Tang cuong tiem luc quoc phong bao ve chu quyen

Thứ năm, 21 Tháng bảy 2011, 11:38 GMT+7

Mot trong nhung nhiem vu 6 thang cuoi nam la bao dam nguon luc de tang cuong tiem luc quoc phong, bao ve vung chac doc lap, chu quyen, toan ven lanh tho, dac biet la tren cac vung bien, dao - Pho Thu tuong thuong truc Nguyen Sinh Hung noi truoc Quoc hoi sang nay (21/7).

Bao cao Quoc hoi tinh hinh kinh te, xa hoi 6 thang dau nam, Pho Thu tuong cho hay, dung truoc tinh hinh quoc phong, an ninh dien bien phuc tap, Dang va Nha nuoc da dac biet quan tam chi dao cung co, giu vung on dinh chinh tri, bao dam trat tu, an toan xa hoi.

Chinh phu da thuc hien nhat quan chu truong dam phan hoa binh tren co so luat phap quoc te de giai quyet tinh hinh phuc tap tren Bien Dong. Chu dong, tich cuc dau tranh ngoai giao va tranh thu su dong tinh, ung ho cua cac nuoc trong khu vuc va tren the gioi, cac dien dan quoc phong - an ninh khu vuc va tiep xuc song phuong, da phuong.Tang cuong tiem luc quoc phong, bao ve chu quyen
Dong thoi, trien khai kien quyet va dong bo cac bien phap de bao ve chu quyen bien dao, bao ve ngu dan danh bat hai san, cac hoat dong kinh te, thuong mai, khai thac, tham do dau khi, tai nguyen khoang san tren vung bien thuoc chu quyen quoc gia.

Mot trong nhung nhiem vu quan trong can trien khai trong 6 thang cuoi nam la "bao dam nguon luc de tang cuong tiem luc quoc phong, bao ve vung chac doc lap, chu quyen, toan ven lanh tho, dac biet la tren cac vung bien, dao. Phat trien kinh te ket hop voi quoc phong vung bien gioi, hai dao; tang cuong su chu dong cua cac dia phuong trong viec xay dung tiem luc kinh te ket hop voi quoc phong".

Tang truong cham lai

Theo Pho Thu tuong, 6 thang dau nam, Chinh phu da quyet liet trien khai cac giai phap kiem che lam phat va dat duoc mot so ket qua.

Tuy nhien, nen kinh te trong nuoc tiep tuc phai doi mat voi nhieu kho khan, thach thuc. Tinh hinh cang thang o Bien Dong tang len. Tang truong kinh te co xu huong cham lai.

Cu the, gia tieu dung thang 6 so voi cuoi nam ngoai da tang 13,29%, vuot chi tieu duoc Quoc hoi thong qua (khong qua 6%). Lai suat huy dong binh quan tang khoang 2,9% so voi cuoi nam 2010.

Lam phat, mat bang lai suat van o muc cao, khu vuc san xuat kinh doanh con gap nhieu kho khan do phai tiep tuc thuc hien chinh sach that chat tai khoa, tien te va kiem che lam phat. San xuat cong nghiep dang co xu huong tang cham, hieu qua hoat dong cua khu vuc doanh nghiep nha nuoc van con thap. Doanh nghiep vua va nho gap nhieu kho khan, loi nhuan sut giam, mot so da phai thu hep quy mo san xuat. Thi truong chung khoan kho khan, thi truong bat dong san suy giam.

On dinh gia tri dong tien

Trong dieu kien nhu vay, viec thuc hien cac nhiem vu kinh te, xa hoi la mot thach thuc lon - Chinh phu nhan dinh. 8 muc tieu, nhiem vu phai lam trong 6 thang cuoi nam da duoc de ra.

Ve chinh sach tien te, Chinh phu xac dinh nhiem vu phai tiep tuc su dung linh hoat, hieu qua cac cong cu cua chinh sach tien te de giam suc ep lam phat, giam lai suat xuong muc phu hop de ho tro kinh doanh.

"Kiem che lam phat, on dinh gia tri dong tien la muc tieu trung va dai han", ong Hung noi.

Ben canh do, phai thuc hien nhat quan chinh sach tai khoa. Do la tang cuong quan ly, giam sat no nuoc ngoai cua khu vuc doanh nghiep, tang cuong kiem soat no Chinh phu, no cong, no nuoc ngoai, bao dam trong gioi han phu hop, an toan.

Mat khac, tiep tuc bao dam on dinh cung cau hang hoa, khong de xay ra dot bien gia. Cac nganh phai tiep tuc thuc hien cac bien phap binh on, tang cuong kiem tra viec niem yet gia hang hoa thiet yeu.

Pho Thu tuong Nguyen Sinh Hung khang dinh, mot muc tieu quan trong khac la thuc day san xuat kinh doanh, khuyen khich xuat khau, kiem che nhap sieu. Thuc hien nhieu bien phap thao go kho khan, vuong mac trong san xuat, trong tiep can von. Xay dung co che uu dai ve thue, von, dat dai, nguon nhan luc cho cac doanh nghiep nho va vua.

Theo Pho Thu tuong, can tang cuong tinh minh bach cua thi truong chung khoan, bat dong san de tao kenh huy dong hieu qua, ben vung cac nguon luc tai chinh, dat dai phuc vu phat trien.

Thoi gian toi, can kiem soat chat viec nhap khau hang tieu dung, dac biet cac mat hang anh huong suc khoe, moi truong, hang xa xi, nguyen lieu tho…

"Xay dung co che khuyen khich cac tap doan da quoc gia dau tu vao cac linh vuc cong nghiep ho tro, cong nghiep san xuat hang thay the hang nhap khau, cong nghe san xuat hang xuat khau giau tiem nang", ong Nguyen Sinh Hung noi.

Ben canh cac giai phap phat trien kinh te, Chinh phu cung xac dinh phai tap trung de lam tot hon cac nhiem vu ve an sinh xa hoi. Chang han, xay dung nha o cho cong nhan lao dong tai cac khu cong nghiep, xay nha cho nguoi thu nhap thap, giam ty le ho ngheo 2%... Thuc hien dieu chinh som hon lo trinh tang luong toi thieu theo vung cua khu vuc doanh nghiep va quan tam kiem tra, xu ly nghiem cac hanh vi vi pham ve moi truong.

Thuc te, nhu bao cao tham tra cua Uy ban kinh te, gia ca tang da tac dong manh den doi song dan ngheo, la mot trong nhung nguyen nhan bung no dinh cong. Chi trong 6 thang, da co 440 cuoc dinh cong.

Tranh tang tien vao cuoi nam

Tan thanh voi cac muc tieu cua Chinh phu, Uy ban Kinh te Quoc hoi cung dua ra nhieu khuyen cao trong thuc hien cac nhiem vu sap toi.


Tang cuong tiem luc quoc phong, bao ve chu quyen


Chang han, tiep tuc thuc hien chinh sach tien te than trong nhung trong dieu hanh can linh hoat, vua phai bao dam dung lieu luong de han che thap nhat tac dong bat loi voi nha dau tu.

"Dieu tiet tang truong tin dung va giai ngan von dau tu bang nguon von ngan sach deu trong nam, tranh tinh trang khoi luong tien tang cao vao cuoi nam gay suc ep voi can doi tien hang, lam gia tang lam phat", Chu nhiem Uy ban, ong Ha Van Hien noi.

Uy ban Kinh te de xuat tung buoc giam mat bang lai suat nham giam bot kho khan cho doanh nghiep. Mat khac, Chinh phu va dia phuong phai khan truong ra soat thong nhat cac tieu chi cat giam, dinh hoan cac du an dau tu cong. Chinh phu cung nen som trien khai cac phuong an mien giam thue de giup doanh nghiep tiep can von.

Theo nhan dinh cua Uy ban Kinh te, thi truong ngoai hoi va ty gia on dinh trong thoi gian qua chu yeu la do thuc hien cac bien phap quan ly thi truong va quan ly ngoai hoi. Trong khi do, yeu to co ban bao dam can doi ngoai te quoc gia va on dinh ty gia la kiem soat nhap sieu thi lai chua duoc cai thien can ban. Do do, phai chi dao quyet liet va ap dung cac bien phap quan ly xuat nhap khau, quan ly thi truong…

Uy ban nay cho rang, du tinh hinh 6 thang cuoi nam con kho khan nhung cac giai phap cua Chinh phu la hop ly, do do, can tiep tuc kien tri thuc hien nhat quan va cuong quyet de dat muc tieu de ra.

Chieu nay (21/7), Quoc hoi se nghe Chinh phu trinh bay mot so phuong an mien, giam, gian cac loai thue.

Le Nhung

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.