Them nhieu quyen loi cho nguoi bi thu hoi dat

Chủ nhật, 16 Tháng tám 2009, 12:07 GMT+7

Chinh phu vua ban hanh nghi dinh 69 bo sung ve quy hoach su dung dat, gia dat, thu hoi dat, boi thuong ho tro va tai dinh cu. Nong dan bi thu hoi dat duoc huong khoan ho tro cao hon so voi quy dinh cu, nguoi dan o thanh thi bi thu hoi dat o cung giam duoc noi lo thieu tien mua nha tai dinh cu.

Theo nghi dinh moi se co hieu luc vao ngay 1/10 toi, gia dat de tinh boi thuong la gia dat tai thoi diem co quyet dinh thu hoi. Cach xac dinh gia dat de tinh gia boi thuong can cu vao gia dat chuyen nhuong thuc te tren thi truong.

Ho tro tai dinh cu: thieu tien cung co nha o

Diem moi nhat cua chinh sach boi thuong ho tro tai dinh cu theo nghi dinh moi la khoan ho tro tai dinh cu cho nguoi dan bi thu hoi dat o. Theo do, neu ho gia dinh, ca nhan nhan dat o, nha o tai dinh cu ma so tien duoc boi thuong, ho tro nho hon gia tri mot suat tai dinh cu toi thieu thi duoc ho tro khoan chenh lech do.


Mo ta anh.
Anh: agro.vn
Neu nguoi dan khong nhan dat o, nha o thi duoc nhan khoan chenh lech nay bang tien. Nhung ho gia dinh, ca nhan bi thu hoi dat phai di chuyen cho o ma chon phuong thuc tu lo noi o moi, khong nhan nha, dat tai dinh cu thi se duoc ho tro them mot khoan tien bang suat dau tu ha tang tinh cho mot ho gia dinh tai khu tai dinh cu tap trung. Gia tri cua suat dau tu ha tang nay do UBND cap tinh quy dinh.

Tai TP.HCM, trong nhung du an duoc phe duyet phuong an boi thuong, ho tro, tai dinh cu thoi gian gan day nguoi dan da duoc huong ho tro bu chenh lech de tu lo noi o moi, khoan ho tro nay tuy thuoc phuong an boi thuong ho tro, tai dinh cu cho tung du an, con o cac tinh khac thi chua duoc. Sap toi nguoi dan bi thu hoi dat tren toan quoc cung duoc huong chinh sach nay nhu nguoi dan o TP.HCM.

Doi voi nguoi dang truc tiep san xuat nong nghiep ma bi thu hoi tu 30% dien tich dat dang su dung tro len, thoi gian huong ho tro on dinh doi song va on dinh san xuat theo quy dinh nay cung tang len gap doi so voi quy dinh hien hanh.

Chu trong chuyen doi nghe cho nong dan

Theo nghi dinh moi, viec chuyen doi nghe cho nong dan bi thu hoi dat nong nghiep duoc chu trong dac biet. Nhung chinh sach hien hanh chi quy dinh nong dan bi thu hoi dat duoc ho tro chuyen doi nghe nghiep, con quy dinh moi dua ra muc ho tro ro rang bang tien, bang dat o, nha o hoac bang dat san xuat, kinh doanh. So tien ho tro se bang 1,5-5 lan gia dat nong nghiep doi voi toan bo dien tich dat nong nghiep bi thu hoi (khong vuot qua han muc dat nong nghiep). Neu nguoi dan co nhu cau co the nhan khoan ho tro nay mot suat dat o hoac mot can ho chung cu, hoac mot suat dat san xuat, kinh doanh phi nong nghiep.

Truong hop gia tri dat o, can ho chung cu, dat san xuat kinh doanh phi nong nghiep nho hon gia tri duoc ho tro bang tien thi nguoi dan duoc nhan khoan chenh lech do. UBND tinh phai lay y kien nguoi dan, lap phuong an dao tao nghe cho nong dan bi thu hoi dat va phe duyet dong thoi voi phuong an boi thuong, ho tro, tai dinh cu.

Khi Nha nuoc thu hoi dat vuon, ao trong khu dan cu, dat vuon ao ma trong cung thua co nha o doc kenh muong, doc tuyen duong giao thong thi duoc ho tro them tu 30-70% gia dat o cua thua dat do, gia boi thuong cho phan dat nay tinh theo gia dat trong cay lau nam (muc ho tro nay cao hon so voi muc ho tro tu 20-50% gia dat o lien ke ma Nha nuoc dang ap dung).

Dat nong nghiep trong dia gioi hanh chinh phuong, trong khu dan cu thuoc thi tran, khu dan cu nong thon va dat nong nghiep tiep giap voi ranh gioi phuong, ranh gioi khu dan cu thi duoc ho tro bang 20-50% gia dat o trung binh theo bang gia dat cua nha nuoc tai khu vuc bi thu hoi dat. Tong dien tich dat duoc ho tro theo quy dinh tren khong qua nam lan han muc giao dat o tai dia phuong.

Nghi dinh cung neu Nha nuoc dieu tiet mot phan loi ich tu viec thu hoi, chuyen muc dich su dung dat de thuc hien cac khoan ho tro tren cho nguoi co dat bi thu hoi. Nguoi dang truc tiep su dung dat nong nghiep vuot han muc bi thu hoi se duoc boi thuong neu phan dien tich vuot han muc do do duoc thua ke, nhan tang cho, nhan chuyen nhuong hoac tu khai hoang hop phap. Nhung dien tich dat nong nghiep vuot han muc khac se khong duoc boi thuong.

Nha nuoc cho thue dat theo gia thi truong

Gia thue dat se duoc UBND cap tinh xac dinh can cu vao gia chuyen nhuong quyen su dung dat thuc te tren thi truong neu gia dat do Nha nuoc quy dinh tai thoi diem thue chua sat voi gia thi truong. Don gia thue dat bang 0,5-2% gia chuyen nhuong theo thi truong, UBND cap tinh se quyet dinh don gia thue dat o vung sau vung xa nhung khong thap hon 0,25%.

Theo quy dinh hien hanh, gia thue dat bang 0,5% gia dat Nha nuoc ban hanh hang nam, doi voi khu vuc co kha nang sinh loi dac biet, co loi the trong viec su dung dat lam mat bang san xuat kinh doanh, thuong mai va dich vu thi UBND cap tinh ban hanh don gia thue cao hon nhung toi da khong qua bon lan don gia tren (tuc khong qua 2% gia dat Nha nuoc quy dinh PV).

Truong hop thue dat tra tien mot lan cho suot thoi gian thue thi so tien thue dat bang voi so tien su dung dat phai nop trong truong hop giao dat co thu tien su dung dat. Don gia thue dat de xay dung cong trinh ngam khong qua 30% don gia cho thue dat be mat co cung muc dich su dung. Gia thue dat nay chi ap dung cho cac hop dong thue ky tu ngay 1/10/2009 tro di. Doi voi truong hop da ky hop dong thue dat co xac dinh ro don gia thue dat thi trong thoi han on dinh 5 nam khong xac dinh lai don gia thue.

Theo Tuoi Tre

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.