da linh vuc dang dien ra het suc soi dong va ngay cang the hien la xu the chu dao. Dieu nay la co hoi het suc lac quan cho tat ca chung ta.

Tuy nhien, nhin lai buc tranh toan canh khu vuc trong nhung nam qua, chung ta cung khong khoi quan ngai truoc nhung nguy co va thach thuc ngay cang lon doi voi hoa binh va an ninh.

Canh tranh va can du von la dieu binh thuong trong qua trinh hop tac va phat trien. Nhung neu su canh tranh va can du do mang nhung toan tinh chi cho rieng minh, bat binh dang, trai voi luat phap quoc te, thieu minh bach thi khong the cung co long tin chien luoc, de dan toi chia re, nghi ky va nguy co kiem che lan nhau, anh huong tieu cuc toi hoa binh, hop tac va phat trien.

Nhung dien bien kho luong tren ban dao Trieu Tien; tranh chap chu quyen lanh tho tu Bien Hoa Dong den Bien Dong dang dien bien rat phuc tap, de doa hoa binh va an ninh khu vuc, truoc het la an ninh, an toan va tu do hang hai dang gay quan ngai sau sac doi voi ca cong dong quoc te. Dau do da co nhung bieu hien de cao suc manh don phuong, nhung doi hoi phi ly, nhung hanh dong trai voi luat phap quoc te, mang tinh ap dat va chinh tri cuong quyen.

Toi muon luu y them rang luu thong tren bien chiem ty trong va co y nghia ngay cang lon. Theo nhieu du bao, se co tren 3/4 khoi luong hang hoa thuong mai toan cau duoc van chuyen bang duong bien va 2/3 so do di qua Bien Dong. Chi can mot hanh dong thieu trach nhiem, gay xung dot se lam gian doan dong hang hoa khong lo nay va nhieu nen kinh te khong chi trong khu vuc ma ca the gioi deu phai ganh chiu hau qua khon luong.

Trong khi do, cac nguy co xung dot ton giao, sac toc, chu nghia dan toc vi ky, ly khai, bao loan, khung bo, an ninh mang… van hien huu. Nhung thach thuc mang tinh toan cau nhu bien doi khi hau, nuoc bien dang; dich benh; nguon nuoc va loi ich giua cac quoc gia thuong nguon, ha nguon cua cac con song chung… ngay cang tro nen gay gat.

Co the nhan thay nhung thach thuc va nguy co xung dot la khong the xem thuong. Moi nguoi chung ta deu hieu, neu de xay ra mat on dinh, nhat la xung dot quan su, nhin tong the thi se khong co ke thang nguoi thua - ma tat ca cung thua. Vi vay, can khang dinh rang, cung nhau xay dung va cung co long tin chien luoc vi hoa binh, hop tac, thinh vuong la loi ich chung cua tat ca chung ta. Doi voi Viet Nam chung toi, long tin chien luoc con duoc hieu tren het la su thuc tam va chan thanh.

Thu hai, de xay dung long tin chien luoc, can tuan thu luat phap quoc te, de cao trach nhiem cua cac quoc gia - nhat la cac nuoc lon va nang cao hieu qua thuc thi cua cac co che hop tac an ninh da phuong.

Trong lich su the gioi, nhieu dan toc da phai ganh chiu nhung mat mat khong gi bu dap duoc khi la nan nhan cua tham vong cuong quyen, cua xung dot, chien tranh. Trong the gioi van minh ngay nay, Hien chuong Lien hop quoc, luat phap quoc te va cac nguyen tac, chuan muc ung xu chung da tro thanh gia tri cua toan nhan loai can phai duoc ton trong. Day cung la dieu kien tien quyet de xay dung long tin chien luoc.

Moi quoc gia luon phai la mot thanh vien co trach nhiem doi voi hoa binh va an ninh chung. Cac quoc gia, du lon hay nho can co quan he binh dang, ton trong lan nhau va cao hon la co long tin chien luoc vao nhau. Cac nuoc lon co vai tro va co the dong gop nhieu hon, dong thoi co trach nhiem lon hon trong viec tao dung va cung co long tin chien luoc.

Mat khac, tieng noi dung dan cung nhu sang kien huu ich khong phu thuoc la cua nuoc lon hay nuoc nho. Nguyen tac hop tac, doi thoai binh dang, coi mo trong ASEAN, cac dien dan do ASEAN khoi xuong va ngay Doi thoai Shangri-La cua chung ta cung duoc hinh thanh va duy tri tren co so tu duy do.

Toi hoan toan chia se quan diem cua Ngai Xu-xi-lo Bam-bang Dut-do-do-no, Tong thong nuoc Cong hoa In-do-ne-xi-a, tai dien dan nay nam ngoai la cac nuoc vua va nho co the gan ket cung cac nuoc lon vao mot cau truc ben vung o khu vuc. Toi cung dong tinh voi y kien cua Ngai Thu tuong Sinh-ga-po Ly Hien Long trong bai phat bieu tai Bac Kinh thang 9/2012 cho rang su hop tac tin cay va trach nhiem giua Hoa Ky va Trung Quoc se dong gop tich cuc cho loi ich chung cua khu vuc.

Chung ta deu hieu rang Chau A - Thai Binh Duong du rong cho tat ca cac nuoc trong va ngoai khu vuc cung hop tac va chia se loi ich. Tuong lai cua Chau A - Thai Binh Duong da va se tiep tuc duoc tao dung boi vai tro va su tuong tac cua tat ca cac quoc gia trong khu vuc va ca the gioi, nhat la cac nuoc lon va chac chan trong do khong the thieu vai tro cua ASEAN.

Toi tin rang cac nuoc trong khu vuc deu khong phan doi can du chien luoc cua cac nuoc ngoai khu vuc neu su can du do nham tang cuong hop tac vi hoa binh, on dinh va phat trien. Chung ta co the ky vong nhieu hon vao vai tro cua cac nuoc lon, nhat la Hoa Ky va Trung Quoc, hai cuong quoc co vai tro va trach nhiem lon nhat (toi xin nhan manh la lon nhat) doi voi tuong lai quan he cua chinh minh cung nhu cua ca khu vuc va the gioi.

Dieu quan trong la su ky vong do can duoc cung co bang long tin chien luoc va long tin chien luoc can duoc the hien thong qua nhung hanh dong cu the mang tinh xay dung cua cac quoc gia nay.

Chung ta dac biet coi trong vai tro cua mot nuoc Trung Hoa dang troi day manh me va cua Hoa Ky - mot cuong quoc Thai Binh Duong. Chung ta trong doi va ung ho Hoa Ky va Trung Quoc khi ma cac chien luoc, cac viec lam cua hai cuong quoc nay tuan thu luat phap quoc te, ton trong doc lap chu quyen cua cac quoc gia, vua dem lai loi ich cho chinh minh, dong thoi dong gop thiet thuc vao hoa binh, on dinh, hop tac va thinh vuong chung.

Toi muon nhan manh them la, cac co che hop tac hien co trong khu vuc nhu Dien dan Khu vuc ASEAN (ARF), Hoi nghi cap cao Dong A (EAS), Hoi nghi Bo truong Quoc phong cac nuoc ASEAN mo rong (ADMM+)… cung nhu Doi thoai Shangri-La da tao ra nhieu co hoi de day manh hop tac an ninh da phuong va tim giai phap cho nhung thach thuc dang dat ra. Nhung co the noi rang, van con thieu – hay it nhat la chua du - long tin chien luoc trong viec thuc thi cac co che do.

Dieu quan trong truoc het la phai xay dung su tin cay lan nhau truoc cac thu thach, cac tac dong va trong tang cuong hop tac cu the tren cac linh vuc, cac tang nac, ca song phuong va da phuong. Mot khi co du long tin chien luoc, hieu qua thuc thi cua cac co che hien co se duoc nang len va chung ta co the day nhanh, mo rong hop tac, di den giai phap ve moi van de, cho du la nhay cam va kho khan nhat.

Thu ba, noi den hoa binh, on dinh, hop tac, thinh vuong cua khu vuc Chau A – Thai Binh Duong, chung ta khong the khong noi den mot ASEAN dong thuan, doan ket va voi vai tro trung tam trong nhieu co che hop tac da phuong.

Kho co the hinh dung duoc mot Dong Nam A chia re, xung dot trong Chien tranh Lanh lai co the tro thanh mot cong dong cac quoc gia thong nhat trong da dang va dong vai tro trung tam trong cau truc dang dinh hinh o khu vuc nhu ASEAN ngay nay. Su tham gia cua Viet Nam vao ASEAN nam 1995 danh dau thoi ky phat trien moi cua ASEAN, tien toi hinh thanh mot ngoi nha chung cua tat ca cac quoc gia Dong Nam A dung voi ten goi cua minh. Thanh cong cua ASEAN la thanh qua cua ca qua trinh kien tri xay dung long tin va van hoa doi thoai, hop tac cung nhu y thuc trach nhiem chia se van menh chung giua cac nuoc Dong Nam A.

ASEAN tu hao la mot hinh mau cua nguyen tac dong thuan va long tin vao nhau trong cac quyet dinh cua minh. Do la nen tang tao su binh dang giua cac thanh vien cho du la mot Indonesia voi dan so gan 1/4 ty nguoi va mot Brunei voi dan so chua den nua trieu nguoi. Do cung la co so de cac nuoc ngoai khu vuc gui gam long tin vao ASEAN voi tu cach la “nguoi trung gian thuc tam” trong vai tro dan dat nhieu co che hop tac khu vuc.

Voi tu duy cung chia se loi ich, khong phai “ke duoc – nguoi mat”, viec mo rong Cap cao Dong A (EAS) moi Nga va Hoa Ky tham gia, tien trinh ADMM+ da duoc hien thuc hoa tai Viet Nam nam 2010 va thanh cong cua EAS, ARF, ADMM+ nhung nam tiep theo da cung co hon nua nen tang cho mot cau truc khu vuc voi ASEAN dong vai tro trung tam, dem lai niem tin vao tien trinh hop tac an ninh da phuong cua khu vuc nay.

Toi cung muon de cap truong hop cua Mi-an-ma nhu mot vi du sinh dong ve ket qua cua viec kien tri doi thoai tren co so xay dung va cung co long tin, ton trong cac loi ich chinh dang cua nhau, mo ra mot tuong lai tuoi sang khong chi cho Mi-an-ma ma cho ca khu vuc chung ta.

Da co nhung bai hoc sau sac ve gia tri nen tang cua nguyen tac dong thuan, thong nhat cua ASEAN trong viec duy tri quan he binh dang, cung co loi voi cac nuoc doi tac va phat huy vai tro chu dong cua ASEAN trong nhung van de chien luoc cua khu vuc. ASEAN chi manh va phat huy duoc vai tro cua minh khi la mot khoi doan ket thong nhat. Mot ASEAN thieu thong nhat se tu danh mat vi the va khong co loi cho bat cu mot ai, ke ca cac nuoc ASEAN va cac nuoc doi tac.

Chung ta can mot ASEAN doan ket, vung manh, hop tac hieu qua voi tat ca cac nuoc de chung tay vun dap hoa binh va thinh vuong o khu vuc, chu khong phai la mot ASEAN ma cac quoc gia thanh vien buoc phai lua chon dung ve ben nay hay ben kia vi loi ich cua rieng minh trong moi quan he voi cac nuoc lon. Trach nhiem cua chung ta la nhan them niem tin trong giai quyet cac van de, trong tang cuong hop tac cung co loi, ket hop hai hoa loi ich cua quoc gia minh voi loi ich cua quoc gia khac va cua ca khu vuc.

Viet Nam cung cac nuoc ASEAN luon mong muon cac nuoc - dac biet la cac nuoc lon, ung ho vai tro trung tam, nguyen tac dong thuan va su doan ket thong nhat cua cong dong ASEAN.

Tro lai van de Bien Dong, ASEAN va Trung Quoc da cung nhau vuot qua mot chang duong kha dai va cung khong it kho khan de ra duoc Tuyen bo ve ung xu cua cac ben tren Bien Dong (DOC) tai Hoi nghi cap cao ASEAN o Phnom-penh nam 2002. Nhan ky niem 10 nam ky va thuc hien DOC, cac ben da thong nhat no luc tien toi Bo quy tac ung xu tren Bien Dong (COC).

ASEAN va Trung Quoc can de cao trach nhiem, cung nhau cung co long tin chien luoc, truoc het la thuc hien nghiem tuc DOC, no luc hon nua de som co Bo quy tac ung xu (COC) phu hop voi luat phap quoc te, dac biet la Cong uoc LHQ ve Luat bien 1982 (UNCLOS).

Chung toi cho rang, ASEAN va cac nuoc doi tac co the cung nhau xay dung mot co che kha thi de bao dam an ninh, an toan, tu do hang hai trong khu vuc. Lam duoc nhu vay se khong chi gop phan dam bao an ninh, an toan, tu do hang hai va tao dieu kien de giai quyet cac tranh chap, ma con khang dinh nhung nguyen tac co ban trong viec gin giu hoa binh, tang cuong hop tac, phat trien cua the gioi duong dai.

Doi voi cac van de an ninh phi truyen thong va cac thach thuc khac – trong do co an ninh nguon nuoc tren cac dong song chung, bang viec xay dung long tin chien luoc, tang cuong hop tac, hai hoa loi ich quoc gia voi loi ich chung, toi tin rang chung ta cung se dat duoc nhung thanh cong, dong gop thiet thuc vao hoa binh, hop tac, phat trien cua khu vuc.

Thua Quy vi va cac ban,

Trong suot lich su may ngan nam, Viet Nam da chiu nhieu dau thuong, mat mat do chien tranh gay ra. Viet Nam luon khao khat hoa binh va mong muon dong gop vao viec cung co hoa binh, tang cuong huu nghi, hop tac phat trien trong khu vuc va tren the gioi.

De co mot nen hoa binh thuc su va ben vung, thi doc lap, chu quyen cua cac quoc gia du lon hay nho can phai duoc ton trong; nhung khac biet ve loi ich, van hoa… can duoc doi thoai coi mo tren tinh than xay dung, hieu biet va ton trong lan nhau.

Chung ta khong quen, nhung can khep lai qua khu de huong toi tuong lai. Voi truyen thong hoa hieu, Viet Nam luon mong muon cung cac nuoc xay dung va cung co long tin chien luoc vi hoa binh, hop tac, phat trien tren nguyen tac ton trong doc lap, chu quyen, binh dang va cung co loi.

Viet Nam kien dinh nhat quan duong loi doi ngoai doc lap, tu chu, da phuong hoa, da dang hoa; la ban, la doi tac tin cay cua tat ca cac quoc gia va la thanh vien co trach nhiem trong cong dong quoc te. Viet Nam khong ngung no luc lam sau sac them va xay dung quan he doi tac chien luoc, doi tac hop tac cung co loi voi cac quoc gia.

Chung toi mong muon thiet lap quan he doi tac chien luoc voi tat ca cac nuoc thanh vien thuong truc Hoi dong Bao an LHQ mot khi nguyen tac doc lap chu quyen, khong can thiep vao cong viec noi bo cua nhau, ton trong lan nhau, hop tac binh dang cung co loi duoc cam ket va nghiem tuc thuc hien.

Nhan dien dan quan trong nay, toi tran trong thong bao, Viet Nam da quyet dinh tham gia cac hoat dong gin giu hoa binh cua Lien Hop quoc, truoc het la trong cac linh vuc cong binh, quan y, quan sat vien quan su.

Chinh sach quoc phong cua Viet Nam la hoa binh va tu ve. Viet Nam khong la dong minh quan su cua nuoc nao va khong de nuoc ngoai nao dat can cu quan su tren lanh tho Viet Nam. Viet Nam khong lien minh voi nuoc nay de chong lai nuoc khac.

Nhung nam qua, viec duy tri tang truong kinh te kha cao da tao dieu kien cho Viet Nam tang ngan sach quoc phong o muc hop ly. Viec hien dai hoa quan doi cua Viet Nam chi nham tu ve, bao ve loi ich chinh dang cua minh, khong nham vao bat cu quoc gia nao.

Doi voi cac nguy co va thach thuc ve an ninh khu vuc dang hien huu nhu ban dao Trieu Tien, Bien Hoa Dong, Bien Dong… Viet Nam truoc sau nhu mot kien tri nguyen tac giai quyet bang bien phap hoa binh, tuan thu luat phap quoc te, ton trong doc lap chu quyen va loi ich chinh dang cua nhau. Cac ben lien quan deu phai kiem che, khong su dung vu luc va de doa su dung vu luc.

Mot lan nua, Viet Nam khang dinh tuan thu nhat quan Tuyen bo nguyen tac 6 diem cua ASEAN ve Bien Dong; no luc lam het suc minh cung ASEAN va Trung Quoc nghiem tuc thuc hien DOC va som dat duoc COC. La quoc gia ven bien, Viet Nam khang dinh va bao ve quyen, loi ich chinh dang cua minh theo dung luat phap quoc te, dac biet la Cong uoc LHQ ve Luat Bien 1982.

Thua Quy vi va cac ban,

Hoa binh, hop tac va phat trien la loi ich, la nguyen vong tha thiet, la tuong lai chung cua cac quoc gia, cac dan toc. Tren tinh than coi mo cua Doi thoai Shangri-La, toi keu goi tat ca chung ta bang nhung hanh dong cu the hay cung chung tay xay dung va cung co long tin chien luoc vi mot Chau A - Thai Binh Duong hoa binh, hop tac, thinh vuong.

Xin cam on Quy vi va cac ban.


» Thu tuong gap, hoi kien cac nha lanh dao Singapore
» Thu tuong Nguyen Tan Dung phat bieu khai mac Shangri-La

Theo Chinhphu.vn

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.