PTT Nguyen Thien Nhan De cao trach nhiem ca nhan nguoi lam bao

Thứ hai, 24 Tháng mười hai 2007, 20:21 GMT+7

- Sang nay (24/12), phat bieu tai hoi nghi tong ket 8 nam thi hanh Luat Bao chi, Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan da nhan manh: "Can de cao trach nhiem ca nhan cua nguoi lam bao". Theo Pho Thu tuong, moi tac pham bao chi co anh huong den hang trieu nguoi.

De cao trach nhiem ca nhan cua nguoi lam bao


PTT Nguyen Thien Nhan De cao trach nhiem ca nhan nguoi lam bao

Pho thu tuong Nguyen Thien Nhan. Anh: N.P


Theo Thu truong Bo Thong tin va Truyen thong Do Quy Doan, sau 8 nam thi hanh Luat Bao chi, so nha bao duoc cap the da tang tu 8.000 len 15.000 nguoi.

Cung theo ong Doan, thoi gian qua, bao chi da gop phan nang cao dan tri, gioi thieu voi ban be quoc te ve dat nuoc, con nguoi Viet Nam va thanh tuu cua cong cuoc doi moi. Tuy nhien, van con nhieu thong tin sai su that o cac bai viet ve vu an hoac nhung thong tin xam pham bi mat doi tu.v.v... da lam han che vai tro cua "co quan quyen luc thu tu".

Nguyen nhan, theo Pho Chu tich Hoi Nha bao Le Quoc Trung, do nhieu phong vien, bien tap vien, tham chi lanh dao cac co quan bao chi van con thieu hieu biet ve phap luat, "co nhung vi pham khi dua tin thieu chinh xac, gay ra va cham giua nha bao voi chinh quyen la do co y hoac do khong nam vung Luat Bao chi". Trong khi do, kien thuc va su am hieu phap luat chua duoc cac co quan bao chi xem xet nhu mot tieu chi de tuyen dung phong vien. Cac truong lop dao tao bao chi cung con coi nhe van de nay.

"Chinh phu vua qua da phai bo tien de thue quang ba hinh anh dat nuoc tren CNN. Nen tinh toi su lien ket bao chi de co the dong loat tuyen truyen cho nhung van de chung"cua dat nuoc". (Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan)

De thuan loi cho viec quan ly hoat dong cua doi ngu bao chi, ong Le QuocTrung kien nghi, Luat Bao chi sua doi nen xem xet giao viec cap the nha bao cho Hoi Nha bao thay vi Cuc Bao chi nhu hien nay. "The Nha bao la mot loai the hanh nghe, nen gom lai trong mot to chuc nghe nghiep", ong Trung khang dinh. Theo ong, thong nhat "mot dau moi" nhu vay se thuan tien hon cho viec quan ly.

Ve viec cac thong tin sai su that thoi gian qua van tang, Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan yeu cau, can nhanh chong lam ro nguyen nhan. Dong thoi ong cung khang dinh can "de cao trach nhiem ca nhan cua nguoi lam bao".

Thong tin nhanh nhay nhung phai phu hop loi ich dan toc

Nhan dinh ve xu huong phat trien da dang cua cac loai hinh bao chi trong thoi gian gan day, Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan cho rang, hien bao chi dang canh tranh bang cach tao ra nhung net rieng. "Nhung trong dieu kien nao cung can phai tuan thu Dieu 6 Luat Bao chi la phai thong tin trung thuc va phu hop voi loi ich dat nuoc. Tranh viec thong tin tuy nhanh nhay nhung khong dung va khong co loi cho dat nuoc", ong Nhan luu y.

Theo thong ke cua Bo Thong tin va Truyen thong, sau hon 8 nam thi hanh Luat Bao chi (tu 1999), den nay, toan quoc da co 702 co quan bao chi. Rieng bao in, co 634 co quan voi 813 an pham.

Xuat hien tai Viet Nam sau 1997, khi Viet Nam chinh thuc ket noi Internet voi the gioi, nhung bao dien tu co toc do phat rien rat nhanh, den nay da co 8 bao dien tu, 130 trang tin dien tu va hang ngan trang web.

Lien quan toi "quyen duoc tiep can thong tin cua bao chi" de dua tin chinh xac, trung thuc, Tong Bien tap Thoi bao Kinh te Viet Nam Dao Nguyen Cat bay to ban khoan rang, mac du da co quy che nguoi phat ngon va bo nganh, dia phuong deu tuan thu quy che nay khi cung cap thong tin cho nha bao "nhung nen chang can mo rong cua de lanh dao truc tiep thong tin cho bao chi", tranh viec thong tin di qua duong trung gian va khong con chinh xac.

"Ngay ca Thu tuong, Pho Thu tuong van tra loi phong van, thi nguoi dung dau bo, nganh, dia phuong cung khong nen may moc voi quy che nay", ong Cat noi.

Pho TGD Thong tan xa Viet Nam Tran Mai Huong cung luu y, da co nhieu so suat xay ra khi phong vien phai tiep can thong tin qua trung gian.

Con theo Thu truong Do Quy Doan, nhieu to chuc, ca nhan van coi viec thuc hien Luat Bao chi la viec rieng cua nha bao nen da co nhung hanh vi can tro, thu giu phuong tien hanh nghe hoac hanh hung khi nha bao dang tac nghiep. Nhieu dai bieu kien nghi nen xem xet quy dinh chi tiet hon trach nhiem ca nhan trong viec cung cap thong tin cho bao chi de bao chi co dieu kien thong tin trung thuc toi ban doc.

Cung tai hoi nghi, lanh dao cac co quan bao chi va dai dien so van hoa thong tin cac dia phuong cung kien nghi can cu the hoa them nhieu van de khi sua doi Luat Bao chi vao nam 2008 nhu tieu chuan, dieu kien xay dung tap doan bao chi - truyen thong hien dai, quy dinh ve quan ly blog va blogger, co che tai chinh cho hoat dong bao chi...v.v...

"Muc tieu la xay dung mot he thong quan ly nha nuoc ve thong tin dai chung tap trung du manh, dap ung yeu cau nang cao hieu qua hoat dong bao chi trong tinh hinh moi", Thu truong Do Quy Doan nhan manh.

Huong quan ly bao chi trong thoi gian toi:

1. Tiep tuc quan triet Nghi quyet DH Dang toan quoc lan thu X ve cong tac tu tuong, ly luan va bao chi truoc yeu cau moi.

2. Tien hanh sap xep hop ly he thong bao chi.

3. Tang cuong hon nua vai tro quan ly Nha nuoc ve bao chi thong qua viec som de xuat ban hanh cac van ban phap luat ve bao chi nhu cac quy che: cap giay phep hoat dong bao chi; xac dinh nguon tin tren bao chi; ve co quan dai dien, phong vien thuong tru trong nuoc cua co quan bao chi; trach nhiem nguoi dung dau co quan bao chi. Dac biet can bo sung cac quy dinh xu phat hanh chinh theo huong tang che tai xu phat vi pham o muc cao hon... Thu nghiem xay dung mo hinh tap doan bao chi va cac quy dinh cho hoat dong cua loai hinh nay.

4. Thuc hien nghiem tuc ke hoach boi duong, ra soat, kien toan doi ngu.

5. Cac co quan chu quan bao chi phai thuc hien day du nhiem vu, quyen han, chiu trach nhiem ve hoat dong cua co quan bao chi thuoc quyen theo dung chu truong va quy dinh cua phap luat.

(Bo Thong tin va Truyen thong).Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.