Mot so van de cap bach ve xay dung Dang

Thứ tư, 18 Tháng một 2012, 06:18 GMT+7

Ngay 16/1/2012, thay mat Ban Chap hanh Trung uong Dang, Tong Bi thu Nguyen Phu Trong da ky ban hanh Nghi quyet so 12-NQ/TW Nghi quyet Hoi nghi lan thu 4 Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa XI): Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay.

I. TINH HINH VA NGUYEN NHAN

1. Dang Cong san Viet Nam do Chu tich Ho Chi Minh sang lap va ren luyen. Trai qua hon 80 nam phan dau, xay dung va truong thanh, vuot qua muon van kho khan, thu thach, voi ban linh cua mot dang cach mang chan chinh, dan day kinh nghiem, luon gan bo mau thit voi nhan dan, Dang da lanh dao, to chuc va phat huy suc manh to lon cua toan Dang, toan dan, toan quan, gianh duoc nhieu thang loi vi dai trong su nghiep cach mang.

Tu khi thuc hien duong loi doi moi, Dai hoi dai bieu toan quoc cua Dang, Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu cac khoa da ban hanh nhieu chu truong, nghi quyet ve xay dung, chinh don Dang. Tren co so do, cong tac xay dung, chinh don Dang da dat duoc nhieu ket qua tich cuc; nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang khong ngung duoc nang cao; phuong thuc lanh dao cua Dang tung buoc duoc doi moi; vai tro lanh dao cua Dang duoc giu vung, niem tin cua nhan dan voi Dang duoc cung co; doi ngu can bo, lanh dao, quan ly cac cap da co buoc truong thanh va tien bo ve nhieu mat. Da so can bo, dang vien co y thuc ren luyen, nang cao pham chat chinh tri, dao duc loi song, co y thuc phuc vu nhan dan, duoc nhan dan tin tuong. Thanh tuu 25 nam doi moi la thanh qua cua toan Dang, toan dan, toan quan, trong do co su dong gop to lon cua doi ngu can bo, dang vien.

2. Ben canh ket qua dat duoc, cong tac xay dung Dang van con khong it han che, yeu kem, tham chi co nhung yeu kem khuyet diem keo dai qua nhieu nhiem ky cham duoc khac phuc, lam giam sut long tin cua nhan dan doi voi Dang; neu khong duoc sua chua se la thach thuc doi voi vai tro lanh dao cua Dang va su ton vong cua che do. Noi len mot so van de cap bach sau day:

Mot bo phan khong nho can bo, dang vien, trong do co nhung dang vien giu vi tri lanh dao, quan ly, ke ca mot so can bo cao cap, suy thoai ve tu tuong chinh tri, dao duc, loi song voi nhung bieu hien khac nhau ve su phai nhat ly tuong, sa vao chu nghia ca nhan ich ky, co hoi, thuc dung, chay theo danh loi, tien tai, ken cua dia vi, cuc bo, tham nhung, lang phi, tuy tien, vo nguyen tac...

Doi ngu can bo cap Trung uong, cap chien luoc rat quan trong nhung chua duoc xay dung mot cach co ban. Cong tac quy hoach can bo moi tap trung thuc hien o dia phuong, chua thuc hien duoc o cap trung uong, dan den su hang hut, chap va, khong dong bo va thieu chu dong trong cong tac bo tri, phan cong can bo. Mot so truong hop danh gia, bo tri can bo chua that cong tam, khach quan, khong vi yeu cau cong viec, bo tri khong dung so truong, nang luc, anh huong den uy tin co quan lanh dao, su phat trien cua nganh, dia phuong va ca nuoc.

Nguyen tac "tap the lanh dao, ca nhan phu trach" tren thuc te o nhieu noi roi vao hinh thuc, do khong xac dinh ro co che trach nhiem, moi quan he giua tap the va ca nhan, khi sai sot, khuyet diem khong ai chiu trach nhiem. Do vay, vua co hien tuong dua dam vao tap the, khong ro trach nhiem ca nhan, vua khong khuyen khich nguoi dung dau co nhiet tinh, tam huyet, dam nghi, dam lam, tao ke ho cho cach lam viec tac trach, tri tre, hoac lam dung quyen luc mot cach tinh vi de muu cau loi ich ca nhan.

3. Tinh hinh tren day co nguyen nhan khach quan do viec thuc hien doi moi kinh te phai vua lam, vua rut kinh nghiem, chua luong het duoc nhung tac dong cua mat trai co che thi truong, hoi nhap quoc te, chua co su chuan bi that ky ve lap truong, tu tuong va ca cach thuc tiep can moi cho can bo, dang vien. Dac biet, con thieu nhung co che, chinh sach dong bo, khoa hoc de chu dong ngan ngua nhung vi pham.

Dat nuoc ta dang trong thoi ky day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa, hoi nhap quoc te, xay dung, phat trien voi quy mo ngay cang lon, mot bo phan can bo lanh dao, quan ly nam giu khoi luong tai san, nguon von lon cua tap the, cua Nha nuoc, do la moi truong de chu nghia ca nhan vu loi, thuc dung phat trien.

Trong khi do, cac the luc thu dich khong tu bo am muu va hoat dong "dien bien hoa binh", thuc day "tu dien bien", "tu chuyen hoa", tang cuong hoat dong chong pha, chia re noi bo Dang va pha hoai moi quan he gan bo giua Dang voi nhan dan, lam suy yeu vai tro lanh dao cua Dang.

Nhung chu yeu la do nhung nguyen nhan chu quan:

Can bo, dang vien thieu tu duong, ren luyen, giam sut y chi chien dau, quen di trach nhiem, bon phan truoc Dang, truoc nhan dan. Viec to chuc thuc hien cac chu truong, chinh sach cua Dang, Nha nuoc, cac nghi quyet, chi thi, quy dinh ve xay dung, chinh don Dang o mot so noi chua den noi den chon, ky cuong, ky luat khong nghiem, noi khong di doi voi lam, hoac lam chieu le.

Cac nguyen tac tap trung dan chu, tu phe binh va phe binh o nhieu noi vua bi buong long trong thuc hien, vua chua duoc quy dinh cu the de lam co so cho cong tac kiem tra, giam sat. Viec nghien cuu, sua doi, ban hanh co che, chinh sach, phap luat thich ung voi qua trinh van hanh cua nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia chua kip thoi; nhieu van ban quy dinh thieu che tai cu the. Danh gia, su dung, bo tri can bo con ne nang, cuc bo, chua chu trong phat hien va co co che that su de trong dung nguoi co duc, co tai; khong kien quyet thay the nguoi vi pham, uy tin giam sut, nang luc yeu kem.

Cong tac tuyen truyen, giao duc chinh tri, tu tuong, dao duc, loi song nhieu khi con hinh thuc, chua du suc dong vien va thuong xuyen nang cao y chi cach mang cua can bo, dang vien; mot so noi co tinh trang nhung viec lam dung, guong nguoi tot khong duoc de cao, bao ve; nhung sai sot, vi pham khong duoc phe phan, xu ly nghiem minh. Cong tac kiem tra, giam sat, giu gin ky cuong, ky luat o nhieu noi, nhieu cap chua thuong xuyen, rao riet; dau tranh voi nhung vi pham con ne nang, khong nghiem tuc. Vai tro giam sat cua nhan dan thong qua Mat tran To quoc va cac doan the chinh tri - xa hoi chua duoc phat huy, hieu qua chua cao.

4. De tao chuyen bien manh me ve cong tac xay dung Dang trong thoi gian toi, can tiep tuc thuc hien tot 8 nhiem vu trong cong tac xay dung Dang ma Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XI cua Dang da de ra, coi do la nhung nhiem vu vua co ban, vua lau dai va phai thuc hien thuong xuyen, co hieu qua, dong thoi tap trung cao do de lanh dao, chi dao thuc hien tot ba van de cap bach sau day:

Mot la, kien quyet dau tranh ngan chan, day lui tinh trang suy thoai ve tu tuong chinh tri, dao duc, loi song cua mot bo phan khong nho can bo, dang vien, truoc het la can bo lanh dao, quan ly cac cap de nang cao nang luc lanh dao, suc chien dau cua Dang, cung co niem tin cua dang vien va cua nhan dan doi voi Dang.

Hai la, xay dung doi ngu can bo lanh dao, quan ly cac cap, nhat la cap trung uong, dap ung yeu cau cua su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa va hoi nhap quoc te.

Ba la, xac dinh ro tham quyen, trach nhiem nguoi dung dau cap uy, chinh quyen trong moi quan he voi tap the cap uy, co quan, don vi; tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang.

Trong ba van de tren, van de thu nhat la trong tam, xuyen suot va cap bach nhat.

II. MUC TIEU, PHUONG CHAM:

1. Muc tieu: Phai tao duoc su chuyen bien ro ret, khac phuc duoc nhung han che, yeu kem trong cong tac xay dung Dang, nham xay dung Dang ta that su la dang cach mang chan chinh, ngay cang trong sach, vung manh, khong ngung nang cao nang luc lanh dao, suc chien dau cua Dang, cung co niem tin trong Dang va nhan dan, dong vien toan Dang, toan dan, toan quan thuc hien thang loi chu truong, nghi quyet cua Dang. 2. Phuong cham: Nhin thang vao su that, danh gia dung su that, khach quan, khong ne nang, ne tranh. Cac giai phap phai bao dam dong bo, co trong tam, trong diem, kha thi, ket hop "chong va xay", "xay va chong", noi di doi voi lam, tap trung giai quyet nhung van de buc xuc, tri tre nhat. Chi dao, to chuc thuc hien voi trach nhiem va quyet tam chinh tri cao trong toan Dang. Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu, cac cap uy dang, can bo chu chot, nhat la cap trung uong, nguoi dung dau lam truoc va phai that su guong mau de cho cac cap noi theo. Phai lam kien quyet, kien tri, xac dinh ro lo trinh thuc hien, thoi gian hoan thanh, lam tung buoc vung chac, thuong xuyen kiem tra, giam sat chat che. Lam tot nhiem vu xay dung Dang cung chinh la de thuc day thuc hien nhiem vu chinh tri. Phai binh tinh, tinh tao, khong nong voi, cuc doan; dong thoi khong de roi vao tri tre, hinh thuc, khong chuyen bien duoc tinh hinh; giu dung nguyen tac, khong de cac the luc thu dich, nhung phan tu co hoi loi dung, kich dong, xuyen tac, da kich gay roi noi bo.

III. GIAI PHAP:

Cung voi viec tiep tuc thuc hien cac chu truong, nghi quyet, chi thi, cac quy dinh da co ve xay dung Dang, can tap trung thuc hien tot cac nhom giai phap sau day:

1. Nhom giai phap ve tu phe binh va phe binh, neu cao tinh tien phong, guong mau cua cap tren Mot la, Bo Chinh tri, Ban Bi thu, Ban Chap hanh Trung uong tap trung kiem diem, danh gia lam ro tai sao nhung han che, khuyet diem da chi ra nhieu nam nhung cham duoc khac phuc, co mat con yeu kem, phuc tap them; lam ro nguyen nhan tro ngai trong viec lanh dao thuc hien cac nghi quyet cua Trung uong ve xay dung Dang. Hai la, cac dong chi Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu, Uy vien Ban Chap hanh Trung uong tien hanh kiem diem, danh gia lien he ban than ve ket qua thuc hien nhiem vu duoc giao lien quan den mot so van de cap bach neu trong Nghi quyet nay, de ra bien phap khac phuc. Tap trung lam ro trach nhiem ca nhan, guong mau thuc hien nguyen tac tap trung dan chu, tap the lanh dao, ca nhan phu trach, tu phe binh va phe binh, noi di doi voi lam, neu guong ve dao duc, loi song. Ba la, cac dong chi uy vien ban can su dang, dang doan, dang uy truc thuoc Trung uong, lanh dao cac ban cua Trung uong Dang, ban thuong vu cac tinh uy, thanh uy va cap uy cac cap nghiem tuc kiem diem, tu phe binh va phe binh, neu guong bang hanh dong thuc te. Trong qua trinh kiem diem can lien he, gan voi xem x et viec thuc hien cac quy che, quy dinh; viec giai quyet nhung van de ve to chuc, can bo; ve giai quyet nhung van de buc xuc cua nganh, co quan hoac dia phuong.

Truoc khi kiem diem, can co hinh thuc phu hop lay y kien gop y, goi y kiem diem.

2. Nhom giai phap ve to chuc, can bo va sinh hoat dang

Mot la, moi can bo, dang vien, truoc het la can bo lanh dao, quan ly kiem diem, lien he theo chuc trach, nhiem vu duoc giao, tu phe binh va phe binh thang than, dan chu, nghiem tuc, chan thanh, gan voi thuc hien Quy dinh ve nhung dieu dang vien khong duoc lam, theo cuong vi cong tac. Lam tot viec kiem diem de co can cu xem xet, sang loc doi ngu can bo cua ca he thong chinh tri va chuan bi quy hoach cap uy, cac chuc danh chu chot cac cap nhiem ky toi.

Hai la, phat huy dan chu that su trong Dang, thuc hien nghiem tuc Quy che chat van trong Dang, nhat la chat van tai cac ky hop Ban Chap hanh Trung uong va cap uy cac cap. Doi moi cach lay phieu tin nhiem de danh gia, nhan xet can bo theo huong mo rong doi tuong tham gia. Nhung nguoi khong du nang luc, khong hoan thanh nhiem vu, co tin nhiem thap can duoc sap xep phu hop, co co che kip thoi thay the khong cho het nhiem ky, het tuoi cong tac.

Ba la, tiep tuc thuc hien chu truong bo tri mot so chuc danh can bo chu chot o cap tinh, cap huyen khong phai la nguoi dia phuong. Thuc hien nghiem viec ke khai tai san theo quy dinh cua Dang va Nha nuoc. Ke khai tai san phai trung thuc va duoc cong khai o noi cong tac va noi cu tru.

Tiep tuc thuc hien thi diem chu truong bi thu cap uy dong thoi la chu tich uy ban nhan dan cap xa, cap huyen; gan voi xay dung quy che kiem tra, giam sat, bao dam thuc su co hieu qua, ngan chan su lam quyen, doc doan. So ket rut kinh nghiem de co chu truong ve viec dai hoi dang bo tu cap tinh den cap co so truc tiep bau bi thu cap uy co so du. Trien khai thuc hien quy hoach Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu va cac chuc danh can bo lanh dao chu chot cua Dang, Nha nuoc nhiem ky 2016-2020; tich cuc tao nguon, quy hoach, dao tao, boi duong doi ngu can bo tham muu, chuyen gia cap chien luoc. Thuc hien bo nhiem can bo lanh dao, quan ly chu tri cap tren noi chung phai qua chuc vu lanh dao, quan ly chu tri o cap duoi. Huong dan de som thuc hien quy dinh viec lay phieu tin nhiem doi voi nguoi giu chuc vu do Quoc hoi, hoi dong nhan dan bau hoac phe chuan. Quy dinh viec thuc hien lay phieu tin nhiem hang nam doi voi cac chuc danh lanh dao trong co quan Dang, Nha nuoc, doan the. Nhung nguoi hai nam lien tin nhiem thap, khong hoan thanh nhiem vu can duoc xem xet, cho thoi giu chuc vu, khong cho ket nhiem ky, het tuoi cong tac.

Bon la, thi diem giao quyen cho bi thu cap uy lua chon, gioi thieu de bau cu uy vien thuong vu cap uy; cap truong co trach nhiem lua chon, gioi thieu de bau cu, bo nhiem cap pho; thi diem che do tien cu, che do tap su lanh dao quan ly; thuc hien q uy trinh gioi thieu nhan su theo huong nhung nguoi duoc du kien de bat, bo nhiem phai trinh bay de an hoac chuong trinh hanh dong truoc khi cap co tham quyen xem xet, quyet dinh.

Nam la, chan chinh to chuc, nang cao nang luc lanh dao, suc chien dau cua to chuc co so dang, nang cao chat luong sinh hoat chi bo, dang bo; thuc hien nghiem nguyen tac tu phe binh va phe binh.

Sau la, tang cuong cong tac kiem tra, giam sat, thanh tra, kiem toan, dieu tra, truy to, xet xu de nang cao hieu qua cong tac phong, chong tham nhung, lang phi. Som tong ket toan dien cong tac dau tranh phong, chong tham nhung, lang phi, thuc hanh tiet kiem; bo sung, sua doi Luat Phong, chong tham nhung. Kien toan va tang cuong trach nhiem, nang cao hieu qua hoat dong cua co quan phong, chong tham nhung. Xet xu nghiem nhung vu an tham nhung, truoc het la nhung vu nghiem trong, phuc tap, duoc nhan dan quan tam.

Bay la, dinh ky to chuc de nhan dan gop y kien xay dung Dang thong qua Mat tran To quoc va cac doan the chinh tri - xa hoi.

3 – Nhom giai phap ve co che, chinh sach

Mot la, khan truong ra soat, loai bo cac co che, chinh sach da lac hau, xay dung, ban hanh dong bo cac chinh sach de doi moi manh me cong tac can bo. Trong tam la danh gia can bo, xay dung tieu chuan can bo theo chuc danh, tieu chi danh gia can bo lam co so cho viec quy hoach, quan ly, dao tao, boi duong, bo tri, su dung doi ngu can bo; quy dinh ro tham quyen va trach nhiem cua nguoi dung dau cap uy, to chuc dang va co quan, don vi. Ban hanh quy che de hang nam Ban Chap hanh Trung uong gop y kien, the hien su tin nhiem doi voi tap the va tung thanh vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu; ban chap hanh dang bo cac cap gop y kien, the hien su tin nhiem doi voi tap the va tung thanh vien ban thuong vu cap uy cap minh.

Thuc hien nghiem Luat Can bo, cong chuc, Luat Vien chuc va cac van ban phap luat co lien quan den cong tac can bo. Uy ban kiem tra cac cap thuong xuyen kiem tra, giam sat doi voi can bo thuoc dien cap uy quan ly trong viec chap hanh cac quy dinh cua Dang va Nha nuoc ve can bo, cong chuc; hang nam can co bao cao ket qua thuc hien cua can bo thuoc cap uy quan ly trong viec chap hanh quy dinh cua Dang va Nha nuoc ve cong tac can bo, Luat Can bo, cong chuc, Luat Vien chuc. Xay dung, bo sung, hoan thien he thong phap luat de bao dam dan chu, cong khai, minh bach trong cong tac can bo; loai tru kha nang de can bo va nguoi than cua can bo loi dung chuc vu, vi tri cong tac de truc loi.

Hai la, ra soat co che, chinh sach va ban hanh van ban quy pham phap luat de quan ly, kiem soat chat che von va tai san nha nuoc.

Ba la, tich cuc thuc hien cai cach hanh chinh nha nuoc va cai cach hanh chinh trong Dang. Ra soat, loai bo nhung co che, chinh sach khong con phu hop, can tro viec thuc thi cong vu cua can bo, cong chuc; sua doi, bo sung hoac ban hanh moi cac quy dinh cua Dang va Nha nuoc theo huong de cao hon trach nhiem va quyen han cua nguoi dung dau trong moi quan he giua tap the va ca nhan, vua phai ton trong nguyen tac tap the, vua phai phat huy vai tro ca nhan nguoi dung dau; khuyen khich, bao ve nguoi dam nghi, dam lam, dam chiu trach nhiem, dat loi ich chung len tren loi ich rieng.

Bon la, day nhanh viec cai cach, thuc hien som che do tien luong, nha o, chong binh quan, cao bang; dong thoi chong dac quyen, dac loi; gan voi tinh giam bien che va co cau lai doi ngu can bo, cong chuc.

Nam la, trong nam 2012 ban hanh quy che giam sat (truc tiep va gian tiep) cua nhan dan doi voi can bo, dang vien, to chuc dang va chinh quyen cac cap; trong do co co che giam sat cua Mat tran To quoc va cac doan the chinh tri - xa hoi, viec to chuc lay y kien dong gop cua cac chuyen gia, nha khoa hoc; co che de Mat tran To quoc, cac doan the chinh tri - xa hoi va nhan dan tham gia gop y xay dung Dang, xay dung chinh quyen.

4 – Nhom giai phap ve cong tac giao duc chinh tri, tu tuong

Mot la, tiep tuc day manh viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh theo tinh than Chi thi 03-CT/TW, ngay 14-5-2011 cua Bo Chinh tri; tap trung lanh dao, chi dao viec lam theo guong Bac mot cach thiet thuc, hieu qua.

Hai la, doi moi cong tac tuyen truyen, giao duc chinh tri, tu tuong, dao duc, loi song cho can bo, dang vien gan voi viec kiem diem, danh gia va bien phap giai quyet van de cap bach trong cong tac xay dung Dang cua cac cap theo tinh than Nghi quyet nay, tao niem tin trong Dang va nhan dan.

Ba la, day manh cong tac nghien cuu ly luan, tong ket thuc tien. Dua vao nen nep viec boi duong ly luan, cap nhat kien thuc moi cho can bo, dang vien, nhat la can bo lanh dao, quan ly cac cap, dac biet la cap trung uong.

Bon la, chan chinh hoat dong thong tin, tuyen truyen; quan ly co hieu qua hoat dong bao chi theo dung dinh huong cua Dang va Nha nuoc. Chu trong lam tot hon viec neu guong nhung nguoi tot, viec tot; lay nhan to tich cuc de day lui tieu cuc; dong thoi phe phan, dau tranh voi nhung bieu hien sa sut ve tu tuong chinh tri, vo trach nhiem, vu loi ca nhan, vi pham nhung chuan muc dao duc, loi song... Tap trung chan chinh, quan ly thong tin tren mang Internet, cac mang xa hoi va blog ca nhan.

Nam la, can bo chu chot va can bo dan cu cac cap phai thuong xuyen tiep xuc, doi thoai truc tiep voi nhan dan, chu dong nam bat tam tu, danh gia, du bao dien bien tu tuong cua can bo, dang vien va co bien phap giai quyet kip thoi. Kien quyet dau tranh lam that bai moi am muu va hoat dong “dien bien hoa binh” cua cac the luc thu dich. Chu dong phong ngua, dau tranh, phe phan nhung bieu hien “tu dien bien”, “tu chuyen hoa” trong noi bo Dang. Giu gin su doan ket, thong nhat trong Dang, su dong thuan trong xa hoi.

IV- TO CHUC THUC HIEN

1- Bo Chinh tri ban hanh Chi thi, Ke hoach, phan cong chi dao thuc hien Nghi quyet, dinh ro lo trinh thuc hien, lam tung buoc vung chac; giua nhiem ky so ket, cuoi nhiem ky tong ket bao cao Ban Chap hanh Trung uong, Dai hoi Dang; truc tiep chi dao viec pho bien, quan triet va to chuc trien khai thuc hien Nghi quyet.

2- Nguoi dung dau cap uy, to chuc dang, co quan, don vi o cac cap chiu trach nhiem xay dung ke hoach to chuc thuc hien Nghi quyet, giai quyet tung van de cap bach, xac dinh ro nhung viec can lam ngay, lam quyet liet co hieu qua, thoi gian hoan thanh va phan cong nguoi chiu trach nhiem cu the.

3- Ban To chuc Trung uong chu tri phoi hop voi Uy ban Kiem tra Trung uong, Van phong Trung uong Dang va cac co quan lien quan khan truong ra soat cac co che, chinh sach ve to chuc, can bo, de xuat sua doi, xay dung moi de thuc hien tot cac giai phap neu ra trong Nghi quyet nay.

Ban To chuc Trung uong chu tri phoi hop voi Ban can su dang Chinh phu, Dang doan Quoc hoi, Ban can su dang Bo Noi vu va cac co quan lien quan ra soat va kien toan to chuc nhung co quan cua Dang, Nha nuoc chua phu hop, hoat dong chua hieu qua. Danh gia hieu qua hoat dong cua Ban Chi dao Trung uong ve Phong, chong tham nhung, tu do de xuat viec kien toan de nang cao chat luong hoat dong cua to chuc nay.

4- Uy ban Kiem tra Trung uong chu tri phoi hop voi Ban To chuc Trung uong, Ban Tuyen giao Trung uong, Van phong Trung uong Dang xay dung ke hoach, kien nghi voi Bo Chinh tri, Ban Bi thu noi dung goi y cho cac cap uy vien o nhung noi can thiet truoc khi tien hanh tu phe binh va phe binh; to chuc kiem tra, giam sat cac cap uy, to chuc dang ve thuc hien Nghi quyet nay.

5- Ban Tuyen giao Trung uong chi dao cac co quan bao chi tuyen truyen, pho bien noi dung nghi quyet, chi thi, ke hoach cua Trung uong, Bo Chinh tri ve van de nay va ket qua thuc hien theo tien do chat che, kip thoi, tranh nhan thuc sai lech, hieu nham, ngo nhan; khong de cac the luc thu dich, chong doi loi dung kich dong, lam mat on dinh chinh tri. Cac cap uy, co quan chu quan chiu trach nhiem quan ly, chan chinh cac co quan bao chi cua minh, bao dam dung dinh huong thong tin cua Dang va Nha nuoc. Tang cuong quan ly va chan chinh cac trang mang va blog co noi dung xau.

6- Ban Dan van Trung uong chu tri phoi hop voi Dang doan Mat tran To quoc Viet Nam va cac co quan lien quan nghien cuu, xay dung quy che giam sat va phan bien xa hoi cua Mat tran To quoc va cac doan the chinh tri - xa hoi, co che de Mat tran To quoc va cac doan the chinh tri - xa hoi va nhan dan tham gia gop y xay dung Dang, xay dung chinh quyen, trinh Bo Chinh tri ban hanh.

7 – Dang doan Quoc hoi, Ban can su dang Chinh phu chi dao ra soat, ban hanh cac van ban quy pham phap luat can thiet de quan ly, su dung, kiem soat chat che von va tai san cua Nha nuoc, khong de so ho, that thoat.

*

* *

Ban Chap hanh Trung uong Dang tin tuong, voi truyen thong va ban chat tot dep cua Dang, duoc nhan dan dong tinh, ung ho, nhat dinh chung ta se thuc hien thang loi Nghi quyet nay, tao buoc chuyen bien moi trong cong tac xay dung Dang, lam cho Dang ta ngay cang trong sach, vung manh.

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.