Nhieu chinh sach khuyen khich dau tu vao nong thon

Thứ ba, 18 Tháng tám 2009, 06:58 GMT+7

Pho Thu tuong Nguyen Sinh Hung cho biet, hien nay chung ta co nhieu chinh sach nham ho tro phat trien nong nghiep, nong thon (NNNT), tuy nhien nhung chinh sach nay chua du manh. Vi vay can phai co nhung chinh sach du manh, phai lam the nao de doanh nghiep trong va ngoai nuoc thay hap dan dau tu vao NNNT.

Chieu 17/8, duoi su chu tri cua Pho Thu tuong thuong truc Nguyen Sinh Hung, dai dien lanh dao cac bo, nganh da thao luan va dong gop y kien cho du thao De an “Chinh sach khuyen khich doanh nghiep dau tu vao nong nghiep, nong thon”.


Mo ta anh.
Anh: agro.gov.vn
Mot trong nhung diem moi cua De an, do la chinh sach mien, giam thue chuyen muc dich su dung dat.

Trong do, cac nha dau tu se duoc mien tien su dung dat doi voi cac du an thuoc linh vuc uu dai o noi co dieu kien kinh te - xa hoi dac biet kho khan; duoc giam 20 - 50% tien su dung dat trong mot so truong hop khac.

Nha dau tu co du an khuyen khich dau tu neu thue dat ho gia dinh, ca nhan de tien hanh du an thi duoc Nha nuoc ho tro 50% tien thue dat theo khung gia dat cua dia phuong cho 5 nam dau tien ke tu khi hoan thanh xay dung co ban.

Ngoai ra, khuyen khich doanh nghiep co du an dac biet khuyen khich dau tu, du an khuyen khich dau tu tich tu dat hinh thanh vung nguyen lieu thong qua hinh thuc ho gia dinh, ca nhan gop von bang quyen su dung dat doi voi cac du an khong thu hoi dat.

De an cung de xuat nhieu chinh sach ho tro de thu hut doanh nghiep dau tu vao NNNT nhu mien, giam thue thu nhap doanh nghiep; mien, giam thue gia tri gia tang; uu dai ve thue nhap khau...

Pho Thu tuong Nguyen Sinh Hung cho biet, hien nay da co nhieu chinh sach nham ho tro phat trien NNNT, tuy nhien chua du manh. Vi vay can co chinh sach du manh, phai lam the nao de doanh nghiep trong va ngoai nuoc thay hap dan dau tu vao NNNT.

Pho Thu tuong goi y, De an nen mo rong dia ban uu dai dau tu hon nua ngoai dia ban dac biet kho khan va kho khan. Nha nuoc se uu tien ho tro dau tu ha tang co so cho cac doanh nghiep dau tu vao khu vuc nay, nhat la xay dung cum cong nghiep phuc vu cho phat trien nong nghiep o nong thon

Danh muc linh vuc nong nghiep dac biet khuyen khich dau tu va khuyen khich dau tu nen tap trung chu yeu la dau tu truc tiep phuc vu NNNT nhu: Che bien, trong trot, nuoi trong nong - lam - thuy hai san, phat trien vung nguyen lieu tap trung phuc vu cong nghiep che bien…

Pho Thu tuong de nghi Bo Ke hoach va Dau tu chu tri cung cac bo, nganh lien quan tiep tuc hoan thien De an de trinh Chinh phu.

Theo Cong TTDT Chinh phuCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.