Nghiem cam be phai co hoi trong lua chon nhan su

Thứ bảy, 30 Tháng một 2010, 20:25 GMT+7

Cong tac nhan su cap uy nhiem ky 2010 - 2015 can phai duoc mo rong dan chu; chong tu tuong ca nhan chu nghia, cuc bo; nghiem cam cac bieu hien be phai, co hoi - Truong ban To chuc TU Ho Duc Viet noi tai Hoi nghi can bo toan quoc ve cong tac to chuc xay dung Dang chieu 29/1.

Ong Ho Duc Viet neu ro: Nam 2010, cong tac xay dung Dang phai gop phan chuan bi that tot va to chuc thanh cong dai hoi dang bo cac cap tien toi Dai hoi XI cua Dang; tiep tuc thuc hien dong bo, co chat luong cac nghi quyet cua Ban chap hanh Trung uong (khoa X) va cac nhiem vu thuong xuyen cua cong tac to chuc xay dung Dang, xay dung he thong chinh Dang voi cach lam, phuong phap doi moi de mang lai hieu qua tich cuc.

Truong ban To chuc TU nhan manh, Dai hoi XI cua Dang la su kien co y nghia trong dai doi voi dat nuoc. Dai hoi lan nay dien ra trong boi canh moi voi nhung yeu cau, noi dung va cach thuc tien hanh moi. Dai hoi XI cua Dang se xac dinh nhung muc tieu, dinh huong, quan diem phat trien, nhung khau dot pha, chien luoc phat trien moi; bo sung, phat trien Cuong linh 1991 ve xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi.

Vi vay, trong qua trinh chuan bi va tien hanh dai hoi dang bo cac cap can quan triet sau sac, thuc hien tot 4 yeu cau ma Chi thi so 37-CT/TW cua Bo Chinh tri da de ra; theo tinh than doi moi manh me phuong thuc lanh dao va suc chien dau cua to chuc Dang, phat huy dan chu, tang cuong doan ket, giu vung ky cuong; coi trong chat luong, thiet thuc, khong pho truong, hinh thuc; bao dam an toan, tiet kiem.

Khong co cau nguoi co vo, chong, con vi pham

Cong tac nhan su cap uy nhiem ky 2010 - 2015 can phai duoc tiep tuc cai tien, mo rong dan chu; thuc hien dung quy che, quy trinh, quy dinh cua Trung uong; dam bao yeu cau ve chat luong, so luong, co cau, tinh ke thua va phat trien.

"Cong tam, khach quan trong lua chon, gioi thieu nhan su, chong tu tuong ca nhan chu nghia, cuc bo; nghiem cam cac bieu hien be phai, co hoi; lanh dao thuc hien tot cac chu truong thi diem", ong Ho Duc Viet noi.

Truong ban To chuc TU cung neu ro, nhung nguoi duoc lua chon, gioi thieu vao cap uy khoa moi phai co du tieu chuan quy dinh trong Nghi quyet Hoi nghi Trung uong 3 (khoa VIII) ve chien luoc can bo; tuyet doi trung thanh voi muc dich, ly tuong cua Dang; can, kiem, liem, chinh, chi cong vo tu; khong tham nhung va kien quyet dau tranh chong tham nhung, lang phi; trung thuc, co y thuc to chuc ky luat, gan bo mat thiet va tan tuy phuc vu nhan dan.

Can nhan manh tieu chuan ve ban linh chinh tri, pham chat dao duc, nang luc, hieu qua hoan thanh chuc trach, nhiem vu duoc giao; tu duy doi moi, kha nang tiep can, nam bat, xu ly nhung van de moi va van de phuc tap nay sinh; kha nang doan ket, quy tu; phong cach lam viec khoa hoc, dan chu, sau sat, noi di doi voi lam, dam nghi, dam lam, dam chiu trach nhiem.

" Khong co cau vao cap uy nhung dang vien ma ban than hoac vo (chong), con vi pham cac quy dinh cua Dang, chinh sach, phap luat cua Nha nuoc", ong Viet chi ro.

Quy hoach can bo dien Bo Chinh tri, Ban Bi thu quan ly

Truong Ban To chuc TU Ho Duc Viet chi ro, de tham muu, giup viec chuan bi va to chuc thanh cong dai hoi dang bo cac cap tien toi Dai hoi XI cua Dang, Ban To chuc cua cac cap uy phai thuc hien voi day du trach nhiem, co ket qua tot viec theo doi, nam tinh hinh, kip thoi bao cao, danh gia sat dung ve cong tac chuan bi va to chuc dai hoi cac cap trong dang bo; nhat la cong tac nhan su dai hoi va ket qua thuc hien cac chu truong thi diem ve bau cu truc tiep tai dai hoi.

Ban to chuc cua cac cap uy tham gia tich cuc, co chat luong (phan ve cong tac to chuc xay dung Dang) vao cac van kien trinh Dai hoi XI cua Dang va cac van kien dai hoi cap minh; giup viec cho cap uy, thuong truc cap uy, tieu ban nhan su chuan bi phuong an xay dung cap uy va nhan su cap uy khoa moi.

Viec chuan bi nhan su lanh dao, quan ly cac ban, bo, nganh, doan the o Trung uong giai doan 2011 - 2015 gan lien voi viec chuan bi nhan su Ban Chap hanh Trung uong khoa XI, nhan su Quoc hoi va Chinh phu khoa XIII. Vi vay, cac co quan lam cong tac to chuc can bo cua cac ban, bo, nganh, doan the o Trung uong can tham muu cho lanh dao thuc hien tot cong tac danh gia can bo; khan truong hoan thanh viec xay dung quy hoach can bo dien Bo Chinh tri, Ban Bi thu quan ly giai doan 2011 - 2015; day manh cong tac dao tao, boi duong can bo.

Theo TTXVNCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.