Mot loat luat sap co hieu luc

Thứ bảy, 29 Tháng mười hai 2012, 16:20 GMT+7

Tu 1/1/2013, luat Bien Viet Nam cung cac luat Gia, luat Giao duc dai hoc, Cong doan, Bao hiem tien gui, Quang cao... se co hieu luc.

Luat Bien Viet Nam co hieu luc tu ngay 1/1/2013. Anh: TS
Mot loat luat sap co hieu luc

Co so phap ly quan trong bao ve chu quyen

Luat Bien Viet Nam quy dinh ve duong co so, noi thuy, lanh hai, vung tiep giap lanh hai, vung dac quyen kinh te, them luc dia, cac dao, quan dao Hoang Sa, quan dao Truong Sa va quan dao khac thuoc chu quyen, quyen chu quyen, quyen tai phan quoc gia cua Viet Nam; hoat dong trong vung bien Viet Nam; phat trien kinh te bien; quan ly va bao ve bien, dao.

Luat gom 7 chuong, 55 dieu, la mot hoat dong lap phap quan trong nham hoan thien khuon kho phap ly, la co so quan ly, bao ve va phat trien kinh te bien, dao nuoc ta.

Lan dau tien nuoc ta co mot van ban luat quy dinh day du che do phap ly cac vung bien, dao thuoc chu quyen va quyen chu quyen cua Viet Nam theo dung Cong uoc Luat Bien (UNCLOS) 1982.

Luat Bien Viet Nam neu ro trach nhiem cua moi to chuc, ca nhan khi hoat dong trong vung bien Viet Nam la phai ton trong chu quyen, toan ven lanh tho, quyen chu quyen, quyen tai phan quoc gia va loi ich quoc gia cua Viet Nam, tuan thu quy dinh cua phap luat Viet Nam va phap luat quoc te co lien quan.

Nha nuoc dinh gia ban dien

Theo luat Gia, danh muc hang hoa, dich vu Nha nuoc binh on gia gom: Xang, dau thanh pham; dien; khi dau mo hoa long; phan dam; phan NPK; thuoc bao ve thuc vat; vac-xin phong benh cho gia suc, gia cam; muoi an; sua danh cho tre em duoi 6 tuoi; duong an; thoc, gao te thuong; thuoc phong, chua benh cho nguoi.

Danh muc hang hoa, dich vu do Nha nuoc dinh gia gom cac dich vu hang khong, ket noi vien thong, truyen tai dien, phat dien, ban buon dien, ban le dien binh quan, dat, mat nuoc, nuoc ngam, nuoc sach sinh hoat, rung, cho thue, thue mua nha o xa hoi, nha o cong vu…

Quyen tu chu dai hoc

Luat Giao duc dai hoc co 4 quy dinh moi ve phan tang dai hoc; xa hoi hoa giao duc dai hoc; quyen tu chu cua co so giao duc dai hoc va kiem soat chat luong dao tao. Trong do, quyen tu chu cua co so giao duc dai hoc duoc the hien nhat quan va xuyen suot.

Luat co cac dieu khoan giam sat chat che chat luong dao tao trong suot qua trinh sinh vien hoc tap tai truong, quy dinh ve chuan toi thieu kien thuc, ky nang. Theo luat, kiem dinh chat luong la bat buoc doi voi cac co so giao duc dai hoc de thuc hien quyen tu chu cung nhu xep hang theo nhung tieu chi duoc cac cap co tham quyen quy dinh.

Doanh nghiep trich 2% quy luong cho cong doan

Luat Cong doan quy dinh ro them trach nhiem co quan nha nuoc, don vi, doanh nghiep, bao dam cho Cong doan hoat dong va co che giai quyet tranh chap, xu ly vi pham phap luat ve cong doan. Cac co quan, to chuc, doanh nghiep phai dong kinh phi cong doan bang 2% quy tien luong lam can cu dong BHXH cho nguoi lao dong.

Chi bao hiem tien gui cho ca nhan

Luat Bao hiem tien gui xac dinh ro Ngan hang Nha nuoc la co quan chiu trach nhiem truoc Chinh phu thuc hien quan ly nha nuoc ve bao hiem tien gui.

Luat cung quy dinh chi bao hiem tien gui cua nguoi gui tien la ca nhan ma khong bao hiem tien gui cua ho gia dinh to hop tac, doanh nghiep tu nhan va cong ty hop danh.

Cam quang cao “nhat”

Luat Quang cao cam quang cao thuoc la, ruou co nong do con tu 15 do, sua dung cho tre duoi 24 thang tuoi, san pham dinh duong dung cho tre duoi 6 thang tuoi, binh vu, vu ngam nhan tao; thuoc ke don; san pham hang hoa co tinh chat kich duc, kich dong bao luc; sung san, dan sung san, vu khi the thao.

Luat cung cam quang cao thieu tham my, xam pham tu do tin nguong, ton giao, dinh kien gioi, ve nguoi khuyet tat, quang cao su dung phuong phap so sanh truc tiep, quang cao co su dung cac tu “nhat”, “duy nhat”, “tot nhat”, so mot hoac cac tu co y nghia tuong tu ma khong co tai lieu hop phap chung minh, vi pham so huu tri tue, quang cao lam anh huong den tre em…

Cac luat khac co hieu luc tu dau nam 2013 la luat Pho bien giao duc phap luat, luat Giam dinh tu phap, luat Tai nguyen nuoc va luat Phong, chong rua tien.

PV

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.