Lay phieu tin nhiem Co hoi cho van hoa tu chuc

Thứ sáu, 14 Tháng chín 2012, 16:31 GMT+7

Xay dung van hoa tu chuc trong hoat dong chinh tri nhu cac nuoc tien tien da lam… la mot trong nhung ky vong cua cac uy vien Thuong vu QH khi thao luan De an quy trinh, thu tuc, cach thuc thuc hien viec lay phieu tin nhiem doi voi nguoi giu chuc vu do QH, HDND bau hoac phe chuan, sang 14/9.

49 hay 430 nguoi?

Chu nhiem UB Phap luat Phan Trung Ly cho biet, can cu vao yeu cau cua Nghi quyet TU 4, Ban chi dao xay dung De an neu hai phuong an doi tuong dua ra lay phieu tin nhiem:

Thu nhat, gom nhung nguoi giu cac chuc vu do Quoc hoi, HDND bau hoac phe chuan, voi tong so 49 nguoi.

So luong it hon voi HDND cap tinh, huyen, xa.

Phuong an hai, gom toan bo nhung nguoi giu cac chuc vu do Quoc hoi, HDND bau hoac phe chuan, tong so len toi 430 nguoi.

Pho Chu tich QH Nguyen Thi Kim Ngan: Nen lay phieu tin nhiem hang nam. Anh: Le Anh Dung
Lay phieu tin nhiem: Co hoi cho van hoa tu chuc

Hau het y kien thao luan tai Uy ban Thuong vu QH (UBTVQH) deu tan thanh phuong an dau tien. Cung co y kien cho rang nen tap trung lay phieu tin nhiem voi cac thanh vien Chinh phu, thanh vien UBND.

Tuy nhien, UBTVQH van chua nga ngu cach thuc trien khai sao cho di vao thuc chat.

Gay tranh luan nhieu la tan suat danh gia tin nhiem trong mot nhiem ky.

Cac dai bieu ung ho hai nam danh gia mot lan dua tren ly le la thanh qua chi dao, dieu hanh phai co thoi gian de kiem dinh, neu danh gia hang nam e rang can bo luon o trang thai “nom nop”. Tham chi, Chu nhiem UB Tai chinh - Ngan sach Phung Quoc Hien con phan tich: “Neu nam nao cung lay phieu se dan den mat trai la ban than nguoi duoc lay phieu nhieu co khi tinh quyet doan, kien dinh bi giam sut. Chung ta phai lay phieu tin nhiem, nhung 2 nam mot lan la da du khiep roi”.

Nhung theo Chu nhiem VPQH Nguyen Hanh Phuc, danh gia hang nam “khong co gi la ghe gom”. Ket qua lay phieu nam dau tien thap biet dau lai giup cho vi can bo do rut kinh nghiem va no luc hon trong nhung nam tiep theo. Boi, viec lay phieu khong phai de “tram” ngay can bo ma chi la de tham do.

Pho Chu tich QH Nguyen Thi Kim Ngan cung khang dinh, viec lay phieu tin nhiem nen lam dinh ky hang nam. Moi doi moi deu se kho khan thoi gian dau nhung nen duoc tap duot dan “chu neu e so se mai mai khong the lam duoc. Cung khong nen so anh huong den y chi tien cong, quyet doan”.

“Tu chuc de giu danh du”

E ngai lon nhat cua UBTVQH la cach trien khai sao cho thuc chat, neu khong, se gay “tac dung nguoc” hoac thanh hinh thuc. Tham chi moi lan lay phieu tin nhiem lai la dip de bung no don thu to cao lanh dao. Muon nhu vay, viec lay phieu (de tham do muc do tin nhiem) phai gan voi quy trinh bo phieu bat tin nhiem.

Tinh than cua de an la lay phieu tin nhiem nham tham do muc do tin nhiem cua can bo. Bo phieu la de the hien quan diem co giu can bo do lai lam viec tiep hay khong. Theo du kien, neu cac chuc danh tren trong hai nam lien tiep khong nhan du tin nhiem thi se phai bo phieu bat tin nhiem.

Viec bo phieu bat tin nhiem von da duoc quy dinh trong luat nhung do con nhieu diem “vuong” nen chua phat huy hieu luc. Chu tich QH Nguyen Sinh Hung cho rang, DBQH phai phat huy quyen dai dien cua minh o cho co the bai nhiem, mien nhiem cac chuc danh do minh bau ra. Tuy nhien, quy trinh the nao phai duoc nghien cuu than trong, dam bao tinh khach quan, trung thuc, chat che. Ban soan thao co the nen tinh toi ca phuong an ve viec nguoi bi bat tin nhiem co the xin thoi chuc truoc de tranh bi bo phieu.

Theo nhieu thanh vien UBTVQH, day cung la dip de nhac lai cau chuyen “van hoa tu chuc”.

Noi nhu ong Phung Quoc Hien, voi nhung can bo khi tham do ma tin nhiem duoi 50%, co the bao cao truoc QH de xin khac phuc cac khuyet diem. Song, truong hop khong the tiep tuc thi nen chu dong xin tu chuc.

Ong Nguyen Hanh Phuc cung tan thanh bo sung vao de an noi dung sau: Neu hai nam lien tiep lay phieu tin nhiem ma van thap, mac nhien se phai bo phieu bat tin nhiem, vay co the chon phuong an tu chuc de “giu gin danh du”.

Nhieu y kien tan thanh de xuat nay. Ba Nguyen Thi Kim Ngan cho rang, nguoi dan cung dang rat mong se co nhung truong hop chu dong xin tu chuc, tao ra duoc van hoa tu chuc. Pho Truong Ban To chuc TU Tran Van Minh cung chia se, nen danh gia dinh ky hang nam, ai bi tin nhiem thap phai lo phan dau. Con ai do neu xet thay can thiet se chu dong xin tu chuc.

Ngoai ra, mot so y kien khac cung de xuat nen tinh den viec bo phieu bat tin nhiem trong dieu kien bat thuong. Do la voi cac chuc danh phai chiu trach nhiem khi de xay ra that thoat lon cho nha nuoc hoac gay ra nhung tac dong lon den an ninh quoc gia.

Truoc khi trinh QH, De an se duoc Bo Chinh tri cho y kien cuoi thang nay.

Le Nhung
Thieu tieu chi, bo phieu tin nhiem chi la hinh thuc
Bo phieu tin nhiem khi du luan ‘trao soi’
Bo phieu tin nhiem: Lam theo phong trao thi vo ich
Bo phieu tin nhiem: Can duoc \'bat den xanh\'
Bo phieu tin nhiem phai minh bach
De xuat bo phieu tin nhiem Thu tuong, bo truong hang nam

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.