Nam giai phap phat trien Kinh te xa hoi nam 2004

Thứ năm, 05 Tháng hai 2004, 19:17 GMT+7

- Ngay 5/2, Chinh phu da be mac phien hop thuong ky thang 1. Tai phien hop nay Chinh phu da danh phan lon thoi gian de thao luan tinhh tinh KT-XH thang 1/2004 va trien khai ke hoach nam 2004. Ket luan phien hop, Thu tuong Phan Van Khai noi: ""Buoc vao nam 2004 co 4 su kien dang luu y co anh huong den tinh hinh phat trien cua nuoc ta"".

Thu nhat: Mot thuan loi lon la Nghi quyet trung uong 9 co mot so diem the hien su doi moi manh hon so voi nhung nghi quyet da co, tao them dong luc cho viec phat trien KT-XH nhu: day manh co phan hoa DNNN, ke ca mot so Tong cong ty, doanh nghiep lon, cho phep cac DNNN lon ban co phieu, trai phieu ra thi truong chung khoan; mo rong cac linh vuc nuoc ngoai duoc dau tu, cho co phan hoa, da dang hoa cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai; khuyen khich manh hon kinh te tu nhan, kinh te hon hop; co chinh sach, bien phap cu the tao lap moi truong canh tranh lanh manh, xoa bao cap, giam bao ho, han che va kiem soat doc quyen kinh doanh; doi moi co che hoat dong va bao dam kinh phi cua cac don vi su nghiep, chuyen cac co quan nghien cuu- trien khai sang hoat dong nhu doanh nghiep... (da giao cho Bo Ke hoach & Dau tu va Ban Nghien cuu cua Thu tuong khan chuong chuan bi de trinh Chinh phu ban chuong trinh hanh dong thuc hien Nghi quyet 9 trong phien hop Chinh phu thang 2).

Thu hai: Dich cum ga bung phat nghiem trong hau nhu tren pham vi ca nuoc (tinh den ngay 2 thang 2 da co 48 tinh, thanh pho xay ra dich), gay nhieu thiet hai ve kinh te va co bieu hien lay benh cho nguoi, tao ra dich viem phoi do virus, rat nguy hiem so voi tinh mang va gay tam ly bat an trong nhan dan, anh huong xau doi voi du lich va hang loat cac hoat dong kinh te khac. Chung ta can tap trung moi no luc de ngan chan, dap tat dich nay va tiep tuc phong, tranh tai xuat hien dich SARS. Han han nghiem trong xay ra o vung vua lua Bac bo cung doi hoi nhieu co gang de dam bao san xuat nong nghiep va doiu song nhan dan.

Thu ba: Bau cu HDND cac cap trong thang 4 toi. Can chi dao va thuc hien that tot cuoc chi dao nay nham qua do mo rong dan chu va nang cao duoc chat luong chinh quyen dia phuong, thuc day thuc hien tot hon viec thuc hien cac nhiem vu KT-XH. Sau bau cu, so can bo chu chot thay doi nhieu, can to chuc tap huan ngay cho doi ngu can bo chu chot moi duoc bau.

Thu tu: Nam nay cuoc hop ASEM-5 do nuoc ta dang cai cung la mot su kien quan trong, la dip tot de chung ta tranh thu mo rong va tang cuong hon nua su hop tac voi nhieu doi tac, ke ca doi tac lon, nhat la trong boi canh nuoc ta dang tich cuc chuan bi moi mat va xuc tien dam phan de gia nhap WTO vao nam 2005 ma nam 2004 la nam thuc su co y nghia quyet dinh.

Ve cac giai phap phat trien kinh te cho nam 2004, Thu tuong da chi ra 5 van de co ban can tap trung the hien: Mot la, cai thien manh me moi truong dau tu va san xuat kinh doanh. Yeu cau co ban va buc xuc hien nay la tao ra su canh tranh that su binh dang giua cac thanh phan kinh te, han che va kiem soat cho duoc doc quyen kinh doanh, tao dieu kien thuc hien cac cam ket hoi nhap kinh te quoc te (Nhung linh vuc can dac biet quan tam la su dung dat; gia va phi; thue; tin dung; dac biet la thu tuc hanh chinh)

Truoc het can ra soat ngay nhung cho con noi com ve bao cap, bao ho va doc quyen kinh doanh vo ly, ve phan biet va doi xu giua cac thanh phan kinh te can va co the loai bo thi loai bo ngay. Doi voi doanh nghiep Nha nuoc, nam chac khau trong tam la day manh thuc hien co phanhoa, ke ca doi voi doanh nghiep lon. Chon Tong cong ty lam thi diem phat hanh trai phieu, co phieu ra thi truong.

Doi voi kinh te tu nhan tao mat bang san xuat doi voi doanh nghiep vua va nho, nhanh chong go bo nhung vuong mac, gay phien ha, nhat la ve su dung dat lam mat bang san xuat kinh doanh, tiep can vay von tin dung, chinh sach va thu tuc thue, hai quan, quan ly thi truong, canh sat kinh te. Rat quan tam tro giup cac doanh nghiep nho va vua, den nay da noi nhieu ma van lam duoc rat it, dong thoi khuyen khich cac doanh nghiep quy mo lon.

Doi voi doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai, cung voi viec xuc tien chuyen doi mot so sang hoat dong theo hinh thuc cong ty co phan, can mo rong linh vuc doanh nghiep nuoc ngoai duoc dau tu kinh doanh, xoa bo nhung han che trong cac nganh san xuat, mo rong cac linh vuc hoat dong trong thuong mai, tin dung, bao hiem, vien thong, quang cao, dao tao nguon nhan luc... phu hop voi tien trinh hoi nhap kinh te quoc te. Khan truong hoan chinh va trinh Luat canh tranh (bao gom kiem soat doc quyen).

Thu tuong Phan Van Khai noi: ""Cac noi dung neu tren day da duoc trinh bay dam net trong Nghi quyet 01 va chuong trinh cong tac cua Chinh phu, nay co Nghi quyet 9, chung ta co them ""gay"" de hanh dong"".

Hai la, chan chinh va nang cao hieu qua dau tu cua Nha nuoc. De co tang truong kinh te phai tang von dau tu va su dung von hieu qua. Von dau tu cua Nha nuoc tang them chac khong the duoc nhieu nhu yeu cau. Do do mot mat, can het suc phat huy kha nang dau tu cua nhan dan va kinh te tu nhan, thu hut manh hon dau tu truc tiep cua nuoc ngoai, mat khac can nang cao hieu qua su dung von dau tu cua nha nuoc, ngan chan cho duoc tinh trang dau tu khong hieu qua, von dau tu bi duc khoet... la dieu kien cuc ky quan trong cho tang truong kinh te.

Ba la, thuc hien cho duoc chu truong gia nhap WTO vao nam 2005. De thuc hien chu truong nay can thuc hien hang loat bien phap, bao gom thuc day cai cach kinh te trong nuoc, cai cach hanh chinh, mo rong xuat khau va kinh te doi ngoai, xuc tien dam phan da phuong va song phuong...

Hoan chinh lai va thi hanh rat manh me, khan truong ke hoach toan dien, dong bo de thuc hien chu truong nay, tap trung chi dao dam phan voi ben ngoai va tang cuong chi daoh cac Bo, nganh TU, cac tinh, thanh pho de dam bao thuc hien dung lo trinh. Kip thoi bao cao Thu tuong hoac thuong truc Chinh phu va Bo Chinh tri nhung van de can co chu truong. Huong dan cac Hiep hoi doanh nghiep va cac doanh nghiep, truoc het nhung doanh nghiep lon co chien luoc, ke hoach cu the de nang cao suc canh tranh theo kip tien trinh hoi nhap kinh te quoc te.

Bon la, tap trung giai quyet mot so van de buc xuc ve van hoa - xa hoi, truoc het la trong linh vuc giao duc va y te. Truoc het phai sua doi can ban che do hoc phi, dam bao cho con em cung ngheo duoc di hoc. Danh gia dung chat luong giao duc-dao tao, co giai phap dong bo chan chinh de nang cao chat luong giao duc, dao tao; xay dung va thuc hien de an xa hoi hoc tap.

Sua doi che do vien phi, dam bao cho nguoi ngheo duoc kham chua benh, giai toa mot buoc su cang thang o cac benh vien trung uong va kiem soat duoc gia thuoc benh; ngan chan va dap tat duoc dich cum ga dang lay lan sang nguoi.

Nam nay phai lam manh hon viec xac lap che do tu chu cua cac don vi su nghiep lam dich vu cong, lam cho toan bo co che hoat dong va quan ly cua cac don vi nay tuong tu nhu co che quan ly cua doanh nghiep nha nuoc hoat dong cong ich, tap trung lam truoc het cho linh vuc giao duc, y te, nghien cuu-trien khai khoa hoc, cong nghe.

Nam la, tap trung giai quyet mot so van de cap bach ve cai cach hanh chinh, nang cao hieu luc phong, chong tham nhung. De clam duoc dieu do can doi moi su dieu hanh cua Chinh phu , gan voi viec phan cong, phan cap tronghe thong hanh chinh nha nuoc. Can cham dut cho duoc tinh trang don len Chinh phu, Thu tuong Chinh phu qua nhieu cong viec su vu hang ngay. Tiep tuc xac dinh nhung cong viec can phan cong, phan cap cho cac Bo, chinh quyen cap tinh truc tiep giai quyet. Tu do doi hoi nghiem ngat moi cap, moi nguoi thuc hien dung tham quyen.

Xac dinh trach nhiem ca nhan cua nguoi dung dau co quan hanh chinh cac cap , de cao ky luat hanh chinh, xu ly nghiem nhung truong hop vi pham. The che hoa bang mot van ban quy pham phap luat ve van de nay.


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.