Phan cong nhiem vu thanh vien BCD quy hoach vung Thu do

Thứ sáu, 18 Tháng bảy 2008, 23:39 GMT+7

Ngay 18/7, Pho Thu tuong Chinh phu Hoang Trung Hai, Truong ban Chi dao quy hoach va dau tu xay dung vung Thu do Ha Noi da ky Quyet dinh so 41/QD-QHXDHN ban hanh Quy che hoat dong cua Ban Chi dao quy hoach va dau tu xay dung vung Thu do Ha Noi .Anh minh hoa: IE

Quy che neu ro, Ban Chi dao quy hoach va dau tu xay dung vung Thu do Ha Noi lam viec theo che do kiem nhiem. Truong Ban Chi dao truc tiep chi dao giai quyet cac van de co lien quan den quy hoach va dau tu xay dung vung Thu do trong pham vi quyen han cua Pho Thu tuong Chinh phu va Truong ban Chi dao va cac van de duoc Thu tuong Chinh phu uy quyen.

Bo truong Bo Xay dung Nguyen Hong Quan, Pho Truong ban Thuong truc, thay mat Truong ban dieu hanh moi hoat dong cua Ban Chi dao khi Truong ban vang mat hoac khi duoc uy quyen; chi dao viec chuan bi noi dung va to chuc cac phien hop dinh ky (6 thang/lan) va dot xuat theo yeu cau cua Truong ban.

Bo truong Bo Giao thong van tai Ho Nghia Dung, Pho Truong ban Chi dao viec lap chien luoc, quy hoach, ke hoach dau tu xay dung he thong giao thong dau moi va lien vung trong vung Thu do, mang luoi giao thong cong cong cho vung Thu do. Y kien cua cac uy vien Ban Chi dao la y kien chinh thuc cua co quan, to chuc ma uy vien do lam dai dien.

Chu tich UBND thanh pho Ha Noi chi dao cac co quan chuyen mon thuc hien chuc nang quan ly nha nuoc thuoc thanh pho trong viec lap chien luoc va quy hoach tong the phat trien kinh te - xa hoi cua Thu do Ha Noi, lam co so cho viec lap quy hoach tong the phat trien kinh te - xa hoi vung Thu do.

Lanh dao UBND cac tinh: Ha Tay, Bac Ninh, Vinh Phuc, Hung Yen, Hai Duong, Hoa Binh va Ha Nam chi dao viec thuc hien dau tu xay dung he thong do thi va cac diem dan cu nong thon trong tinh phu hop voi quy hoach vung tinh va vung Thu do.

(Theo TTXVN)Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.