Nong dan muon duoc huong bao hiem nong nghiep

Thứ hai, 22 Tháng mười hai 2008, 01:36 GMT+7

De giup nong dan phat trien san xuat, can co chinh sach bao hiem nong nghiep. Day la de xuat ma Chu tich Hoi Nong dan tinh Vinh Phuc Nguyen Van Quy mang toi Dai hoi dai bieu toan quoc Hoi Nong dan Viet Nam lan thu 5.


Lao dong nong nghiep chiem 55,7% tong so lao dong xa hoi nhung ty trong nong nghiep chi chiem 15-16% GDP.

Sang nay (22/12), Dai hoi dai bieu toan quoc Hoi Nong dan Viet Nam khai mac tai Ha Noi voi chu de "Doan ket, doi moi, hoi nhap va phat trien".

G

an 1.200 dai bieu dai dien cho gan 10 trieu can bo, hoi vien, nong dan ca nuoc, trong do co 18 nguoi san xuat kinh doanh gioi va 1 anh hung lao dong tham du Dai hoi.

Theo ong Nguyen Van Quy, ngoai chinh sach bao hiem nong nghiep, nong dan con can duoc ho tro tieu thu nong san hang hoa va giam lai suat von vay.

Chu tich Hoi Nong dan Vinh Phuc con thang than chi ra nhieu ton tai: "Nen san xuat manh mun, lac hau, viec dinh huong thi truong nong san cua cac ban, nganh lien quan con yeu, chat luong hang hoa thap, thieu kha nang canh tranh, hieu qua san xuat nong nghiep thap, dan den ty le lao dong thieu viec lam khu vuc nong nghiep, nong thon ngay cang tang".

He thong co che, chinh sach ve linh vuc nay thieu dong bo, chua duoc quan tam va dau tu dung muc o mot so linh vuc nhu tieu thu, che bien nong san, dao tao nghe; dau tu cho co so ha tang va thiet che van hoa cho vung nong thon thap, nong dan thieu thong tin.

Theo ong Quy, can coi hoat dong cua Hoi Nong dan la mot kenh chuyen giao tien bo khoa hoc ky thuat, giup nong dan phat trien san xuat. Trung uong Hoi truc tiep tham gia quan ly, dieu hanh cac chuong trinh, du an phat trien kinh te xa hoi ve nong nghiep, nong dan va nong thon.

Dai bieu tre nhat du Dai hoi, chi Hoang Thi My, dan toc Dao, den tu tinh Tuyen Quang lai cho rang: "Can thuc hien nhieu chinh sach ho tro, dao tao nghe, chuong trinh xoa doi giam ngheo, xay dung cac cong trinh giao thong nong thon... tao dieu kien de nong dan tham gia phat trien san xuat, nang cao doi song".

Mong muon cua cac dai bieu cung la tran tro cua nhieu nha khoa hoc. Chu tich Hoi Khoa hoc phat trien nong thon VN Dao The Tuan va Giam doc Trung tam nghien cuu va phat trien he thong nong nghiep Dao The Anh nhan dinh: "Nong thon con thieu mang luoi an sinh xa hoi, trong khi thu nhap tuong doi giam nhanh. De dam bao phat trien ben vung, can giai quyet van de mot cach toan dien, co mot chien luoc phong chong thien tai, dich benh va rui ro thi truong di doi voi viec xay dung mot che do bao hiem".

Dan ra viec nhieu nuoc deu co bao hiem nong nghiep, hai ong cung chi ro: "Viec xay dung he thong an sinh xa hoi phai gan lien voi hoat dong tuong tro, voi cac to chuc nong dan va co su tham gia cua Nha nuoc, doanh nghiep va cong dong nhan dan thi moi hieu qua".

Tai cuoc hop bao ve Dai hoi lan nay hom 10/12, Pho Chu tich thuong truc Hoi Nong dan VN Le Hoang Minh thua nhan: "Nong nghiep, nong dan, nong thon dang dung truoc nhung kho khan, thach thuc khi dat nuoc buoc vao thoi ky cong nghiep hoa, hien dai hoa va hoi nhap kinh te the gioi".

73% dan so Viet Nam hien nay la nong dan. Lao dong nong nghiep chiem 55,7% tong so lao dong xa hoi nhung ty trong nong nghiep chi chiem 15-16% GDP. Thu nhap binh quan dau nguoi cua nong dan dat 6,1 trieu dong/nam vao nam ngoai, ty le ho ngheo khu vuc nong thon con 18%.


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.