Quyet tam tao chuyen bien trong xay dung Dang

Thứ hai, 27 Tháng hai 2012, 16:03 GMT+7

Phat bieu tai hoi nghi trien khai thuc hien Nghi quyet Trung uong 4, Tong bi thu Nguyen Phu Trong noi, se som quy dinh viec lay phieu tin nhiem hang nam doi voi cac chuc danh lanh dao trong co quan dang, nha nuoc, doan the. Dong thoi kien nghi voi Quoc hoi som co huong dan de thuc hien quy dinh viec lay phieu tin nhiem doi voi nguoi giu chuc vu do Quoc hoi, hoi dong nhan dan bau hoac phe chuan.

Chinh don Dang vi su ton vong cua che do
Nguyen Tong bi thu: Benh da chan, ai uong thuoc truoc tien?
Tuong Le Van Cuong ban chuyen chinh don Dang
4 ly do de TU ra Nghi quyet ve xay dung Dang

Sang nay, hoi nghi can bo toan quoc quan triet, trien khai thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 "Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay" da khai mac tai Ha Noi.

Tong bi thu Nguyen Phu Trong da phan tich, lam ro mot so noi dung nhu su can thiet phai ban hanh Nghi quyet va nhung van de can luu y trong chi dao hoc tap, quan triet, to chuc thuc hien Nghi quyet.

Khong duoc dan ung ho, Dang khong the dung vung

Theo ong Trong, mot trong cac ly do ban hanh Nghi quyet la xuat phat tu doi hoi Dang ta phai nang tam lanh dao va suc chien dau.

Mat khac, ban than Dang, ben canh mat tich cuc, ban chat va truyen thong tot dep cung dang co nhung hien tuong tieu cuc, phuc tap. Trong Dang cung co su phan hoa giau - ngheo, co nhung nguoi giau len rat nhanh, cuoc song cach xa nguoi lao dong. Thuc te da co bo phan suy thoai nghiem trong ve tu tuong chinh tri, dao duc, loi song. Co nguoi cong khai bay to y kien trai voi Cuong linh, Dieu le Dang, lam trai nguyen tac to chuc, sinh hoat dang, tham chi co nguoi "sam hoi", "tro co"; tinh trang tham nhung, quan lieu, xa dan, to chuc khong chat che, nhieu nguyen tac cua Dang bi vi pham. Day la nhung canh bao khong the xem thuong.

Tong bi thu Nguyen Phu Trong: Nguoi dan buc xuc nhat la tinh trang tham nhung, be phai, cuc bo, loi ich nhom… o mot bo phan dang vien co chuc, co quyen, ca trong mot so can bo cao cap cua Dang, Nha nuoc, duong chuc, hoac thoi chuc. Anh: VOV

Quyet tam tao chuyen bien trong xay dung Dang
Trong boi canh do, noi len su chong pha dien cuong va quyet liet cua cac the luc thu dich, phan dong, cac lan song chong doi ve mat tu tuong chinh tri. Trong nuoc, tinh trang quan lieu, mat dan chu lam dan bat binh dan den khieu kien dong nguoi o mot so noi dien ra phuc tap... Mot so nguoi co hoi chinh tri, bat man cung loi dung cac dien dan, cac moi quan he de truyen ba nhung quan diem sai trai cua minh, lien tiep viet don thu, tai lieu vu cao, da kich che do ta, tac dong vao nhan dan, nhat la thanh nien, sinh vien, van nghe si, tri thuc...
"Du luan dang cho doi va co phan ban khoan, lo rang lieu Nghi quyet lan nay co duoc to chuc thuc hien hieu qua khong hay lai roi vao tinh trang "khong dat yeu cau" nhu nhieu lan truoc. Tam trang do la chinh dang va cung la dieu day dut, tran tro chung cua tat ca chung ta".
Tong bi thu Nguyen Phu Trong

"Neu Dang ta khong giu duoc ban chat cach mang cua minh, khong that vung vang ve chinh tri, tu tuong; khong thong nhat cao ve y chi, hanh dong, khong trong sach ve dao duc, loi song, khong chat che ve to chuc, khong duoc nhan dan ung ho thi khong the dung vung va du suc lanh dao. Phai coi cong tac xay dung Dang la nhiem vu then chot co y nghia song con voi Dang voi che do. Do cung la ly do giai thich vi sao lan nay BCH Trung uong phai tiep tuc ban va ra Nghi quyet ve xay dung Dang", Tong bi thu giai thich.

Cung theo ong Trong, "mat xich" chu yeu nhat trong cong tac xay dung Dang hien nay la dot pha vao khuyet diem "su suy thoai ca ve tu tuong chinh tri va dao duc, loi song cua mot bo phan khong nho can bo, dang vien". Boi day chinh la khia canh khien quan chung oan than nhat, gay mat long tin nhat, lam xoi mon ban chat Dang nhat.

Thach thuc voi su ton vong cua che do

Trong qua trinh trien khai thuc hien Nghi quyet, Tong bi thu yeu cau cac dang vien can nhin thang vao su that, binh tinh, khong phien dien, khong to hong hay boi den.

Theo ong Trong, qua thao luan chung, hau het y kien de nghi la phai khang dinh manh me thanh tuu, uu diem, ban chat tot dep, truyen thong anh hung cua Dang. Phai khang dinh phan lon can bo, dang vien ta rat tot; neu khong tot thi lam gi co thanh tuu nhu bay gio. Tuy nhien, Trung uong cung thang than vach ra nhung han che, yeu kem, khuyet diem.

Chang han, cac khuyet diem noi tren da o muc do nghiem trong, keo dai qua nhieu nhiem ky. Pham vi cung tuong doi pho bien, dang co xu huong dien bien phuc tap. Hau qua la lam giam sut long tin cua nhan dan, lam ton hai uy tin, thanh danh cua Dang. Nhung khuyet diem do neu khong duoc sua chua se la thach thuc voi vai tro lanh dao cua Dang va su ton vong cua che do.

Nghi quyet Trung uong da nghiem khac chi ra su suy thoai the hien o loi song ich ky, thuc dung, tham nhung, lang phi; be phai, cuc bo, mat doan ket; phong cach quan lieu, xa dan, vo cam truoc kho khan, buc xuc cua dan. Nguoi dan buc xuc nhat la tinh trang tham nhung, be phai, cuc bo, loi ich nhom… o mot bo phan dang vien co chuc, co quyen, ca trong mot so can bo cao cap cua Dang, Nha nuoc, duong chuc, hoac thoi chuc.

Trong khi do, doi ngu can bo cap trung uong, cap chien luoc rat quan trong, nhung chua duoc xay dung mot cach co ban. Chinh viec chua xay dung duoc quy hoach o cap trung uong, dan den su hang hut, chap va, khong dong bo va thieu chu dong trong cong tac bo tri, phan cong can bo.

Nguyen tac "tap the lanh dao, ca nhan phu trach" tren thuc te o nhieu noi roi vao hinh thuc do khong xac dinh ro co che trach nhiem, moi quan he giua tap the va ca nhan; khi sai sot, khuyet diem khong ai chiu trach nhiem. Do vay, vua co hien tuong dua dam vao tap the, khong ro trach nhiem ca nhan, vua khong khuyen khich nguoi dung dau co nhiet tinh, tam huyet, dam nghi, dam lam; tao ke ho cho cac viec lam tac trach, tri tre, hoac lam dung quyen luc de muu cau loi ich ca nhan.

De xay ra tinh trang tren, theo Tong bi thu, mot phan do su giam sut y chi chien dau cua mot bo phan khong nho can bo, dang vien, phan khac do nguyen tac tap trung dan chu bi buong long, khong it noi co tinh trang dan chu hinh thuc; tap the la "binh phong" de hop thuc hoa y kien cua thu truong, ma thuc chat la gia truong, doc doan. Danh gia, su dung, bo tri can bo con ne nang, cuc bo, chua chu trong phat hien va co co che that su de trong dung nguoi co duc, co tai; khong kien quyet thay the nguoi vi pham, uy tin giam sut, nang luc yeu kem. Cong tac kiem tra, giam sat, giu gin ky cuong, ky luat o nhieu noi, nhieu cap chua thuong xuyen, rao riet...

Hai nam khong duoc tin nhiem se bi thoi chuc

Cuoi cung, Tong bi thu Nguyen Phu Trong neu mot so giai phap moi de trien khai Nghi quyet voi mong muon tao duoc su chuyen bien.


"Su tan ra cua Lien Xo la do nhieu nguyen nhan, nhung co mot nguyen nhan rat co ban chinh la vi DCS luc do da suy thoai, bien chat do quan lieu, tham nhung, dac quyen, dac loi; mot so lanh dao cap cao cua Dang roi vao chu nghia xet lai, co hoi huu khuynh, mac sai lam ve duong loi, tham chi phan boi lai ly tuong XHCN. Dang dong (21 trieu dang vien) nhung khong manh, mat suc chien dau... Day la bai hoc vo cung sau sac va dat gia ma moi can bo, dang vien chung ta can khac sau, ghi nho, dung de di vao "vet xe do" dau xot do".
Do la, neu cao su tu phe binh va phe binh, su guong mau cua cap tren. Noi dung tu phe binh tap trung vao ba van de cap bach trong Nghi quyet gan voi viec thuc hien 19 dieu dang vien khong duoc lam va viec giai quyet nhung van de buc xuc, noi com o don vi. Nhung truong hop vi pham nhung tu giac kiem diem, tich cuc sua chua, khac phuc, se duoc xem xet giam hoac mien xu ly ky luat.

Sau dot kiem diem tu phe binh va phe binh theo Nghi quyet Trung uong lan nay se duy tri nghiem tuc nen nep, che do tu phe binh, phe binh hang nam gan voi kiem diem theo chuc trach, nhiem vu duoc giao va lay phieu tin nhiem doi voi cac chuc danh lanh dao trong co quan dang, nha nuoc, doan the. Dinh ky hang nam, cap uy, to chuc dang co hinh thuc thich hop thong bao ket qua kiem diem cho can bo, dang vien va nhan dan biet, dong gop y kien.

"Lam tot viec kiem diem, tu phe binh va phe binh se co can cu de hieu ro them can bo, danh gia, xem xet, sang loc doi ngu can bo cua ca he thong chinh tri va chuan bi quy hoach cap uy, cac chuc danh chu chot cac cap nhiem ky toi. Quy dinh viec lay phieu tin nhiem hang nam voi cac chuc danh lanh dao trong co quan Dang, nha nuoc, doan the. Dong thoi kien nghi voi QH som huong dan de thuc hien quy dinh viec lay phieu tin nhiem doi voi nguoi giu chuc vu do QH, HDND bau hoac phe chuan. Nhung nguoi hai nam lien tin nhiem thap, khong hoan thanh nhiem vu can duoc xem xet, cho thoi giu chuc vu, khong cho het nhiem ky, het tuoi cong tac", Tong bi thu noi.

Xuc tien viec xay dung quy hoach Ban chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu va cac chuc danh can bo lanh dao chu chot cua Dang, Nha nuoc nhiem ky 2016 - 2020. Tich cuc tao nguon, quy hoach, dao tao, boi duong doi ngu can bo tham muu, chuyen gia cap chien luoc. Thuc hien bo nhiem can bo lanh dao quan ly chu tri cap tren noi chung phai qua chuc vu lanh dao quan ly chu tri o cap duoi.

Theo ong Trong, can xay dung va thuc hien mot so quy che bao dam phat huy hon nua dan chu trong Dang, tang cuong kiem tra, giam sat can bo, dang vien. Trien khai thuc hien viec chat van trong Dang, nhat la chat van tai cac ky hop BCH Trung uong.


"Trong dieu kien Dang cam quyen, nhieu dang vien co chuc, co quyen, co dieu kien nam giu tai san, tien bac, can bo... nhieu nguoi lo lang ve Dang... Bay gio trong Dang cung co su phan hoa giau - ngheo, co nhung nguoi giau len rat nhanh, cuoc song cach xa nguoi lao dong; lieu roi nguoi giau co nghi giong nguoi ngheo khong?... Mai kia Dang nay se la dang cua ai? Co giu duoc ban chat la dang cach mang cua giai cap cong nhan, cua nhan dan lao dong, cua dan toc khong?"
Ban hanh quy che de hang nam BCH Trung uong gop y kien, the hien su tin nhiem voi tap the va tung thanh vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu; ban chap hanh dang bo cac cap gop y kien, the hien su tin nhiem doi voi tap the va tung thanh vien ban thuong vu cap uy cap minh.

Ve cong tac can bo, can xay dung tieu chuan can bo theo chuc danh, tieu chi danh gia can bo... Tiep tuc thuc hien thi diem chu truong bi thu cap uy dong thoi la chu tich uy ban nhan dan cap xa, cap huyen; gan voi xay dung quy che kiem tra, giam sat, bao dam thuc su co hieu qua, ngan chan su lam quyen, doc doan.

So ket, rut kinh nghiem de co chu truong ve viec DH Dang tu cap tinh den cap co so truc tiep bau cap uy co so du. Thi diem viec giao quyen cho bi thu cap uy lua chon, gioi thieu de bau cu uy vien thuong vu cap uy; cap truong co trach nhiem lua chon, gioi thieu de bau cu, bo nhiem cap pho; thi diem che do tien cu, che do tap su lanh dao quan ly; thuc hien quy trinh gioi thieu nhan su theo huong nhung nguoi duoc du kien de bat, bo nhiem phai trinh bay de an hoac chuong trinh hanh dong truoc khi cap co tham quyen xem xet, quyet dinh.

Hoi nghi se tiep tuc dien ra trong hai ngay toi. Theo chuong trinh, cac dai bieu se nghe gioi thieu noi dung Chi thi va du thao Ke hoach cua Bo Chinh tri ve trien khai Nghi quyet Trung uong 4 (khoa XI); Huong dan ke hoach kiem diem, tu phe binh, phe binh cua can bo, dang vien; Huong dan thuc hien “Quy dinh nhung dieu dang vien khong duoc lam; Huong dan ke hoach cong tac tu tuong va ke hoach tiep tuc trien khai Chi thi 03-CT/TW ve tiep tuc day manh viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh.

Theo TTXVN


Toan van phat bieu cua Tong bi thu


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.